سرمایه روانشناختی و عاطفی
فراترکیب حکمرانی شناختی؛ همگرایی علوم حکمرانی و شناختی در درک پیچیدگی‌های حکمرانی

ابراهیم مزاری

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 9-32

https://doi.org/10.22034/jom.2024.2021985.1154

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف فراترکیب پژوهش‌های حکمرانی شناختی به منظور درک پیچیدگی حکمرانی به وسیلۀ همگرایی آن با علوم اعصاب (مطالعات مغز)، شناختی (مطالعات ذهن) و روان‏شناسی (مطالعات روان) انجام شده است. برای این منظور، از رویکرد کیفی و روش سنتزپژوهی سندلوسکی و باروسو (2007) استفاده شده است. جامعۀ پژوهش اسناد علمی قابل دسترس در پایگاه‌های علمی ...  بیشتر

آسیب‌شناسی روانشناختی
بررسی رابطۀ رهبری خودشیفته و بدبینی سازمانی، نقش میانجی سکوت کارکنان و شایعات منفی در محل کار

وحید میرزایی؛ علی اکبر عقیقی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 33-67

https://doi.org/10.22034/jom.2024.2000908.1096

چکیده
  شناخت عوامل پیشگیری از بدبینی سازمانی همواره از دل‌مشغولی‌های مدیران سازمان‌ها بوده است. بر ‌این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی سکوت کارکنان و شایعات منفی در محل کار در رابطۀ بین رهبری خودشیفته و بدبینی سازمانی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوۀ گردآوری داده‌ها میدانی، و از نظر روش اجرا توصیفی از نوع همبستگی ...  بیشتر

توانمندسازی و تاب‌آوری
تأثیر مدیریت منابع انسانی دانش‌محور بر عملکرد پایدار کارکنان با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی

حسین حمزوی؛ محمد متقی‌نژاد؛ عبدالواسع خادمی؛ بهروز رضایی‌منش

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 69-91

https://doi.org/10.22034/jom.2024.2010209.1109

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی دانش‌محور بر عملکرد پایدار کارکنان با نقش میانجی توانمندسازی روان‏شناختی منابع انسانی است. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است و از نظر گردآوری داده‌ها، پژوهشی با رویکرد توصیفی-پیمایشی است. جامعۀ‌ آماری این پژوهش تمامی کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان استان بوشهر به تعداد 509 نفر ...  بیشتر

توانمندسازی و تاب‌آوری
تأثیر راهبردهای خودرهبری در شکل‏‌گیری بازآفرینی شغلی: نقش میانجی رفتارهای توانمندساز رهبر و استقلال شغلی

راضیه آقابابایی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 93-115

https://doi.org/10.22034/jom.2024.2021624.1143

چکیده
  بازآفرینی شغلی مزایای زیادی را در سطح فردی و سازمانی نصیب سازمان می‌کند و بر اساس پژوهش‏‌ها، عواملی متعدد مانند استقلال شغلی، سبک رهبری و رفتارهای رهبری می‌توانند به تحقق بازآفرینی شغلی کمک کنند. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر راهبردهای خودرهبری در شکل‌گیری بازآفرینی شغلی با نقش میانجی رفتارهای توانمندساز رهبر و استقلال ...  بیشتر

توانمندسازی و تاب‌آوری
طراحی الگوی پیدایش رهبری مربی‌گرا در سازمان‏‌های دولتی با روش الگوسازی ساختاری تفسیری (مطالعه سازمان‌‏های دولتی)

محسن عارف نژاد؛ علی شریعت نژاد؛ مینا حسینی؛ شقایق صالح آبادی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 117-141

https://doi.org/10.22034/jom.2024.2018459.1126

چکیده
  رهبری مربی­ گرا یکی از سبک ­های مطلوب و کاربردی رهبری است که اثرات و تبعاتی مثبت برای سازمان دارد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پیدایش رهبری مربی­‌گرا در سازمان‌های دولتی انجام شده­ است. این پژوهش، آمیخته و در پارادایم قیاسی استقرایی و از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش ...  بیشتر

مهارت‌های بین فردی
تأثیر رهبری دانش‌محور بر مزیت رقابتی پایدار ‏با میانجی‌گری شایسته‌سالاری مدیریت (مورد مطالعه: ادارۀ پست شهر تهران)‏

روح اله حسینی؛ کاوه جان احمدی ‏؛ هادی غفاری

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 143-163

https://doi.org/10.22034/jom.2024.2012489.1112

چکیده
  بقا ‎‎و‎ ‎موفقیت سازمان‌های‎ ‎آینده‎ ‎ ‎به‎ ‎مزیت رقابتی آن‏ها وابسته است. یکی از عوامل ایجاد مزیت رقابتی‏ نیز توسعۀ‎ تأثیر رهبری دانش‌محور و مهارت‌های‎ ‎رهبری‎ ‎اثربخش‎ ‎در ‎ ‎سازمان ‏‎ ‎است.‏ هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر رهبری دانش‌محور بر مزیت ‏رقابتی پایدار با میانجی‌گری ...  بیشتر