نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

چکیده

رهبری زهرآگین به عنوان یک پدیده منفی در سازمان باعث افزایش احساس عدم امنیت شغلی در کارکنان گردیده و تمایل به ترک شغل را در آنان افزایش می‌دهد. لذا این پژوهش به بررسی رابطه رهبری زهرآگین با قصد ترک شغل با نقش میانجی قلدری در محل کار و عدم امنیت شغلی می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه است. جامعه آماری تحقیق را 1200 نفر از مهندسان شرکت هواپیمایی ماهان تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران 291 نفر به‌ عنوان نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. نتایج تجزیه‌ و تحلیل آماری داده‌ها به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار پی ال اس نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین رهبری زهرآگین با  عدم امنیت شغلی، قلدری در محل کار و تمایل به ترک شغل دارد. همچنین قلدری سازمانی، رابطه رهبری زهرآگین و قصد ترک شغل را میانجیگری می‌نماید. نتایج این پژوهش، لزوم توجه به رهبری زهرآگین و زمینه‌های بروز قلدری در محل کار را جهت کاهش قصد ترک شغل کارکنان، ضروری می‌داند. ضمناً امنیت شغلی، رابطه رهبری زهرآگین و قلدری سازمانی را میانجیگری می‌کند. لذا لازم است مدیرانی انتصاب شوند که سبک مدیریتی تعاملی با کارکنان داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات