نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

مسئولیت اجتماعی سازمان، چارچوبی اخلاقی ا‌ست که در آن افراد یا سازمان‌ها برای انجام وظیفه‌ مدنی خود و اقداماتی که به نفع کل جامعه است، مسئول هستند. هدف این تحقیق، "بررسی تأثیر معنویت بر مسئولیت اجتماعی در مراکز آموزش عالی شهر ایلام" می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت روش نیز توصیفی – همبستگی می‌باشد. همچنین از لحاظ گردآوری داده‌ها نیز یک تحقیق پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه دولتی شهر ایلام می‌باشد که تعداد آن‌ها 570 نفر هستند. با استفاده از جدول مورگان تعداد 226 نفر برای نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد معنویت مافلی و جولیانا (2021) و پرسشنامه محقق‌ساخته مسئولیت اجتماعی بوده که روایی همگرایی و پایایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی تأیید محاسبه شده و همچنین به تأیید اساتید متخصص رسیده و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 92/0 به دست آمده است که نشانگر تأیید پایایی پرسشنامه مورد نظر می‌باشد. نتایج پژوهش که با استفاده از نرم‌افزار لیزرل 53/8 و در سطح اطمینان 95% تحلیل شد، نشان دادند که معنویت بر مسئولیت اجتماعی، تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین معنویت بر ابعاد مسئولیت اجتماعی یعنی اقتصادی، ملی، قانونی و اخلاقی نیز تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of spirituality on social responsibility in higher education centers of Ilam city

نویسنده [English]

 • Mohammad Taban

Associate Professor, Department of Management, Faculty of Literature and Humanities, Ilam University, Ilam, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to "investigate the relationship between spirituality and social responsibility in higher education centers". The research method is descriptive-survey and correlation type. The statistical population includes all the employees of the State University of Ilam city, whose number is 570. Using Morgan's table, 226 people were selected as a sample. The sampling method is simple random. The data collection tool was a standard spirituality questionnaire and a researcher-made social responsibility questionnaire, the convergent validity and reliability of its structure were calculated using confirmatory factor analysis, and it was also approved by expert professors, and its reliability was obtained using Cronbach's alpha of 0.92. which indicates the confirmation of the reliability of the questionnaire. The results of the research, which were analyzed using Lisrel 8.53 software and at a confidence level of 95%, showed that spirituality has a positive and significant effect on social responsibility. Also, spirituality has a positive and significant effect on the dimensions of social responsibility, i.e. economic, national, legal and moral.

کلیدواژه‌ها [English]

 • spirituality
 • social responsibility
 • higher education
 1. ابزری، مهدی، یزدان شناس، مهدی (1386). مسئولیت اجتماعی و اخلاق کار در مدیریت کیفیت نوین، مجله فرهنگ مدیریت، سال پنجم، شماره پانزدهم، صص: 5-42.
 2. استانستی، صدف، سالارزهی، حبیب اله (1392). بررسی فرهنگ اعتقادی و بشر دوستانه مسئولیت پذیری اجتماعی در کسب و کارها با رویکرد اندیشه دینی، کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی.
 3. امیدواری، سپیده (1387). سلامت معنوی : مفاهیم و چالش ها، فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآنی، سال اول، شماره اول، صص : 5-17.
 4. ایزدپناه، ابراهیم؛ نعیمی، اعظم(1399). بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان، فصلنامه مطالعات جامع در مدیریت شهری، 3(3)، 14-1.
 5. ایزدی، صمد وآقامحمدی، علی( 1386). آموزش شهروندی، حقوق انسانی و مسئولیت اجتماعی در نظام آموزشی، مقالات برگزیده همایش حقوق شهروندی: 351-381.
 6. حاتمی، سکینه؛ سیدنقوی، میرعلی؛ الوانی، سید مهدی(1400). فراتحلیل پیامدهای مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی روی کارکنان، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، 48، 29-15.
 7. رستگار، عباسعلی (1389). معنویت در سازمان با رویکرد روانشناختی، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ اول.
 8. رستگار، عباسعلی(1385). مدل انگیزشی معنویت: مطالعه موردی دانشگاه تهران، پایان نامه دکتری. تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 9. سبحانی‌نژاد، مهدی (1379). مسئولیت‌پذیری اجتماعی در برنامه درسی کنونی دوره ابتدای ایران، مدرس علوم انسانی، شماره14 :95-114.
 10. سهیلی، هرمز (1387). رابطه‌ی خود‌شکوفایی با مسئولیت‌پذیری، جایگاه مهار و خلاقیت در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات اهواز. پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
 11. عابدی جعفری، حسن، رستگار، عباسعلی (1386) ظهور معنویت در سازمان ها : مفاهیم، تعاریف، پیش فرض ها، مدل مفهومی. فصلنامه علوم مدیریت در ایران، سال دوم، شماره 5، ص: 99-121.
 12. فرهنگی ، علی اکبر ، 1385 ، "معنویت درمحیط کار ونقش آن دربهبود رفتار شهروندی سازمانی" ، نشریه فرهنگ مدیریت ، شماره سیزدهم ، سال چهارم ، تابستان 1385 ، ص 9- 17.
 13. فرهنگی، علی اکبر، رستگار، عباسعلی(1385)، ارائه و تبیین مدل انگیزشی مبتنی بر معنویت کارکنان، مجله دانشور رفتار، سال سیزدهم، شماره 20، ص : 1-25.
 14. قاسم زاده، ابوالفضل، زوار، تقی، مهدیون، روح اله، ادیبه، رضایی (1393). رابطه اخلاق حرفه ای با مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی اجتماعی : نقش میانجی فرهنگ خدمتگزاری، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال نهم، شماره 2، صص: 1-8.
 15. کردلو، منیژه (1387). بررسی عوامل موثر بر مسئولیت‌پذیری نوجوانان دبیرستانی در خانه و مدرسه. مجلات روان‌شناسی و علوم‌تربیتی، رشد مدرسه، شماره 13، صفحات 4 تا 11.
 16. مقیمی، سید محمد، رهبر، امیر حسین، اسلامی،حسن. (1386). معنویت سازمانی و تاثیر آن در خلاقیت کارکنان (رویکرد تطبیقی). فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال دوم شماره 3و4 . ص 89-98.
 17. هوشنگی فر، سهیل(1400). بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتها بر رفتار مصرف کنندگان، فصلنامه منابع و سرمایه انسانی، 2(4)، 211-196.
 18. وطن خواه، سودابه، قربانیان، محسن، قربانیان، عظیمه (1392). رابطه همبستگی سبک رهبری مدیران و میزان معنویت در کار کارکنان معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران، فصلنامه فقه پزشکی، سال پنجم، شماره 15 و 16، ص : 171-192.
 19. یوسفی، اسداله(1399). اثربخشی مسئولیت پذیری اجتماعی بر بالندگی سازمان تامین اجتماعی، فصلنامه تامین اجتماعی، 57، 148-115.
 20. Ashmos, D. P. & Duchon, D. (2000). Spritituality at Work: Definitions ,Measures, assumption, and Validity Claims, Paper Presented at the Academy of Management, Toronto.
 21. Bantha, T.and Nayak, U. (2021), "The relation of workplace spirituality with employees’ innovative work behaviour: the mediating role of psychological empowerment", Journal of Indian Business Research, Vol. 13 No. 2, pp. 223-235. https://doi.org/10.1108/JIBR-03-2020-0067
 22. Barrett, R.P. (2000). Assigned chores help teach social personal Responsibility, The Brown university child, and Adolescent Behavior letter.
 23. Bradley & Kauanui K. (2003). Comparing Spritiruality on three Southern California College Campuses, Journal of Organizational Change Management, Vol. 16, No. 4, pp. 448-462.
 24. Bradley J. and Kauanui S. K. (2003) “Comparing Spirituality on three Southern California College Campuses”, Journal of Organizational Change Management, Vol. 16, No. 4, pp. 448-462.
 25. Denison, Daniel (2000). “Organizational Culture and Corporate Social Responsibility: Can it be a key lever for driving Organizational Chang?” International Institute for Management Development, Denison@imd. Chapter2.
 26. Freankental, Peter. (2005) “Corporate Social Responsibility – Apr Invention?” Corporate Communications: International Journal V.6 Number. _ pp. 18- 23.
 27. Freshman B (1999) An exploratory analysis of definitions & applications of spirituality in the workplace. Journal of organizational change management 12(4): 318-329.
 28. Freshman B (1999) An exploratory analysis of definitions & applications of spirituality in the workplace. Journal of organizational change management 12(4): 318-329
 29. Gray , Daniel H. (2007) “ Standards of Corporate Responsibility are Changing “ Financial Analysts Journal, Vol. XXV II No. 5 .
 30. Hassi, A., Balambo, M.A.and Aboramadan, M. (2021), "Impacts of spirituality, intrinsic religiosity and Islamic work ethics on employee performance in Morocco: the mediating role of intrinsic motivation", Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 12 No. 3, pp. 439-456. https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2020-0131
 31. Heato D. P., Schmiat-W. J. & Travis F. (2004). Constructs, Methods, and Measures for Researching Spirituality in Organizations, Journal of Organizational Change Management, Vol. 17, No. 1, pp. 62-82.
 32. Hinnells R. (1995). A New Dictionary of Religions, Oxford: Blackwell.
 33. Howard S (2002) A spiritual perspective on Learning in the workplace. Journal of Managerial psychology 17(3):230- 242.
 34. Hunsaker, W.D.and Ding, W. (2022), "Workplace spirituality and innovative work behavior: the role of employee flourishing and workplace satisfaction", Employee Relations, Vol. 44 No. 6, pp. 1355-1371. https://doi.org/10.1108/ER-01-2021-0032
 35. Iqbal, Q.and Ahmad, N.H. (2020), "Workplace spirituality and nepotism-favouritism in selected ASEAN countries: the role of gender as moderator", Journal of Asia Business Studies, Vol. 14 No. 1, pp. 31-49. https://doi.org/10.1108/JABS-01-2018-0019
 36. Kennedy, M.(2002): Spirituality in the Workplace: An Empirical Study of this Phenomenon DBA, Dessertation, Nova Southeastem University.
 37. Kinjerski, Val M. and Skrypnek Berna J. (2004) “Defining Spirit at Work: Finding Common Ground”, Journal of Organizational Change Management, Vol. 17, No. l, pp. 26-42.
 38. Lund D. & Diane K. (2002). Religion, Spirituality and Work: Transcendence in the Organization, PhD. Dessertation, Saint Louis University.
 39. Marques, J., Dhiman, S. and King, R. (2005) "Spirituality in the workplace: Developing an Integral model and a Comprehencive Definition", The Journal of American Academy of Business, Cambridge. Vol.7, No.1, pp.81- 91.
 40. Muflih, M.and Juliana, J. (2021), “Halal-labeled food shopping behavior: the role of spirituality, image, trust, and satisfaction”, Journal of Islamic Marketing, Vol. 12 No. 8, pp. 1603-1618. https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2019-0200
 41. Neal J, Biberman J (2003) Introduction: the leading edge in research on spirituality & organizations. Journal of organizational change management 16(4): 363-366
 42. Neal, J. A.(1997). Spiritality in management education: a guide to resources, Journal of Management Education, Vol. 21, No. 1, pp. 121-39.
 43. Robbins S (2003) Essentials of organization behavior. 7thed. Printis Hall. New Jersey.
 44. Sapra, J., Khosla, K.and Dungrakoti, G. (2022), "Spirituality at workplace and its impact on academic performance: an empirical study among private higher education faculties of Delhi NCR", Journal of Organizational Change Management, Vol. 35 No. 1, pp. 18-37. https://doi.org/10.1108/JOCM-08-2020-0248
 45. Ursula, K. (1997). Spirituality in New Handbook of Living Religions, Oxford: Blackwell.
 46. Zakaria, N.S., Subarimaniam, N., Wan Jaafar, W.M., Mohd Ayub, A.F.and Saripan, M.I. (2022), "Conceptualization and initial measurement of counseling ethics competency: the influence of spirituality and self-efficacy", European Journal of Training and Development, Vol. 46 No. 3/4, pp. 285-301. https://doi.org/10.1108/EJTD-02-2020-0016