نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه ازاد اسلامی، خمینی شهر، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات شناختی بر کاهش بی تصمیمی مسیر شغلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان برخوار است. این پژوهش از نوع پژوهش نیمه تجربی همراه با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان دختر کلاس دهم مقطع متوسطه دوم شهرستان برخوار در سال تحصیلی 99-1400 بودند که بصورت نمونه­ گیری تصادفی در دسترس 30 نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) گمارده شدند. در گروه آزمایش به مدت هفت جلسه رویکرد پردازش اطلاعات شناختی اجرا شد داده ها با استفاده از پرسشنامه بی تصمیمی مسیر شغلی (اوسی پو و همکاران، 1987) و با استفاده از محاسبه‌ شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته­ های به دست آمده حاکی از آن است که مشاوره مسیرشغلی مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات شناختی بر کاهش بی تصمیمی مسیرشغلی افرادگروه آزمایش موثر بوده است. همچنین یافته‌­های پژوهش حاکی از آن است که  در مؤلفه پراکندگی و موانع درونی و بیرونی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری داشته است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The investigation on effectiveness of career counseling based on Cognitive Information Processing approach on the reduction of career indecision of second section of secondary school’s female students

نویسندگان [English]

 • Marziyeh Malekiha 1
 • Batool Motamedi 2

1 Assistant Professor, counseling Department, Humanistic Faculty Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran.

2 Department of Counseling, Islamic Azad University, Khomeini shahr, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigationy on effectiveness of career counseling based on Cognitive Information Processing approach on the reduction of career indecision of second section of secondary school’s female students in county of Borkhar.
This research is a semi-experimental research with pretest-posttest design with control group. The statistical population of this study included all 10th grade female students in second grade in Borkhar county in the academic year of 2016-2017 and 30 people were selected by available coincidence way. They were distributed in control group (15 person) and experimental group (15 person). In this experimental group, seven sessions of Cognitive Information Processing Approach were performed. The data were analyzed using indecision questionnaire (Osipow et al., 1987) and the features of descriptive and deductive statistics.
Findings indicate that the career counseling based on Cognitive Information Processing approach was effective on reduction of career indecision in the experimental control group (P <0.05). Also, the result of this study shows that there is a significant difference in the scattering component and internal and external barriers in both experimental and control groups (P <0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • career counseling
 • Cognitive Information Processing approach
 • career indecision
 • second section of secondary school
 • female students
 1. پریشانی، ن. نیلفروشان. پ، (1393). بی تصمیمی مسیر شغلی در پسران: نقش عوامل فردی و سبک های فرزند پروری والدین، فصلنامه دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، (3) 15، 62-54.
 2. جانقربانیان، ا. (1394) بررسی مقایسه ای مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر نظریه هالند و نظریه سازه گرایی در بین دانش آموزان . پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش مشاوره شغلی، دانشگاه اصفهان.
 3. خاص محمدی، م. (1385). اثربخشی برنامه آماده سازی شغلی به روش گروهی بر هویت شغلی مغشوش و سبک تصمیم گیری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.
 4. رضایی، ف (1395). بررسی تأثیر مشاوره راه حل محور بر بی تصمیمی مسیر شغلی و انگیزه تحصیلی دانش آموزان دختر پایه نهم، پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش مشاوره مدرسه، دانشگاه اصفهان.
 5. زونکر، و، ج. (2006). مشاوره شغلی رویکرد کل نگر. ترجمه یوسفی، زهرا، عابدی، محمدرضا (1388). اصفهان: جهاد دانشگاهی.
 6. سمیعی، ف؛ باغبان، الف؛ عابدی، م. ر؛ حسینیان، س. (1390). نظریه های مشاوره مسیر شغلی مسیر تکامل انتخاب شغل، اصفهان: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
 7. شاهرخی، م (1393). بررسی و مقایسه تأثیر مشاوره شغلی به دو شیوه ی پردازش اطلاعات شناختی (CIP) و حکایتی بر کاهش اهمال کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش مشاوره و راهنمایی. دانشگاه آزاد خمینی شهر.
 8. شفیع آبادی، ع. (1381). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای، نظریه ها و مفاهیم انتخاب شغل. تهران: انتشارات رشد.
 9. صادقی، ا؛ باغبان، ا؛ بهرامی، ف؛ احمدی، ا و مولوی، ح. (1391) بررسی عوامل مؤثر بر رشد مسیر شغلی دانش آموزان سوم راهنمایی تا پیش دانشگاهی شهر اصفهان، مجله دست آوردهای روان شناسی، 4 (1)، 18-1.
 10. طهرانی، ح، م. شفیع آبادی، ع. فلسفی نژاد، م. ر. حسینیان، س. (1392) اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات شناختی (CIP)، بر کاهش تفکرات ناکارآمد شغلی، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره پنجم، (15) 25-9.
 11. قربان پور، ا؛ شفیع آبادی، ع؛ فرحبخش، ک؛ دلاور، ع. (1395). تدوین برنامه تصمیم گیری شغلی مبتنی بر تلفیق نظریه یادگیری اجتماعی با نظریه پردازش اطلاعات شناختی و مقایسه اثربخشی آن با الگوی چند محوری، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی، شماره 192.

 

 1. Creed, P. A., Prideaux, L., & Patton, W. (2008). Antecedents and consequences of career decisional states in adolescence. Journal of Vocational Behavior, 67, (3), 397-412.
 2. Dahl, D.A., Austin, K.R., Wagner, D.B. & Lukas, A. (2008). The Relationship between, Negative Career Thoghts and Emotional Intellgenec. Retrived from, http:// www. lifeworkdesign Com/ pdf/the- relationship- between-cti-eq.pdfi
 3. Di Fabio, A., palazzeschi, Asulin- peretz, L .& Gati, I (2013). Career indecision versus indecisiveness associations with personality traits and emotional intelligence. Journal of career Assessment, 20 (1), 42-56.
 4. Dickinson, , & Tokar, D.M. (2004). Structural and discriminant validity of the career factors inventory. Journal of Vocational Behavior, 65, 239-254.
 5. Feldman, C. (2003). The antecedents and consequences of early career indecision among young adults, Human Resource Management Review, 13 (3), 499-531.
 6. Gati, I., Krausz, M., & Osipow, S. (1996). A taxonomy of difficulties in career decision making. Journal of Counseling Psychology, 43(4), 510-526. ,
 7. Guay, F. Ratelle, C. F., sene’cal, C., Larose, S., & Deschenes, A. (2006). Distinguishing developmental from chronic career indecision: Self- efficacy, autonomy, and social support. Journal of career Assessment, 42 (2), 235-251.
 8. Guay, F., senecal, c., Gauthier, L., & ferent, c. (2003). Predicting career indecision: A self-determination theory perspective. Journal of counseling psychology, 50 (2), 165-177.
 9. Lam, & Cheng, L. (1998). Cognitive behaviour therapy approach to disputing automatic thoughts: A two-stage model. Journal of Advanced Nursing 27, 1143-1150.
 10. Lee, K. (2005). Coping with career indecision: Differences between four career choice types. Journal of Career Development, 31, 279-289.
 11. Lent, R.W., Brown. S.D. (2013). Career Development and counseling: putting theory and Research to work. (2ed-p147-183). Hoboken, New Jersey: John wiley & sons.
 12. Lenz, J.G; Peterson, G.W.; Reardon, R.C. & Saunders, D.E. (2010). Connecting career and mental health counseling: integrating theory and practice.
 13. Lipshits-Braziler Y., Gati I., & Tatar M. (2015). Strategies for coping with career indecision: Convergent, divergent, and incremental validity. Journal of Career Assessment. 106907271456795.
 14. Nasta, K. A. (2007). Influence of career self - efficacy beliefs on career exploration behaviors. Unpublished master dissertation, State University of New York.
 15. Osipow, S.H. (1999). Assessing career indecision. Journal of vocational Behavior, 55 (1), 147-154.
 16. Osipow, S.H., & Gati, I. (1998). Construct and concurrent validity of the Career Decision-Making Difficulties Questionnaire. Journal of Career Assessment, 6, (3), 347-364.
 17. Osipow, S. H. (1987). Manual for the Career Decision Scale. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
 18. Rottingaus, P.J., Larson, L.M., & Borgen, F.H. (2003). The relation of self- efficacy and interests: A meta- analysis of 60 samples. Journal of vocational Behavior, 62(2), 221-236.
 19. Sampson, J r. J.P; Peterson, G.W; Reardon, R.c. & Lenz, J.G. (2000). Using readiness assessment to improve career services: A cognitive information processing approach. The career Development Quarterly. 49, 149-174.

 

 1. Sampson, Jr. J.P.; Pererson, G.W; Reardon, R.C. & Lenz, J.G. (2004). Career counseling and services: A cognitive information processing approach. Pacific Grove, CA: Brooks/ cole
 2. Sampson, Y.P., Petrson, G.W., Lenz, Y.G., Reardon, R.C., Saunder, D.E. (1998). The desing and use of admeasure of dysfunctional career thoughts school students: the career thoughts Inventory. Journal of career Assessment, 6, 115-134.
 3.  Savickas M. L. (2008, December). Life-design international research group: Career adaptability project. Berlin Humboldt Universital.
 4. Sharf, S. (2010). Applying career development theory to counseling (5nd). Pacifc Grove, CA: Brook/ Cole.
 5. Xu H., Tracey T. J. (2014). Ambiguity Tolerance with career Indecision an Examination of the Mediation Effect of career Decision- Making self- Efficacy. Journal career Assessment,