نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد، بجنورد، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد، بجنورد، ایران.

چکیده

شناخت عوامل پیشگیری از بدبینی سازمانی همواره از دل‌مشغولی‌های مدیران سازمان‌ها بوده است. بر ‌این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی سکوت کارکنان و شایعات منفی در محل کار در رابطۀ بین رهبری خودشیفته و بدبینی سازمانی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوۀ گردآوری داده‌ها میدانی، و از نظر روش اجرا توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ پرسنل هتل‌های پنج‌ستارۀ مشهد است که ۱۱۵ نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به ‌منظور گردآوری داده‌های پژوهشی از پرسش‏نامۀ رهبری خودشیفتۀ هاچوارتر و تامسون (2012)، پرسش‏نامۀ بدبینی سازمانی دین و همکاران (1994)، پرسش‏نامۀ سکوت کارکنان تانگیرالا و رامانوجام (2008) و پرسش‏نامۀ شایعات منفی در محل کار کو و همکاران (2012) استفاده شد. برای سنجش روایی از روایی صوری و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات با روش معادلات ساختاری با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار Amos  انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار رهبری خودشیفته بر بدبینی سازمانی است. از سویی، نتایج نشان داد بین رهبری خودشیفته با سکوت کارکنان و شایعات منفی در محل کار رابطه‌‏ای مثبت و معنادار وجود دارد. در نهایت، میانجی‌گری سکوت کارکنان و شایعات منفی در محل کار در رابطۀ رهبری خودشیفته و بدبینی سازمانی تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between narcissistic leadership and organizational cynicism, the mediating role of employees' silence and negative rumors in the workplace

نویسندگان [English]

 • Vahid Mirzaei 1
 • Ali Akbar Aghighi 2

1 Assistant Professor, Department of Management, Bojnourd Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.

2 Ph.D. student in Public Management, Department of Management, Bojnourd Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Knowing the factors to prevent organizational cynicism in the workplace has always been one of the preoccupations of the organization's management. The purpose of this research is to investigate the mediating role of employees' silence and negative gossip in the workplace in the relationship between narcissistic leadership and organizational cynicism in the workplace. What is obtained through the study is carefully analyzed to address managers and employees to find better ways to deal with the state of work environments.
Design/Methodology/Approach: This research in terms of purpose, is practical, in terms of the data collection method, it is of field type, and in terms of the implementation method, it is descriptive and correlational. The statistical population consisted of all the employees of the five-star hotels in Mashhad, numbering 165 people, of which 115 people were selected as a statistical sample using Cochran's formula by simple random method. The information needed in the theoretical part was collected through library studies and the data needed to test the research hypotheses was gathered through the distribution of the 4-question questionnaire of negative rumors related to the work of Ko et al. (2015), Tangirala and Ramanujam's (2008) employee silence questionnaire with 5 questions and Hachwarter and Thomson's (2012) narcissistic leadership questionnaire with 16 questions. To measure validity, face validity and confirmatory factor analysis were used, and Cronbach's alpha coefficient was used to measure reliability. Cronbach's alpha of narcissistic leadership, behavioral cynicism, the silence of employees, and negative gossip in the workplace was calculated as 0.838, 0.836, 0.835, and 842 respectively. Data analysis was done by structural equation method with a partial least squares approach and Amos software.
Findings: The path coefficient between narcissistic leadership and organizational pessimism is significant. Therefore, employee silence partially mediates the direct effect of narcissistic leadership on organizational cynicism. Therefore, the first hypothesis is confirmed. The path coefficient between narcissistic leadership and organizational pessimism is significant. Therefore, negative rumors partially mediate the positive and direct effect of narcissistic leadership on organizational cynicism. Therefore, the second hypothesis is confirmed. The path coefficient between the two variables of narcissistic leadership and organizational pessimism is significant. Therefore, there is a direct and positive relationship between narcissistic leadership and organizational pessimism, and the third hypothesis is confirmed. The path coefficient between narcissistic leadership and employee silence is significant. Therefore, there is a direct and positive relationship between narcissistic leadership and employees' silence, and the fourth hypothesis is confirmed. The path coefficient between narcissistic leadership and negative work-related gossip is significant. Therefore, there is a direct and positive relationship between narcissistic leadership and negative work-related rumors, and the fifth hypothesis is confirmed. The path coefficient between employee silence and organizational pessimism is significant. Therefore, there is a direct and positive relationship between employees' silence and organizational pessimism, and the sixth hypothesis is confirmed. The path coefficient between the variable of negative rumors related to work and organizational pessimism is significant. Therefore, there is a direct and positive relationship between negative work-related rumors and organizational pessimism, and the seventh hypothesis is confirmed.
Discussion and Conclusion: According to the first hypothesis, managers should avoid behaviors such as self-arrogance, exaggeration, lying, immorality, and prejudice that cause employee frustration and should pay attention to improving the performance of their subordinates. According to the second hypothesis, if managers do not abandon the narcissistic style, employees respond to their managers with jealous and harmful behaviors and use silence as a compromise strategy to prevent further abuse. According to the third hypothesis, by avoiding narcissistic leadership, managers can prevent negative work-related rumors and psychological disorders that arise from incompatibility between employees and the organization. According to the fourth hypothesis, to prevent organizational pessimism and increase employee participation, leaders should allow employees to express their opinions about organizational issues and avoid repressive behaviors. According to the fifth hypothesis, managers can make the employees think of each other and their interaction with the organization, prevent the occurrence of pessimism, and increase the productivity of the employees. According to the sixth hypothesis, managers should avoid arrogance, hand-holding, over-sensitivity, and thinking about their benefit, to avoid the silence of employees, which leads to undesirable consequences. According to the seventh hypothesis, managers can avoid creating tension at work with rational behavior and empathy with employees in the work environment, and by conducting positive evaluation conversations, they can avoid creating rumors in the workplace caused by a negative atmosphere and a poor work environment in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Narcissistic leadership
 • Organizational cynicism
 • Employee silence
 • Negative gossip at work
 1. ابراهیم‏زاده دستجردی، رضا، قائدامینی هارونی، عباس، و ابراهیم‏پور، علیرضا (1398). تأثیر بدبینی سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق سکوت سازمانی و رهبری مخرب (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان). پژوهش‏های رهبری آموزشی، 5(20)، 1-38. org/10.22054/jrlat.2021.47222.1490
 2. پناهی، بلال (1398). فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای پدیدۀ سکوت سازمانی در ایران. مطالعات مدیریت (بهبود و تحـول)، 28(94)، 85-107. org/10.22054/jmsd.2020.44489.3373
 3. حمیدی‏زاده، علی، زارعی‏متین، حسن، و ظفری، هادی (1396). بررسی تأثیر سبک رهبری زهرآگین و رفتارهای کژکارکردی بر پیامدها و نگرش‏های شغلی کارکنان. مطالعات رفتار سازمانی، 3(23)، 1-31. org/20.1001.1.23221518.1396.6.3.1.2
 4. زارع فرجام، و سپهوند، رضا (1398). بررسی نقش سبک رهبری زهراگین بر ترومای سازمانی با توجه به نقش میانجی سکوت سازمانی (مطالعۀ موردی: کارکنان دانشگاه آزاد و پیام نور شیراز). رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 10(1 پیاپی 37)، 189-215. org/20.1001.1.20086369.1398.10.37.9.3
 5. زارعی‏متین، حسن، طاهری، فاطمه، و سیار، ابوالقاسم (1390). سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و پیامـدها، فصـلنامۀ علـوم مـدیریت ایران، 6(21)، 77-104. ir/paper/130349/fa
 6. سپهوند، رضا، ساعدی، عبداله، و شریعت‏نژاد، علی (1398). تحلیل اثر فرهنگ بوروکراتیک بر تنبلی سازمانی با نقش میانجی بدبینی سازمانی. مدیریت فرهنگ سازمانی، 17(4)، 549-567. org/10.22059/JOMC.2019.253338.1007480
 7. سلیمانیان، بهنام (۱۳۹۲). اثر خودشیفتگی مدیران بر تضاد و تعارض سازمانی (مورد مطالعه: مدیران ادارات شهر بجنورد). پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، تهران.
 8. صوری زهی، ذکریا، جباری، غلام، و تربتی، امیر (1392) رابطۀ بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان خاش. خط‏مشی‏گذاری عمومی در مدیریت، 4(2 پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان)، 71-83.ir/paper/199022/fa
 9. مقدم‏فر، سعیدرضا، مقیمی، سیدمحمد، رهبر، فرهاد، و یزدانی، حمیدرضا (1401). چهارچوب مفهومی تبیـین تـاب‏آوری سـازمانی در برابر فساد در سازمان‏های اقتصادی دولتی ایران با الهام از هستی‏شناسی رئالیسم انتقادی. مدیریت دولتی، 14(1)، 4-28. org/10.22059/JIPA.2021.329514.3014
 10. ملک‏زاده، غلامرضا، ادیب‏زاده، مرضیه، و غلامی، محمد (1397). نقش میانجی سکوت گرایی اجتنابی در رابطۀ میـان جـو مـدیریت خطا و رفتار یادگیری با عملکرد فردی. مدیریت دولتی، 10(4)، 651-677. org/10.22059/JIPA.2018.259733.2293
 11. میرزایی، وحید، رحیم‏نیا، فریبرز، مرتضوی، سعید، و شیرازی، علی (1397). بدبینی سازمانی پرستاران: یک مطالعۀ پدیدارشناسی.تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 7(1)، 102-88.ir/paper/215511/fa

 

 

References

 1. Akande, A., & Odewale, F. (1994). One more time: how to stop company rumours. Leadership & Organization Development Journal. 15(4), 27-30. doi.org/10.1108/01437739410059881
 2. Akif, K., & Fulya, K. (2019). An analysis of teachers' perception of organizational silence in terms of various demographic variables. Universal Journal of Educational Research, 7(2), 307-317. doi.org/10.13189/ujer.2019.070201
 3. Al-Hawari, M.A., Bani-Melhem, S., & Quratulain, S. (2020). Abusive supervision and frontline employees’ attitudinal outcomes: the multilevel effects of customer orientation. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32(3), 1109–1129. doi.org/10.1108/ijchm-06-2019-0510
 4. Asad, S., & Sadler-Smith, E. (2020). Differentiating leader hubris and narcissism on the basis of power. Leadership, 16(1), 39-61. doi.org/10.1177/1742715019885763
 5. Babalola, M.T., Ren, S., Kobinah, T., Qu, Y.E., Garba, O.A., & Guo, L. (2019). Negative workplace gossip: Its impact on customer service performance and moderating roles of trait mindfulness and forgiveness. International Journal of Hospitality Management, 80, 136-143. doi.org/10.1016/j.ijhm.2019.02.007
 6. Bhandarker, A., & Rai, S. (2019). Toxic leadership: emotional distress and coping strategy. International Journal of Organization Theory & Behavior, 22(1), 65-78. doi.org/10.1108/ijotb-03-2018-0027
 7. Braun, S. (2017). Leader narcissism and outcomes in organizations: a review at multiple levels of analysis and implications for future research. Frontiers in Psychology, 8, 773.‏ doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00773
 8. Braun, S., Aydin, N., Frey, D., & Peus, C. (2018). Leader narcissism predicts malicious envy and supervisor-targeted counterproductive work behavior: evidence from field and experimental research. Journal of business ethics, 151(3), 725-741. doi.org/10.1007/s10551-016-3224-5
 9. Brinsfield, C.T., Edwards, M.S., & Greenberg, J. (2009). Voice and silence in organizations, Voice and silence in organizations: historical review and current conceptualizations. Emerald Group Publishing. 3-33.
 10. Brown, A.D. (1997). Narcissism, identity, and legitimacy. Academy of management Review, 22(3), 643-686.‏ doi.org/10.2307/259409
 11. Burke, L.A., & Wise, J.M. (2003). The effective care, handling and pruning of the office grapevine. Business Horizons, 46(3), 71-76. doi.org/10.1016/s0007-6813(03)00031-4
 12. Burris, E.R., Detert, J.R., & Chiaburu, D.S. (2008). Quitting before leaving: the mediating effects of psychological attachment and detachment on voice. Journal of applied psychology, 93(4), 912. doi.org/10.1037/0021-9010.93.4.912
 13. Campbell, W.K., Hoffman, B.J., Campbell, S.M., & Marchisio, G. (2011). Narcissism in organizational contexts. Human Resource Management Review, 21(4), 268-284. doi.org/10.1016/j.hrmr.2010.10.007
 14. Chen, S. (2010). The role of ethical leadership versus institutional constraints: a simulation study of financial misreporting by CEOs. Journal of Business Ethics, 93(Suppl 1), 33-52.‏ doi.org/10.1007/s10551-010-0625-8
 15. Chiaburu, D.S., Peng, A.C., Oh, I.S., Banks, G.C., & Lomeli, L.C. (2013). Antecedents and consequences of employee organizational cynicism: a meta-analysis. Journal of Vocational Behavior, 83(2), 181-197. doi.org/10.1016/j.jvb.2013.03.007
 16. Cho, M., Bonn, M.A., Han, S.J., & Lee, K.H. (2016). Workplace incivility and its effect upon restaurant frontline service employee emotions and service performance. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(12), 2888–2912. doi.org/10.1108/ijchm-04-2015-0205
 17. Chou, S.Y., & Chang, T. (2020). Employee silence and silence antecedents: a theoretical classification. International Journal of Business Communication, 57(3), 401-426. doi.org/10.1177/2329488417703301
 18. Cinar, C., Karcioglu, F., & Aliogullar, Z. (2013). The relationship between organizational silence and organizational citizenship behavior: A survey study in the province of Erzurum, Turkey. Social and Behavioral Sciences, 99(6), 314 – 321. doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.499
 19. Cole, M.S., Bruch, H., & Vogel, B. (2006). Emotion as mediators of the relations between perceived supervisor support and psychological hardiness on employee cynicism. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 27(4), 463-484.‏ doi.org/10.1002/job.381
 20. Çaylak, E., & Altuntas, S. (2017). Organizational silence among nurses: the impact on organizational cynicism and intention to leave work. Journal of Nursing Research, 25(2), 90-98. doi.org/10.1097/JNR.0000000000000139
 21. Dean Jr, J.W., Brandes, P., & Dharwadkar, R. (1998). Organizational cynicism. Academy of Management review, 23(2), 341-352. doi.org/10.5465/amr.1998
 22. De Clercq, D., Fatima, T., & Jahanzeb, S. (2021). Gossiping about an arrogant leader: sparked by inconsistent leadership, mitigated by employee resilience. The Journal of Applied Behavioral Science, 57(3), 269-289.‏ doi.org/10.1177/0021886320917520
 23. Deluga, R.J. (1998). Leader-member exchange quality and effectiveness ratings: the role of subordinate-supervisor conscientiousness similarity. Group & Organization Management, 23(2), 189-216. doi.org/10.1177/1059601198232006
 24. Dimitriou, C.K., & Schwepker, C.H. (2019). Enhancing the lodging experience through ethical leadership. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 31(2), 669–690. doi.org/10.1108/ijchm-10-2017-0636
 25. Durrah, O., Chaudhary, M., & Gharib, M. (2019). Organizational cynicism and its impact on organizational pride in industrial organizations. International journal of environmental research and public health, 16(7), 1203-1226. doi.org/10.3390/ijerph16071203
 26. Ebrahimzadeh Dastjardi, R., Quaidamini Harouni, A., & Ebrahimpour, A.R. (2019). The effect of organizational pessimism on deviant behaviors in the workplace through organizational silence and destructive leadership (case study: Isfahan Islamic Azad University). Educational Leadership Research, 5(20), 1-38. doi.org/10.22054/jrlat.2021.47222.1490 (In Persian)
 27. Elche, D., Ruiz-Palomino, P., & Linuesa-Langreo, J. (2020). Servant leadership and organizational citizenship behavior: the mediating effect of empathy and service climate. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32(6), 2035-2053.‏ doi.org/10.1108/IJCHM-05-2019-0501
 28. Erarslan, S., Çiğdem, K., & Altindağ, E. (2018). Effect of organizational cynicism and job satisfaction on organizational commitment: An empirical study on banking sector. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(Geybulla Ramazanoğlu Özel Sayısı), 905-922.
 29. Erengwa, K.N., Nwuche, C.A., & Anyanwu, S.C. (2017). Employee participation and organizational survival in selected manufacturing firms in Port Harcourt, Nigeria. International Journal of Advanced Academic Research | Social & Management Sciences3(3).‏
 30. Erkutlu, H.V., & Chafra, J. (2017). Leader narcissism and subordinate embeddedness: the moderating roles of moral attentiveness and behavioral integrity. EuroMed Journal of Business,12(2), 146-162. doi.org/10.1108/emjb-04-2016-0012
 31. Fatfouta, R. (2019). Facets of narcissism and leadership: A tale of Dr. Jekyll and Mr. Hyde?. Human Resource Management Review, 29(4), 100669. doi.org/10.1016/j.hrmr.2018.10.002
 32. Foster, E.K. (2004). Research on gossip: Taxonomy, methods, and future directions. Review of general psychology, 8(2), 78-99. doi.org/10.1037/1089-2680.8.2.78
 33. Gentile, B., Miller, J.D., Hoffman, B.J., Reidy, D.E., Zeichner, A., & Campbell, W.K. (2013). A test of two brief measures of grandiose narcissism: the narcissistic personality inventory–13 and the narcissistic personality inventory-16. Psychological Assessment, 25(4), 1120. doi.org/10.1037/a0033192
 34. Ghanbari, S., & Majooni, H. (2022). Investigating the relationship between toxic leadership and teacher burnout due to the mediating role of organizational Obstruction and silence. Strategic Research on Social Problems in Iran, 11(1), 55-80.‏ doi.org/10.22108/SRSPI.2022.132953.1790
 35. Graen, G., Cashman, J.F. (1975). A role-making model of leadership in formal organizations: a developmental approach. Leadership Frontiers, 143, 165.
 36. Grijalva, E., Harms, P.D., Newman, D.A., Gaddis, B.H., & Fraley, R.C. (2015). Narcissism and leadership: a meta‐analytic review of linear and nonlinear relationships. Personnel Psychology, 68(1), 1-47.‏ doi.org/10.1111/peps.12072
 37. Grosser, T.J., Lopez-Kidwell, V., & Labianca, G. (2010). A social network analysis of positive and negative gossip in organizational life. Group & Organization Management, 35(2), 177-212. doi.org/10.1177/1059601109360391
 38. Habibi, R. (2019). The impact of perceived moral leadership behavior on citizenship rights and organizational cynicism. Bioethics, 9(31), 9-20.‏ magiran.com/p2052672
 39. Hamidizadeh, A., Zarei Metin, H., & Zafari, H. (2017). Investigating the effect of toxic leadership style and dysfunctional behaviors on the results and job attitude of employees. Organizational Behavior Studies, 6(3), 1-32. doi.org/20.1001.1.23221518.1396.6.3.1.2 (In Persian)
 40. Hamstra, M.R., Schreurs, B., Jawahar, I.M., Laurijssen, L.M., & Hünermund, P. (2021). Manager narcissism and employee silence: a socio‐analytic theory perspective. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 94(1), 29-54. doi.org/10.1111/joop.12337
 41. Hartung, F.M., & Renner, B. (2013). Social curiosity and gossip: related but different drives of social functioning. PLoS One, 8(7). doi.org/10.1371/journal.pone.0069996
 42. Hasanzadeh, M.S., Moazen, Jamshidi, M.H., & Mashreghi, M. (2019). Measuring the impact of suthentic perceived leadership on organizational cynicism of staffs's Pars Hayan Company.‏ Journal of Strategic Management Studies, 10(39), 209-230. doi.org/20.1001.1.22286853.1398.10.39.9.7
 43. Hassi, A. (2019). Empowering leadership and management innovation in the hospitality industry context: the mediating role of climate for creativity. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 31(4), 1785–1800. doi.org/10.1108/ijchm-01-2018-0003
 44. Hight, S.K., Gajjar, T., & Okumus, F. (2019). Managers from “Hell” in the hospitality industry: how do hospitality employees profile bad managers?. International Journal of Hospitality Management, 77, 97-107. doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.06.018
 45. Hochwarter, W.A., & Thompson, K.W. (2012). Mirror, mirror on my boss’s wall: Engaged enactment’s moderating role on the relationship between perceived narcissistic supervision and work outcomes. Human Relations, 65(3), 335-366. doi.org/10.1177/0018726711430003
 46. Jin, D., Kim, K., & DiPietro, R.B. (2020). Workplace incivility in restaurants: Who’s the real victim? Employee deviance and customer reciprocity. International Journal of Hospitality Management, 86. doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102459
 47. Kim, P.B., Poulston, J., & Sankaran, A.C. (2017). An examination of leader–member exchange (LMX) agreement between employees and their supervisors and its influence on work outcomes. Journal of Hospitality Marketing & Management, 26(3), 238-258.‏ doi.org/10.1080/19368623.2017.1228094
 48. Kuo, C.C., Chang, K., Quinton, S., Lu, C.Y., & Lee, I. (2015). Gossip in the workplace and the implications for HR management: a study of gossip and its relationship to employee cynicism. The International Journal of Human Resource Management, 26(18), 2288-2307. doi.org/10.1080/09585192.2014.985329
 49. Kurland, N.B., & Pelled, L.H. (2000). Passing the word: toward a model of gossip and power in the workplace. Academy of Management Review, 25(2), 428-438. doi.org/10.5465/amr.2000.3312928
 50. Lawrence, T.B., & Robinson, S.L. (2007). Ain't misbehavin: workplace deviance as organizational resistance. Journal of Management, 33(3), 378-394.‏ doi.org/10.1177/0149206307300816
 51. Leung, Y.K., Franken, I., Thurik, R., Driessen, M., Kamei, K., Torrès, O., & Verheul, I. (2021). Narcissism and entrepreneurship: evidence from six datasets. Journal of Business Venturing Insights, 15. doi.org/10.1016/j.jbvi.2020.e00216
 52. Liao, S., Zhou, X., Guo, Z., & Li, Z. (2019). How does leader narcissism influence employee voice: the attribution of leader impression management and leader-member exchange. International journal of environmental research and public health, 16(10), 1819. doi.org/10.3390/ijerph16101819
 53. Liu, T., Wu, L., Yang, Y., & Jia, Y. (2020). Work-to-family spillover effects of workplace negative gossip: a mediated moderation model. Frontiers in Psychology, 11. doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01612
 54. Lugosi, P. (2019). Deviance, deviant behaviour and hospitality management: sources, forms and drivers. Tourism Management, 74, 81-98. doi.org/10.1016/j.tourman.2019.02.014
 55. Lyu, Y., Zhou, X., Li, W., Wan, J., Zhang, J., & Qiu, C. (2016). The impact of abusive supervision on service employees’ proactive customer service performance in the hotel industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(9), 1992-2012. doi.org/10.1108/IJCHM-03-2015-0128
 56. Malekzadeh, Gh., Adibzadeh, M., & Gholami, M. (2017). The mediating role of avoidant silence in the relationship between error management climate and learning behavior with individual performance. Government Management, 10(4), 677-651. doi.org/10.22059/JIPA.2018.259733.2293 (In Persian)
 57. Marquez-Illescas, G., Zebedee, A.A., & Zhou, L. (2018). Hear me write: does CEO narcissism affect disclosure?. Journal of Business Ethics, 1-17. doi.org/10.2466/pr0.1995.77.3.755
 58. McHoskey, J. (1995). Narcissism and machiavellianism. Psychological Reports, 77(3), 755-759.‏ doi.org/10.2466/pr0.1995.77.3.755
 59. Mete, Y.A. (2013). Relationship between organizational cynicism and ethical leadership behaviour: a study at higher education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 89, 476-483. doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.880
 60. Mills, C. (2010). Experiencing gossip: the foundations for a theory of embedded organizational gossip. Group & Organization Management, 35(2), 213-240. doi.org/10.1177/1059601109360392
 61. Mirzaei, V., Rahimnia, F., Mortazavi, S., & Shirazi, A. (2017). Nurses' organizational cynicism: a phenomenological study. Qualitative Research in Health Sciences. 7(1), 102-88. sid.ir/paper/215511/fa (In Persian)
 62. Moghadamfar, S.R., Moghimi, S.M., Rahbar, F., & Yazdani, H.R. (2022). Providing a conceptual framework to explain organizational resilience against corruption in Iran's state economic organizations inspired by the ontology of critical realism. Public Administration, 14(1), 4-28. doi.org/10.22059/JIPA.2021.329514.3014 (In Persian)
 63. Mousa, M., Abdelgaffar, H.A., Aboramadan, M., & Chaouali, W. (2021). Narcissistic leadership, employee silence, and organizational cynicism: a study of physicians in Egyptian public hospitals. International Journal of Public Administration, 44(15), 1309-1318. doi.org/10.1080/01900692.2020.1758719
 64. Naeem, M., Weng, Q., Ali, A., & Hameed, Z. (2020). An eye for an eye: does subordinates’ negative workplace gossip lead to supervisor abuse?. Personnel Review, 49(1), 284-302.‏ doi.org/10.1108/PR-05-2018-0174
 65. Nazarian, A., Atkinson, P., Foroudi, P., & Edirisinghe, D. (2020). Leaders or organisations? A comparison study of factors affecting organisational citizenship behaviour in independent hotels. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32(6), 2055-2074. doi.org/10.1108/IJCHM-05-2019-0463
 66. Nolan, C. (2002). Human resource development in the Irish hotel industry: the case of the small firm. Journal of European Industrial Training, 26(2/3/4), 88-99. doi.org/10.1108/03090590210421969
 67. Nyberg, A., Holmberg, I., Bernin, P., & Alderling, M. (2011). Destructive managerial leadership and psychological well-being among employees in Swedish, Polish, and Italian hotels. Work, 39(3), 267-281. doi.org/10.3233/wor-2011-1175
 68. O’Reilly, C.A., & Chatman, J.A. (2020). Transformational leader or narcissist? How grandiose narcissists can create and destroy organizations and institutions. California Management Review, 62(3), 5-27. doi.org/10.1177/0008125620914989
 69. O'Reilly III, C.A., & Doerr, B. (2020). Conceit and deceit: lying, cheating, and stealing among grandiose narcissists. Personality and Individual Differences, 154. doi.org/10.1016/j.paid.2019.109627
 70. Ouimet, G. (2010). Dynamics of narcissistic leadership in organizations: towards an integrated research model. Journal of Managerial Psychology, 25(7), 713–726. doi.org/10.1108/02683941011075265
 71. Pan, W., Sun, L., Sun, L.Y., Li, C., & Leung, A.S. (2018). Abusive supervision and job-oriented constructive deviance in the hotel industry: test of a nonlinear mediation and moderated curvilinear model. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(5), 2249-2267. doi.org/10.1108/ijchm-04-2017-0212
 72. Panahi, B. (2019). Meta-analysis of antecedents and consequences of the phenomenon of organizational silence in Iran. Management Studies, Improvement and Transformation, 94(28), 85-107. doi.org/10.22054/jmsd.2020.44489.3373 (In Persian)
 73. Park, J., & Kim, H.J. (2019). How and when does abusive supervision affect hospitality employees’ service sabotage?. International Journal of Hospitality Management, 83, 190-197. doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.10.014
 74. Pinder, C.C., & Harlos, K.P. (2001). Employee silence: Quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice. Emerald Group Publishing Limited.‏ In Research in personnel and human resources management, 20, 331-369. doi.org/10.1016/s0742-7301(01)20007-3
 75. Rehan, M. (2017). Organizational cynicism and its relationship with employee’s performance in teaching hospitals of Pakistan. International Journal of Management and Economics - Sciendo, 6, 1–6. doi.org/10.4172/2162-6359.1000413
 76. Rijsenbilt, A., & Commandeur, H. (2013). Narcissus enters the courtroom: CEO narcissism and fraud. Journal of Business Ethics, 117, 413-429.‏ doi.org/10.1007/s10551-012-1528-7
 77. Rosenthal, S.A., & Pittinsky, T.L. (2006). Narcissistic leadership. The leadership quarterly, 17(6), 617-633. doi.org/10.1016/j.leaqua.2006.10.005
 78. Sabir, I., Hussain, S., Majid, M.B., Rehman, A.U., Sarwar, A., & Nawaz, F. (2020). Impact of narcissistic personality disorder on cognitive organizational cynicism with mediating role of psychological capital in selected hospitals of Punjab Pakistan. Future Business Journal, 6(1), 1-16.‏ doi.org/10.1186/s43093-020-00035-8
 79. Sankowsky, D. (1995). The charismatic leader as narcissist: understanding the abuse of power. Organizational Dynamics, 23(4), 57-71. doi.org/10.1016/j.leaqua.2006.10.005
 80. Saqib, A., & Arif, M. (2017). Employee silence as mediator in the relationship between toxic leadership behavior and organizational learning. Abasyn Journal of Social Sciences, 10(2), 294-310.‏
 81. Sepahvand, R., Saedi, A., & Shariatnejad, A. (2019). An analysis of the effect of bureaucratic culture on organizational laziness with the mediating role of organizational paranoia. Organizational Culture Management, 17(4), 549-567. doi.org/10.22059/JOMC.2019.253338.1007480 (In Persian)
 82. Seidman, G. (2013). Self-presentation and belonging on Facebook: how personality influences social media use and motivations. Personality and individual differences, 54(3), 402-407.‏ doi.org/10.1016/j.paid.2012.10.009
 83. She, Z., Li, Q., London, M., Yang, B., & Yang, B. (2019). Effects of CEO narcissism on decision-making comprehensiveness and speed. Journal of Managerial Psychology, 35(1), 42–55. doi.org/10.1108/jmp-01-2019-0042
 84. Simbula, S., & Guglielmi, D. (2010). Depersonalization or cynicism, efficacy or inefficacy: what are the dimensions of teacher burnout?. European journal of psychology of education, 25(3), 301-314. doi.org/10.1007/s10212-010-0017-6
 85. Soleimanian, B. (2012). The effect of managers' narcissism on organizational conflict (case study: Bojnord department managers). Master's Thesis, Payam Noor University, Tehran. (In Persian)
 86. Sovari Zahi, Z., Jabari, Gh., & Torbati, A. (2014). The relationship between organizational silence and organizational citizenship behavior with the mediating role of organizational commitment in the agricultural jihad organization of Khash City. Public Policy Making in Management, 4(2 consecutive 11 and 12 autumn and winter), 71-83. sid.ir/paper/199022/fa (In Persian)
 87. Sudha, K.S., & Shahnawaz, M.G. (2020). Narcissism personality trait and performance: task-oriented leadership and authoritarian styles as mediators. Leadership & Organization Development Journal. 41(2), 280-293. doi.org/10.1108/lodj-09-2019-0399
 88. Tangirala, S., & Ramanujam, R. (2008). Employee silence on critical work issues: the cross level effects of procedural justice climate. Personnel Psychology, 61(1), 37-68.‏ doi.org/10.1111/j.1744-6570.2008.00105.x
 89. Tian, Q.T., Song, Y., Kwan, H.K., & Li, X. (2019). Workplace gossip and frontline employees’ proactive service performance. The Service Industries Journal, 39(1), 25- 42. doi.org/10.1080/02642069.2018.1435642
 90. Vakola, M., & Bouradas, D. (2005). Antecedents and consequences of organisational silence: an mpirical investigation. Employee Relations, 27(5), 441-458. doi.org/10.1108/01425450510611997
 91. Van Knippenberg, D., Van Prooijen, J. W., & Sleebos, E. (2015). Beyond social exchange: Collectivism’s moderating role in the relationship between perceived organizational support and organizational citizenship behaviour. European Journal of Work and Organizational Psychology, 24(1), 152-160. doi.org/10.1080/1359432x.2013.858699
 92. Vemuri, S. (2019). Managing Silence in Workplaces. Emerald Group Pub Ltd.
 93. Vučetić, A.Š. (2018). Influence of specialized hotels on employees’ perception of abuse in the selective tourism destination. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(2), 740-756.‏ doi.org/10.1108/IJCHM-08-2016-0434
 94. Wang, Z., & Xie, Y. (2020). Authentic leadership and employees’ emotional labour in the hospitality industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32(2), 797–814. doi.org/10.1108/ijchm-12-2018-0952
 95. Wisse, B., & Sleebos, E. (2016). When the dark ones gain power: Perceived position power strengthens the effect of supervisor Machiavellianism on abusive supervision in work teams. Personality and Individual Differences, 99, 122-126. doi.org/10.1016/j.paid.2016.05.019
 96. Wu, X., Kwan, H.K., Wu, L.Z., & Ma, J. (2018). The effect of workplace negative gossip on employee proactive behavior in China: the moderating role of traditionality. Journal of Business Ethics, 148(4), 801-815. doi.org/10.1007/s10551-015-3006-5
 97. Xiang, R., & Tian, Q. (2020). CFO Narcissism and Financial Restatement—Empirical Evidence from Chinese Listed Companies [J]. Finance Research, 4, 80-92.‏
 98. Xu, S., Martinez, L.R., Van Hoof, H., Tews, M., Torres, L., & Farfan, K. (2018). The impact of abusive supervision and co-worker support on hospitality and tourism student employees’ turnover intentions in Ecuador. Current Issues in Tourism, 21(7), 775-790.‏ doi.org/10.1080/13683500.2015.1076771
 99. Yao, Z., Zhang, X., Liu, Z., Zhang, L., & Luo, J. (2019). Narcissistic leadership and voice behavior: the role of job stress, traditionality, and trust in leaders. Chinese Management Studies, 14(3), 543-563. doi.org/10.1108/cms-11-2018-0747
 100.  Yu, Y., Xu, S., Li, G., & Kong, H. (2020). A systematic review of research on abusive supervision in hospitality and tourism. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32(7), 2473–2496. doi.org/10.1108/ijchm-12-2019-1004
 101.  Zahra, K. (2017). Impact of Work Place Gossips on Interpersonal Conflicts, Mediating Role of Interpersonal Trust and moderating role of Neuroticism. Department Of Management Sciences Capital University of Science & Technology Islamabad, Master of Sciences in Management Sciences (HRM).
 102.  Zare, F., & Sepahvand, R. (2018). Investigating the role of Zahragin's leadership style on organizational trauma with regard to the mediating role of organizational silence (case study: employees of Azad University and Payam Noor Shiraz). New Approach in Educational Management, 10(1 series 37), 189-215. doi.org/20.1001.1.20086369.1398.10.37.9.3 (In Persian)
 103.  Zarei Mateen, H., Taheri, F., & Sayar, A.H. (2018). Organizational silence: concepts, causes and consequences. Journal of Iranian Management Sciences, 6(21), 77-104. sid.ir/paper/130349/fa (In Persian)
 104.  Zehir, C., & Erdogan, E. (2011). The association between organizational silence and ethical leadership through employee performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, (24), 1389-1404. doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.09.054
 105.  Zhao, H., & Guo, L. (2019). Abusive supervision and hospitality employees’ helping behaviors: the joint moderating effects of proactive personality and ability to manage resources. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 31(4), 1977-1994. doi.org/10.1108/ijchm-01-2018-0100