از نویسندگان محترم درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله خود به این نشریه، نکات ذیل را مطالعه نمایند. در نگارش متن مقاله، رعایت نکات ذیل مورد انتظار است:

ضوابط نگارش مقاله

ساختار مقاله

ـ مقاله دقیقاً از بخش‌های عنوان، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، مبانی نظری، روش پژوهش، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، سپاسگزاری و تعارض منافع تشکیل می‌شود.

- حجم کل مقاله از 7000 کلمه بیشتر نباشد.

 

عنوان

ـ عنوان مقاله، شفاف و تا جای ممکن کوتاه و متمرکز بر مقولات اصلی پژوهش باشد. از اغراق در عنوان و درج عناوین روزنامه‌ای پرهیز شود.
ـ عنوان فارسی مقاله با قلم B Titr و اندازه 20 و عنوان انگلیسی با قلم ضخیم Times New Roman و اندازه 18 نوشته شود.

 

چکیده و واژگان کلیدی

ـ چکیده در یک پاراگراف پیوسته (150ـ250 کلمه) به همه نکات اصلی مقاله مانند هدف، سؤالات، روش، نتایج تحلیل‌ها و دستاوردهای تحقیق اشاره می‌کند.

- پس از چکیده، واژگان کلیدی نهایتاً در شش کلمه یا اصطلاح قید گردد.

- ارائه عنوان، چکیده و واژگان کلیدی به زبان انگلیسی در ابتدای مقاله الزامی است.
- متن چکیده و واژگان کلیدی انگلیسی با قلم Times New Roman و اندازه 12 و تیتر مطالب با قلم ضخیم باشد.

- متن چکیده و واژگان کلیدی فارسی با قلم B Zar و اندازه 12 و تیتر چکیده با اندازه 14 ضخیم و تیتر کلیدواژگان 12 ضخیم باشد.

 

متن مقاله

ـ متن مقاله شامل مقدمه، مبانی نظری، روش پژوهش، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری است. این قسمت‌ها بایستی به زبان فارسی با قلم B Lotus و اندازه 13 در محیط Word تایپ شده باشد. تیتر مطالب با قلم ضخیم B Mitra و اندازه 18 نوشته شود.

ـ در صورت ضرورت، معادل لاتین اسامی و مفاهیم مهم در پاورقی هر صفحه آورده شود.

ـ جداول، شکل‌ها و نمودارها با ذکر شماره مجزا مشخص شده باشند. دقت شود در داخل متن، ارجاع صحیح به این شماره‌ها صورت گیرد. عنوان جدول در بالای آن و عنوان شکل و نمودار در ذیل آن با قلم ضخیم B Lotus و اندازه 11 نوشته می‌شود. اندازه کلمات داخل جداول، 12 و با قلم B Mitra باشد. کلمات سطر اول جدول که عناوین ستون‌ها است با قلم ضخیم باشد. اعداد داخل جدول با قلم فارسی نوشته شوند و برای نوشتن اعداد اعشاری از ممیز / استفاده شود مانند 12/0

ـ توضیحاتی که به طور غیرمستقیم به موضوع ارتباط دارند، در زیرنویس آورده شوند. متون زیرنویس فارسی با قلم B Nazanin و متون زیرنویس انگلیسی با قلم Times New Roman و با اندازه 10 درج شوند.

- در نگارش متن مقاله بایستی قواعد دستور زبان فارسی با دقت زیاد رعایت شود و مقاله، فاقد غلط‌های نگارشی باشد. نیم‌فاصله در کلمات دوبخشی رعایت شود.

 

مقدمه

- در بخش مقدمه، تعریف موضوع یا مساله، بیان ضرورت و اهمیت آن، ذکر خلأ پژوهشی و سازماندهی مقاله، درج شود.

 

مبانی نظری

 • مباحث نظری جامع و مرتبط با عنوان ذکر شود.
 • حداقل 60 درصد منابع مورد استفاده بایستی مربوط به 5 سال اخیر باشد.
 • چارچوب مفهومی یا مدل نظری در صورت نیاز ارائه شود.
 • در صورت وجود فرضیه، پشتوانه نظری یا علمی لازم برای توجیه هر فرضیه ذکر شود.
 • ارجاعات انگلیسی داخل متن به زبان انگلیسی نوشته شود.
 • پیشینه تجربی پژوهش همراه با نقد آن و نوآوری پژوهش حاضر ذکر شود.

 

روش پژوهش

- توضیحات کافی در خصوص نوع و روش پژوهش، جامعه و نمونه، ابزار گردآوری داده‌ها و روایی و پایایی مربوط و چگونگی تحلیل داده‌ها ارائه شود.

 

یافتهها

- یافته‌های حاصل از تحلیل داده‌ها متناسب با نوع تحلیل بیان شود.

 

بحث و نتیجه‎گیری

 • خلاصه یافته‌ها ذکر و با پژوهش‌های مشابه، مقایسه شود و تشابهات یا تفاوت‌ها تحلیل شود.
 • نتیجه اصلی ذکر شود و تفسیر شود.
 • پیشنهادهای کاربردی ارائه شود.
 • محدودیت‌های پژوهشی و پیشنهادهای پژوهشی بیان شود.

 

سپاسگزاری

- بیان تشکر از افراد و سازمان‌هایی که در آماده سازی مقاله، همکاری نموده اند.

- قلم و اندازه کلمات در این قسمت، مشابه با استاندارد متن مقاله رعایت شود.

 

تعارض منافع

- هر گونه تعارض منافعی که در انتشار مقاله وجود دارد مانند دریافت وجه در قبال تدوین مقاله یا عضویت یکی از نویسندگان در هیئت تحریریه نشریه ذکر شود. در غیر این صورت، اشاره شود که هیچ تعارض منافعی در انتشار این مقاله وجود ندارد.

 

ذکر ارجاعات

ـ برای نشان‌ دادن ارجاعات در داخل متن، بلافاصله پس از مطلب، مشخصات زیر داخل پرانتز قرار گیرد: (نام خانوادگی نویسنده/گان، سال انتشار).
- در صورتی که تعداد نویسندگان، سه نفر یا بیشتر باشد پس از ذکر نام اول، عبارت «و همکاران» نوشته شود و در موارد انگلیسی «et al.,» نوشته شود.

ـ در صورتی که نقل قول مستقیم باشد، باید شماره صفحه نیز بعد از سال انتشار نوشته شود.

ـ در مواردی که در متن، به بیش از یک منبع ارجاع می‌شود، میان اطلاعات هر ارجاع، از علامت نقطه ویرگول استفاده شود.

- ارجاعات انگلیسی در داخل متن حتماً با حروف انگلیسی نوشته شوند و نیازی به زیرنویس انگلیسی نیست مانند (Wilson, 2019)، مگر آن که اسم نویسنده به عنوان جزئی از جمله و مثلا با نقش فاعلی ذکر شود.

- ارجاعات فارسی داخل متن مقاله با اندازه 13 و ارجاعات انگلیسی با قلم Times New Roman  و اندازه 11 آورده شوند.

 

روش تنظیم فهرست منابع در انتهای مقاله

ـ فهرست منابع به روش APA تنظیم شده باشد و به ترتیب حروف الفبا تنظیم گردد. از ذکر منابعی که در داخل متن مورد ارجاع قرار نگرفته‌اند، خودداری شود و بالعکس.

ـ فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا، بر اساس نام خانوادگی تنظیم شود.

- همه اسامی نویسندگان به ‌شکل مقلوب ذکر شود و برای جداکردن نام‌ها از ویرگول (،) و برای دو نویسنده آخر، بعد از ویرگول از واو عطف استفاده شود.

- منابع فارسی با قلم B Lotus و اندازه 11 و منابع انگلیسی با قلم Times New Roman و اندازه 10 نوشته شوند.

- عنوان کتاب یا مجله به صورت مورب (ایتالیک) نوشته شود.

 

نمونه نگارش منابع پایانی

 • مقاله مجله

نام خانوادگی، نام، و نام خانوادگی، نام (سال نشر). عنوان مقاله. عنوان مجله، دوره(شماره)، صفحات آغاز و پایان مقاله. شناسه منحصر به فرد doi یا dor

سلطانی شال، زهرا، و بادلی، گلنوش (1400). تأثیر سازگاری شغلی بر فلات زدگی با نقش تعدیل‌گر خودکارآمدی شغلی. مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی، 8(2)، 379-402. Doi:10.22055/jiops.2022.39128.1255

Toane, C., & Figueiredo, R. (2018). Toward core competencies for entrepreneurship librarians. Journal of Business & Finance Librarianship, 23(1), 35-62. Doi:10.1080/08963568.2018.1448675

 • مقاله کنفرانس

 نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان مقاله. نام همایش، مکان، صفحات آغاز و پایان. 

علیپور، محمد، کریم زاده، یاسر، و درویشی، عبدالله (۱۳۹۸). بررسی فاکتورهای زمینه‌ای مهم در ابتلا به بیماری کرونا ۱۹. مقاله ارائه‌شده در کنفرانس بیماری‌های عفونی ۱۳۹۸ در اصفهان، نجف‌آباد، ۲۲-۲۸.

 Doiron, R. (2011). Using e-books and e-readers to promote reading in school libraries: Lessons from the field. In IFLA Conference (13-18)

 • مقاله دایره‌المعارفی

  نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان مدخل. در عنوان دایره المعارف، (جلد، صفحات).  محل نشر: ناشر.

.Carruthers, E.P. (2002). Nursing. In Funk & Wagnalls new world encyclopedia. (2nd ed.)

خراسانی، شرف‌الدین (1370). ابن سینا، در دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۴، تهران: مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی.

 • کتاب

 نام خانوادگی، نام (سال نشر). عنوان اثر. (ویرایش). محل نشر: نام ناشر. 

حافظ‌نیا، محمدرضا (1386). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

.Rogers, C.R. (1961). On becoming a person. Boston: Houghton Mifflin

 • پایان‌نامه

سرشناسه (سال نشر). عنوان پایان‌نامه. نوع رساله و مقطع تحصیلی. نام دانشگاه، شهر محل استقرار دانشگاه.

 بابایی، محمود (1390). فضای سایبر و الگوهای گفتمانی: نقش و سازوکارهای اینترنت در شکل‌گیری الگوهای تعامل گفتمانی فضای سایبر ایران، رساله مقطع دکترا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

Axford, J.C. (2007). What constitutes success in Pacific Island community conserved areas?,  Doctoral dissertation, University of  Queensland, Brisbane, Australia. Retrieved from: http://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:158747

 

ارسال فرم‌های مورد نیاز

- خواهشمند است فرم تعارض منافع و تعهدنامه را نیز دریافت و همراه با نسخه مقاله در سامانه بارگذاری نمایید.

دریافت فرم تعارض منافع از اینجا.

دریافت فرم تعهدنامه از اینجا.

 

دریافت قالب مقاله

- قالب مقاله را نیز دریافت نمایید تا با دقت بیشتری، استانداردهای مد نظر نشریه در نگارش متن رعایت شود. دریافت قالب مقاله از اینجا.

 

ارسال مشخصات دقیق نویسندگان

ـ مشخصات نویسنده یا نویسندگان شامل نام، نام خانوادگی، گرایش تخصصی، رتبه دانشگاهی/ حوزوی، نام مؤسسه، شهر، آدرس رایانامه، شناسه ارکید، شماره تلفن و آدرس در یک صفحه جداگانه ضمیمه گردد؛ لذا مقاله اصلی به صورت بی‌نام ارسال می‌شود.

 

هزینه انتشار مقاله

در حال حاضر هیچ هزینه‌ای بابت داوری و انتشار مقالات دریافت نمی‌شود. لیکن در صورت انصراف از انتشار مقاله‌ای که فرایند داوری آن طی شده است نویسنده موظف است هزینه داوری اعلام شده از سوی مجله را بپردازد. در غیر این صورت، آن مقاله منتشر خواهد شد.

 

** مقاله صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی نشریه ارسال شود.

 

تذکر:

از شماره پاییز 1402، اقدامات زیر نیز در تنظیم مقالات، ضروری است:

- در صورت تأیید اولیه مقاله بایستی، چکیدۀ مبسوط انگلیسی شامل 600 تا 700 کلمه با اجزای زیر تدوین و ارسال شود:

Purpose

Design/Methodology/Approach

Findings

Discussion and Conclusion

- کلیه منابع فارسی به انگلیسی ترجمه شود و علاوه بر بخش فارسی در بخش انگلیسی نیز درج شوند و در انتهای هر یک در داخل پرانتز، عبارت In Persian  اضافه شود.

- DOI منابع ذکر شود.