نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تحمل ابهام، اعتیاد به پرکاری و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در کارمندان درونگرا و برونگرای مراکز بهداشتی شرق گیلان است. روش پژوهش از نوع علّی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری پژوهش، شامل کارمندان مراکز بهداشتی شرق استان گیلان است. با استفاده از پرسشنامه شخصیت آیزنگ، درونگرایی و برونگرایی حجم نمونه 140 نفری، سنجش شد و سپس افراد در دو گروه درونگرا و برونگرا تقسیم شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه طرح‌واره‌های ناسازگار یانگ، پرسشنامه تحمل ابهام نوع دوم مک لین، پرسشنامه اعتیاد به کار اسپنس و رابینز و پرسشنامه شخصیتی آیزنک استفاده‌ شده است. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک و چندگانه نشان داد که میانگین کارمندان برونگرا در مؤلفه‌های تحمل ابهام به‌ صورت معنی‌داری، بیشتر از میانگین گروه کارمندان درون‌گرا می‌باشد، بین اعتیاد به پرکاری در کارمندان درونگرا و برونگرا تفاوت وجود دارد؛ به این صورت که میانگین کارمندان برونگرا در دو مؤلفه‌ اعتیاد به پرکاری یعنی عجین شدن و لذت از کار، به‌ صورت معنی‌داری بیشتر از میانگین کارمندان درونگرا می‌باشد. همچنین در متغیر طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، میانگین گروه کارمندان درونگرا در مؤلفه‌های محرومیت هیجانی، رهاشدگی، بی‌اعتمادی، انزوای اجتماعی، نقص/شرم، وابستگی، آسیب‌پذیری تحول نیافته، به‌ صورت معنی‌داری، بیشتر از میانگین گروه کارمندان برونگرا می‌باشد. اما در همین متغیر، میانگین گروه کارمندان برونگرا در مؤلفه‌های اطاعت، فداکاری، بازداری عاطفی، معیار سرسختانه، استحقاق و خودکنترلی، بیشتر از کارمندان گروه درونگرا بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of tolerance of ambiguity and addiction to overwork and early maladaptive schemas in introverted and extroverted employees of East Gilan health centers

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Hadizadeh Korandeh 1
 • Seyedeh Khadijeh Moafimadani 2
 • Amir Mortazavi 1

1 Master of Organizational Industrial Psychology, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran

چکیده [English]

The research method was causal-comparative. The statistical population in this study includes all employees of health centers in the east of Guilan province. Sampling method is available in this study, which according to the population, the sample size was 140 using Morgan table. Using the Iseng personality questionnaire, which has two parallel forms A and B, it is used to measure introversion and extroversion. The sample size was then divided into two groups (70 introverts and 70 extroverts). In order to collect data, Young's incompatible schema questionnaire, Type II Ambiguity Tolerance Questionnaire (MSTAT-II) (McLean, 2008), Spence and Robbins (1992) Addiction Questionnaire, and Eysenck Personality Questionnaire were used. For statistical analysis of data, Spss 22 statistical software and single and multiple analysis of variance test were used and a significant level (P <0.05) was considered. The results of statistical analysis of data showed that there is a difference between tolerance of ambiguity in introverted and extroverted employees. There is a difference between overwork addiction in introverted and extroverted employees. There is a difference between early maladaptive schemas in introverted and extroverted employees.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ambiguity tolerance
 • Hypertension addiction
 • Early maladaptive schemas
 • Extroverted employees
 • Introverted employees
 1. اخوت، ولی‌الله و دانشمند، لقمان (1357). ارزشیابى شخصیت، تهران: دانشگاه تهران.
 2. افشاری، علی (1401). بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با خود ناتوان‌سازی در دانشجویان. مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دوره 15، شماره1، ص 91-99.
 3. پروین، لارنس و جان، الیورپی (1393). شخصیت: نظریه و پژوهش. ترجمه محمدجعفر جوادی و پروین کدیور، تهران: انتشارات آییز.
 4. جس فیست، گرگوری فیست (1387). نظریه‌های شخصیت. ترجمه یحیی سیدمحمدی. انتشارات ویرایش، روان، ارسباران.
 5. حسامی، پروین؛ بنکداری، نسرین و مرادی، افسانه (1397). بررسی رابطه بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیـه، تنظـیم هیجـانی و فرسودگی شغلی در پرستاران. پنجمین کنفرانس بینالمللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، قزوین، ایران.
 6. راس، آلن (1392). روانشناسی شخصیت (نظریه‌ها و فرآیندها). ترجمه سیاوش جمال فر، تهران: انتشارات روان.
 7. روشنی، فائزه (1393). بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و فرسودگی شغلی در اداره کل شیلات استان گلستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
 8. صادقی، علیرضا و مهدوی دامغانی، محمود (1399). تحلیل شخصیت سعدی بر اساس تیپ‌های شخصیتی (برون‌گرایی- درون‌گرایی). علوم ادبی، دوره 10، شماره 17، ص 119-145.
 9. صیادی تورانلو، حسین؛ سپهری، سعید و دزکی زاده، رویا (1399). تجزیه‌وتحلیل رابطه اعتیاد به کار با رضایت از زندگی (مطالعه موردی معلمان زن شهرستان یزد). زن و مطالعات خانواده، دوره 10، شماره 37، ص 107-134.
 10. غلامی، آویشه و کاکاوند، علیرضا (1389). رابطه بین قدرت تحمل ابهام و خلّاقیّت. اندیشه‌های نوین تربیتی، دوره 6، شماره 4، ص 153-168.
 11. فاتحی‌زاده، مریم و عباسیان، حمیدرضا (1382). هنجاریابی فرم کوتاه آزمون طرح‌واره‌های شناختی بر روی دانشجویان دانشگاه اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی، دانشگاه اصفهان.
 12. قلی پور، فاطمه (1387). پیش‌بینی نشانه­های سلامت عمومی (جسمانی سازی، اضطراب و افسردگی) بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، دوره 5، شماره 2، ص 15-26.
 13. قنبری، منصوره؛ میرزاحسینی، حسن و ستایشی اظهری، محمد (1397). رابطه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و اعتیاد به پرکاری با نقش میانجیگری هوش هیجانی در کارمندان بانک. پیشرفت‌های نوین در علوم رفتاری، دوره 3، شماره 27، ص 1-16.
 14. مرادی، مرتضی و حفیظی، پری (1394). نقش کنترل هیجانات و تحمل ابهام در تصمیم‌گیری حکیمانه. مطالعات رفتار سازمانی، دوره 4، شماره 4، ص 1-19.
 15. محمدزاده فاضلی، علی‌رضا؛ خدائی مجد، وحید و اسمخانی اکبری نژاد، هادی (1400). نقش طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی دلبستگی شغلی و شادکامی کارمندان ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان تبریز. پیشرفت‌های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش‌وپرورش، دوره 3، شماره 11، ص 55-72.
 16. یانگ، جفری؛ کلوسکو، ژانت و ویشار، مارجوری (1386). طرح‌واره درمانی. ترجمه حسن حمیدپور و زهرا اندوز. جلد اول. انتشارات ارجمند.
 17. Costa, P.T. & McCrae, R.R. (1985). Comparison of EPI and psychoticism scales with measures of the five- factor model of Personality. Personality and Individual Differences, 96, 587- 597.
 18. Calvete, E. Estévez, A. López den Arroya, E. & Ruiz, P. (2005). The Schema Questionnaire- Short Form: Structure and Relationship with Automatic Thoughts and Symptoms of Affective Disorders, European Journal of Psychological Assessment, 21(2), 90-99.
 19. Cousineau, P. (2004). Early Maladaptive Schemas Predisposing Anxiety, Sante Ment Que; 29(1), 53-60.
 20. Delattre, et al. (2014). The Early Maladaptive Schemas: A Study in Adult Patients with Anxiety Disorders. Encephale, 30(3), 255-8.
 21. Douglas, E. J. & Morris, R. J. (2016). Workaholic, or just hard worker?, Journal of Career Development International, 22(9), 394-417.
 22. Furnham, A. & Ribchester, T. (1995). Tolerance of ambiguity: A review of the concept, its measurement and applications. Current Psychology, 14(3), 179-199
 23. Grenier, S. Barrette, A. M. & Ladouceur, R. (2005). Intolerance of uncertainty and intolerance of ambiguity: Similarities and differences. Personality and individual differences, 39(3), 593-600.
 24. Herman, M. J. Stevens, M. J. Bird, A. Mendenhall, G. & Oddou, G. (2010). The tolerance for ambiguity scale: toward a more refined measure for international management International Journal of intercultural Relations, 14, 58- 65.
 25. Katsaros, K. & C. (2012). Personal Traits, Emotions, and Attitudes in the Workplace: Their Effect on Managers' Tolerance of Ambiguity. The Psychologist-Manager Journal, 20(10), 145-159.
 26. Lumley, M. N. & Harkness, K. L. (2007). Specificity in the Relations among Childhood Adversity, Early Maladaptive Schema and Symptom Profile in Adolescent Depression. Cognitive Therapy and Research, 31(5), 639-657.
 27. Macdonald, A. (1970). Revised scale for ambiguity tolerance: Reliability and validity, Psychol Rep. 26, 791-98.
 28. Snir, R. & Harpaz, I. (2012). Beyond workaholism: Towards a general model of heavy work investment, Human Resource Management Review, 22, 232-243.
 29. Spence, J. T. & Robbins, A. S. (1992). workaholism definition, measurement and preliminary result. journal of personality Assessment, 58(1), 160-178.
 30. Welburn, K. Coristine, M. Dagg, P. Pontrefact, A. & Jordan, S. (2002). The Schema Questionnaire-Short Form: Factor analysis and relationship between schemas and Cognitive Therapy and Research, 26, 519- 530.
 31. Young, (1994). Schema Therapy: Conceptual Model, Available in therapist-training.com.au/young.pdf.
 32. Zamani, T. Zakaria, A. Bagheri, F. & Sohrabi F. (2009). Comparison and relationship between level of tolerance of ambiguity and styles sensory processing in women with heart disease and ordinary J of Res Psychol Health, 2, 52- 60.