نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق، واحد دامغان دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

3 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد سمنان دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد سمنان دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

سرمایه اجتماعی، مفهومی جامعه‌شناسی است که در تجارت، اقتصاد، علوم انسانی و بهداشت عمومی جهت اشاره به ارتباطات درون و بین گروهی از آن استفاده می‌شود.  سرمایه انسانی، اصلی‌ترین و مهم‌ترین منبع سرمایه‌گذاری اقتصادی در عصر حاضر است. این سرمایه ارزشمند لازمه ایجاد سطح گسترده‌ای از روابط مبتنی بر اعتماد یا همان سرمایه اجتماعی است. هدف این مقاله، بررسی نقش یادگیری الکترونیکی در ارتقای سرمایه اجتماعی از طریق تغییر در سرمایه انسانی است. این تحقیق کاربردی از حیث روش، جزء تحقیقات توصیفی همبستگی است. داده‌های این تحقیق به روش میدانی و از طریق پرسشنامه، گردآوری‌ شده‌اند. روایی این پرسشنامه با نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن به‌وسیله آلفای کرونباخ 0/88 تأیید گردید. جامعه آماری، کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان‌های سمنان و تهران بزرگ می‌باشد که تعداد 385 نفر از آن‌ها به روش در دسترس یا اتفاقی به ‌عنوان نمونه، انتخاب‌ شده است. داده‌های گردآوری ‌شده با استفاده از تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری و مبتنی بر نرم‌افزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که یادگیری الکترونیکی موجب افزایش سرمایه انسانی شده و این سرمایه ارزشمند هم موجب افزایش روابط مبتنی بر اعتماد یا همان سرمایه اجتماعی شده است. همچنین یادگیری الکترونیکی به‌ طور مستقیم نیز بر روی سرمایه اجتماعی، تأثیر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات