مدیر مسئول


رسول عباسی استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

دکتری مدیریت رفتار سازمانی

سردبیر


علی نقی امیری استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

دکتری مدیریت دولتی

اعضای هیات تحریریه


عبدالزهرا نعامی استاد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

دکتری روانشناسی صنعتی و سازمانی

اعضای هیات تحریریه


عباسعلی رستگار استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

دکتری مدیریت رفتار سازمانی

اعضای هیات تحریریه


محسن اکبری دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

دکتری مدیریت رفتار سازمانی

اعضای هیات تحریریه


مهدی خیراندیش استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

دکتری مدیریت

اعضای هیات تحریریه


علی رضاییان استاد دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

دکتری مدیریت رفتاری

اعضای هیات تحریریه


حسن زارعی متین استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی تهران،قم، ایران.

دکتری مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

اعضای هیات تحریریه


مونا جامی پور دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران.

دکتری مدیریت سیستم ها

اعضای هیات تحریریه


یدالله زرگر دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم ، ایران.

دکتری روانشناسی و مشاوره

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا فلاح دانشیار، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

دکتری مدیریت دولتی

کارشناس نشریه


رویا کرامت کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.

مدیریت بازرگانی

  • r.karamat96gmail.com

مدیر داخلی


فاطمه استادجعفری کارشناس دانشگاه حضرت معصومه (س)

  • f.ostad66gmail.com
  • 02533209030