نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، واحد تربت ‌جام دانشگاه آزاد اسلامی، تربت‌ جام، ایران

2 گروه مدیریت، واحد تربت جام دانشگاه آزاد اسلامی ، تربت جام، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد تربت‌ جام دانشگاه آزاد اسلامی، تربت‌ جام، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مؤلفه‌های سلامت سازمانی بر رضایت شغلی با نقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مشهد است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به صورت توصیفی- پیمایشی اجرا گردید. جامعه آماری، کلیه کارکنان شرکت پخش فراورده‌های نفتی که تعداد آن‌ها 800 نفر بود و روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده بود. تعداد کارکنان مورد سنجش بر اساس فرمول کوکران 260 نفر در نظر گرفته شد. جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفت. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه استاندارد استفاده شد. به منظور جمع‌آوری داده‌های سلامت سازمانی از پرسشنامه استاندارد هوی، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر و پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی صورت گرفت. برای بررسی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مشتریان از روش‌های آمار توصیفی استفاده ‌شد. روش‌های آماری استنباطی شامل روش حداقل مربعات جزئی بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و Smart PLS صورت گرفت و نتایج، حاکی از تأیید همه فرضیه‌ها است؛ بدین مفهوم که سلامت سازمانی بر رضایت شغلی با نقش میانجی تعهد سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مشهد، تأثیر مثبت و معناداری دارد.

موضوعات