نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

بازآفرینی شغلی مزایای زیادی را در سطح فردی و سازمانی نصیب سازمان می‌کند و بر اساس پژوهش‏‌ها، عواملی متعدد مانند استقلال شغلی، سبک رهبری و رفتارهای رهبری می‌توانند به تحقق بازآفرینی شغلی کمک کنند. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر راهبردهای خودرهبری در شکل‌گیری بازآفرینی شغلی با نقش میانجی رفتارهای توانمندساز رهبر و استقلال شغلی است. نوع پژوهش توصیفی – همبستگی و جامعۀ آماری شامل کارکنان دانشگاه کاشان به تعداد 445 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان، 220 نفر از میان آن‏ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش چهار پرسش‏نامۀ راهبردهای خودرهبری، بازآفرینی شغلی، رفتارهای توانمندساز رهبر و استقلال شغلی بود. پایایی پرسش‏نامه‌ها از طریق آلفای کرونباخ برای راهبردهای خودرهبری 0/82، بازآفرینی شغلی 0/77، رفتارهای توانمندساز رهبر 0/88 و استقلال شغلی 0/78 برآورد شد. ضرایب مسیر نشان داد تأثیرات خودرهبری بر استقلال شغلی، بازآفرینی شغلی و رفتار توانمندساز رهبر مثبت و معنادار بود. همچنین، اثرات استقلال شغلی و رفتار توانمندساز رهبر بر بازآفرینی شغلی مثبت و معنادار بود و نقش میانجی رفتارهای توانمندساز رهبر و استقلال شغلی در تأثیر راهبردهای خودرهبری بر بازآفرینی شغلی تأیید شد. نتایج بیانگر این است که موقعیت‏ های بازآفرینی شغلی باید در اختیار اعضای سازمان قرار گیرند و مسیری که می‏ تواند این فرایند را تسهیل کند، ایجاد زمینه برای خودرهبر کردن آن‏ها است؛ زیرا رهبران سازمانی در فرایند خودرهبر کردن افراد، با رفتارهای توانمندساز خود آن‏ها را توانمند و به آن‏ها استقلالی را اعطا می‏ کنند که با استفاده از آن می ‏توانند در طراحی شغل خود نقش داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of self-leadership strategies on the formation of job crafting with the mediating role of leader's empowering behaviors and job independence

نویسنده [English]

 • Razieh Aghababaei

Assistance Professor, Education Department, University of Kashan, Kashan, Iran.

چکیده [English]

Purpose: According to the new findings of organizational behavior in the area of job redesign, job crafting positions should be provided to the members of the organization; Because job crafting brings many benefits to the organization at the individual and organizational level, and according to research, several factors such as job independence, leadership style, and leadership behaviors can help to realize job crafting. In this regard, Liu et al (2023) investigated how self-leadership promotes job crafting, and the results showed that self-leadership, directly and indirectly, promotes job crafting. Kula (2022) investigated the relationship between mental peace, self-leadership, job autonomy, and person-job fit, and the results indicated a positive relationship between self-leadership and job autonomy. Taboli et al. (2023) designed a model to predict job crafting and the results showed that factors such as job independence and leadership styles can be considered as precursors of job crafting. Based on this, the present study aimed to investigate the effect of self-leadership strategies on the formation of job crafting with the mediating role of a leader's empowering behaviors and job independence.
Design/Methodology/Approach: The type of research is descriptive-correlation and the statistical population included 445 employees of Kashan University that through Morgan's table, 220 people were selected as a sample. The research tool was four questionnaires of self-leadership strategies, job crafting, leader's empowering behaviors & job independence. The validity of the questionnaires was checked in the form of content, construction, convergent, and divergent. The reliability of the questionnaires was estimated through Cronbach's alpha for self-leadership strategies at 0.82, job crafting at 0.77, empowering leader behaviors at 0.88, and job independence at 0.78. Data analysis was done at the descriptive and inferential level using SPSS version 26 and Smart PLS statistical software.
Findings: Findings showed the mean variable of self-leadership (3.94), job crafting (3.27), job independence (3.53), and empowering leadership behavior (3.36). The path coefficients showed that the effects of self-leadership on job independence, job crafting, and empowering behavior of the leader were positive and significant. Also, the effects of job independence and empowering leader behavior on job crafting were positive and significant, and the mediating role of leader empowerment behaviors and job independence in the effect of self-leadership strategies on job crafting was confirmed.
Discussion and Conclusion: The results showed job crafting positions should be available to the members of the organization, and the path that can facilitate this process is to create a context for their self-leadership; Because organizational leaders in the process of self-leadership of people, empower them with their empowering behaviors and grant them independence so that they can play a role in designing their jobs. Considering the effect that self-leadership has on job crafting, the behavior of organizational managers should be directed towards the direction of paying attention to the development of people and investing self-leadership skills in them. In this regard, organizational training should be provided to people to know themselves better, to know and believe in their capacities, to set goals for themselves, and to control and evaluate themselves to achieve them. Considering the role of empowerment and job independence in the relationship between self-leadership and career crafting, the organization and its managers should provide behaviors to empower the workforce, trust them, and provide them with the opportunity to grow and progress. When the workforce understands the empowering behavior of the leader and the organizational support provided, more internal motivation will be formed in them and they will be psychologically empowered. This context helps them to distance themselves from the many work pressures that can exist in the organization's environment and focus their attention on their duties and shaping them more effectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Self-leadership strategies
 • Job crafting
 • Empowering leader behaviors
 • Job independence
 1. ابراهیمی، الهام (1399). رسالت حرفه‏ای و بازآفرینی شغل: نقش تعدیل‏گر اشتیاق شغلی. پژوهشنامۀ مدیریت تحول، 12(24)، 20-1. doi.org/10.22067/pmt.v12i2.84944
 2. ابراهیمی، الهام، و فتحی، محمدرضا (1401). رابطۀ میان حمایت سازمانی ادراک‏شده و بازآفرینی شغل در پرستاران بیمارستان: نقش تعدیل‌گر درهم‏تنیدگی شغلی. مجلۀ تصویر سلامت، 13(2)، 222-210. doi.org/10.34172/doh.2022.28
 3. پورحیدر، رحیمه، سامری، مریم، حسنی، محمد، و مرتضی‏نژاد، نیلوفر (1400). نقش واسطه‌ای ارزشیابی عملکرد معلمان در رابطۀ بین استقلال شغلی و ساختار سازمانی با اشتیاق شغلی و ادراک عدالت سازمانی. فصلنامۀ مدیریت مدرسه، 9(1)، 289-313. doi.org/20.1001.1.25384724.2021.9.1.12.8
 4. تابلی، حمید، عسکری باقرآبادی، محبوبه، و رهدار، محبعلی (1402). طراحی الگوی بازآفرینی شغلی بر اساس مدل‏یابی ساختاری تفسیری. پژوهش‏های مدیریت عمومی، 16(60)، 298-277. doi.org/10.22111/jmr.2022.39363.5558
 5. زارع احمدآبادی، حبیب، زمزم، فاطمه، زارع بنادکوکی، محمدرضا، و حبیبی رضی‏آباد، محمد (1397). تحلیل عوامل کارآفرینی‌سازمانی با رویکرد ترکیبی نظریۀ ‌بنیادی و نگاشت‌ شناختی‌ فازی (مورد مطالعه: شرکت توزیع برق استان یزد). پژوهشنامۀ مدیریت تحول، 10(2)، 95-122. doi.org/10.22067/pmt.v10i2.66200
 6. شصتی، شیرین، مهدی‏زاده اشرفی، علی، و جهانگیرفرد، مجید (1399). شناسایی، کمی‏سازی و اولویت‌بندی ابعاد و مؤلفه‌های تبیین‏کنندۀ بازآفرینی شغلی در بخش اداری نظام سلامت ایران. فصلنامۀ سبک زندگی با محوریت سلامت، 4(4)، 33-17. http://islamiclifej.com/article-1-1172-fa.html
 7. قائدامینی هارونی، عباس، صادقی ده‏چشمه، مهرداد، بابائی فارسانی، میثم، و مالکی فارسانی، غلام‏رضا (1401). تأثیر رهبری تحول‌گرا بر نگرش به تغییر با نقش میانجی نوآوری سازمانی و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب). پژوهش‏های روانشناختی در مدیریت، 8(2)، 155-176. doi.org/20.1001.1.24764833.1400.7.2.1.4

References

 1. Ahearne, M., Mathieu, J., & Rapp, A. (2005). To empower or not to empower your sales force? An empirical examination of the influence of leadership empowerment behavior on customer satisfaction and performance. Journal of Applied Psychology, 90(5), 955-945. org/10.1037/0021-9010.90.5.945
 2. Amundsen, S., & Martinsen, L. (2015). Linking empowering leadership to job satisfaction, work effort, and creativity: the role of self-leadership and psychological empowerment. Leadersh. Org. Stud., 22, 304–323. doi.org/ 10.1177/1548051814565819
 3. Berg, J.M., Dutton, J.E., & Wrzesniewski, A. (2013). Job crafting and meaningful work in purpose and meaning in the workplace (B. J. Dik, Z. S. Byrne & M. F. Steger, Eds.). Washington, DC: American Psychological Association, pp. 81–104. org/10.1037/14183-005
 4. Breaugh, J.A. (1985). The measurement of work autonomy. Relat. 38, pp. 551–570.
 5. Cheong, M., Spain, S.M., Yammarino, F.J., & Yun, S. (2016). Two faces of empowering leadership: enabling and burdening. Leadership. Q., 27, 602–616. doi.org/10.1016/j.leaqua.2016.01.006
 6. Cho, H.J., Wehmeyer, M., & Kingston, N. (2013). Factors that predict elementary educators’ practice and practice in teaching self –determination. Psychology in the Schools, 50(8), 770-780.org/10.1002/pits.21707
 7. Cohen-Meitar, R., Carmeli, A., & Waldman, A. (2009). Linking meaningfulness in the workplace to employee creativity: The intervening role of organizational identification and positive psychological experiences. Res. J., 21, 361–375. https://doi.org/10.1080/10400410902969910
 8. De Beer, L.T., Tims, M., & Bakker, A.B. (2016). Job crafting and its impact on work engagement and job satisfaction in mining and manufacturing, South African Journal of Economic and Management Sciences, 19(3), 400-412. doi.org/10.17159/2222-3436/2016/v19n3a7
 9. Demerouti, E. (2014). Design your own job through job crafting. European Psychologist, 19, 237-247. org/10.1027/1016-9040/a000188
 10. Demerouti, E., Hewett. R., Haun, V.C., Gieter, S.D., & Rodriguez-Sanchez, A. (2020). From job crafting to home crafting: A daily diary study among six European countries. Human Relations, 73(7), 1010-1035. doi.org/1177/0018726719848809
 11. Dierdorff, E., & Jensen, J. (2018). Crafting in context: exploring when job crafting is dysfunctional for performance effectiveness. Journal of Applied Psychology, 103(5), 463–477. doi.org/10.1037/apl0000295
 12. Dubbelt, L., Demerouti, E., & Rispens, S. (2019). The value of job crafting for work engagement, task performance, and career satisfaction: longitudinal and quasi-experimental evidence. European Journal of Work and Organizational Psychology, 28(3), 300-314. doi.org/10.1080/1359432X.2019.1576632
 13. Ebrahimi, E. (2021). The Relationship between Living a Calling and Job Crafting: The Moderating Role of Job Passion. Transformation Management Journal, 12(2), 1-20. doi.org/10.22067/pmt.v12i2.84944 (In Persian)
 14. Ebrahimi, E., & Fathi, M. (2022). The Relationship between Perceived Organizational Support and Job Crafting among Hospital Nurses: The Moderating Role of Job Embeddedness. Depiction of Health, 13(2), 210-222. doi.org/34172/doh.2022.28 (In Persian)
 15. Ghadi, Y.M., & Almanagah, K.S. (2020). The role of job crafting in the relationship between empowerin leadership and happiness at work: an empirical analysis. Business: Theory and Practice, 21(1), 244-251. doi.org/3846/btp.2020.11109
 16. Ghaedamini Harouni, A., Sadeghi de Cheshmeh, M., Babaeefarsani, M., & Maleki Farsani, G.R. (2022). The impact of transformational leadership on attitude to change through organizational innovation and organizational learning (Case study: faculty members of Islamic Azad University, South Tehran Branch). Psychological Researches in Management, 8(2), 155-176. doi.org/1001.1.24764833.1400.7.2.1.4 (In Persian)
 17. Haemi, K., Jinyoung, I., & Hailin, Q. (2018). Exploring antecedents and consequences of job crafting, International Journal of Hospitality Management, 75, 18–26. org/10.1016/j.ijhm.2018.02.014
 18. Harari, M.B., Williams, E.A., Castro, S.L., & Brant, K.K. (2021). Self-leadership: a meta-analysis of over two decades of research. Occup. Organ. Psychol., 94, 890–923. doi.org/10.1111/joop.1
 19. Hassi, A., Rohlfer, S., & Jebsen, S. (2021). Empowering leadership and innovative work behavior: The mediating effects of climate for initiative and job autonomy in Moroccan SMEs. Euro Med Journal of Business, 17(4), 503-518. org/10.1108/EMJB-01-2021-0010
 20. Herzberg, F., Mansner, B., & Snyderman, B.B. (2003). The motivation to work. New Brunswick NJ: Transaction Publishers.
 21. Houghton, J.D., Neck, C.P., & Manz, C.C. (2004). Self-leadership and super leadership: The heart and art of creating shared leadership in teams. In C.L. Pearce & J.A. Conger (Eds.), Shared Leadership: Reframing the hows and whys of leadership (pp. 123-140). Thousand Oaks, CA: Sage. org/10.4135/9781452229539.n6
 22. Judge, T.A., & Locke, E.A. (1992). Effect of dysfunctional thought Processes on subjective well- being and job satisfaction, Journal of Applied psychology, 78(3), 475–490. org/10.1037/0021-9010.78.3.475
 23. Kardas, J.S. (2020). Job Crafting in individualization fields of company human resources, Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(3), 1937–1950. doi.org/10.9770/jesi.2020.7.3(33)
 24. Khan, M.M., Mubarik, M.S., Islam, T., Rehman, A., Ahmed, S.S., & Khan, E. (2021). How servant leadership triggers innovative work behavior: exploring the sequential mediating role of psychological empowerment and job crafting. J. Innov. Manag., 25, 1037–1055. doi.org/10.1108/EJIM-09-2020-0367
 25. Kim, M., & Beehr, T.A. (2018). Can empowering leaders affect subordinates’ wellbeing and careers because they encourage subordinates’ job crafting behaviors? Leadersh. Org. Stud., 25, 184–196. doi.org/10.1177/1548051817727702.
 26. Knotts, K., Houghton, J.D., Pearce, C.L., Chen, H., Stewart, G.L., & Manz, C.C. (2022). Leading from the inside out: a meta-analysis of how, when, and why self-leadership affects individual outcomes. J. Work Organ. Psychol., 31, 273–291. doi.org/10.1080/1359432X.2021.1953988
 27. Kula, E.M. (2022). Investigating the relationship between mental well-being, self-leadership, job autonomy and person-job fit. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 13(9), 6200-6205. doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S09.738
 28. Liu, G., Peng, H., & Wen, H. (2023). How self-leadership promotes job crafting: based on the perspective of self-determination theory. Psychol., 14, 1079196. doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1079196
 29. Lyons, P. (2008). The crafting of jobs and individual differences. Journal of Business and Psychology, 23(1–2), 25–36. doi.org/10.1007/s10869- 008-9080-2
 30. Maden-Eyiusta, C., & Alparslan, S.E. (2022) Captain or deckhand? The impact of self-leadership on employees’ work role performance under remote work. Psychol., 13, 988105. doi.org/10.3389/fpsyg.2022.988105
 31. Manz, C.C., & Neck, C.P. (1999). Mastering Self- leadership: Empowering yourself for Personal Excellence (2nd Ed.). Prentice- Hall, Upper Saddle River, NJ.
 32. Manz, C.C., & Sims, H.P.Jr. (2001). The new super leadership: leading others to lead themselves. Barrett -Koehler, San Francisco, CA.
 33. Minda, M., & Glagolska, M.K. (2019). Job crafting among managers: the mediation role of autonomy at work. Polish Psychological Bulletin, 50(4), 334-344. doi.org/24425/ppb.2019.131315
 34. Neck, C.P., Manz, C.C., & Houghton, J.D. (2017). Self-leadership: The definitive guide to personal excellence. Thousand Oaks: CA. SAGE Publications.
 35. Petrou, P., Demerouti, E., Peeters, M.C.W., Schaufeli, W.B., & Hetland, J. (2012). Crafting a job on a daily basis: contextual correlates and the link to work engagement. Journal of Organizational Behavior, 33(8), 1120–1124. doi.org/10.1002/job.1783
 36. Pourheydar, R., Samery, M., Hasani, M., & Mortezanejad, N. (2021). Mediating role of performance evaluation in relationships between organizational structure and job autonomy with organizational justice perception and job enthusiasm. Journal of School Administration, 9(1), 289-313. doi.org/1001.1.25384724.2021.9.1.12.8 (In Persian)
 37. Rofcanin, Y., Bakker, A.B., Berber, A., Golgeci, I., & Heras, M.L. (2018). Relational job crafting: Exploring the role of employee motives with a weekly diary study. Human Relations, 72(4), 1-28. org/10.1177/0018726718779121
 38. Rudolph, C.W., Katz, I.M., Lavigne, K.N., & Zacher, H. (2018). Job crafting: a meta-analysis of relationships with individual differences, job characteristics, and work outcomes. Vocat. Behav., 102, 112–138. doi.org/10.1016/j.jvb.2017.05.008.
 39. Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. Psychol., 55, 68–78. doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68
 40. Sekiguchi, T., Li, J., & Hosomi, M. (2017). Predicting job crafting from the socially embedded perspective: the interactive effect of job autonomy, social skill, and employee status. Appl. Behav. Sci., 53, 470–497. doi.org/10.1177/0021886317727459
 41. Shasti, S., Mehdizadeh Ashrafi, A., & Jahangirfard, M. (2020). Identifying, Quantifying and Prioritizing the Dimensions and Components Explaining Job Regeneration in the Administrative Part of the Iranian Health System. Islamic Life Style, 4(4), 16-33. http://islamiclifej.com/article-1172-1-fa.html (In Persian)
 42. Slemp, G.R., & Vella-Brodrick, D.A. (2015). The job crafting questionnaire: a new scale to measure the extent to which employees engage in job crafting. J. Wellbeing., 3, 126–146. doi.org/10.5502/ijw.v3i2.1
 43. Stewart, G.L., Courtright, S.H., & Manz, C.C. (2019). Self-leadership: A paradoxical core of organizational behavior. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 6, 47–67. org/10.1146/annurev-orgpsych-012218-015130
 44. Sung, M., Yoon, D.Y., & Han, C.S.H. (2022). Does job autonomy affect job engagement? Psychological meaningfulness as a mediator. Behav. Personal. Int., 50, 1–10. doi.org/10.2224/sbp.11275
 45. Taboli, H., Askari Bagher Abadi, M., & Rahdar, M. (2023). Designing a Job Crafting Model Based on Interpretive Structural Modeling. Public Management Researches, 16(60), 277-298. doi.org/22111/jmr.2022.39363.5558 (In Persian)
 46. Tho, N.D. (2022). Employees’ psychological capital and innovation outputs: the roles of job crafting and proactive personality, Innovation: Organization and Management, 24(1), 1-21. doi.org/1080/14479338.2021.1979987
 47. Tung, H., & Chang, Y. (2011). Effects of empowering leadership on performance in management team: mediating effects of knowledge sharing and team cohesion. Journal of Chinese Human Resource Management, 2(1), 43-60. org/10.1108/20408001111148720
 48. Volmer, J., Spurk, D., & Niessen, C. (2012). Member exchange (LMX), job autonomy, and creative work involvement. The Leadership Quarterly, 23 (3), 456-465. org/10.1016/j.leaqua.2011.10.005
 49. Wang, H.J., Demerouti, E., & Le Blanc, P. (2017). Transformational leadership, adaptability, and job crafting: the moderating role of organizational identification. Vocat. Behav., 100, 185–195. doi.org/10.1016/j.jvb.2017.03.009
 50. Wang, H.J., Demerouti, E., Le Blanc, P., & Lu, C.Q. (2018). Crafting a job in ‘tough times’: when being proactive is positively related to work attachment. Occup. Organ. Psychol., 91, 569–590. doi.org/10.1111/joop.12218
 51. Xu, Y., & Zhang, M. (2022). The study of the impact of empowering leadership on adaptive performance of faculties based on chain mediating. Psychol., 13, 938951. doi.org/10.3389/fpsyg.2022.938951
 52. Yadav, R., Prakash, Ch., & Dalal, A. (2023). Empowering leadership and innovative work behavior: Mediating effect of psychological empowerment. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 17(1), 1-20. http://hdl.handle.net/10419/270917
 53. Yılmaz, T. (2018). Stratejik yönetim açısından personel ilişkileri yönetimi: Turizm işletmelerinde ilişki yönetiminin personel memnuniyetine etkisinde iş özerkliğinin aracı rolü. Akdeniz Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1-78. http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/3930
 54. Zare Ahmadabadi, H., Zamzam, F., Zare Banadkouki, M.R., & Habibi, M. (2018). The analysis of organizational entrepreneurship factors with the combined approach of grounded theory and fuzzy cognitive map (case study: electricity Distribution Company of Yazd). Transformation Management Journal, 10(2), 95-122. org/10.22067/pmt.v10i2.66200 (In Persian)
 55. Zhang, F., & Parker, S.K. (2019). Reorienting job crafting research: a hierarchical structure of job crafting concepts and integrative review. Organ. Behav., 40, 126–146. doi.org/10.1002/job.2332