نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار-مالی، موسسه آموزش عالی فیض کاشانی، کاشان، ایران

2 عضو هیئت‌علمی، گروه آموزشی مدیریت مالی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای کاشان، کاشان، ایران

3 دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

  مدیران شرکت‌­ها بر این باورند که تنها افزایش حقوق و دستمزد موجب رضایت شغلی کارکنان می­شود و از تأثیر راهبردهای جبران خدمات بر رضایت شغلی که موجب بهبود کارایی عملکرد کارکنان می­شود، غافلند. هدف از این پژوهش، یافتن تأثیر راهبردهای جبران خدمات  (شامل حقوق و دستمزد، پاداش­ها و مزایا) بر رضایت شغلی در بین کارمندان شرکت خصوصی می‌باشد. بر اساس نتایج آزمون­های مقایسه میانگین دو پرسشنامه، آزمون واریانس و آزمون لوین وجود رابطه بین دو مؤلفه و تأثیر آن­ها و همچنین تأثیر خرده مقیاس­های راهبردهای جبران خدمات  بر رضایت شغلی با آزمون رگرسیون چند متغیره به روش Enter مورد ارزیابی قرار گرفت. در این بررسی، نگرش 84 نفر از جامعه 100 نفری کارکنان این شرکت، مورد سنجش قرار گرفت. به این منظور، از پرسشنامه­ی مدل جامع راهبردهای جبران خدمات استفاده شد. این پرسشنامه شامل هفت بعد است که چهار بعد آن در ارتباط با رضایت از پرداخت (سطح، ساختار، افزایش و روش­های پرداخت متغیر) و سه بعد دیگر در ارتباط با مزایا (سطح، تعیین و  مدیریت مزایا) می‌باشد. همچنین پرسشنامه رضایت شغلی شامل پنج خرده مقیاس سیستم پرداخت، نوع شغل، فرصت­های پیشرفت، جوسازمانی، روش رهبری و شرایط فیزیکی می­باشد. نتایج نشان داد راهبردهای جبران خدمات  بر رضایت شغلی تأثیر مثبت دارد و همچنین در بین خرده مقیاس­ها  تنها با افزایش دو متغیر ساختار پرداخت و پرداخت متغیر، رضایت شغلی کارمندان بیشتر می‌شود که تأثیر پرداخت متغیر بیشتر است و دیگر خرده مقیاس­ها با رضایت شغلی رابطه­ایی ندارند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of Service Compensation Strategies on Job Satisfaction among Employees in a private company

نویسندگان [English]

 • Hosein Kheiran 1
 • Maryam Bahmani 2
 • Mohammad Aghighi 3

1 Master's student in Business-Financial Management, Faiz Kashani Institute of Higher Education, Kashan, Iran

2 Faculty member, financial management training department, Kashan Technical and Vocational University, Kashan, Iran

3 PhD in Human Resource Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Company executives believe that only an increase in payroll leads to job satisfaction of employees and are unaware of the impact of service compensation strategies on job satisfaction that improves employee performance. The purpose of this study is to find the effect of service compensation strategies (including salaries, bonuses and benefits) on job satisfaction among employees of a private company. Based on the results of comparison tests of the mean of the two questionnaires, variance test and Levin test, the existence of a relationship between the two components and their effect as well as the effect of subscales of service compensation strategies on job satisfaction were evaluated by multivariate regression test by Enter method. Took. In this study, the attitude of 84 people in the 100-member community of the company was assessed. For this purpose, a comprehensive model of service compensation strategies questionnaire was used. The questionnaire consists of seven dimensions, four of which are related to payment satisfaction (level, structure, increase and variable payment methods) and the other three dimensions are related to benefits (level, determination and management of benefits). The job satisfaction questionnaire also includes five subscales of payment system, type of job, opportunities for advancement, organizational climate, leadership method and physical condition. The results showed that service compensation strategies have a positive effect on job satisfaction and also among the subscales only by increasing the two variables of payment structure and variable payment, employees' job satisfaction increases which the effect of variable payment is more and other subscales with satisfaction Jobs have nothing to do with it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Service compensation
 • Job Satisfaction
 • Satisfaction with payment
 • Advantages
 • salary
 1.  

  1. حسنی، محمد؛ رحیمی، مرضیه و سامری، مریم (1394). تأثیر اخلاق کار اسلامی بر عدالت سازمانی، رضایت شغلی و عدم وجود کارکنان نیروی انسانی شهر ارومیه. مجله مدیریت فرهنگ‌سازمانی، دوره 34، شماره 12، ص 613-633.
  2. دیواندری، علی؛ نظری، محسن؛ سیدجوادین، سیدرضا؛ حاجی کریمی، عباسعلی و رایج، حمزه (1398). بررسی تأثیر جبران خسارت بر عملکرد فردی: مطالعه نقش واسطه­ای انگیزه داخلی و نقش تعدیل‌کننده خودکارآمدی و انتظار پاداش. مجله مدیریت بازرگانی، دوره 10، شماره 3، ص 673-94.
  3. سیدجوادین، سیدرضا؛ فراهی، محمد مهدی و طاهری عطار، غزاله (2008). چگونه ابعاد مختلف عدالت سازمانی بر ابعاد مختلف رضایت شغلی و سازمانی تأثیر می‌گذارد. فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 1، شماره 1، ص 55-70.
  4. حکاک، محمد؛ صالحی، حسین و فرقانی، یونس (1398). برنامه‌ریزی الگوی مفهومی اسلامی عدالت در جبران خدمات سیستم بر اساس آموزه­های نهج‌البلاغه. مجله مدیریت ایرانی در دانشگاه اسلامی (فارسی)، دوره 7، شماره 2، ص 341-358.
  5. رنجبر، امیدرضا (1394). بررسی تأثیر جبران خدمات بر بهره‌وری کارکنان (اداره کل گمرک سیستان و بلوچستان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریایی.
  6. فروغ زاده، سیمین (1384). بررسی مقایسه‌ای حقوق و دستمزد کارکنان بخش‌های مختلف و تأثیر آن بر رضایت شغلی: مطالعه موردی شهر زاهدان. علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد، دوره 1، شماره 4، 155-185.
  7. ساعتچی، محمود (1370). مراقبت کارکنان در مورد تأثیر بر رضایت شغلی و بازنشستگی. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره 1، شماره 4، ص 12-25.
  8. سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (2004). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. نشر آگه.
  9. غلامرضایی، حسین (1397). تأثیر فعالیت‌های بازاریابی رسانه­های اجتماعی بر رفتار شخصی با  تأکید بر نقش واسطه­ای آگاهی از نام تجاری، تصویر برند، هویت اجتماعی، ارزش درک شده و رضایت دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.
  10. سیدجوادین، سیدرضا (1378). جبران خدمات. فصلنامه دانش مدیریت، دوره 12، شماره 45، ص 30-52.
  11. Akanbi, K. L., Ajeigbe, M. B., & Salau, A. A. (2020). Evaluation of Labour Related Disputes and Service Delivery in Healthcare Institutions in Nigeria: Moderating Role of Pay Structure. Islamic university multidisciplinary Journal, 235-245.
  12. Deci, E. L., Olafsen, A. H., & Ryan, R. M. (2017). Self-Determination Theory in Work Organizations: The State of a Science. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior Journal, 4(1), 19-43.
  13. Edwards, B. D., Bell, S. T., Arthur, J., Winfred, & Decuir, A. D. (2008). Relationships between facets of job satisfaction and task and contextual performance. Applied psychology Journal 57(3), 441-465.
  14. Etemadi, B. (2015). Assessing the level of job satisfaction of employees and customer satisfaction of Bank Saderat Iran [Master’s thesis, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Faculty of Management]. (in persian).
  15. Heneman III, H. G., & Schwab, D. P. (1985). Pay satisfaction: Its multidimensional nature and measurement. International journal of Psychology, 20(1), 129-141.
  16. Jeffrey, S. A. (2009). Justifiability and the motivational power of tangible non cash incentives. Human Performance, 22(2), 143-155.
  17. Kamath, V., & Verma, N. (2020). Study on Impact of Compensation on Faculties’ Job Satisfaction in Educational Institutions. International Journal of Computer Science and Information Security (IJCSIS), 18(4).
  18. Kube, S., Maréchal, M. A., & Puppe, C. (2012). The currency of reciprocity: Gift exchange in the workplace. American Economic Review, 102(4), 1644-1662.
  19. Kuvaas, B., Buch, R., & Dysvik, A. (2020). Individual variable pay for performance, controlling effects, and intrinsic motivation. Motivation and Emotion, 44(4), 525-533. 09828-4
  20. Mahdad, A. (2016). Industrial and organizational psychology. Jangal publication.
  21. Milkovich, G., & Newman, J. (2008). Compensation. (9th ed.). Published by McGraw.
  22. Mohammadtabar, S. (2015). Investigating the relationship between organizational citizenship, emotional intelligence and job satisfaction of Haft Almas employees [Master’s thesis, Allameh Tabatabai University, Faculty of Educational Sciences and Psychology]. (in persian).
  23. Moosavi, S. (2014). The Effect of Different Compensation Strategies on Their Salary Satisfaction. Human Resource Management Researches Journal (in persian) 6(3), 193-215.
  24. Murtiningsih, R. S. (2020). The Impact of Compensation, Training &Development, and Organizational Culture on Job Satisfaction and employee Retention. Indonesian Management and Accounting Research,
  25. Pacheco, G., & Webber, D. (2016). Job satisfaction: how crucial is participative decision making? Personnel Review Journal 45(1), 183-200.
  26. Park, S., & Sturman, M. C. (2012). How and what you pay matters: The relative effectiveness of merit pay, bonuses and long-term incentives on future job performance. Compensation & Benefits Review, 44(2), 80-85.
  27. Rajabi, G. (2013). Relationship between Job Characteristics and Job Satisfaction in Shiraz Refinery Employees. Quarterly Journal of Career & Organizational Counseling (in persian) 14(5), 106-118.
  28. Razi, S. (2000). Translation of Nahj al-Balaghah (M. Dashti, Trans.). Moshfeghin publication.
  29. Redman, T., & Wilkinson, A. (2019). Advanced human resource management (M. A. S. Naghavi, Trans.; A. Ghanbari, Ed. 700 ed., Vol. 1). Mahkameh Publications.
  30. Rhodes, J. A., & Toogood, S. (2016). Can active support improve job satisfaction? Tizard learning disability review.
  31. Samara, G., Jamali, D., & Parada, M. J. (2021). Antecedents and outcomes of bifurcated compensation in family firms: A multilevel view. Human Resource Management Review, 31(1).
  32. Schall, D. L., & Mohnen, A. (2015). Incentives for energy-efficient behavior at the workplace: a natural field experiment on eco-driving in a company fleet. Energy Procedia, 75, 2626-2634.
  33. Shadrack, R. (2021). Effect of Rewards and Compensation on Job Satisfaction among Church Workers in Nakuru West Sub County. Editon Consortium Journal of Arts, Humanities and Social Studies, 3(1), 212-217.
  34. Siregar, A. S., Yanto, H., & Rozi, F. (2019). The Effect of Financial Compensation, Job Stress, and Job Promotion on Employee Performance Through Job Satisfaction at PT. MNC Vision in Central Java. Journal of Economic Education, 8(2), 104-111.
  35. Siregar, D. M., & Maryati, T. (2021). Effect of Compensation Towards Turnover Intention with Work Satisfaction as Intervening Variables a Study at PT. Madya Karya Putra. 4th International Conference on Sustainable Innovation 2020-Accounting and Management (ICoSIAMS 2020),
  36. Statics, U. S. B. o. L. (2007, December. ). Employer costs for employee compensation for the regions.
  37. Stewart, G. L., & Brown, K. G. (2019). Human resource management (S. M. Aarabi & M. Fayazi, Trans.). Mahakemeh Publications.
  38. Turker, D., & Altuntas, C. (2014). Sustainable supply chain management in the fast fashion industry: An analysis of corporate reports. European Management Journal, 32(5), 837-849.
  39. Whillans, A. V., Yoon, J., & Schweyer, A. (2019). From dollars to sense: Placing a monetary value on non-cash compensation encourages employees to value time over money.
  40. Williams, M. L., Brower, H. H., Ford, L. R., Williams, L. J., & Carraher, S. M. (2008). A comprehensive model and measure of compensation satisfaction. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 81(4), 639-668.
  41. Yasin, Y. M., Kerr, M. S., Wong, C. A., & Belanger, C. H. (2020). Factors affecting job satisfaction among acute care nurses working in rural and urban settings.JAdv Nurs, 76(9), 2359-2368.
  42. Yu, H. (2013). Human Resource Management Strategy in Corporate Social Responsibility. Proceedings of the International Conference on Information Engineering and Applications (IEA) 2012,