نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت گرایش منابع انسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بدبینی سازمانی به‌عنوان یک متغیر میانجی در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک‌شده و رفتار ضد بهره‌وری کارکنان انجام شد. تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش اجرا توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان اداره کل استاندارد خراسان رضوی تشکیل دادند، با توجه ‌به محدود بودن جامعه آماری از سرشماری استفاده شد. در این پژوهش برای متغیر حمایت سازمانی اداره شده از پرسش‌نامه نیر (2013)، برای متغیر بدبینی سازمانی از پرسش‌نامه بدبینی سازمانی کالاگان (2009) و برای متغیر رفتار ضد بهره‌وری از پرسش‌نامه بنت و رابینسون (2002) استفاده‌شده است. روایی پرسش‌نامه از طریق روایی صوری و محتوایی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسش‌نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. تجزیه‌‌و‌تحلیل داده‌ها از طریق آزمون همبستگی و معادلات ساختاری به‌وسیله نرم‌افزار‌های SPSS22 و PLS 3 انجام گرفت. یافته‌های مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد که بدبینی سازمانی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک‌شده و رفتار ضد بهره‌وری را میانجی‌گری می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Perceived Organizational Support and Employee Productivity Behavior with the Mediating Role of Organizational Pessimism

نویسندگان [English]

 • Vahid Mirzaei 1
 • Hamed Mohammadi 2

1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran,

2 PhD Student in Human Resource Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of organizational pessimism as a mediating variable in the relationship between perceived organizational support and employees' anti-productivity behavior. The research is descriptive-survey in terms of practical purpose and in terms of nature and method of implementation. The statistical population of this study consisted of the staff of the General Office of Standards of Khorasan Razavi, due to the limited statistical population, the census was used. In this study, the Nayr Questionnaire (2013) was used for the organizational support variable, the Kalagan Organizational Pessimism Questionnaire (2009) was used for the organizational pessimism variable, and the Bennett and Robinson (2002) questionnaire was used for the anti-productivity behavior variable. The validity of the questionnaire was confirmed through face and content validity and the reliability of the questionnaire was confirmed using Cronbach's alpha coefficient. Data were analyzed by correlation test and structural equations using SPSS22 and PLS 3 software. Structural equation modeling findings showed that organizational pessimism mediates the relationship between perceived organizational support and anti-productivity behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Perceived organizational support
 • organizational pessimism
 • anti-productivity behavior
 1.  

  1. امیرکلایی، علی (1393). بررسی رابطه تناسب فرد-سازمان و رفتارهای ضد بهره‌ور: تبیین نقش حمایت سازمانی ادراک‌شده، پایان‌نامه کارشناسی ارشد: دانشکده امور اقتصادی، دانشگاه مازندران، ساری.
  2. پورصباغ، محمد (1398). بررسی رابطه بین بدبینی سازمانی با استرس شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان مهریز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه خوارزمی، تهران.
  3. خرم، مهناز (1397). بررسی نقش میانجی‌گری حمایت سازمانی درک شده در ارتباط بین رویه‌های تقویت عملکرد شغلی و رفتار ضد بهره‌وری در کارکنان شرکت مدیریت تولید برق گیلان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد: دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی.
  4. قلی پور، آرین؛ چهرازی، سامان و پیران نژاد، علی (1394). بررسی تأثیر سبک رهبری خدمتگزار بر رفتارهای ضد بهره‌وری کارکنان. مطالعات رفتار سازمانی، دوره 4، شماره 2، ص 118-99.
  5. عبدی، پریسا (1394). بررسی تأثیر بدبینی سازمانی، بی‌‌عدالتی سازمانی بر رفتارهای ضد بهره‌وری کارکنان بیمارستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد: دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
  6. مسعودی اصل، ایروان؛ ملکی، محمدرضا و ایمانی، آمنه (1390). مقایسه شاخص‌های بهداشتی پایگاه‌های بهداشتی دولتی و واگذارشده به بخش خصوصی مرکز بهداشت جنوب تهران در سال 1388، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 13، شماره 6، ص 108-101.
  7. معصومی، حسن و بانج شفیعی، حمیدرضا (1393). تأثیر عوامل شخصیتی بر بهره‌وری، مقاله ارائه‌شده در پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری تهران.
  8. Arif, M. Z., Pratiwi, P. S. E., & Suminar, D. R. (2018). The Influence of Perceived Organizational Support and Leader Member Exchange Against Cunter-Productive Work Behaviors on Civil Servants in Organization X, In Proceedings of the 2nd International Conference Postgraduate School (ICPS 2018), 815-819.
  9. Biswas, S. & Kapil, K. (2017). Linking perceived organizational support and organizational justice to employees’ in-role performance and organizational cynicism through organizational trust: A field investigation in India. Journal of Management Development, 36(5), 696-711.
  10. Brandes, P. M. (1997). Organizational Cynicism: Its Nature, Antecedents and Consequences. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Cincinnati: The University of Cincinnati.
  11. Chappell, D., & Di.Martino V. (2006). Violence at work (3rd ed.). Geneva: International Labour Office
  12. Dean Jr, J.W., Brandes, P., & Dharwadkar, R. (1998). Organizational Cynicism. The Academy of Management Review. 23(2), 341-352.
  13. Eisenberger, R., Armeli, S., Rexwinkel, B., Lynch, P. D., & Rhoades, L. (2001). Reciprocation of Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology. 86(1), 42-51.
  14. Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., & Sowa, D. (1986). Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology. 71(3), 500-507.
  15. Ersoy-Kart, M. (2015). Örgütsel Sinizm, Bağlamsal Performans ve Etik İdeoloji. Ankara: Nobel Yayıncılık.
  16. Fox, S., Spector, P. E. & Miles, D. (2001). Counterproductive Work Behavior (CWB) in Response to Job Stressors and Organizational Justice: Some Mediator and Moderator Tests for Autonomy and Emotions. Journal of Vocational Behavior. 59, 291-309.
  17. Greenberg J. (1997). Occupational Crime (2nd ed.). Chicago: Nelson-Hall.
  18. Kalağan G. (2009). Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek Algılarıile Örgütsel Sinizm Tutumları ArasındakiIlişki. YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  19. Kurtessis, J. N., Eisenberger, R., Ford, M. T., Buffardi, L. C., Stewart, K. A., & Adis, C. S. (2017). Perceived organizational support: A meta-analytic evaluation of organizationalsupport theory. Journal of Management, 43(6),1854-1884.
  20. Lee, J & &. Park, T. (2015). The effect of technostress on counterproductive work behavior. Journal of Information Technology Services, 14(4),1-14.
  21. Martinko, M. J., Gundlach, M. J. & Douglas, S. C. (2002). Toward an Integrative Theory of Counterproductive Workplace Behavior: A Causal Reasoning Perspective. International Journal of Selection and Assessment,10(1-2),36-50.
  22. McCarthy, A., & Garavan, T. (2006). Postfeedback development perceptions: applying thetheory of planned behavior. Human Resource Development Quarterly, 17(3), 245-267.
  23. Meisler, G., Drory, A., & Vigoda-Gadot, E. (2019). Perceived organizational politics and counterproductive work behavior: The mediating role of hostility. Personnel Review, 49(8),1505-1517.
  24. Nayır, F. (2013). Algılanan Örgütsel Destek Ölçeğinin Kısa Form Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,28, 89-106.
  25. Neves, P. (2012). Organizational Cynicism: Spillover Effects on Supervisorsubordinate Relationships and Performance. The Leadership Quarterly, 23, 965–976.
  26. Ones D. S., Viswesvaran C., & Schmidt, F. L. (1993). Comprehensive Meta-Analysis of Integrity test Validities: Findings and Implications for Personnel Selection and Theories of Job Performance. Journal of Applied Psychology, 78, 679-703.
  27. Rhoades, L. & Eisenberger, R. (2002). Perceived Organizational Support: A Review of the Literature. Journal of Applied Psychology,87(4),698 -714.
  28. Robinson, S. L., & Bennett, R. J. (1995). A Typology of Deviant Workplace Behaviors: A Multidimensional Scaling Study. Academy of Management Journal, 38(2), 555-572.
  29. Shore, L. M., & Shore, T. H. (1995). Perceived Organisational Support and Organisational Justice. In R. S. Cropanzano & K. M. Kacmar (Eds.), Organisational Politics, Justice, and Support: Managing the Social Climate of the Workplace , 149–164. Westport, CT: Quorum.
  30. Spector, P. E. (2011). The Relationship of Personality to Counterproductive Work Behavior (CWB): An Integration of Perspectives. Human Resource Management Review. 21(4), 342-352.
  31. Spector, P. E., & Fox, S. (2002). An Emotion-Centred Model of voluntary work Behaviour: Some Parallels between Counterproductive Work Behaviour (CWB) and Organisational Citizenship Behaviour (OCB). Human Resources Management Review, 12, 269–292.
  32. Spector, P. E. & Fox, S. (2005). An Emotion-Centered Model of Voluntary Work Behavior: Some Parallels between Counterproductive Work Behavior and Organizational Citizenship Behavior. Human Resource Management Review. 12(2), 269-292.
  33. Spector, P. E., Fox, S.; Penney, L. M.; Bruursema, K; Goh, A., Kessler, S. (2006). The Dimensionality of Counterproductivity: Are All Counterproductive Behaviors Created Equal. Journal of Vocational Behavior, 68, 446–460.
  34. Tokgöz, N. & Yılmaz, H. (2008). Örgütsel Sinizm: Eskişehir ve Alanya’daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 8(2), 283–305.
  35. Tolga, B. A. L. (2020). The Role of Organizational Cynicism as a Mediator in the Relationship Between Perceived Organizational Support and Counter Productive Work Behavior for public Employees.  SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, 10(1),145-164.
  36. Vardi Y, & Weitz E. (2004). Misbehaviour in Organisations: Theory, Research, and Management. Mahwah, NJ:
  37. Watt, J. D., & Hargis, M. B. (2010). Boredom proneness: its relationship with subjectiveunderemployment, perceived organizational support, and job performance. Journal ofBusiness Psychology, 25(1), 163-174.