نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، خرم ‏آباد، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، خرم ‏آباد، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، خرم ‏آباد، ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه لرستان، خرم ‏آباد، ایران.

چکیده

رهبری مربی­ گرا یکی از سبک ­های مطلوب و کاربردی رهبری است که اثرات و تبعاتی مثبت برای سازمان دارد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پیدایش رهبری مربی­‌گرا در سازمان‌های دولتی انجام شده­ است. این پژوهش، آمیخته و در پارادایم قیاسی استقرایی و از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر خبرگان مشتمل بر استادان دانشگاه در حوزۀ مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی و همچنین، مدیران ارشد سازمان ­های دولتی هستند که از میان آن‏ها، اعضای نمونه با استفاده از روش نمونه ­گیری گلوله ‏برفی و بر اساس اصل کفایت نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبۀ نیمه ‏ساختاریافته و در بخش کمی پرسش‏نامه است. برای تحلیل داده ­ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری با نرم ‏افزار اطلس­تی استفاده شد. همچنین، به­ منظور تحلیل کمی از روش الگوسازی ساختاری تفسیری استفاده شد. نتایج پژوهش مشتمل بر طراحی الگوی پیدایش رهبری مربی ­گرا است. الگوی رهبری مربی ‏گرا در این پژوهش در چهار سطح اصلی و بر اساس فلسفۀ رهبری مربی­گرا، بستر و زمینۀ شکل­ گیری رهبری مربی­ گرا، ابعاد رهبری مربی ­گرا و پیامدهای آن تدوین شده­ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing the emergence model of coaching leadership in government organizations with the interpretive structural modeling method (case study: government organizations)

نویسندگان [English]

 • Mohsen Arefnejad 1
 • Ali Shariatnejad 2
 • Mina Hoseini 3
 • Shaghayegh Salehabadi 4

1 Associate Professor, Department of Business Management, Lorestan University, Khorramabad. Iran.

2 Assistant Professor, Department of Business Administration, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

3 MSc, Department of Business Management, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

4 PhD Student in Public Administration, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Coaching leadership is one of the desirable and practical styles of leadership that has positive effects and consequences for the organization. Managers and leaders who manage and lead their organization with this style, bring about transformations and efficient individual, group, and organizational outcomes. In the coaching leadership style, there is a kind of commitment to the growth and development of people in the organization. This commitment is in line with the goals of coaching, which is the actualization of employees' abilities, talents, and potential capacities. Also, coaching leaders should develop strong competencies and skills in themselves and have faith and belief in their abilities to perform the task of coaching desirably. This leadership style also creates positive relationships between managers and employees and increases cooperation and coordination in the organization. Therefore, paying attention to the coaching leadership style in government organizations can facilitate the improvement of the performance and effectiveness of these organizations and help the government to provide the best services to the people. Based on this, the current research was conducted to design a model for the emergence of coaching leadership in government organizations with the interpretive structural modeling method.
Design/Methodology/Approach: This research was conducted based on mixed research and qualitatively and quantitatively in the comparative inductive paradigm. This research is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of nature and method. The statistical population of the current research is experts including university professors in the field of organizational behavior management and human resource management, as well as senior managers of government organizations, whose sample members were selected using the snowball sampling method and based on the principle of theoretical adequacy. The data collection tool in the qualitative part is a semi-structured interview, whose validity and reliability were tested by content analysis and theoretical validity and intra-rater and inter-rater reliability. Also, the data collection tool is in the quantitative part of the questionnaire, the validity and reliability of which were measured by the method of content validity and retest reliability. In this research, content analysis and coding with Atlas software were used to analyze the data in the qualitative part. Also, for quantitative analysis, the interpretative structural modeling method was used.
Findings: The findings of this research include the factors influencing the formation of the phenomenon of coaching leadership and the presentation of its model. In the qualitative part of this research, through interviews with the experts of the desired data, the effective factors on coaching leadership have been identified. Regarding the method of coding and extraction of qualitative data, it should be mentioned that according to the nature of the questions and the way the experts answered, the words and phrases they mentioned were components related to coaching leadership. Then, in the quantitative part, by designing a questionnaire whose rows and columns were the effective factors in coaching leadership, the experts were asked to answer the questionnaires using the interpretive structural modeling method. Finally, by analyzing the data, the components' leveling and designing the model was done.
Conclusion: In the theories of management, managers find a more essential role every day than in the past. Also, from the organizational point of view, leaders are the most key and effective people whose proper and positive performance can make the employees and the organization successful. One of the new models of effective leadership in today's organizations is the coaching leadership model, which creates a supportive image of the leader in the mindset and attitude of employees, motivates human resources, and also organizational commitment. It is a positive development in the direction of improving the performance of employees and also increasing the productivity of the organization. The results of the research include the design of the emergence model of coaching leadership. In this research, the coaching leadership model has been formulated in four main levels based on the coaching leadership philosophy, the background, and context of coaching leadership formation, the dimensions of coaching leadership, and its consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leadership
 • Coaching
 • Coaching leadership
 • Government organizations
 • Interpretive structural modeling
 1. امیرکبیری، علیرضا، بلوکی کورنده، محمدعلی، و جمشیدی، مینا (1399). شناسایی شاخص‏هـای مربی‏گـری مـدیریتی در بانک‏های خصوصی، مدیریت دولتی، 4(12)، 695 -722.org/10.22059/JIPA.2021.317891.2894
 2. سلطانقلی، فرزانه، اردلان، محمدرضا، قنبری، سیروس، و افضلی، افشین (1402). آزمون میانجی‏گری رهبری مربی‏گرایانه در رابطۀ فرهنگ مشارکتی مدارس با رفتارهای ناب مدیران مدارس. نشریۀ مدیریت بر آموزش سازمان‏ها، 12(2)، 107-130.ir/article-1-565-fa.html
 3. نیک‏اخلاق، سعید، هویدا، رضا، و محمدداوودی، امیرحسین (1401). شناسایی مؤلفه‌‏های رهبری مربی‏گرا (مورد مطالعه: صنعت برق ایران). مدیریت دولتی، 14(1)، 109-128. org/10.22059/jipa.2022.337425.3085

References

 1. Alsayah, A. (2022). Strategic alignment and its impact on creating an organization's reputation and image. Problems and Perspectives in Management, 20(1), 501-513. org/10.21511/ppm.20(1).2022.40
 2. Amir Kabiri, A., Bolouki Kourandeh, M.A., & Jamishidi, M. (2021). Identifying the indicators of managerial coaching in service organizations. Journal of Public Management, 12(4), 695-722. doi.org/10.22059/JIPA.2021.317891.2894 (In Persian)
 3. Berg, M.E., & Karlsen, J.T. (2016). A study of coaching leadership style practice in projects. Management Research Review, 39(9), 1122-1142. org/10.1108/MRR-07-2015-0157
 4. Clayton, T. (2012). The lived experiences of executive coaches' interdisciplinary competencies. Walden University, ProQuest Dissertations Publishing.
 5. Ellinger, A.D., Ellinger, A.E., & Keller, S.B. (2003). Supervisory coaching behavior, employee satisfaction, and warehouse employee performance: a dyadic perspective in the distribution industry. Hum Resour Dev Quart, 14(4), 435–58. doi.org/10.1002/hrdq.1078
 6. Grant, A.M., & Cavanagh, M.J. (2007). The goal-focused coaching skills questionnaire: preliminary findings. Social Behavior and Personality: An International Journal, 35(6), 751-760. doi.org/10.2224/sbp.2007.35.6.751
 7. Green, L.S., Oades, L.G., & Grant, A.M. (2006). Cognitive-behavioral, solution-focused life coaching: enhancing goal striving, well-being, and hope. J Posit Psychol, 1(3), 142–149. doi.org/10.1080/17439760600619849
 8. He, C., McCabe, B., & Jia, G. (2021). Effect of leader-member exchange on construction worker safety behavior: safety climate and psychological capital as the mediators. Safety Science, 142, 105401-105412. doi.org/10.1016/j.ssci.2021.105401
 9. Heslin, P.A., Vandewalle, D.O.N., & Latham, G.P. (2006). Keen to help? Managers’ implicit person theories and their subsequent employee coaching. Pers Psychol, 59(4), 871–902. doi.org/10.1111/j.1744-6570.2006.00057
 10. Huang, J.T., & Hsieh, H.H. (2015). Supervisors as good coaches: influences of coaching on employees’ in-role behaviors and proactive career behaviors. Int JHum Resour Manag, 26(1), 42–58. doi.org/10.1080/09585192.2014.940993
 11. Hwang, C.Y., Kang, S.W., & Choi, S.B. (2023). Coaching leadership and creative performance: a serial mediation model of psychological empowerment and constructive voice behavior. Frontiers in Psychology, 14. doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1077594
 12. Ibarra, H., & Scoular, A. (2019). The leader as coach. Harvard Business Review, 97(6), 110-119. Retrieved 2020-06-22 from: https://hbr.org/2019/11/the-leader-as-coach.
 13. Jeong, J., Kim, B.J., & Kim, M.J. (2022). The impact of job insecurity on knowledge-hiding behavior: the mediating role of organizational identification and the buffering role of coaching leadership. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(23). doi.org/10.3390/ijerph192316017
 14. Jung, J., Kim, B.J., & Kim, M.J. (2023). The effect of unstable job on employee's turnover intention: the importance of coaching leadership. Frontiers in Public Health, 11. doi.org/10.3389/fpubh.2023.1068293
 15. Kalkavan, S., & Katrinli, A. (2014). The effects of managerial coaching behaviors on the employees’ perception of job satisfaction, organisational commitment, and job performance: case study on insurance industry in Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150(5), 1137-1147. org/10.1016/j.sbspro.2014.09.129
 16. Karlsen, J.T., & Berg, M.E. (2020). Coaching leadership style: a learning process. International Journal of Knowledge and Learning, 13(4), 356-368.
 17. Liu, H., & Niyomsilp, E. (2021). The effects of coaching leadership and psychological capital on employee’s Innovative behavior in high-tech enterprise: a case study in Henan Province, China. Journal of Legal Entity Management and Local Innovation, 7(1), 319-326.
 18. Nik Akhlag, S., Hoveida, R., & Mohammad Davoudi, A.H. (2022). Identifying the components of coaching leadership (case study: Iranian Electricity Industry). Journal of Public Administration, 14(1), 109-128. doi.org/10.22059/jipa.2022.337425.3085 (In Persian)
 19. Pousa, C., & Mathieu, A. (2015). Is managerial coaching a source of competitive advantage? Promoting employee self-regulation through coaching. Coaching, 8(1), 20-35. org/10.1080/17521882.2015.1009134
 20. Pelaez Zuberbuhler, M.J., Salanova, M., & Martinez, I.M. (2020). Coaching-based leadership intervention program: a controlled trial study. Frontiers in Psychology, 10. doi.org/10.3389/fpsyg.2019.03066
 21. Rabha, M. (2021). Coaching leadership and its 6 benefits. vantagecircle.com.
 22. Setala, M. (2021). The appearance of coaching leadership style within marketing industry and marketing teams: has Covid-19 effected on the managers’ used leadership style? Master’s Degree Strategic Business Development, University of Vaasa, School of Management.
 23. Soltangholi, F., Ardalan, M.R., Ghanbari, S., & Afzali A. (2023). Mediation test of coaching leadership in the relationship between the involvement culture of schools and the lean behaviors of school principals. Journal of Managing Education in Organizations, 12(2), 107-130. journalieaa.ir/article-1-565-fa.html (In Persian)
 24. Stewart, G.L., & Brown, K.G. (2019). Human resource management. John Wiley & Sons.
 25. Wang, J., Gu, Y., Luo, Y., Huang, Y., & Liao, L. (2022). The mechanism of the influence of coaching leadership behavior on subordinate’s sense of gain at work. Leadership & Organization Development Journal, 43(4), 638-652. com/insight/0143-7739.htm
 26. Wang, W., Kang, S.W., & Choi, S.B. (2021). Effects of employee well-being and selfefficacy on the relationship between coaching leadership and knowledge sharing intention: a study of UK and US employees. Int J Environ Res Public Health, 18. doi.org/10.3390/ijerph182010638
 27. Wang, Y., Yuan, C., & Zhu, Y. (2017). Coaching leadership and employee voice behavior: a multilevel study. Social Behavior and Personality: An International Journal, 45(10), 1655-1664. org/10.2224/sbp.6593
 28. Whitmore, J. (2002). Coaching for performance. (Vol. 108). London: Nicholas Brealey Publishing.