نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه ازاد اسلامی، خمینی شهر، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات شناختی بر کاهش بی تصمیمی مسیر شغلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان برخوار است. این پژوهش از نوع پژوهش نیمه تجربی همراه با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان دختر کلاس دهم مقطع متوسطه دوم شهرستان برخوار در سال تحصیلی 99-1400 بودند که بصورت نمونه­ گیری تصادفی در دسترس 30 نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) گمارده شدند. در گروه آزمایش به مدت هفت جلسه رویکرد پردازش اطلاعات شناختی اجرا شد داده ها با استفاده از پرسشنامه بی تصمیمی مسیر شغلی (اوسی پو و همکاران، 1987) و با استفاده از محاسبه‌ شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته­ های به دست آمده حاکی از آن است که مشاوره مسیرشغلی مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات شناختی بر کاهش بی تصمیمی مسیرشغلی افرادگروه آزمایش موثر بوده است. همچنین یافته‌­های پژوهش حاکی از آن است که  در مؤلفه پراکندگی و موانع درونی و بیرونی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری داشته است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات