در چشم‌انداز در نظر گرفته‌شده برای این نشریه که از پیوند دو دانش مدیریت و روانشناسی، بهره می‌برد در یک افق زمانی بیست‌ساله، این نشریه به یک نشریه میان‌رشته‌ای پیشرو و به یک منبع اساسی ارجاع مقالات علمی در حوزه‌های روانشناختی و رفتاری در علم مدیریت، تبدیل خواهد شد. 

اولویت محورها و موضوعات نشریه به شرح ذیل است:
-    سرمایه روان‌شناختی در سازمان و شناسایی عوامل مؤثر و مرتبط با آن
-    توانمندسازی روان شناختی منابع انسانی در سازمان
-    سرمایه عاطفی در سازمان و شناسایی عوامل مؤثر و مرتبط با آن
-    سرمایه عاطفی و چالش های آن در سازمان های مجازی
-    نقش مهارت های عاطفی و عواطف مثبت در کاهش تعارضات بین فردی کارکنان
-    اثر آموزش حل مسأله بر کاهش تعارضات بین فردی کارکنان
-    تاب ‌آوری منابع انسانی در سازمان
-    بهروزی کارکنان
-    خودکارآمدی و اعتماد به نفس کارکنان
-    بررسی رابطه جو خانوادگی، رضایت مندی از زندگی خانوادگی و رضایت شغلی
-    بهداشت و سلامت روانی کارکنان
-    آسیب شناسی روان شناختی سازمان ها و تیم های مجازی
-    شادی سازمانی
-    شناسایی نیازهای روان شناختی کارکنان
-    شناسایی علل بروز اختلالات روانی در بستر سازمان
-    شناسایی علل کاهش بروز حالت های خلقی مثبت در سازمان
-    اثر اختلال وسواس فکری-عملی بر عملکرد کارکنان
-    اثر افسردگی و اضطراب اجتماعی بر عملکرد کارکنان
-    امیدواری، خوش‌بینی و مثبت‌نگری کارکنان
-    اثر هویت دینی بر سلامت روانی کارکنان
-    جهت‌گیری مذهبی کارکنان