نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، واحد علی‌آباد کتول دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری و مدیریت، واحد علی‌آباد کتول دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری و مدیریت، واحد شهریار دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل شناختی مؤثر بر تصمیم‌گیری‌های راهبردی مالی مدیران و اولویت‌بندی آن‌ها است. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی، از نظر ماهیت و روش ، توصیفی است. حجم جامعه مورد مطالعه، 30 نفر می‌باشد که جهت اطمینان، حجم نمونه 30 نفر و به روش در دسترس انتخاب شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه بود که در یک مطالعه مقدماتی، روایی و پایایی این پرسشنامه‌ها تأیید شد. داده‌پردازی با استفاده از نرم‌افزار اِس پی اِس اِس و اکسپرت چویس انجام شد. تحلیل‌ داده‌ها نشان داد تصمیم‌گیری‌های راهبردی مالی در شرکت ملی گاز ایران، تحت تأثیر عوامل سرآمدی عملکرد فرآیندها و خدمات، عوامل سازمانی، عوامل فردی و مدیریت خطر و سرمایه‌گذاری هستند و با یکدیگر رابطه دارند. اولویت‌بندی ابعاد و مؤلفه‌ها نیز با استفاده از فن فرآیند تحلیل شبکه‏‌ای انجام شد. نتایج نشان داد که در بین هر یک از عوامل سرآمدی عملکرد فرآیندها و خدمات، عوامل سازمانی، عوامل فردی و مدیریت خطر و سرمایه‌گذاری به ترتیب، فعالیت اجتماعی و قانونی، عوامل زمینه‌ای (محیطی)، عقلانیت ایستا و محیط زیست، بیشترین تأثیر را بر تصمیم‌گیری‌های راهبردی مالی مدیران دارند. از بین همه زیرمعیارها در چهار معیار فوق، فعالیت اجتماعی و قانونی، رتبه اول و آمادگی شناختی، رتبه آخر را به دست آورده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification and ranking of the cognitive factors effective on the financial strategic decision-making of NIGC managers

نویسندگان [English]

 • Einollah Tajik 1
 • Hossein Didekhani 2
 • Hossein Eslami Mofid Abadi 3

1 Master degree, Department of Industrial Engineering, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Accounting and Management, Aliabad Katoul Branch of Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Accounting and Management, Shahriar Branch of Islamic Azad University, Shahriar, Iran.

چکیده [English]

The aim of the research was to identify the cognitive factors affecting managers' financial strategic decisions and to prioritize these factors. This research is based on the practical purpose, in terms of its nature and descriptive method, and it is cross-sectional in terms of time. In this research, the sample size is 30 people, the tools used in this research are questionnaire and data processing using SPSS and Expert Choice software. Qualitative analysis showed that financial strategic decisions are influenced and related to the factors of process and service performance excellence, organizational factors, individual factors and risk management and investment. Fuzzy and prioritization of the identified dimensions and components was done using the technique of network analysis process and the results showed that among the efficiency factors of processes and services, organizational factors, individual factors and risk management and investment, respectively social and legal activity , contextual factors, static rationality and the environment have the greatest impact on managers' financial strategic decisions. Among all the sub-criteria ranked in the above four criteria, social and legal activity has obtained the first rank and cognitive preparation has obtained the last rank.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Decision-making
 • Financial decision-making
 • Strategic decision-making
 • Cognitive decision-making
 • National Iranian Gas Company (NIGC)
 1. اسلامی مفیدآبادی، حسین؛ رهنمای رود پشتی، فریدون؛ وکیلی فرد، حمیدرضا؛ نیکومرام، هاشم و طبیبی، سید جمال‌الدین (1398). طراحی الگوی آمیختۀ تصمیمات مالی در راستای توسعه‌ی بازارهای مالی ایران (مورد مطالعه: بازار سرمایه ایران). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 12، شماره 43، ص 1-39.
 2. بازرگان، عباس (1389). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته، چاپ اول، تهران، نشر دیدار.
 3. برایسون، جان (1398). برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های دولتی، عمومی و غیرانتفاعی، ترجمه مهدی خادمی گراشی، قربان برارنیا، تهران: نشر آریانا قلم.
 4. حمیدی زاده، محمد (1384). بررسی و ارزیابی ساختار سازمانی نظام بانکداری کشور برای دستیابی به الگوی بهینه. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره 13، شماره 46، ص 31-59.
 5. خرازی، سید کمال و رضائیان، صهبا (1397). طراحی الگوی عوامل شناختی مؤثر بر تصمیم‌گیری. شناخت اجتماعی، دوره 7، شماره 1، ص 152-141.
 6. دانایی فرد، حسن، الوانی، سید مهدی و آذر، عادل (1390). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، چاپ پنجم، تهران، انتشارات صفار.
 7. رضائیان، صهبا (1397)، طراحی عوامل شناختی مؤثر بر تصمیم‌گیری. پژوهش شناختی اجتماعی، دوره 7، شماره 1، ص 135-132.
 8. سعادت، اسفندیار (1369). نقدی بر مدل کلاسیک تصمیم‌گیری. دانش مدیریت، دوره 9، شماره 10، ص 29-42.
 9. سلیمانی، مریم و رسته، عاطفه (1400). تصمیم‌گیری راهبردی پایدارسازمانی. مطالعات مدیریت راهبردی، دوره 12، شماره 48، ص 169-189.
 10. شریف زاده، فتاح (1378). تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری در محیط نظام‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری. تحول اداری، دوره 5، شماره 21، ص 26-41.
 11. کرمی، جهانگیر؛ دهقان، فاطمه؛ رضایی، محسن؛ کریمی، پروانه و مروتی چروش، فرامرز (1395). نقش میانجی‌گری توانمندسازی روان‌شناختی در رابطه ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت گاز استان کرمانشاه. پژوهش‌های روانشناختی در مدیریت، دوره 2، شماره 2، ص 43-66.
 12. گودرزی، سعید (1388). آمار در علوم اجتماعی همراه با دستورات (SPSS) و نحوه تفسیر خروجی‌ها، چاپ اول، تهران، انتشارات جامعه شناسان، دانشگاه آزاد اسلامی.
 13. محجوب حسن، نادری ابوالقاسم، خرازی کمال، انتظاری یعقوب (1395). بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مالی در دانشگاه تهران. آموزش عالی ایران، دوره 8، شماره 2، ص 81-111.
 14. مورهد، جی و آر گریفین (1369). رفتار سازمانی، ترجمه مهدی الوانی و غلامرضا معمار زاده، تهران: انتشارات مروارید.
 15. نادری ابوالقاسم (1392). اقتصاد شناختی: رویکردی نوین برای تبیین تصمیم‌گیری‌های اقتصادی. برنامه‌ریزی و بودجه، دوره 18، شماره 2، ص 125-99.
 16. نادری روشناوند، ابوالقاسم؛ عزتی، میترا؛ دین محمدی، مصطفی و فتح تبار فیروزجائی، کاظم (1399). ارائه الگویی برای طراحی سامانه تصمیم‌یار مالی و قابلیت‌های آن در دانشگاه. مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، دوره 9، شماره 17، ص 121-152.
 17. نادری، ابوالقاسم (1389). سازوکار و الگوی مطلوب تخصیص منابع مالی برای آموزش و پرورش: مبانی الزامات. عناصر و الگوریتم. تعلیم و تربیت، دوره 104، شماره 1، ص 59-90.
 18. نادری، ابوالقاسم؛ خرازی، کمال؛ انتظاری، یعقوب و محجوب، حسن (1394). تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مالی با رویکرد شناختی. مطالعات منابع انسانی، دوره 5 شماره 3، ص 85-116.
 19. نداف، مهدی؛ سینایی، حسنعلی و دزفولی، هاجر (1394). نقش ویژگی‌های روان‌شناختی در رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های روانشناختی در مدیریت، دوره 1، شماره 1، ص 9-29.
 1. Agarwala, N., & Chaudhary, R. D. (2021). Made in China 2025: Poised for Success?. India quarterly, 77, 424–461.
 2. Bryson, J. M. (1988). A strategic planning process for public and non-profit organizations. Long range planning, 21(1), 73-81.
 3. Calvert, R. L. (1989). Political decision making with costly and imperfect information. Mathematical and Computer Modelling, 12(4-5), 497-509.
 4. Child, J. (1997). Strategic choice in the analysis of action, structure, organizations and environment: Retrospect and prospect. Organization Studies, 18(1), 43–76.
 5. Chou, S. F., Horng, J. S., Sam Liu, C. H., & Lin, J. Y. (2020). Identifying the critical factors of customer behavior: An integration perspective of marketing strategy and components of attitudes. Journal of retailing and consumer services, 55,102113.
 6. Dean, J. W., & Sharfman, M. P. (1996). Does decision process matter? A study of strategic decision making effectiveness. Academy of Management Journal, 39(2), 368–396.
 7. Duhaime, I. M., & Baird, I. S. (1987). Divestment decision-making: The role of business unit size. Journal of Management, 13(3), 483–498.
 8. Dwivedi, Y. K., Rana, N. P., Janssen, M., Lal, B., Williams, M. D., & Clement, M. (2017). An empirical validation of a unified model of electronic government adoption (UMEGA). Government Information Quarterly, 34, 211–230.
 9. Eisenhardt, K. M. (1989). Making fast strategic decisions in high-velocity environments. Academy of Management Journal, 12, 543-576.
 10. Eisenhardt, K. M., & Bourgeois, L. J. (1988). Politics of strategic decision making in high-velocity environments: Toward a midrange theory. Academy of Management Journal, 33, 737-770.
 11. Elbanna, S. (2016). Managers' autonomy, strategic control, organizational politics and strategic planning effectiveness: An empirical investigation into missing links in the hotel sector. Tourism Management, 52(X), 210-220.
 12. Feng, J., Pan, Y., & Zhuang, W. (2022). Measuring the enterprise green innovation strategy decision-making quality: A moderating—mediating model. Psychol, 13,915624.
 13. Forgas, J. P. (1995). Mood and judgment: The affect infusion model (AIM). Psychological Bulletin, 117(1), 39–66.
 14. Fredrickson, J. W., & Iaquinto, A. L. (1989). Inertia and creeping rationality in strategic decision-processes. Academy of Management Journal, 32(3), 516–542.
 15. Hu, R., Shahzad, F., Abbas, A., & Xu, N. (2022). Empirical analysis of the impact of industrial internet development environment on open green innovation of manufacturing enterprises. Frontiers in Environmental Science, 10, 947675.
 16. Karimian, Z., Salehi, K., Firozjah Najania, R., & Moghadamzadeh, A. (2019). The effect of problem-based learning on life skills in seventh grade students. Journal of Applied Psychological Research, 9(4), 39-56.
 17. Langley, A. (1990). Patterns in the use of formal analysis in strategic decisions. Organization Studies, 11(1), 017-45.
 18. Li, X., Du, J., & Long, H. (2020). Understanding the Green Development Behavior and Performance of Industrial Enterprises (GDBP-IE): Scale development and validation. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5), 1-23.
 19. Luoma, J., & Martela, F. (2021). A dual-processing view of three cognitive strategies in strategic decision making: Intuition, analytic reasoning, and reframing. Long Range Planning, 54(3), 102065.
 20. Miller, D. (1987). Strategy making and structure: Analysis and implications for performance. Academy of Management Journal, 1(30), 7-32.
 21. Papadakis, V. M., Lioukas, S., & Chambers, D. (1998). Strategic decision-making processes: The role of management and context. Strategic Management Journal, 19(2), 115–147.
 22. Papulova, Z., & Gazova, A. (2016). Role of strategic analysis in strategic decision-making. Procedia Economics and Finance, 39(X), 571-579.
 23. Reed, G. L., & Enright, R. D. (2006). The effects of forgiveness therapy on depression, anxiety, and posttraumatic stress for women after spousal emotional abuse. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74(5), 920–929.
 24. Shadlen, M. N., & Kiani, R. (2013). Decision making as a window on cognition. Neuron, 80(3), 791-806.
 25. Shahzad, F., Xiu, G. Y., & Shahbaz, M. (2017). Organizational culture and innovation performance in Pakistan’s software industry. Technology in society, 51, 66–73.
 26. Simon, H. (1960). The New Science of Management Decision Making. Newyork: Harper & Row.
 27. Villamil, C., Nylander, J., Hallstedt, S. I., Schulte, J., & Watz, M. (2018). Additive manufacturing from a strategic sustainability perspective. In DS 92: Proceedings of the DESIGN 2018 15th International Design Conference, 1381-1392.
 28. Wally, S., & Baum, J. R. (1994). Personal and structural determinants of the pace of strategic decision making. Academy of Management journal, 37(4), 932-956.
 29. Walsh, D., & Downe, S. (2005). Meta‐synthesis method for qualitative research: a literature review. Journal of advanced nursing, 50(2), 204-211.
 30. Wang, J., Shahzad, F., Khan, I., & Siyal, A. W. (2022). Decision making with an alternative mindset in an online shopping environment: Identifying user intentions toward facebook-commerce. Frontiers in Psychology, 13, 801.
 31. Wang, M., & Liu, Z. (2022). How do green innovation strategies contribute to firm performance under supply chain risk? Evidence from China’s manufacturing sector. Frontiers in Psychology, 13,894766.
 32. Wang, Y., & Ruhe, G. (2007). The cognitive process of decision making. International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence (IJCINI), 1(2), 73-85.
 33. Weaver, E. A., & Stewart, T. R. (2012). Dimensions of judgment: Factor analysis of individual differences. Journal of Behavioral Decision Making, 25(4), 402-413.
 34. Xu, N., Fan, X., and Hu, R. (2022). Adoption of green industrial internet of things to improve organizational performance: The role of institutional isomorphism and green innovation practices. Frontiers in Psychology, 13,917533.
 35. Yu, X., Liu, T., He, L., & Li, Y. (2022). Micro-foundations of strategic decision-making in family business organisations: a cognitive neuroscience perspective. Long Range Planning, 102198.