بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک‌شده و رفتار ضد بهره‌وری کارکنان با نقش میانجی بدبینی سازمانی

وحید میرزایی؛ حامد محمدی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 9-41

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بدبینی سازمانی به‌عنوان یک متغیر میانجی در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک‌شده و رفتار ضد بهره‌وری کارکنان انجام شد. تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش اجرا توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان اداره کل استاندارد خراسان رضوی تشکیل دادند، با توجه ‌به محدود بودن جامعه آماری ...  بیشتر

بررسی اثربخشی مشاوره ی مسیر شغلی مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات شناختی بر کاهش بی تصمیمی مسیر شغلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم

مرضیه ملکیها؛ بتول معتمدی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 43-67

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات شناختی بر کاهش بی تصمیمی مسیر شغلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان برخوار است. این پژوهش از نوع پژوهش نیمه تجربی همراه با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان دختر کلاس دهم مقطع متوسطه دوم شهرستان ...  بیشتر

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر خشم مشتریان در بانک‌ها با استفاده از آراس خاکستری

وحید شرفی؛ هدی شاحسینی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 69-96

چکیده
  خشم مشتری یکی از مقوله‌های مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتری می‌باشد و تأثیر منفی بر تصویر و عملکرد برند دارد. هدف تحقیق حاضر " شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر خشم مشتریان در بانک‌ها" می‌باشد. روش تحقیق مورد استفاده روش تحقیق آمیخته می‌باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق اکتشافی (کیفی- کمی) می‌باشد و از نظر هدف نیز کاربردی است. برای استخراج ...  بیشتر

بررسی تأثیر معنویت بر مسئولیت اجتماعی در مراکز آموزش عالی شهر ایلام

محمد تابان

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 97-118

چکیده
  مسئولیت اجتماعی سازمان، چارچوبی اخلاقی ا‌ست که در آن افراد یا سازمان‌ها برای انجام وظیفه‌ مدنی خود و اقداماتی که به نفع کل جامعه است، مسئول هستند. هدف این تحقیق، "بررسی تأثیر معنویت بر مسئولیت اجتماعی در مراکز آموزش عالی شهر ایلام" می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت روش نیز توصیفی – همبستگی می‌باشد. همچنین ...  بیشتر

بررسی تأثیر راهبردهای جبران خدمات بر رضایت شغلی در بین کارمندان شرکت خصوصی

حسین خیران؛ مریم بهمنی؛ محمد عقیقی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 119-138

چکیده
    مدیران شرکت‌­ها بر این باورند که تنها افزایش حقوق و دستمزد موجب رضایت شغلی کارکنان می­شود و از تأثیر راهبردهای جبران خدمات بر رضایت شغلی که موجب بهبود کارایی عملکرد کارکنان می­شود، غافلند. هدف از این پژوهش، یافتن تأثیر راهبردهای جبران خدمات  (شامل حقوق و دستمزد، پاداش­ها و مزایا) بر رضایت شغلی در بین کارمندان شرکت خصوصی ...  بیشتر

رابطه بین حمایت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی با نقش میانجی سازگاری دانش‌آموزان با مدرسه

ابوالقاسم بریمانی؛ عطیه‌السادات هاشمی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 139-164

چکیده
  فرسودگی تحصیلی با پیدایش نگرش، رفتار و احساسات منفی در مقابل فشارهای روانی مرتبط با تحصیل در دانش‌آموزان بروز می‌کند و ازجمله عواملی است ‌که به شکل منفی، عملکرد تحصیلی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین حمایت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی با نقش میانجی سازگاری دانش‌آموزان با مدرسه بوده است. روش پژوهش توصیفی ...  بیشتر