نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت گرایش منابع انسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بدبینی سازمانی به‌عنوان یک متغیر میانجی در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک‌شده و رفتار ضد بهره‌وری کارکنان انجام شد. تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش اجرا توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان اداره کل استاندارد خراسان رضوی تشکیل دادند، با توجه ‌به محدود بودن جامعه آماری از سرشماری استفاده شد. در این پژوهش برای متغیر حمایت سازمانی اداره شده از پرسش‌نامه نیر (2013)، برای متغیر بدبینی سازمانی از پرسش‌نامه بدبینی سازمانی کالاگان (2009) و برای متغیر رفتار ضد بهره‌وری از پرسش‌نامه بنت و رابینسون (2002) استفاده‌شده است. روایی پرسش‌نامه از طریق روایی صوری و محتوایی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسش‌نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. تجزیه‌‌و‌تحلیل داده‌ها از طریق آزمون همبستگی و معادلات ساختاری به‌وسیله نرم‌افزار‌های SPSS22 و PLS 3 انجام گرفت. یافته‌های مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد که بدبینی سازمانی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک‌شده و رفتار ضد بهره‌وری را میانجی‌گری می‌کند.

کلیدواژه‌ها