نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

بقا ‎‎و‎ ‎موفقیت سازمان‌های‎ ‎آینده‎ ‎ ‎به‎ ‎مزیت رقابتی آن‏ها وابسته است. یکی از عوامل ایجاد مزیت رقابتی‏ نیز توسعۀ‎ تأثیر رهبری دانش‌محور و مهارت‌های‎ ‎رهبری‎ ‎اثربخش‎ ‎در ‎ ‎سازمان ‏‎ ‎است.‏ هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر رهبری دانش‌محور بر مزیت ‏رقابتی پایدار با میانجی‌گری متغیر شایسته‌سالاری مدیریت ‏‏است. این پژوهش از نظر هدف، ‏کاربردی، از نظر نوع داده، کمّی، از نظر نحوۀ جمع‌آوری داده‌ها، پیمایشی و از نظر زمان، مقطعی است. ‏جامعۀ آماری این مطالعه کارکنان ادارۀ پست تهران شامل ‏‏3500 نفر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 346 نفر محاسبه شده است. در پژوهش حاضر از روش نمونه‌گیری تصادفی ‏طبقه‌ای و به‌ منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامۀ ‏استاندارد استفاده شده است.‏‎ ‎از ‏نرم‌افزار SPSS26 و PLS3 برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. یافته‌ها نشان ‏از تأیید همۀ فرضیه‌ها و برازش مناسب مدل پژوهش دارد و ‏نتایج نشان می‌دهد رهبری دانش‌محور بر مزیت رقابتی و شایسته‌سالاری مدیریت تأثیری معنادار ‏دارد. همچنین، شایسته‌سالاری مدیریت بر مزیت رقابتی تأثیری معنادار ‏دارد.‏‎ در نهایت، رهبری دانش‌محور بر مزیت رقابتی پایدار ‏با میانجی‌گری متغیر شایسته‌سالاری تأثیری معنادار دارد. ‏ادارۀ پست در عرصۀ رقابت، در صورتی مزیت خواهد داشت که بتواند از خدمات مدیران شایسته­ بهره گیرد. مدیران شایسته، نوعی رهبری دانش‌محور را در سازمان اجرا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of knowledge-based leadership on sustainable competitive advantage with the mediation of management meritocracy (case study: Tehran Post Office)

نویسندگان [English]

 • Roohollah Hosseini 1
 • Kaveh Jan Ahmadi 2
 • Hadi Ghaffari 3

1 Assistant Professor, Department of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 MSc, Department of Management, Paya‏me Noor University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Nowadays, the implementation of knowledge-based leadership as one of the components of management competencies is considered essential for the success of companies and institutions, which has attracted the attention of researchers all over the world. Knowledge-oriented leadership leads to the discovery of new knowledge, change, and improvement of methods and development of processes, and in this way creates competitive advantages in the organization. Competitive advantage is the superiority of the company compared to its competitors. Sustainable competitive advantage will create sustainable and superior capabilities for the organization which cannot be imitated by other competitors, cannot be discovered, and cannot be replaced. Competence is a combination of knowledge capacity, experience and skill, ability, and the way leaders behave constructively and effectively in management. The review of internal and external studies showed that Knowledge-based leadership is a new leadership style that has been less studied so far. The survival and success of future organizations depend on their competitive advantage. One of the factors in creating a competitive advantage is the development of the effect of knowledge-based leadership and effective leadership skills in the organization that is based on stable competitive advantage with variable mediation of management meritocracy (Tehran Post Office).
Design/Methodology/Approach: This research in terms of purpose is applied type, in terms of data is quantitative, in terms of the method of data collection is survey type, and in terms of time is cross-sectional. The statistical population of this study includes 3500 employees of the Tehran Post Office. The sample size was calculated using Cochran's formula of 346 people. In the current study, the sampling method is stratified random. To collect data, a standard questionnaire was used. The validity of the questionnaire was obtained by experts and management experts and its reliability using Cronbach's alpha for all variables was more than 0.7. SPSS software and PLS software were used for data analysis.
Findings: The findings indicate the confirmation of all hypotheses and the appropriate fit of the research model, and the results showed that knowledge-based leadership has a significant effect on sustainable competitive advantage with the mediation of the meritocracy variable. Knowledge-based leadership has a significant impact on competitive advantage. Knowledge-based leadership has a significant impact on meritocratic management. Management meritocracy has a significant impact on competitive advantage.
Discussion and Conclusion: In the field of competition, the post office will have an advantage if they can benefit from the services of competent managers. Competent managers implement a kind of knowledge-based leadership in the organization. Therefore, the Tehran Post Administration must have a knowledge-oriented leadership to have a competitive advantage and provide the basis for its strengthening. Knowledge-oriented leaders encourage employees to be more assertive in their opinions and to be more comfortable in sharing new ideas. As a result, they bring the organization to a competitive level. Therefore, according to the said content, it is concluded that knowledge-based leadership has a significant effect on sustainable competitive advantage with the mediation of the meritocracy variable. The results of this hypothesis are in line with the studies of Jafari and Alipour (2016), Tadberi and Rozitalab (2015), Banmairuroy et al. (2022), and Jasamuddin and Naqshbandi (2018). Based on the main hypothesis, as knowledge and information are necessary for competence, it is suggested to the managers and leaders of the Tehran Post Office, that they should design their management approach to promote knowledge and information and to share and disseminate it in the entire collection, and to improve and maintain a sustainable competitive advantage in the field of competition through meritocracy and promoting their competence and their subsets and their motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge-based leadership
 • Sustainable competitive advantage
 • ‎Management meritocracy
 1. به‌آیین‌فرد، شهرزاد، خندان علمداری، صابر، و فرحبخش، ندا (1402). طراحی الگوی عوامل تأثیرگذار در ایجاد راهبرد مدیریت دانش (نمونۀ پژوهش: شرکت‌های فناور قطعات خودرو در ایران). مدیریت دانش سازمانی، 6(1)، 141-191. org/20.1001.1.26454262.1402.6.1.4.5
 2. پارسا، امیدعلی، عسکری، غلامرضا، و پازوکی‌نژاد، ابراهیم (1402). به‌کارگیری نظریۀ طراحی سازوکار برای پیاده‌سازی پیامد مطلوب مدیریت دانش در سازمان‌های تحقیقاتی. مدیریت دانش سازمانی، 6(1)، 107-140. org/20.1001.1.26454262.1402.6.1.3.4
 3. تدبیری، سیروس، و روزی‏طلب، آروین (1395). بررسی نقش رهبری دانش‏محور و فرآیند مدیریت دانش و نوآوری در شرکت فرآورده‏های لبنی کالۀ تهران. دومین کنفرانس بین‏المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21.
 4. جعفری، مریم، و علیپور، زهرا (1396). بررسی تأثیر رهبری دانش‏محور بر نوآوری سازمانی از طریق شیوه‏های مدیریت دانش؛ مطالعۀ موردی در سازمان مدیریت منابع آب کشور. کنفرانس بین‏المللی دانشگاه شیراز.
 5. حقیقی ‌بروجنی، پیام، کریمی، تورج، صفدری‌رنجبر، مصطفی، و جعفری، سید محمدباقر (1402). ارائۀ چارچوب کارکردهای دانشی و بازیگران نظام ملی نوآوری، ترکیب نظام‌مند تحقیقات. مدیریت دانش سازمانی، 6(1)، 66-106. org/20.1001.1.26454262.1402.6.1.2.3
 6. دیبایی ‌صابر، محسن، و میرعرب رضی، رضا (1395). بررسی رابطۀ شایستگی‌های حرفه‌ای با احساس خودکارآمدی معلمان ‏دورۀ ابتدایی (مورد مطالعه: معلمان مقطع ابتدایی شهرستان محمودآباد). پژوهش‌های روان‏شناختی در مدیریت، 2(2)، 131-154.‏ org/20.1001.1.24764833.1395.2.2.5.3
 7. راثی، مه‌سیما، و محمدی‌دولت‌آبادی، حسین (1401). ارائۀ چارچوبی جهت شناسایی مزیت رقابتی سازمان‌های کوچک و ‏متوسط تولیدی در شرایط عدم قطعیت. تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات، 7(4)، 515-529. ‏org/‎‎10.22105/dmor.2021.286940.1402‎‏
 8. رضایی ‌یزدلی، مهدی، ودادی، احمد، ربیعی مندجین، محمدرضا، و جمشیدی آوانکی، مینا (1402). طراحی الگوی شایستگی‌های مدیران تأثیرگذار بر عملکرد بیمارستان‌های تأمین اجتماعی استان تهران، .com/doc/1664845‎
 9. روستائی، ندا، و تقوی، نعیمه (1402). تأثیر هوش استراتژیک بر مزیت رقابتی با کارآفرینی. مطالعات مدیریت ‏راهبردی، 14(53)، 213-230.‏ org/10.22034/smsj.2023.169399
 10. شیخی ‌دلفان، فاطمه، عباسی، همایون، و عیدی، حسین (1399). تبیین اثر رهبری اخلاقی بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی حکمرانی خوب در ادارات ورزش و جوانان غرب ایران. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 8(4)، 39-48. org/10.30473/arsm.2020.6805
 11. صفری محسن‏آباد، البرز، و عاشوری، الهام (1395). نقش رهبری دانش بر اقدامات مدیریت دانش و عملکرد نوآوری شرکت‏های تولیدی و تجاری استان گیلان. ماهنامۀ پژوهش‏های مدیریت و حسابداری. 28، 42-58.org/main.aspx?id=10063
 12. عنابستانی، علی‌اکبر، و طولابی‌نژاد، مهرشاد (1402). مزیت‌های رقابتی کارآفرینی بومی روستایی در ایران (مطالعۀ موردی: ‏جنوب استان لرستان). برنامه‌ریزی فضایی، 24(72). ‏org/10.22108/sppl.2023.135985.1684‎
 13. لهراسبی‌ نیچکوهی، گلچهره، صدوقی، میترا‎، ‎تقی‌پور، حسینعلی و ‎کاظم‌پور، اسماعیل (1402). به‌کارگیری استراتژی‌های ‏منابع انسانی در طراحی مدل نوآوری رفتاری در سازمان کودکان استثنایی. جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش، 9(1)، 337-348. org/10.22034/ijes.2023.2000509.1402‎
 14. کرمانی، بهناز، درویش، حسن، سرلک، محمدعلی، و کولیوند، پیرحسین (1395). رابطۀ شایستگی‌های رهبری مدیران و کادر اجرایی با ‏عملکرد بیمارستان‌ها. بیمارستان، ۱۵(۴)، ۱۱۵-۱۲۵.‏‎tums.ac.ir/article-1-5695-fa.html ‎
 15. قلیچلی، بهروز، عزتی، نوید و رحمتی حسین (1399). رهبری دانش‌محور و تسهیم دانش. مطالعات مدیریت راهبردی، 43، 63-79. org/20.1001.1.22286853.1399.11.43.4.7
 16. محمودی، محمدکاظم، صالحی، محمد و تقوایی‌یزدی، مریم (1399). تأثیر رهبری دانش‌محور بر مرجعیت علمی به‌ منظور ارائۀ مدل در دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقۀ یک. طب و تزکیه، 29(1)، 12–23. mazums.ac.ir/article-1-597-fa.html

References

 1. Anna, C., B.N., & Veenendaal, R. (2019). Perceptions of HR practices and innovative work behavior: the moderating effect of an innovative climate. The International Journal of Human Resource Management30(18), 2661-2683. doi.org/10.1080/09585192.2017.1380680
 2. Anabestani, A., & Toulabi Nezad, M. (‏2023‏). Competitive advantages of indigenous rural entrepreneurship in Iran (case study: south of Lorestan province). Spatial Planning. 24(72). org/10.22108/sppl. 2023.135985.1684 ‎(In Persian)‎
 3. Armstrong, J., & McCain, K.D. (2021). Narrative pedagogy for leadership education: stories of leadership efficacy, self-identity & leadership development. Journal of Leadership Studies, 14(4), 60-70. org/10.1002/jls.21724
 4. Banmairuroy, W., Kritjaroen, T., & Homsombat, W. (2022). The effect of knowledge-oriented leadership and human resource development on sustainable competitive advantage through organizational innovation's component factors: evidence from Thailand’s new S-curve industries. Asia Pacific Management Review, 27(3), 200-209. org/10.1016/j.apmrv.2021.09.001
 5. Barney, J. (2011). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120. org/10.1177/014920639101700108
 6. Behaeeinfard, S., Khandan Alamdari, S., & Farahbakhsh, N. (‏2023‏). Designing a model of influential factors in creating a knowledge management strategy (research example: automotive parts technology companies in Iran). Organizational Knowledge Management Quarterly, 6(1), 141-191. ‎ org/20.1001.1.26454262.1402.6.1.4.5 (In Persian)‎
 7. Chiang, Ch.F., & Hsieh, T.Sh. (2014). The impacts of perceived organizational support and psychological empowerment on job performance: the mediating effects of organizational citizenship behavior. International Journal of Hospitality Management, (31), 180-190. org/10.1016/j.ijhm.2011.04.011
 8. Dibia, I.K., Dhakal, H.N., & Onuh, S. (2014). Lean Leadership People Process Outcome (LPPO) Implementation Model. Journal of Manufacturing Technology Management, 25(5), 694-711. (Retrieved at: https://www.researchgate.net/publication/263203784). org/10.1108/jmtm-08-2011-0076
 9. Dibai Saber, M., & Mirarab Razi, R. (2015). Investigating the relationship between professional competencies and the sense of self-efficacy of primary school teachers (case study: primary school teachers of Mahmoud Abad city). Psychological Research in Management, 2(2), 131-154. doi.org/20.1001.1.24764833.1395.2.2.5.3 ‎(In Persian)‎
 10. Donnelly, R. (2019). Aligning knowledge sharing interventions with the promotion of firm success: the need for SHRM to balance tensions and challenge. Journal of Business Research, 94, 344-352. org/10.1016/j.jbusres.2018.02.007
 11. Dwiri, B., & Kağan, O. (2021). The Impact of Gender on Leadership Styles and Leadership Effectiveness. International Journal of Science and Research (IJSR), 10(1), 1419–1434. org/10.21275/sr21126183926
 12. Gholicheli, B., Ezzati, N., & Rahmati, H. (2019). Knowledge-based leadership and knowledge sharing. Strategic Management Studies, 43. 63-79‎. doi.org/20.1001.1.22286853.1399.11.43.4.7 (In Persian)‎
 13. Haghigi Borojni, P., Karimi, T., Safdari Ranjbar, M., & Jafari, S.M.B. (‏2023‏). Presenting the framework of knowledge functions and actors of the national innovation system; systematic synthesis of research. Organizational Knowledge Management Quarterly, 6(1), 61-106. doi.org/20.1001.1.26454262.1402.6.1.2.3 ‎(In Persian)‎
 14. Halling, B., & Renstrom, J. (2016). Lean leadership: a matter of dualism. Human Resources and Development and Management, 14(4), 242-253. org/10.1504/ijhrdm.2014.069355
 15. Huvila, I. (2014). Towards information leadership. Aslib Journal of Info Mgmt, 66, 663- doi.org/10.1108/ajim-02-2014-0029
 16. Jafari, M., & Alipour, Z. (2016). Investigating the effect of knowledge-based leadership on organizational innovation through knowledge management practices, a case study in the country's water resources management organization. Shiraz University International Conference. (In Persian)
 17. Jasimuddin, S. & Naqshbandi, M. (2018). Knowledge-oriented leadership and open innovation: role of knowledge management capability in France-based multinationals. International Business Review, 1-23. org/10.1016/j.ibusrev.2017.12.001
 18. Kauppila, O.P., Ehrnrooth, M., Mäkelä, K., Smale, A., Sumelius, J., & Vuorenmaa, H. (2022). Serving to help and helping to serve: using servant leadership to influence beyond supervisory relationships. Journal of Management, 48(3), 764-790. doi.org/10.1177/0149206321994173
 19. Kermani, B., Darvish, H., Sarlak, M.A., Kolivand, P. (2017). The relationship between leadership competencies of ‎managers and administrative staff with hospitals' performance. Jhosp, 15(4), 115-125.‎tums.ac.ir/article-1-5695-fa.html (In Persian)
 20. Lee, A., Lyubovnikova, J., Tian, A.W., & Knight, C. (2020). Servant leadership: a meta-analytic examination of incremental contribution, moderation, and mediation. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 93(1), 1-44. org/10.1111/joop.12265
 21. Lehrasabi Nichkohi, G., Sadouqi, M., Taghipour, H.A., & Kazempour, A. (‏2023‏). Applying human resources strategies in the design of behavioral innovation model in the organization of exceptional children. Sociology of Education and Upbringing, 9(1), 337-348. doi.org/10.22034/ijes. 2023.2000509.1402 ‎(In Persian)‎
 22. Mahmoudi M., Salehi M., & Tagvai Yazdi, M. (2019). The effect of knowledge-based leadership on scientific authority in order to provide a model in universities of macro-medical sciences in Region One. Scientific Research Quarterly of Medicine and Cultivation, 29(1) 12-23‎. (In Persian)‎
 23. Marczewska, M., Jaskanis, A., & Kostrzewski, M. (2020). Knowledge, competencies, and ‎competitive advantage of the green-technology companies in Poland. Sustainability, 12(21), ‎‎ doi.org/10.3390/su12218826‎
 24. Parsa, A.A., Askari, G.H., & Pazokinejad, A. (‏2023‏). Applying mechanism design theory to implement the desired outcome of knowledge management in research organizations. Organizational Knowledge Management Quarterly, 6(1), 107-140. org/20.1001.1.26454262.1402.6.1.3.4 ‎(In Persian)‎
 25. Rathi, M.S., & Mohammadi Dolatabadi, H. (‏2022‏). Providing a framework to identify the competitive advantage of small and medium production organizations in conditions of uncertainty. Decision-Making and Operations Research, 7(4), 515-529. doi.org/10.22105/dmor. 2021.286940.1402 ‎(In Persian)
 26. Rezaei Yazdali, M., Vedadi, A., Rabiei Mandjin, M.R., & Jamshidi Avanki, M. (‏2023‏). Designing the competency model of managers affecting the performance of social security hospitals in Tehran province, com/doc/1664845 ‎(In Persian)‎
 27. Rodriguez, M.A., Ricart, J. E., & Sanchez, P. (2012). Sustainable development and the sustainability of competitive advantage: A dynamic and sustainable view of the firm. Creativity and Innovation Management, 11(3), 135-146. org/10.1111/1467-8691.00246
 28. Rostai, N., & Tagvi, N. (‏2023‏). The effect of strategic intelligence on competitive advantage with entrepreneurship. Strategic Management Studies Quarterly, 14(53), 213-230. doi.org/10.22034/smsj. 2023.169399‎ (In Persian)‎
 29. Safari MohsenAbad, A., & Ashuri, A. (2015). The role of knowledge leadership on knowledge management measures and innovation performance of manufacturing and commercial companies in Gilan province. Management and accounting research monthly, 28, 42-58. org/main.aspx?id=10063 (In Persian)
 30. Shamim, S., Cang, S., & Yu, H. (2019). Impact of knowledge-oriented leadership on knowledge management behavior through employee work attitudes. International Journal of Human Resource Management, 30(16), 2387-2417. org/10.1080/09585192.2017.1323772
 31. Sheikhi Delfan F., Abbasi, H., & Eidi, H. (2019). Explaining the effect of ethical leadership on innovative performance with regard to the mediating role of good governance in sports and youth departments in western Iran, Applied Research in Sports Management, 8, 4. ‎ org/10.30473/arsm.2020.6805 (In Persian)‎
 32. Shum, C., Gatling, A., & Shoemaker, S. (2018). A model of hospitality leadership competency for frontline and director-level managers: Which competencies matter more? International Journal of Hospitality Management, 74, 57-66. org/10.1016/j.ijhm.2018.03.002
 33. Steffens, N.K., Munt, K.A., van Knippenberg, D., Platow, M.J., & Haslam, S.A. (2020). Advancing the social identity theory of leadership: a meta-analytic review of leader group prototypicality. Organizational Psychology Review, 1(1), 35-72. doi.org/10.1177/2041386620962569
 34. Tadbiri, S., & Rozitalab, A. (2015). Investigating the role of community knowledge leadership and the knowledge and innovation management process in Tehran's Kale dairy products company. The second international conference on management and economics in the 21st century. (In Persian)
 35. Traicoff, D., Pope, A., Bloland, P., Lal, D., Bahl, J., & et al. (2019). Developing standardized competencies to strengthen immunization systems and workforce. Vaccine, 37(11), 1428-1435. org/10.1016/j.vaccine.2019.01.047
 36. Wang, Z., Guan, C., Cui, T., Cai, S., & Liu, D. (2021). Servant leadership, team reflexivity, coworker support climate, and employee creativity: a multilevel perspective. Journal of Leadership & Organizational Studies, 28(4), 465-478. org/10.1177/15480518211010769
 37. Xia, Q., Yan, S., Zhang, Y., & Chen, B. (2019). The curvilinear relationship between knowledge leadership and knowledge hiding. Leadership and Organization Development Journal, 40(6), 669-683. org/10.1108/lodj-10-2018-0362
 38. Yang, L., Huang, C., & Hsu, T. (2014). Knowledge leadership to improve project and organizational performance. International Journal of Project Management, 32, 40–53. org/10.1016/j.ijproman.2013.01.011
 39. Zhang, L., & Cheng, J. (2015). Effect of knowledge leadership on knowledge sharing in engineering project design team: the role of social capital. Project Management Journal, 46(5), 111-124. org/10.1002/pmj.21525
 40. Zhang, L., & Guo, H. (2019). Enabling knowledge diversity to benefit cross-functional projects teams: Joint roles of knowledge leadership and trans active memory system. Information and Management, 56, 1-13. org/10.1016/j.im.2019.03.001