اختلالات روانی در بستر سازمان
مقایسه تحمل ابهام، اعتیاد به پرکاری و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در کارمندان درونگرا و برونگرای مراکز بهداشتی شرق گیلان

فاطمه هادی زاده کورنده؛ سیده خدیجه معافی مدنی؛ امیر مرتضوی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 9-30

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه تحمل ابهام، اعتیاد به پرکاری و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در کارمندان درونگرا و برونگرای مراکز بهداشتی شرق گیلان است. روش پژوهش از نوع علّی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری پژوهش، شامل کارمندان مراکز بهداشتی شرق استان گیلان است. با استفاده از پرسشنامه شخصیت آیزنگ، درونگرایی و برونگرایی حجم نمونه 140 نفری، سنجش ...  بیشتر

سرمایه روانشناختی
تأثیر ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی غیررسمی ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ سرمایه روانشناختی معلمان

فرشید اصلانی؛ مرضیه ملکیها؛ عاطفه حشمت زاده

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 31-53

چکیده
  در سال‌های اخیر، با افزایش توجه به سازوکار یادگیری غیررسمی، معلمان خواستار بهبود اثربخشی تدریس و یادگیری دانش‌آموزان شده‌اند. در این راستا یادگیری مؤثر معلم به عنوان ابزاری حیاتی برای دستیابی به این هدف معرفی شده است. برنامه‌های حرفه‌ای رسمی برای ارتقای یادگیری معلمان اغلب به دلیل فقدان درک علمی از نحوه یادگیری معلمان در محل ...  بیشتر

بهداشت و سلامت روانی کارکنان
بررسی تأثیر حمایت مدیر فروش بر سلامت عاطفی نیروی فروش، با نقش میانجی نشخوار فکری

مصطفی خباز؛ حسین معینی؛ نرگس نظری زاده دهکردی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 55-81

چکیده
  مدیران فروش به‌ عنوان یک رابط حیاتی بین نیروی فروش و شرکت‌ها، نقش کلیدی در حمایت و افزایش مهارت‌های نیروهای فروش خود دارند. لذا پژوهش حاضر به بررسی تأثیر حمایت مدیر فروش بر سلامت عاطفی نیروی فروش با نقش میانجی نشخوار فکری می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت روش، توصیفی – همبستگی است. از لحاظ گردآوری داده‌ها ...  بیشتر

بهداشت و سلامت روانی کارکنان
بررسی تاثیر رفتارهای خرابکارانه کارکنان بر رفتارهای منحرف مشتریان

وحید شرفی؛ هدی شاحسینی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 83-97

چکیده
  رفتار مشتریان، تأثیر بسزایی بر عملکرد سازمان‌ها دارد. رفتارهای منحرف مشتریان موجب کاهش کیفیت رابطه مشتری با برند می‌شود. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر رفتارهای خرابکارانه کارکنان بر رفتارهای منحرف مشتریان است. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت روش، یک تحقیق توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان ...  بیشتر

- موضوعات روان‌شناختی در سازمان و مدیریت
نقش ذهن آگاهی، باورهای فراشناختی و خودکنترلی در پیش‌بینی رضایت شغلی کارمندان شرکت‌های هواپیمایی شهر تهران

شقایق نعیمی؛ زهره رافضی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 99-118

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش ذهن آگاهی، باورهای فراشناختی و خودکنترلی در پیش‌بینی رضایت شغلی کارمندان شرکت‌های هواپیمایی شهر تهران انجام شد. این پژوهش از لحاظ نوع تحقیق، توصیفی -همبستگی و از لحاظ هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارمندان شاغل در شرکت‌های هواپیمایی شهر تهران در سال 1399 بود. روش نمونه‌گیری در دسترس ...  بیشتر

بهداشت و سلامت روانی کارکنان
بررسی تأثیر سلامت سازمانی بر رضایت شغلی با نقش میانجی تعهد سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مشهد

امیر شمس؛ هدی جان‌نثار احمدی؛ محمد رجبی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 119-138

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مؤلفه‌های سلامت سازمانی بر رضایت شغلی با نقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مشهد است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به صورت توصیفی- پیمایشی اجرا گردید. جامعه آماری، کلیه کارکنان شرکت پخش فراورده‌های نفتی که تعداد آن‌ها 800 نفر بود و روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده بود. تعداد کارکنان ...  بیشتر

رفتار سازمانی
تأثیر منابع قدرت بر عملکرد روابط خریدار- فروشنده با توجه به نقش میانجی نتایج عملکرد مناقشه

طیبه فراهانی؛ امین رحمتی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 139-151

چکیده
  این پژوهش به بررسی تأثیر منابع قدرت و نتایج عملکرد مناقشه کارآمد و غیر کارآمد در روابط خریدار-فروشنده در بازار فرش پرداخته ‌شده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی– همبستگی است. همچنین بر اساس شیوه جمع‌آوری داده‌ها یک تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، تجار فرش در بازار بزرگ تهران می‌باشند که تعداد ...  بیشتر

- موضوعات روان‌شناختی در سازمان و مدیریت
اثر تنهایی کارکنان در سازمان بر پیشرفت شغلی، ریسک‌پذیری و اعتماد با اثر میانجی حمایت سازمانی ادراک‌شده

رضا امینی بروجنی؛ علیرضا مقدم

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 153-173

چکیده
  گرچه این پیشرفت‌های فناوری باعث سرعت بخشیدن به کار و کاهش اشتباهات شده‌اند اما مضراتی نیز در پی داشته‌اند. یکی از این مضرات، افزایش احساس تنهایی و در پی آن گوشه‌گیری در سازمان‌ها است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر تنهایی کارکنان در سازمان بر پیشرفت شغلی، ریسک‌پذیری و اعتماد با اثر میانجی حمایت سازمانی ادراک‌‌شده است. روش پژوهش، ...  بیشتر

بهداشت و سلامت روانی کارکنان
بررسی رابطه رهبری زهرآگین با قصد ترک شغل: نقش میانجی قلدری در محل کار و عدم امنیت شغلی

وحید میرزایی؛ سهیل پورعباس خادر

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 175-200

چکیده
  رهبری زهرآگین به عنوان یک پدیده منفی در سازمان باعث افزایش احساس عدم امنیت شغلی در کارکنان گردیده و تمایل به ترک شغل را در آنان افزایش می‌دهد. لذا این پژوهش به بررسی رابطه رهبری زهرآگین با قصد ترک شغل با نقش میانجی قلدری در محل کار و عدم امنیت شغلی می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و از نوع همبستگی ...  بیشتر

حالت های خلقی مثبت در سازمان
نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی در رابطه کمال‌گرایی و خودکارآمدی اجتماعی

مهرناز احمدی؛ نرجس نجفعلی قندهاری

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 201-224

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه­ای حمایت اجتماعی در رابطه کمال‌گرایی و خودکارآمدی اجتماعی به ‌منظور شناسایی سطح خودکارآمدی اجتماعی و کمال­گرایی در کارمندان زن سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و امکان دستیابی به راهکارهای مؤثر جهت ارتقای سطح خودکارآمدی اجتماعی و کمال­گرایی مثبت انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی ...  بیشتر

- موضوعات روان‌شناختی در سازمان و مدیریت
بررسی تأثیر یادگیری الکترونیکی بر سرمایه اجتماعی با نقش میانجی سرمایه انسانی (مورد مطالعه: بنیاد شهید و امور ایثارگران)

سید رضی نبوی چاشمی؛ علی رضا کارگر مطلق؛ آزاده سادات نبوی چاشمی؛ سید محمدرضا نبوی چاشمی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 225-241

چکیده
  سرمایه اجتماعی، مفهومی جامعه‌شناسی است که در تجارت، اقتصاد، علوم انسانی و بهداشت عمومی جهت اشاره به ارتباطات درون و بین گروهی از آن استفاده می‌شود.  سرمایه انسانی، اصلی‌ترین و مهم‌ترین منبع سرمایه‌گذاری اقتصادی در عصر حاضر است. این سرمایه ارزشمند لازمه ایجاد سطح گسترده‌ای از روابط مبتنی بر اعتماد یا همان سرمایه اجتماعی است. ...  بیشتر

رفتار سازمانی
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل شناختی مؤثر بر تصمیم‌گیری‌های راهبردی مالی مدیران شرکت ملی گاز ایران

عین الله تاجیک؛ حسین دیده خانی؛ حسین اسلامی مفیدآبادی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 243-272

چکیده
  هدف این پژوهش، شناسایی عوامل شناختی مؤثر بر تصمیم‌گیری‌های راهبردی مالی مدیران و اولویت‌بندی آن‌ها است. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی، از نظر ماهیت و روش ، توصیفی است. حجم جامعه مورد مطالعه، 30 نفر می‌باشد که جهت اطمینان، حجم نمونه 30 نفر و به روش در دسترس انتخاب شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه بود که در یک مطالعه مقدماتی، روایی و پایایی ...  بیشتر