نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش ذهن آگاهی، باورهای فراشناختی و خودکنترلی در پیش‌بینی رضایت شغلی کارمندان شرکت‌های هواپیمایی شهر تهران انجام شد. این پژوهش از لحاظ نوع تحقیق، توصیفی -همبستگی و از لحاظ هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارمندان شاغل در شرکت‌های هواپیمایی شهر تهران در سال 1399 بود. روش نمونه‌گیری در دسترس بود که تعداد 153 آزمودنی به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند و با توجه به معیار ورود و خروج، 148 پرسشنامه تکمیل گردید. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه های رضایت شغلی مینه‌سوتا (1967)، ذهن آگاهی فرایبورگ (2006)، باورهای فراشناختی ولز (2004)، خودکنترلی تانجی (2004) جمع‌آوری شدند و با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون تحلیل رگرسیون خطی در نرم‌افزار آماری SPSS26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان دادند که متغیر ذهن آگاهی با رضایت شغلی، رابطه‌ی معناداری ندارد. از بین مؤلفه‌های متغیر باورهای فراشناختی، مؤلفه باور منفی کنترل‌ناپذیری افکار و خطر به صورت منفی و متغیر خودکنترلی به صورت مثبت پیش‌بینی کننده رضایت شغلی است. با توجه به نتایج پژوهش به منظور افزایش رضایت شغلی کارمندان، ایجاد مداخلات و ارائه آموزش‌هایی جهت کاهش افکار و باورهای منفی کارمندان و افزایش خودکنترلی در آنان، سودمند خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of mindfulness, metacognitive beliefs and self-control in predicting job satisfaction of Tehran Airlines employees

نویسندگان [English]

 • Shaghayegh Naeimi 1
 • Zohre Rafezi 2

1 Master's degree in Clinical Psychology, Azad Islamic University of Medical Sciences, Tehran, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This research Aimed to determine the role of mindfulness, metacognitive beliefs and self-control in predicting employees job satisfactionin in Tehran airlines.This study was a descriptive correlational in terms of method and it was applied in terms of purpose. The statistical population included all of the airlines employees of Tehran city in2020. The sampling method was convenience sampling that 153 subjects were selected as the sample that According to the inclusion and exclusion criteria,148 questionnaires were completed. .Data were collected by using questionnaires of Minnesota Job Satisfaction, Freiburg Mindfulness, Wells Metacognitive beliefs, Tanji Self-Control and were analyzed in SPSS26 software by Spearman correlation and linear regression tests. The results showed that Mindfulness had no relationship to job satisfaction. Among the components of metacognitive beliefs variable, negative metacognitive beliefs about uncontrollability and danger inegatively and self-control variable positively predicts job satisfaction in employees.According to the research results, In order to increase the employees job satisfaction, create interventions and provide training to reduce employees negative thinking and beliefs and increase self-control would be useful to employees.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mindfulnes
 • Metacognitive beliefs
 • Self-control
 • Job satisfaction
 1. امیرکبیری، علیرضا؛ تقوی نژاد، سیدکامل و خادمی، علی‌اکبر (1396). بررسی تأثیر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان با متغیر میانجی رضایت شغلی (مورد مطالعه: اداره کل مالیاتی جنوب شهر تهران). پژوهشنامه مدیریت، دوره 25، شماره 35، ص 87-106.
 2. رحیمی، پردنجانی؛ طیبه، محمدزاده و ابراهیمی، علی (1398). تأثیر ذهن آگاهی بر خشنودی شغلی کارکنان نیروی انتظامی: نقش واسطه‌ای بهزیستی شغلی. طب نظامی، دوره 8، شماره 3، ص 117-122.
 3. شفیع‌زاده، حمید و کامروا، هدی (1393). بررسی رابطه رضایت شغلی با رضایت از زندگی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان. مدیریت فرهنگی، دوره 8، شماره 24، ص 89-79.
 4. شولتز، دوان و شولتز، سیدنی آلن (2013). نظریه‌های شخصیت، ترجمه سید محمدی یحیی ( 1394). تهران: انتشارات ارسباران.
 5. شیرین‌زاده دستگیری، صمد؛ گودرزی، محمدعلی؛ رحیمی، چنگیز و نظیری، قاس (1387). بررسی ساختار عاملی، روایی و اعتبار پرسشنامه فراشناخت 30 سؤالی. روانشناسی، دوره 12، شماره 48، ص 445-461.
 6. صفری راسته کناری، فاطمه و رنجبرنوشری، فرزانه (1397). نقش ابعاد سرشت و منش، توانمندسازی روانشناختی و خودکنترلی در پیش‌بینی رضایت شغلی معلمان ابتدایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور گیلان.
 7. عابدی، کمال‌الدین؛ برخورداری، ابوالفضل؛ زارع، محسن و زارع، محمدعلی (1385). بررسی استرس‌های شغلی و نارضایتی از کار در بندر شهید باهنر. سومین همایش ملی ایمنی در بنادر، تهران: سازمان بنادر و کشتیرانی.
 8. عباس‌پور، عباس و بدری، مرتضی (1394). رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره 24، شماره 79، ص 73-100.
 9. غلامی، الهام (1399). تأثیر رضایت شغلی بر عملکرد سازمانی. رهیافتی در مدیریت بازرگانی، دوره 1، شماره 2، ص 77-89.
 10. فرهنگی، عبدالحسن (1398). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی کنترل درد مزمن بر عملکرد روانی-اجتماعی زنان مبتلا به سرطان پستان. آموزش مشاوره و روان‌درمان، دوره 8، شماره 30، ص 11-28.
 11. قاسمی جوبنه، رضا؛ عرب زاده، مهدی؛ جلیلی نیکو، سعید؛ محمدعلی پور، زینب و محسن‌زاده فرشاد (1394). بررسی روایی و پایایی نسخه فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ. دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانی، دوره 4، شماره 2، ص 137-150.
 12. گنجعلی، اسداله (1398). طراحی الگوی انگیزش کارکنان دانشگاه با روش پژوهش ترکیبی. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، دوره 9، شماره 3، ص 61-78.
 13. محسنی تکلو، محمدتقی؛ رضایی، مهدی؛ کلانتری، مینو و طباطبایی، مهدی (1391). نقش منبع کنترل و ابعاد شخصیت در پیش‌بینی رضایت شغلی کار درمانگران مراکز دولتی شهر تهران. پژوهش در علوم توانبخشی، دوره 8، شماره 4، ص 629-639.
 14. محمدپور، سمانه (1395). نقش استرس و فرسودگی شغلی و ذهن آگاهی در پیش‌بینی رضایت شغلی کارکنان ناجا در استان لرستان. منابع انسانی ناجا، دوره 7، شماره 45، ص 179-198.
 15. محمدی، علی‌اصغر؛ فراهانی، محمد نقی؛ حسنی، جعفر و میردریکوند، جعفر (1394). پژوهشی نقش استرس شغلی و منبع کار در رضایت شغلی امدادگران اورژانس. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دوره 24، شماره 4، ص 255-244.
 16. مظلوم، مریم؛ یعقوبی، حمید و محمدخانی، شهرام (1393). رابطه باورهای فراشناختی و دشواری در تنظیم هیجان با اختلال استرس پس از ضربه. علوم رفتاری، دوره 8، شماره 2، ص 81-103.
 17. موسوی مقدم، سید رحمت الله؛ هوری.، سهیلا؛ امیدی، عباس و ظهیری خواه، ندا (1394). بررسی رابطه هوش معنوی با خودکنترلی و مکانیسم‌های دفاعی در دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه. علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره 25، شماره 1، ص 59-64.
 18. میرزایی، زینت و گل‌پرور، محسن (1398). تأثیر سرمایه روانشناختی بر عملکرد شغلی با توجه به نقش واسطه‌ای رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شرکت مخابرات. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، دوره 20، شماره 1، ص 1-12.
 19. نژاد اسماعیل عزیزی، محمدباقر و صفرخانلو، جلال (1398). بررسی ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی با عملکرد و رضایت شغلی کارکنان سازمان امنیتی. مطالعه حفاظت و امنیت نظامی، دوره 14، شماره 52، ص 29-58.
 20. نصیری‌پور، امیر؛ دلگشایی، بهرام؛ کلهر، روح‌الله؛ کیایی، محمد زکریا؛ شاه بهرامی، الهام و طباطبایی، سیدسعید (1392). عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان بر اساس نظریه هرزبرگ در بیمارستان‌های آموزشی شهرستان قزوین. پیاورد سلامت، دوره 7، شماره 4، ص 345-365.
 21. نقد بیشی، الهام و ابوالمعالی الحسینی، خدیجه (1395). نقش باورهای فراشناخت و دشواری در تنظیم هیجان در رضایت شغلی مربیان مهد کودک. مطالعات پیش‌دبستان و دبستان دانشگاه علامه طباطبایی، دوره 2، شماره 5، ص 47-68.
 22. الهی، ذبیح اله؛برزگربفروئی، فاضل؛ صوفی اله نظر، علی و ملازهی، امین (1399). تأثیر آموزش مهارت‌های خودکنترلی با پیگیری گروه مجازی بر کاهش استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه.  فناوری آموزش، دوره 14، شماره 3، ص 507-519.
 23. یوسفی، شکوفه؛ نایب زاده، شهناز و اسلامی، حسین (1394). تأثیر استرس‌های شغلی بر رضایت شغلی حسابداران. سلامت کار ایران، دوره 12، شماره 3، ص 46-53.‏
 24. Arnold, H.J., & Feldman, D. C. (1982). Multivariate analysis of the determinates of job turnover. Journal of Applied Psychology, 67, 350-360.
 25. Bosma, C.R.L., Maarker, H.R., Boeijie, L.J., Schoonmade, J.R.A., & Schaafsma, F.G. (2019). Exploring self-control of workers with a chronic condition: a qualitative synthesis. European Journal of Work and Organizational Psychology, 28(5), 653-668.
 26. Bright, M., Parker, S., French, P., Fowler, D., Gumley, A., Morrison, A.P., Birchwood, M., Jones, P.B., Stewart, S.L.K., & Wells, A. (2017). Metacognitive beliefs as psychological predictors of social functioning: An investigation with young people at risk of psychosis. Psychiatry Research, 262,520-526.
 27. Capobian, L., Fajia, C., Husain, Z., Wells, A. (2020). Metacognitive beliefs and their relationship with anxiety and depression in physical illnesses: A systematic review. PLoS One, 15(9), 1-20.
 28. Cibele, S., Samual, M., Henrique, P., Graca, E., Rosa, M.A., & ManuaL, L. (2018). The protective effect of job satisfaction in health, happiness, well-being and in health happiness, well-being and self-esteem. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 24(2), 181-189.
 29. Davies, R.N., & Valentier, D.P. (2000). Does metacognition theory chance our understanding of pathological worry and anxiety. Personality and individual doifference, 29, 513-5.
 30. Flavell, J.H. (1998). Metacognitive Aspects of: Problem Solving. In: Resnick L, Editor. The nature of intelligence. Hillsdale: Erlbaum.
 31. Frewen, A.P., Evans, E.M., Maraj, N., Dozois, D.J.A., & Partdrige, K. (2006). Letting go mindfulness and negative automatic thinking. Cognitive Therapy and Research, 54, 376-387.
 32. Friese, M., Frankenbach, J., Job, V., & Loschelder, D. D. (2017). Does self-control training improve self-control? A meta-analysis. Perspectives on Psychological Science, 12(6), 1077-1099.
 33. Garnefski, N., & Kraaij, V. (2006). Relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: A comparative study of five specific samples. Personality and Individual differences, 40(8), 1659-1669.
 34. Goilean, C. Gracia, F.J., & Montserrat Subirats, I.T. Y. (2020). Mindfulness in the workplace and in organizations. Papeles Del Psicólogo / Psychologist Papers, 41(2), 1399-146.
 35. Gottfredson, M. R., & Hirschi, T. (2022). A general theory of crime. In A General Theory of Crime. Stanford University Press.
 36. Hafezi, A. (2021). Investigation the relationship between self-control and family factors in girls and boys with mental disabilities. Psycho Health, 1(1), 13-24.
 37. , S.A. & Shahmandi, E. (2014). Creativity, I nnovation, Self-control, RI- sktaking and job satification in the social security organization. International conference on social sciences and Huinities, 14, 450-61.
 38. Hyland, P., Lee, A.R., & Mills, M. (2015). Mindfulness at work: A new Approach to improving Individual and organizational performance. Industrial and Organizational Psychology, 8(4), 576-602.
 39. Kabat- Zinn, J. (2002). Mindfulness- based interventions in context: Past, Present and future. Clinical Psychology: Science and Practice, 10, 144-56.
 40. Kokkoris, M.D., & Stavrova, O. (2020). Staying on track in turbulent times: Trait self-control and goal pursuit during self-quarantime. Personality and Individual Difeerences, 170(4), 55-75.
 41. Lenzo, V., Sardella, A., Martino, G., & Quattropani, M.C.A. (2020). A systematic review of metaconitive beliefs in chroonic medical conditions. Frontiers Psychology, 26(1), 4-12.
 42. Mohammed, A., Yazen, N.M., Abd Rahman, A., & Alaa, S.J. (2019). The effect of job satisfaction and organizational commitment on nurse's performance. Humanities & Social Sciences Reviews, 7(6), 332-339.
 43. Nordahl, H. & Wells, A. (2018). In or out of work: A preliminary investigation of mental health, trait anxiety and metacognitive beliefs as predictors of work status. Australian Psychological Society, 23(1), 79-84.
 44. Roussis, P., & Wells, A. (2006). Post-traumatic stress symptoms: Tests of relationships with thought control strategies and beliefs as predicted by the metacognitive model. Personality and Individual Differences, 40(1), 111-220.
 45. Russell, E.J., & Hunt, W.L. (2018). Self-control as the fuel for effective and boundary conditions of employee self-regulation at work: A tecedents, consequences and boundary conditions of employee self-control. Advances in motivation science, 5(3), 87-128.
 46. Sica, C., Steketee, G., Ghisi, M., Chiri, L., & Franceschini, S. (2007). Metacognitive beliefs and strategies predict worry, obsessive-compulsive symptoms and coping styles: A preliminary prospective study on an Italian non-clinical sample. Journal of clinical psychology and psychotherapy, 14, 258-268.
 47. Spada, M.M., Nikcevic, A.V., Moneta, G.B., & Wells, A. (2008). Metacognition, perceived stress, and negative emotion. Pers Indiv Diff, 44(5), 1172-1181.
 48. Tabacknick, B.G. (2013). Fidell LS. Using multivariate statistics. Boston, Ma: Pearson.
 49. Tangey, J.P., Baumeister, R., & Boone, A.L. (2004). High Self-control predicts good adjustment, less pathology. Better grades and interpersonal success. Journal of personality, 72(2), 271-324.
 50. Tenmozhi, C. (2019). Model of Metacognition. International Journal of Education, 7(2), 1-4.
 51. Vaculik, M., Vytaskova, J., Prochazka, J. & Zalis, L. (2016). Mindfulness, job satisfaction and job performance: Mutual relationships and moderation effect. In I. Simberova, F. Milichovsky & O. Zizlavsky (Eds.), Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy (pp. 148-156). Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management. ISBN 978-80-214-5413-2
 52. Wallach, H., Buchheld, N., Buttenmuller, V., Kleinknecht, N., & Schmidt, S. (2006). Measuring mindfulness – The Freiburg Mindfulness Inventory (FMI). Personality and Individual Differences, 40, 1543-1555.
 53. Wang, Y.J., Chen, K.Y., Dou, K., & Liu, Y.Z. (2021). Linking self-control to voluntary behaviors at work place: The mediating role of job satisfaction. Frontiers Psychology, 12, 530-297.
 54. Weiss, H.M. (2002). Deconstructing job satifications separating evaluations, beliefs and affective experiences. Human Resource Management Review, 12(2), 173-94.
 55. Weiss, D.J., Dawis, R.V., England, G. W., & Lofquist, L. H. (1967). Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire. Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation, Minneapolis: University of Minnesota, Industrial Relations Center.
 56. Wells, A., & Cartwright- Hatton, S. A. (2004). Short from of the Metacognitions questionnaire: Properties of the MCQ-30. Behavior Research and Therapy, 42(4), 385-96.
 57. Wells, A. (2009). Metacognitive therapy for anxiety and depression, New York, The Guilford Press.
 58. Wells, S.A., & Mattews, G. (1994). Attention and emotion; A clinical perspective, London, Psychology Press.