نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تحمل ابهام، اعتیاد به پرکاری و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در کارمندان درونگرا و برونگرای مراکز بهداشتی شرق گیلان است. روش پژوهش از نوع علّی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری پژوهش، شامل کارمندان مراکز بهداشتی شرق استان گیلان است. با استفاده از پرسشنامه شخصیت آیزنگ، درونگرایی و برونگرایی حجم نمونه 140 نفری، سنجش شد و سپس افراد در دو گروه درونگرا و برونگرا تقسیم شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه طرح‌واره‌های ناسازگار یانگ، پرسشنامه تحمل ابهام نوع دوم مک لین، پرسشنامه اعتیاد به کار اسپنس و رابینز و پرسشنامه شخصیتی آیزنک استفاده‌ شده است. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک و چندگانه نشان داد که میانگین کارمندان برونگرا در مؤلفه‌های تحمل ابهام به‌ صورت معنی‌داری، بیشتر از میانگین گروه کارمندان درون‌گرا می‌باشد، بین اعتیاد به پرکاری در کارمندان درونگرا و برونگرا تفاوت وجود دارد؛ به این صورت که میانگین کارمندان برونگرا در دو مؤلفه‌ اعتیاد به پرکاری یعنی عجین شدن و لذت از کار، به‌ صورت معنی‌داری بیشتر از میانگین کارمندان درونگرا می‌باشد. همچنین در متغیر طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، میانگین گروه کارمندان درونگرا در مؤلفه‌های محرومیت هیجانی، رهاشدگی، بی‌اعتمادی، انزوای اجتماعی، نقص/شرم، وابستگی، آسیب‌پذیری تحول نیافته، به‌ صورت معنی‌داری، بیشتر از میانگین گروه کارمندان برونگرا می‌باشد. اما در همین متغیر، میانگین گروه کارمندان برونگرا در مؤلفه‌های اطاعت، فداکاری، بازداری عاطفی، معیار سرسختانه، استحقاق و خودکنترلی، بیشتر از کارمندان گروه درونگرا بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات