نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

2 استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، با افزایش توجه به سازوکار یادگیری غیررسمی، معلمان خواستار بهبود اثربخشی تدریس و یادگیری دانش‌آموزان شده‌اند. در این راستا یادگیری مؤثر معلم به عنوان ابزاری حیاتی برای دستیابی به این هدف معرفی شده است. برنامه‌های حرفه‌ای رسمی برای ارتقای یادگیری معلمان اغلب به دلیل فقدان درک علمی از نحوه یادگیری معلمان در محل کار، بی‌اثر هستند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر جو سازمانی بر یادگیری غیررسمی معلمان با میانجی‌گری سرمایه روانشناختی می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و جزو پژوهش‌های توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را معلمان شهرستان فریدون‌شهر به تعداد 686 نفر تشکیل می­دهند که برای نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، تعداد نمونه 244 نفر برآورد گردید. ابزار پژوهش مشتمل بر سه پرسشنامه استاندارد می‌باشد. داده‌های گردآوری شده بر اساس معادلات ساختاری با نرم‌افزار پی ال اس تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که جو سازمانی بر یادگیری غیررسمی در محل کار با نقش میانجی سرمایه روانشناختی، تأثیر مثبت و معناداری داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات