نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

گرچه این پیشرفت‌های فناوری باعث سرعت بخشیدن به کار و کاهش اشتباهات شده‌اند اما مضراتی نیز در پی داشته‌اند. یکی از این مضرات، افزایش احساس تنهایی و در پی آن گوشه‌گیری در سازمان‌ها است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر تنهایی کارکنان در سازمان بر پیشرفت شغلی، ریسک‌پذیری و اعتماد با اثر میانجی حمایت سازمانی ادراک‌‌شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق پیش رو کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهرستان بروجن است که از بین آن‌ها به شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 70 نفر انتخاب شد و به پرسشنامه‌های مربوطه که شامل تنهایی در سازمان، پیشرفت شغلی، حمایت سازمانی، ریسک‌پذیری و اعتماد بود پاسخ دادند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در تحقیق حاضر، از آمار در دو سطح توصیفی و استنباطی؛ همبستگی پیرسون، تحلیل عامل تأییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد که بین تنهایی در سازمان با ریسک‌پذیری و اعتماد در سازمان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین حمایت سازمانی ادراک‌شده و ریسک‌پذیری و اعتماد در سازمان و پیشرفت شغلی رابطه مستقیم، مثبت و معناداری وجود دارد. از طرفی تنهایی در سازمان بر حمایت سازمانی ادراک‌شده با میانجیگری ریسک‌پذیری و اعتماد تأثیر منفی و غیرمستقیم دارد. همچنین بر پیشرفت شغلی با میانجی‌گری حمایت سازمانی ادراک‌شده نیز تأثیر منفی و غیرمستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of Employees loneliness on career advancement with mediating effect of perceived organizational support

نویسندگان [English]

 • Reza Amini Brujeni 1
 • Alireza Moghadam 2

1 Master degree, Department of Industrial Management, Faculty of Economics and Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Economics and Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.

چکیده [English]

The purpose of research is to investigate the effect of loneliness of employees in the organization on career advancement, risk-taking and trust with the mediating effect of perceived organizational support. The descriptive research method was correlation type. The statistical population of the present research is all the employees of the social security organization of P Borujen city, from whom 70 people were selected by stratified random sampling and answered the relevant questionnaires that included loneliness in the organization, career advancement, organizational support, risk-taking and trust. . In order to analyze the data in the present research, from the statistics at two descriptive and inferential levels; Pearson correlation, confirmatory factor analysis, path analysis and structural equations were used. The findings showed that there is a negative and significant relationship between loneliness in the organization and risk-taking and trust in the organization. there is a direct, positive and significant relationship between perceived organizational support and risk-taking and trust in the organization and career advancement. loneliness in the organization has a negative and indirect effect on perceived organizational support through the mediation of risk-taking and trust. It has a negative and indirect effect on career advancement through the mediation of perceived organizational support.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Loneliness in organization
 • Career advancement
 • Perceived organizational support
 • Risk taking
 • Trust
 1. راوری، علی؛ میرزایی، طیبه و ونکی، زهره (1391). تبیین ماهیت مفهوم رضایت شغلی: مطالعه مروری. مدیریت پرستاری، دوره 1، شماره 4، ص 61-71.
 2. رضاییان، علی؛ حاتمی، سکینه و دستار، حسین (1390). ارتباط بین مدیریت مسیر پیشرفت شغلی و رضایت از مسیر پیشرفت شغلی. طب نظامی، دوره 13، شماره 4، ص 217-221.
 3. عباسی، محمد (1396). نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک‌ شده در رابطه بین مهارت اجتماعی و کیفیت زندگی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد واحد مرودشت.
 4. علیزاده، فریده؛ فرزان، فرزام و رضوی، سید محمدحسین (1393). مقایسه‌ی ادراک ریسک دانشجویان شرکت ‌کننده در فعالیت‌های ورزشی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر و پسر دانشگاه مازندران). پژوهش در ورزش تربیتی، دوره 2، شماره 6، ص 51-68.
 5. کوشازاده، سید علی و عزیزآبادی، ابوالفضل (1393). تأثیر عدالت سازمانی ادراک‌‌شده بر تمایل به ترک خدمت با میانجیگری هویت‌ سازمانی، حمایت سازمانی و خشنودی شغلی. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، دوره 15، شماره 2، ص 25- 36.
 6. گل‌پرور، محسن و قضوی، اصغر (1389). نقش حمایت اجتماعی و سیاست‌ها و اقدامات سازمانی در موفقیت شغلی. روان‌شناسی معاصر، دوره 5، شماره 1، ص 21-29.
 7. Ayazlar, G., & Güzel, B. (2013). the Effect of Loneliness in the Workplace on Organizational Commitment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 131, 319 – 325.
 8. Baruch, Y., Grimland, S., & Vigoda-Gadot, E. (2014). Professional vitality and career success: Mediation, age and outcomes. European Management Journal, 32(3), 518–527.
 9. Berman, SL, & Down, J. (2002). Tacit knowledge as a source of competitive advantage in the National Basketball Association. Academy of management Journal, 45(1), 13-31.
 10. Byrne, Z., Pitts, V., Chiaburu, D., & Steiner, Z. (2010). Managerial trustworthiness and social exchange with the organization. Journal of Managerial Psychology, 26(2), 108-122.
 11. Cubit, S, & Burt, CH, (2002). Leadership style, loneliness and occupational stress in New Zealand primary school principals. New Zealand Journal of Educational Studies, 37(2), 59-71.
 12. Eisenberger, R., Huntington, R., & Hutchison, S. (1996). Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 3(71), 500 –507.
 13. Ellis, R., & Heneman, HG. (1990). Career pattern determinants of career success for mature managers. Journal of Business and Psychology, 5, 3-21.
 14. Forlani, D., & Mullins, J. H. (2000). Perceived Risks and Choices in
  Entrepreneur's New Venture Decisions. Journal of Business Venturing, 15(4), 305-322.
 15. Franken, R.E., & Brown, D.J. (1996). The need to win is not adaptive: The need to win, coping strategies, hope and self-esteem. Personality and Individual Differences, 20(6), 805-808.
 16. Green, J. D., & Campbell, W. K. (2003). Attachment and Exploration in Adults: Chronic and Contextual Accessibility. Personality and Social Psychology Bulletin, 26(4), 452-461.
 17. Gilbert, P. (2011). “I, Robot”: has the modern workplace lost its soul? The context for values-based, soul-full leadership. The International Journal of Leadership in Public Services, 7(2), 77-98.
 18. Hjelm, E. (2014). How loneliness affects sexual risk-taking behavior a cross-sectional study using data from a survey on young people in Skåne, Swede. Lund University, Sweden.
 19. Hung, K. T., & Tangpong, C. (2008). Measuring general Risk Propensity in Business Decisions. Proceedings of the 39th Annual Meeting of the Decision sciences Institute, Baltimore, 1881-1886.
 20. Jones, W.H, & Moore, T.L. (1982). Loneliness and Social Support. Journal of Social Behavior and Personality, 2(2), 195-211. 
 21. Lau, S., & Gerald, E. (1992). The Social Stigma of Loneliness: Effect of Target Person's and Perceiver's Sex. sage journal, 18(2), 182-189.
 22. Liu, J., Yang, J., & Yang, Y. (2015). the relationships among perceived organizational support, intention to remain, career success and self-esteem in Chinese male nurses. International Journal of Nursing Sciences, 2(4), 389-393.
 23. Long, W.L., & Dora, C.L. (2012). Feeling lonely at work: investigating the consequences of unsatisfactory workplace relationships. The International Journal of Human Resource Management, 23(20), 4265–4282.
 24. Mayer, R.C., & Davis, J.H. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. Academy of management review, 20(30), 709-734.
 25. Melamed, S., Fried, Y., & Froom, P. (2001). The interactive effect of chronic exposure to noise and job complexity on changes in blood pressure and job satisfaction: A longitudinal study of industrial employees. Journal of Occupational Health Psychology. 6(3), 182-195.
 26. Molm, L.D., & Takahashi, N. (2000). Risk and trust in social exchange: An experimental test of a classical proposition. American Journal of sociology, 105(5), 1396-1427.
 27. Muzamil, m. (2017). Intervening role of realized absorptivecapacity in organizational culture–openinnovation relationship: Evidence from an emerging market. ournal of General Management, 42(3), 5–20.
 28. Neves, P., & Eisenberger, R. (2013). Perceived organizational support and risk taking. Journal of Managerial Psychology, 29(2), 187-205.
 29. Perlman, B., & Hartman, E.A. (1982). Burnout: Summary and future research. Human relations, 35(4),283-305.
 30. Rotenberg, K.J., Addis, N., & Belts, L.R. (2010). The relation between trust, beliefs and loneliness during early childhood, middle childhood, and adulthood. Personality and Social Psychology Bulletin, 36(8), 86-100
 31. Saklofske, D.H., YackulicI, R.A., & Kelly, W. (1986). Personality and loneliness. Personality and Individual Differences, 7(6), 899-901.
 32. Salleh, F., & Ibrahim, M. D. (2011). Demographic Characteristics Differences of Risk Taking Propensity among Micro and Small Business Owners in Malaysia. International Journal of Business and Social Science, 2(9), 149-153.
 33. Segrin, C.H., & Passalacqua, A. (1998). Functions of Loneliness, Social Support, Health Behaviors, and Stress in Association with Poor Health. Ealth Communication, 24(4), 312-322
 34. Stewart, W. H., & Roth, P. L. (2001). Risk Propensity Differences between Entrepreneurs and Managers: A Meta-analytic Review. Journal of Applied Psychology, 86(1), 154-153
 35. Steinberg, A.G., & Sullivan, V.J. (1999). Loneliness and social isolation in the work place for deaf individuals during the transition years: A preliminary investigation. Journal of Applied Rehabilitation Counseling, 30(1), DOI:10.1891/0047-2220.30.1.22
 36. Wang, X. T., Kruger, D. J., & Wilke, A. (2009). Life history variables and risk-taking propensity. Evolution and Human Behavior, 30(2), 77-84
 37. Weng, Q., McElroy, J.C., & Morrow, P.C. (2010). the relationship between career growth and organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, 77(3), 391–400.
 38. West, N., & Richter, J.R. (2002). Workplace Relations: Friendship Patterns and Consequences (According to Managers). Public administration review, 62(2), 217-230
 39. Wright, S.L., Burt, C.D.B., & Strongman, K.T. (2006), Loneliness in the Workplace: Construct Definition and Scale Development. New Zealand Journal of Psychology, 35(2), 59-68.
 40. Wright, S.L. (2005). Loneliness in the Workplace (Doctor's thesis, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand).
 41. Wright, S.L. (2005). Organizational Climate, Social Support and Loneliness in the Workplace. In The Effect of Affect in Organizational Settings, Emerald Group Publishing Limited, 1, 123–142.
 42. Wright, S.L. (2004). The Experience of Loneliness in Organizational Settings, Management Department. College of Business and Economics, University of Canterbury, New Zealand.