نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق، واحد دامغان دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

3 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد سمنان دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد سمنان دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

سرمایه اجتماعی، مفهومی جامعه‌شناسی است که در تجارت، اقتصاد، علوم انسانی و بهداشت عمومی جهت اشاره به ارتباطات درون و بین گروهی از آن استفاده می‌شود.  سرمایه انسانی، اصلی‌ترین و مهم‌ترین منبع سرمایه‌گذاری اقتصادی در عصر حاضر است. این سرمایه ارزشمند لازمه ایجاد سطح گسترده‌ای از روابط مبتنی بر اعتماد یا همان سرمایه اجتماعی است. هدف این مقاله، بررسی نقش یادگیری الکترونیکی در ارتقای سرمایه اجتماعی از طریق تغییر در سرمایه انسانی است. این تحقیق کاربردی از حیث روش، جزء تحقیقات توصیفی همبستگی است. داده‌های این تحقیق به روش میدانی و از طریق پرسشنامه، گردآوری‌ شده‌اند. روایی این پرسشنامه با نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن به‌وسیله آلفای کرونباخ 0/88 تأیید گردید. جامعه آماری، کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان‌های سمنان و تهران بزرگ می‌باشد که تعداد 385 نفر از آن‌ها به روش در دسترس یا اتفاقی به ‌عنوان نمونه، انتخاب‌ شده است. داده‌های گردآوری ‌شده با استفاده از تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری و مبتنی بر نرم‌افزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که یادگیری الکترونیکی موجب افزایش سرمایه انسانی شده و این سرمایه ارزشمند هم موجب افزایش روابط مبتنی بر اعتماد یا همان سرمایه اجتماعی شده است. همچنین یادگیری الکترونیکی به‌ طور مستقیم نیز بر روی سرمایه اجتماعی، تأثیر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of e-learning in promoting social capital through change in human capital (Case study: Martyr Foundation and Veterans Affairs)

نویسندگان [English]

 • Seyed Razi Nabavi Chashmi 1
 • Alireza Karegar Motlagh 2
 • Azadeh Nabavi Chashmi 3
 • Seyed Mohammad Reza Nabavi Chashmi 4

1 Head of the Semnan Martyrs Foundation, Semnan, Iran.

2 Master of Laws student, Damghan branch of Islamic Azad University, Semnan, Iran.

3 Master of Accounting, Semnan branch of Islamic Azad University, Semnan, Iran.

4 Master student in Accounting, Semnan branch of Islamic Azad University, Semnan, Iran.

چکیده [English]

Human capital is the main and most important source of economic investment in the present age. This valuable capital is necessary to create a wide range of relationships based on trust or social capital. One way to promote social capital through human capital is to promote e-learning. The purpose of this article is to investigate the role of e-learning in promoting social capital through change in human capital. This applied research is a method except descriptive-survey research. The data of this research were collected by field method and through a questionnaire. The validity of this questionnaire was confirmed by professors and experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha 0.88. The statistical population of the staff of the Martyr Foundation and Veterans Affairs in Semnan and Tehran provinces, of which 385 people were randomly selected as a sample. The collected data were analyzed using structural equation modeling technique based on LISREL software. The results of this study show that e-learning has increased human capital and this valuable capital has also increased trust-based relationships or social capital. E-learning also has a direct impact on social capital.


کلیدواژه‌ها [English]

 • E-learning
 • Human capital
 • Social capital
 1. احمدی، علی‌اکبر و فیض‌آبادی، حوریه (1390). «بررسی ارتقای سرمایۀ اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان (نمونۀ موردی: سازمان‌های ستادی شهرداری تهران)». مدیریت دولتی، دوره 3، شماره 6، ص 60 – 78.
 2. اندرسون، تری و گریسون، دی. آر (1384). یادگیری‌ الکترونیکی در قرن 21. ترجمه‌ محمد عطاران، تهران، مدارس هوشمند.
 3. رضائی، روح الله و درینی، روح الله ( 1392). بررسی نقش مؤلفه های سرمایۀ اجتماعی در کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی. مدیریت دولتی، دوره 5، شماره 3، ص 43-62.
 4. زمان‌پور، عنایت الله؛ خانی، محمدحسین و مرادیانی دیزه رود، سیده خدیجه (1392). تأثیر اضطراب کامییوتر بر نگرش به یادگیری الکترونیکی: نقش واسطه‌ای نگرش و خودکارآمدی کامییوتر و اینترنت. روانشناسی تربیتی، شماره 28 ، ص 78– 98.
 5. زمردیان، اصغر (1394). مدیریت تحول، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 6. سبحانی‌نژاد، مهدی؛ شهابی، بهنام و یوزباشی، علیرضا (1385). سازمان یادگیرنده (مبانی نظری، الگوهای تحقق و سنجش). چاپ اول، تهران، انتشارات یسطرون.
 7. سیدتقوی، میرعلی (1386). بررسی نگرش استادان و دانشجویان به یادگیری الکترونیکی. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره 13، شماره 1، ص 157-176.
 8. سوری، علی و مهرگان، نادر (1386). نقش سرمایه اجتماعی در تشکیل سرمایه انسانی. پژوهشنامه بازرگانی، شماره 42، 207-220.
 9. شائمی برزکی، علی (1384). شاخص‌های اندازه‌گیری مدیریت دانش و سرمایه فکری. سومین اجلاس بین‌المللی مدیریت، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.
 10. عبادی، رحیم (1383). یادگیری الکترونیکی و آموزش و پرورش، تهران، آفتاب مهر.
 11. عزیزی‌فر، محمدجواد؛ محمدیان، ایوب و صفری، احرام (1394). ارائه مدل آموزش الکترونیکی مبتنی بر دیدگاه راهبردی و معماری. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع.
 1. Arefi, M. (2003). Revisiting the Los Angeles Neighborhood Initiative (LANI) - lessons for planners. Journal of Planning Education and Research, 22(4), 399-384.
 2. R. C., & Mayer, R. E. (2008). E-learning and the science of instruction. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.
 3. Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human-capital. American Journal of Sociology, 94, 95-113.
 4. Estrin, S., Mickiewicz, T., & Stephan, U. (2016). Human Capital in Social and Commercial Entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 1(4), 449-467.
 5. Evans, W. R., & C. M. Carson (2005). A social capital explanation of the relationship between functional diversity and group performance. Team Performance Management, 11(8-7), 315-302.
 6. Foley, M. W., & Edwards, B. (1997). Escape from politics? Social theory and the social capital debate. American Behavioral Scientist, 40(5), 561-550.
 7. Halpern, D. (2005). Social capital. Cambridge, Polity Press.
 8. Koka, B. R., & Prescott, J. E. (2002). Strategic alliances as social capital: A multidimensional view. Strategic Management Journal, 23(9), 816-795.
 9. Lawler, E. (2009). Make Human Capital a Source of Competitive Advantage. USC Marshall School of Business, 38(1), 1-24.
 10. Lin, N. (2001). Social capital: A theory of social structure and action New York, Cambridge University Press.
 11. McGrath, R. J., & Sparks, W. L. (2005). the Importance of Building Social Capital. Quality Progress, 38(20), 49-45.
 12. Moran, P. (2005). Structural vs. Relational embeddedness: Social capital and managerial performance. Strategic Management Journal, 26(12), 1151-1129.
 13. Muñoz, J. E., López, G., & Cuartas, D. (2010). The Most Relevant Indicators of Intellectual Capital Components in an Engineering Faculty. Kuala Lumpur: 2nd International Congress on Engineering Education (ICEED), 249-253.
 14. Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage. Academy of Management Review, 23(2), 266-242.
 15. Portes, A. (1998). Social Capital: Its origins and applications in modern sociology. Annual Review of Sociology, 24, 1-24.
 16. Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York, Simon and Schuster.
 17. Roos, G., & Roos, J. (1997). Measuring Your Company's Intellectual Performance. Long Range Planning, 30(3), 413-426.
 18. Uzzi, B., & S. Dunlap (2005). How to build your network. Harvard Business Review, 83(12), 60-53.