اطلاعیه:

از داوران گرامی درخواست می شود در پابلونز به آدرس زیر ثبت نام نمایند:

https://publons.com/about/home/

پس از آن خواهشمند است رایانامه ارسالی نشریه مبنی بر انجام داوری را به آدرس رایانامه زیر بفرستند:

reviews@webofscience.com

 

فهرست داوران سه شماره اخیر