نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی دانش‌محور بر عملکرد پایدار کارکنان با نقش میانجی توانمندسازی روان‏شناختی منابع انسانی است. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است و از نظر گردآوری داده‌ها، پژوهشی با رویکرد توصیفی-پیمایشی است. جامعۀ‌ آماری این پژوهش تمامی کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان استان بوشهر به تعداد 509 نفر و حجم نمونۀ آماری بر اساس فرمول تخمین نمونۀ کوکران 219 نفر از کارکنان است. به‌ منظور جمع‌آوری داده‌ها و سنجش ارتباط میان متغیرهای پژوهش از ابزار پرسش‌نامه‌ استفاده‌ شد. همچنین، برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای تحلیل آماری Spss22 و Lisrel استفاده ‌شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد مدیریت منابع انسانی دانش‌محور بر عملکرد پایدار کارکنان و توانمندسازی روان‏شناختی منابع انسانی تأثیری معنادار دارد و توانمندسازی روان‏شناختی منابع انسانی بر عملکرد پایدار کارکنان تأثیری معنادار دارد و در نهایت، مدیریت منابع انسانی دانش‌محور بر عملکرد پایدار کارکنان با نقش میانجی توانمندسازی روان‏شناختی منابع انسانی تأثیری معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of knowledge-based human resource management on the sustainable performance of employees with the mediating role of human resources psychological empowerment

نویسندگان [English]

 • Hossein Hamzavi 1
 • Mohammad Motaqinejad 2
 • Abdulwase Khademi 3
 • Behrouz Rezaeimanesh 4

1 Master's degree in Organizational Behavior Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

2 Master's student in Educational Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

3 Master's student in Public Administration, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

4 Associate Professor, Department of Public Administration, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: Emphasizing a working system with stable performance in a dynamic and competitive economy is vital to increasing the performance of knowledge-based companies. Therefore, the need to achieve sustainable performance has caused these companies to resort to several factors to find a solution to eliminate the negative social and environmental effects on their activities. One of these factors is the participation and stable performance of employees in promoting and improving the company's sustainable performance. The stable performance of employees is an ideal state, in the performance of an organizational role, which describes the ability of a person to perform activities that develop the organization's main capabilities to achieve a desirable state, and its difference is the performance in long-term received results. The purpose of this research is to investigate the effect of knowledge-based human resources management on the sustainable performance of employees with the mediating role of psychological empowerment of human resources.
Design/Methodology/Approach: The current research is applied research in terms of its purpose, and in terms of data collection, it is research with a descriptive-survey approach. The statistical population of this research includes all employees of knowledge-based companies in Bushehr province, numbering 509 people, and the statistical sample size based on Cochran's sample estimation formula is 219 employees. To collect data and measure the relationship between research variables, a questionnaire was used. Questionnaire criteria to measure the variable of knowledge-based human resource management from Kianto et al. (2017) with four dimensions (recruitment and selection, training and development, performance evaluation and service reward), the variable of psychological empowerment of human resources from Spreitzer and Mishra adapted from Timuranjad and Sorihi Esfastani (2010) with five dimensions (competence, autonomy, influence, meaningfulness, and trust), and the variable of sustainable employee performance was from Zaid et al. (2018) with three dimensions (economic performance, social performance, and environmental performance) were extracted. Also, to analyze the data, the structural equation modeling method was used and SPSS22 and Lisrel statistical analysis software were used.
Findings: The results of this research showed that knowledge-based human resource management has a significant effect on the stable performance of employees and the psychological empowerment of human resources. Also, the psychological empowerment of human resources has a significant effect on the sustainable performance of employees. Finally, knowledge-based human resources management has a significant effect on the stable performance of employees with the mediating role of psychological empowerment of human resources.
Discussion and Conclusion: Considering the close relationship between knowledge-based human resource management and the stable performance of employees, psychological empowerment can help to improve performance and promote the sustainability of the organization and employees. Therefore, the components of psychological empowerment, i.e., competence, autonomy, influence, meaningfulness, and trust, by strengthening the components of knowledge-based human resource management, i.e., recruitment and selection, training and development, performance evaluation, and service reward, affect various aspects of the sustainable performance of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Resource Management
 • Knowledge-Based Human Resource Management
 • Sustainable Employee Performance
 • Psychological Empowerment
 1. اخلاق‌نیک، یکتا (1400). پیش‌بینی عملکرد شغلی معلمان براساس توانمندسازی روان‏شناختی. فصلنامۀ آموزش‌ و پرورش متعالی، 1(4)، 89-98. org/10.30495/EE.2022.1953699.1078
 2. تیمورنژاد، کاوه، و صریحی اسفستانی، رسول (1389). تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 20(62)، 37-59. org/20.1001.1.22518037.1389.20.62.2.0
 3. سلطانی‌نژاد، نیما، رشید، علی‌اصغر، و خنیفر، حسین (1397). اثر توانمندسازی روانشناختی و حمایت سازمانی بر ارتقای عملکرد شغلی کارکنان ادارۀ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان. فصلنامۀ تعاون و کشاورزی، 7(26)، 157-184. ir/paper/93637/fa
 4. قائدامینی هارونی، عباس، صادقی ده‌چشمه، مهرداد، دشتی عسکری، حسین، و گشمرد، محمدعلی (1401). تأثیر معنویت محیط کار بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی و رفتار انحرافی محیط کار. مدیریت دانشگاهی، 1(3)، 48-72. org/10.22108/JAS.2020.120847.1850
 5. مختارپوراصل، حامد، و کاملی، محمدجواد (1401). مدل ارزیابی عملکرد پایدار منابع انسانی. فرایند مدیریت و توسعه، (۱)، ۸۱-۱۱۵. ir/article-1-4360-fa.html
 6. نیک‌خواه تکمه‌داش، یونس، حسینی، سیدصمد، و کرمی، اژدر (1398). تأثیر مدیریت منابع انسانی دانش‌محور بر عملکرد نوآوری در شرکت‌های کوچک و متوسط صادرکنندۀ ایرانی. مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی، 2(1)، 1-21. org/10.22034/JIBA.2019.9011
 7. وزیری، شمیم، و فرهادی محلی، علی (1397). تأثیر سیاست‌های مدیریت منابع انسانی دانش‌محور بر عملکرد نوآوری و سرمایۀ فکری (مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی - منطقۀ گلستان). خطمشی‌گذاری عمومی در مدیریت، 9 (3 (پیاپی31 پاییز 1397))، 95-112. com/doc/1794616

References

 1. Afrin, S., Asyraf Bin Mohd Kassim, M., Yusof, M.F., Hassan, M.S., Islam, M.A., & Khairuddin, K.N. B. (2023). Investigating the determinants of employee performance for sustainability: a study on the Bangladesh Insurance Industry. Sustainability, 15(7). doi.org/10.3390/su15075674
 2. Aggarwal, A., Chand, P.K., Jhamb, D., & Mittal, A. (2020). Leader–member exchange, work engagement, and psychological withdrawal behavior: the mediating role of psychological empowerment. Frontiers in psychology, 11.‏org/10.3389/fpsyg.2020.00423
 3. Agyabeng-Mensah, Y., Tang, L., Afum, E., Baah, C., & Dacosta, E. (2021). Organisational identity and circular economy: are inter and intra organisational learning, lean management and zero waste practices worth pursuing?. Sustainable Production and Consumption, 28, 648-662.‏org/10.1016/j.spc.2021.06.018
 4. Ahmad, N., Ng, S.I., Basha, N.K., & Aziz, Y.A. (2022). Why knowledge-based human resource management matters for business service SMEs? . International Journal of Management Practice, 15(5), 549-585.‏org/10.1504/ijmp.2022.10049918
 5. Ahmed, N., & Malik, B. (2019). Impact of psychological empowerment on job performance of teachers: Mediating role of psychological well-being. Review of Economics and Development Studies, 5(3), 451-460.‏org/10.26710/reads.v5i3.693
 6. Akhlaqnic, Y. (1400). Predicting teachers' job performance based on psychological empowerment. Transcendent Education Quarterly, 1(4), 89-98. doi.org/10.30495/EE.2022.1953699.1078) In Persian(
 7. Al Amiri, N., Rahim, R.E.A., & Ahmed, G. (2023). The organizational resources and knowledge management capability: a systematic review. Journal of Information & Knowledge Management.‏org/10.1142/s0219649223500399
 8. Alagarsamy, S., Mehrolia, S., & Aranha, R.H. (2020). The mediating effect of employee engagement: how employee psychological empowerment impacts the employee satisfaction? A study of Maldivian tourism sector. Global business review.‏org/10.1177/0972150920915315
 9. Belanger, J., Haines, V.Y. III, & Bernard, M. (2018). Human resources professionals and the cost/benefit argument: Rational persuasion in action in municipal organizations. International Journal of Human Resource Management, 29(16), 2431–2454. doi.org/10.1080/09585192.2016.1277362
 10. Bharti, T., Ojha, S.C., & Tiwari, A.K. (2022). Interplay of workplace sustainability, sustainable work performance, optimism, and resilience: the moderating role of green creativity in luxury hotels. Sustainability, 14(22).‏org/10.3390/su142215097
 11. Caputo, F., Garcia-Perez, A., Cillo, V., & Giacosa, E. (2019). A knowledge-based view of people and technology: directions for a value co-creation-based learning organisation. Journal of Knowledge Management, 23(7), 1314-1334.‏org/10.1108/jkm-10-2018-0645
 12. Çetin, F., & Aşkun, D. (2018). The effect of occupational self-efficacy on work performance through intrinsic work motivation. Management Research Review, 41(2), 186-201.‏org/10.1108/mrr-03-2017-0062
 13. Dalkir, K. (2020). The role of human resources (hr) in tacit knowledge sharing. in Information Resources Management Association (ed.). Information diffusion management and knowledge sharing: Breakthroughs in research and practice. 490-512, IGI Global, Hershey, PA. doi.org/10.4018/978-1-7998-0417-8.ch024.
 14. De Jonge, J., & Peeters, M.C. (2019). The vital worker: towards sustainable performance at work. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(6), 910.‏org/10.3390/ijerph16060910
 15. Dekoulou, P., Anastasopoulou, A., & Trivellas, P. (2023). Employee performance implications of CSR for organizational resilience in the Banking Industry: the mediation role of psychological empowerment. Sustainability, 15(15).‏org/10.3390/su151511946
 16. Dhahir Mohammed, H., Hayati Bahadorani, Z., Fallah, N., Seyyedi, E., Mahmood Salman, H., & Morabbi Heravi, H. (2023). The most effective functioning of competitive supply chain pricing based on social responsibility dimensions: a case study of Oil Products of knowledge-based companies. Discrete Dynamics in Nature and Society. doi.org/10.1155/2023/5732378
 17. Evangelista, P., Kianto, A., Hussinki, H., Vanhala, M., & Nisula, A.M. (2023). Knowledge-based human resource management, Logistics Capability, and Organizational Performance in Small Finnish Logistics Service Providers. Logistics, 7(1), 12.‏org/10.3390/logistics7010012
 18. Ewe, S.Y., & Ho, H.H.P. (2023). Psychological capabilities for salespeople’s sustainable work performance in financial services sector. Journal of Financial Services Marketing, 1-11.‏org/10.1057/s41264-023-00228-6
 19. Garg, V., Attree, A. K., & Kumar, V. (2023). The mediating role of psychological empowerment on the transformational Leadership-Innovative work behaviour relationship: a study of Indian banking sector. South Asian Journal of Human Resources Management, 10(1), 130-151.‏org/10.1177/23220937221084436
 20. Goleman, D. (2018). What makes a leader?. In Military leadership, 39-52. Routledge.‏org/10.4324/9780429495007-4
 21. Gupta, K. (2022). Impact of knowledge-based HRM practices on organizational performance: mediating effect of intellectual capital. International Journal of Knowledge Management (IJKM), 18(1), 1-22.‏org/10.4018/ijkm.290026
 22. Hadi, T. (2022). The mediation effect of emotional intelligence on knowledge-based human resource and organizational commitment of the employee performance retail modern in tangerang city. Journal of Syntax Literate, 7(8).‏org/10.36418/syntax-literate.v7i8.9097
 23. Hamid, M., & Hosna, M.K.A.U. (2021). Sustainable employee performance: the motivational theory of lifespan development perspective. Impact of Pandemic on Business and Management: Strategies for Sustainability and Growth, 160.‏org/10.24940/theijbm/2020/v8/i8/bm2008-013
 24. Hassan, I.S., & Ismael, F.M. (2023). The effect of knowledge-based human resource management in sustainable competitive advantage-field research. Journal of Namibian Studies: History Politics Culture, 33, 4127-4142.‏org/10.59670/jns.v33i.1090
 25. Hosseini, E., Saeida Ardekani, S., Sabokro, M., & Salamzadeh, A. (2022). The study of knowledge employee voice among the knowledge-based companies: the case of an emerging economy. Revista de Gestão, 29(2), 117-138. doi.org/10.1108/rege-03-2021-0037
 26. Hull, C.E., Rothenberg, S., & Vogt, S. (2019). The financial impact of high-performance work practices. Contemporary Management Research, 15(4), 247-272.‏org/10.7903/cmr.19623
 27. Iqbal, Q., Ahmad, N.H., Nasim, A., & Khan, S.A.R. (2020). A moderated-mediation analysis of psychological empowerment: sustainable leadership and sustainable performance. Journal of Cleaner Production, 262.‏org/10.1016/j.jclepro.2020.121429
 28. Ji, T., de Jonge, J., Peeters, M.C., & Taris, T.W. (2021). Employee sustainable performance (E-SuPer): theoretical conceptualization, scale development, and psychometric properties. International journal of environmental research and public health, 18(19).‏org/10.3390/ijerph181910497
 29. Juyumaya, J. (2022). How psychological empowerment impacts task performance: the mediation role of work engagement and moderating role of age. Frontiers in Psychology, 13. doi.org/10.3389/fpsyg.2022.889936.‏
 30. Kianto, A, Saenz, J., & Aramburu, N. (2017). Knowledge - based human resource management practices, intellectual capital and innovation. Journal of Business Research, 81, 11 - 20. doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.07.018
 31. Lamptey, A.N. (2021). Knowledge-based human resource management, perceived information transparency and bank innovative performance.‏ handle.net/20.500.12566/947
 32. Li-Chen, C., & Ling-Yu, W. (2020). A study of knowledge-based management practices on agent performance: an example of travel agency in Taiwan. Applied Science and Management Research, 7(1), 41-49. doi.org/10.1016/s0261-5177(03)00118-3‏
 33. Llorente-Alonso, M., García-Ael, C., & Topa, G. (2023). A meta-analysis of psychological empowerment: antecedents, organizational outcomes, and moderating variables. Current Psychology, 1-26.‏org/10.1007/s12144-023-04369-8
 34. Maan, A.T., Abid, G., Butt, T.H., Ashfaq, F., & Ahmed, S. (2020). Perceived organizational support and job satisfaction: a moderated mediation model of proactive personality and psychological empowerment. Future Business Journal, 6, 1-12.‏org/10.1186/s43093-020-00027-8
 35. Milon, M. (2019). Present scenario of human resource management (HRM) practices in the life insurance companies: Bangladesh perspective. J. Bus. Inf. Stud, 1(6), 17-27.‏ doi.org/10.34104/cjbis.019.01727
 36. Mokhtarpour Asl, H., & Kameli, M. (2022). A model for evaluating the sustainable performance of human resources. JMDP, 35(1) :81-115. ‏ ir/article-1-4360-fa.html) In Persian(
 37. Monje-Amor, A., Xanthopoulou, D., Calvo, N., & Vázquez, J.P.A. (2021). Structural empowerment, psychological empowerment, and work engagement: a cross-country study. European Management Journal, 39(6), 779-789.‏org/10.1016/j.emj.2021.01.005
 38. Murphy, K.R. (2020). Performance evaluation will not die, but it should. Human Resource Management Journal, 30(1), 13-31.‏org/10.1111/1748-8583.12259
 39. Nikkhah Takmedash, Y., Hosseini, S.S., & Karmi, A. (2018). The effect of knowledge-based human resource management on innovation performance in small and medium-sized Iranian exporting companies. Scientific Research Journal of International Business Management, 2(1), 1-21. doi.org/10.22034/jiba.2019.9011 )In Persian(
 40. Oliveira, M., Andrade, J.R., Ratten, V., & Santos, E. (2023). Psychological empowerment for the future of work: evidence from Portugal. Global Business and Organizational Excellence.‏org/10.1002/joe.22194
 41. Qaidamini Harouni, A., Sadeghi De Cheshme, M., Dashti Askari, H., & Gashmard, M.A. (2022). The effect of workplace spirituality on employees' performance with the mediating role of job satisfaction and deviant behavior in the workplace. Academic Management, 1(3), 48-72. doi.org/10.22108/JAS.2020.120847.1850 ‏)In Persian(
 42. Qalati, S.A., Zafar, Z., Fan, M., Limón, M.L.S., & Khaskheli, M.B. (2022). Employee performance under transformational leadership and organizational citizenship behavior: a mediated model. Heliyon, 8(11).‏org/10.1016/j.heliyon.2022.e11374
 43. Shujahat, M., Ali, B., Nawaz, F., Durst, S., & Kianto, A. (2018). Translating the impact of knowledge management into knowledge‐based innovation: the neglected and mediating role of knowledge‐worker satisfaction. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 28(4), 200-212.‏org/10.1002/hfm.20735
 44. Shujahat, M., Sousa, M.J., Hussain, S., Nawaz, F., Wang, M., & Umer, M. (2019). Translating the impact of knowledge management processes into knowledge-based innovation: the neglected and mediating role of knowledge-worker productivity. Journal of Business Research, 94, 442-450.‏org/10.1016/j.jbusres.2017.11.001
 45. Singh, S.K., Mazzucchelli, A., Vessal, S.R., & Solidoro, A. (2021). Knowledge-based HRM practices and innovation performance: role of social capital and knowledge sharing. Journal of International Management, 27(1).‏org/10.1016/j.intman.2021.100830
 46. Siyal, S., Liu, J., Ma, L., Kumari, K., Saeed, M., Xin, C., & Hussain, S.N. (2023). Does inclusive leadership influence task performance of hospitality industry employees? Role of psychological empowerment and trust in leader. Heliyon, 9(5). doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15507‏
 47. Soleimani, M., Dana, L.P., Salamzadeh, A., Bouzari, P., & Ebrahimi, P. (2023). The effect of internal branding on organisational financial performance and brand loyalty: mediating role of psychological empowerment. Journal of Asian Business and Economic Studies, 30(2), 143-163.‏org/10.1108/JABES-08-2021-0122
 48. Soltaninejad, N., Rashid, A.A., & Khanifar, H. (2017). The effect of psychological empowerment and organizational support on improving the job performance of employees of the General Department of Cooperatives, Labor and Social Welfare of Kerman Province. Cooperative and Agriculture Quarterly, 7(26), 157-184. sid.ir/paper/93637/fa (In Persian(
 49. Sondakh, O., Pangastuti, R., & Gunawan, H. (2021). The effect of Hr practices on psychological empowerment in forming performance based on learning and growth perspectives. Journal of Research in Business, Economics and Management, 16(1), 9–16. scitecresearch.com/journals/index.php/jrbem/article/view/1992
 50. Timuranjad, K., & Sorihi Esfastani, R. (2010). The effect of organizational learning on the psychological empowerment of the staff of the Ministry of Economic Affairs and Finance. Improvement and Transformation Management Studies, 20(62), 37-59. doi.org/20.1001.1.22518037.1389.20.62.2.0. (In Persian)
 51. Vaziri, S., & Farhadi Mahalli, A. (2018). Impact of knowledge-based human resource management policies on innovation performance and intellectual capital (case study: National Oil Products Distribution Company-Golestan Region). Public Policy In Administration, 9(3), 95-112. com/doc/1794616 ‏)In Persian(
 52. Zaid, A.A., Jaaron, A.A., & Bon, A.T. (2018). The impact of green human resource management and green supply chain management practices on sustainable performance: an empirical study. Journal of Cleaner Production, 204, 965-979. doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.09.062
 53. Zhou, A.J., Fey, C., & Yildiz, H.E. (2020). Fostering integration through HRM practices: an empirical examination of absorptive capacity and knowledge transfer in cross-border M&As. Journal of World Business, 55(2),‏ doi.org/10.1016/j.jwb.2018.05.005