نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

مسئولیت اجتماعی سازمان، چارچوبی اخلاقی ا‌ست که در آن افراد یا سازمان‌ها برای انجام وظیفه‌ مدنی خود و اقداماتی که به نفع کل جامعه است، مسئول هستند. هدف این تحقیق، "بررسی تأثیر معنویت بر مسئولیت اجتماعی در مراکز آموزش عالی شهر ایلام" می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت روش نیز توصیفی – همبستگی می‌باشد. همچنین از لحاظ گردآوری داده‌ها نیز یک تحقیق پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه دولتی شهر ایلام می‌باشد که تعداد آن‌ها 570 نفر هستند. با استفاده از جدول مورگان تعداد 226 نفر برای نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد معنویت مافلی و جولیانا (2021) و پرسشنامه محقق‌ساخته مسئولیت اجتماعی بوده که روایی همگرایی و پایایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی تأیید محاسبه شده و همچنین به تأیید اساتید متخصص رسیده و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 92/0 به دست آمده است که نشانگر تأیید پایایی پرسشنامه مورد نظر می‌باشد. نتایج پژوهش که با استفاده از نرم‌افزار لیزرل 53/8 و در سطح اطمینان 95% تحلیل شد، نشان دادند که معنویت بر مسئولیت اجتماعی، تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین معنویت بر ابعاد مسئولیت اجتماعی یعنی اقتصادی، ملی، قانونی و اخلاقی نیز تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات