نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، مؤسسۀ آموزش عالی اسوه، تبریز، ایران.

2 استادیار، دانشکدۀ فرماندهی و ستاد، دافوس آجا، تهران، ایران

3 دکتری تخصصی مدیریت راهبردی در ورزش، دانشگاه علامۀ طباطبایی، تهران، ایران.

4 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، مؤسسۀ آموزش عالی اسوه، تبریز، ایران.

چکیده

یکی از نیازهای راهبردی برای موفقیت و گذر از تنگناها، داشتن سازمان شاد و کارکنان بانشاط است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی نشاط و استقرار نظام کارآمد ایجاد نشاط در نیروی کار و بهره گرفتن از نتایج آن در عایدی سازمان و ادبیات این حوزه اجرا شده است. پژوهش حاضر به‌ لحاظ هدف کاربردی است و با استفاده از نظریۀ داده‌‎بنیاد به ‌صورت کیفی اجرا شده است. جامعۀ آماری پژوهش خبرگان، کارشناسان و متخصصان فرودگاه بین‏ المللی تبریز هستند. نمونه‌گیری به روش نظری و با بهره‌مندی از روش هدفمند (قضاوتی) و گلوله برفی (زنجیره‌ای) و بر مبنای اشباع نظری داده‌ها انجام شده است؛ به‌گونه‌ای که تا زمان رسیدن به اشباع نظری در این حوزه، مصاحبه ‏هایی انجام شد. نتایج تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده طی فرایند کدگذاری‏های باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریۀ داده ‏بنیاد در زمینۀ نشاط کارکنان منجر شد. اعتباربخشی به نظریه انجام شد و عناصر مدل طراحی‏شده از شرایط علّی، زمینه ‏ای و واسطه‌ای تشکیل شدند که پدیده‏ محوری، پیامدها و راهبردهای اجرای خط‏مشی عمومی را نشان می‌دهند. کارگزاران و خط‌مشی‌گذاران می‌توانند از نتایج این پژوهش برای کارآمدی بیشتر در فرودگاه‌ها به منظور ارتقای نشاط کارکنان و موفقیت شغلی نیروی کار بهره‌برداری کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a model of cheerfulness in the employees of Tabriz International Airport

نویسندگان [English]

 • Aliakbar Peyvasteh 1
 • Javad Rafirad 2
 • Reza Jalili 3
 • Ramin Javankar 4

1 Assistant Professor, Department of Public Management, University College of Osveh, Tabriz, Iran.

2 Assistant Professor, Command and Staff College, Dafos Aja, Tehran, Iran.

3 PhD in Strategic Management in Sports, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

4 MSc. of Public Administration, University College of Osveh, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Considering the conditions and crises existing in today's organizations, the penetration of indifference and organizational silence as well as the concerns of employees to meet their spiritual needs, are the challenges that organizations are facing. One of these bottlenecks is having a happy organization and cheerful employees. The existence of cheerfulness among the workforce is very valuable and important, because a cheerful workforce can make the work environment favorable for themselves and their colleagues, and with good morals, they can cause client satisfaction and organizational productivity. The current research has been carried out to design a model of vitality and establish an efficient system of creating vitality in the workforce and taking advantage of its results in the organization's earnings and the literature of this field.
Research Method/Approach: The current research is practical in terms of purpose and has been carried out qualitatively using the database theory. The statistical community is Tabriz International Airport's experts. Sampling was done using the theoretical method and the purposeful (judgmental) and snowball (chain) methods based on the theoretical saturation of the data; in such a way that the interview was conducted until reaching theoretical saturation in this field. The method of database theory is a suitable method for examining the topic of this research. The theory is formed in a systematic way and based on real data. The importance of this method in the organization is due to the understanding of the lived experience and background of the employees of Tabriz International Airport in the field of human resources.
Findings: The results of the data analysis obtained during the process of open, central, and selective coding led to the creation of foundation data theory in the field of employee vitality. Validation of the theory was done and the elements of the designed model were made up of causal, background, and mediating conditions that show the central phenomenon, consequences, and strategies for the implementation of the general policy. The effective causal conditions in vitality that the researcher has extracted its categories are professional incentives, social incentives, and psychological capital. The professional incentive is related to work skills, autonomy, familiarity with the nature of work, effort, and variety of activities in the work environment. According to the conducted interviews and the centrality of the topic, the central phenomenon includes professional vitality, communication vitality, and feedback vitality, which together include the general category of vitality. Contextual conditions show a set of special characteristics that this set of special characteristics or conditions usually affect general strategies or in other words, they are the place of incidents or events related to the main phenomenon. Structural elements include managerial actions and behavior and content and instrumental infrastructures. These factors leave a positive or negative effect on the organization. Intermediate or contingent elements or intervening elements are general and wider conditions, such as time, place, culture, and economy, which are effective on the main strategies. The nature of these elements is such that the way of reacting to them depends on the conditions and situation. These factors have the most important effect on macro strategies and their nature is such that they change over time. The extracted elements are general cultural and moral beliefs. Strategic factors including strategies for improving vitality include: creating psychological ownership and maintaining and revitalizing the material and spiritual rights of the workforce. Another result of this research is the statistics of the consequences of the main phenomenon. These consequences are the actions and reactions that occur as a result of the action to manage and control the main phenomenon. The results obtained are performance improvement, progress and development, diffusion, and synergy.
Discussion and Conclusion:  Agents and policymakers can plan and use the results of this research for more efficiency in airports to improve the vitality of employees and the success of the workforce. It also enriches the theoretical gap in terms of literature and theoretical foundations. Finally, practical suggestions were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cheerfulness of the employees
 • Tabriz International Airport
 • Grounded Theory
 1. بازرگان، عباس (1387). مقدمهای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته. رویکردهای متداول در علوم رفتاری، تهران، دیدار.
 2. پیوسته، علی‏اکبر، مسعودی پورلیر، سید حمید، و جاودان، اسماعیل (1400). طراحی الگوی به‏سازی منابع انسانی در سازمان‌های نظامی (مورد مطالعه: یگان نظامی مستقر در شمال غرب کشور). فصلنامۀ مدیریت نظامی، 2(82)، 151-178. doi: 10.22034/iamu.2022. 528438.2557
 3. خداپرست، مهدی، و باقرزاده، محمدرضا (1400). شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های عدم نشاط سازمانی در سازمان‌های دولتی با تکنیک دلفی فازی. مطالعات رفتاری در مدیریت، 12(28)، 48-65.   doi: 20.1001.1.20089775.1400.12.28.4.4
 4.  رنگریز، حسن، حسن‏پور، اکبر، جعفری‏نیا، سعید، و صبوری‏نیا میرزاعلی (1399). طراحی الگوی به‏روزی سازمانی در شرکت ملی گاز ایران. مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی. ۱۲(۴۶)، ۳۷-۵۶.  URL: http://iieshrm.ir/article-1-1059-fa.html
 5. شریف‌زاده، حکیمه‌السادات، میرمحمدتبار، سید احمد، و عدلی‌پور، صمد (1396). بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی در ایران؛ فراتحلیلی از تحقیقات موجود. فصلنامۀ علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ، 10(40)، 159-180. https://www.jsfc.ir/article_59093.html
 6. شاه‏حسینی، محمدعلی، کیماسی، مسعود، فیاضی، مرجان، و خدادادیان، محمدرضا (1399). ارائۀ الگوی مدیریت ریسک منابع انسانی در صنعت بانک‏داری بر اساس تحلیل داده‌بنیاد (مورد‌ مطا‌لعه: بانک‌های ملت تهران). مدیریت دولتی. 12(2)، 346-376. doi: 10.22059/jipa.2020.295185.2678
 7. فراستخواه، مقصود (1395)، روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی. انتشارات آگاه، تهران، چاپ دوم.
 8. معصومی­نژاد، فرانک، فرخ‏سرشت، بهزاد، الوانی، سید مهدی، و تقی­پوریان گیلانی، محمدجواد (1400). مدل‌سازی پیشران‌های نشاط سازمانی کارکنان دانشی به روش تحلیل تماتیک. مدیریت توسعه و تحول، 13(47)، 11-22. https://journals.iau.ir/article_689443.html
 9. نگراوی، شیما (1402). بررسی رابطۀ شادی و امید به زندگی در قرآن. اولین همایش بین‏المللی و دومین همایش ملی روان‏شناسی و دین، اردبیل. https://civilica.com/doc/1840610
 10. واعظی، رضا، حسین‏پور، داود، و سهرابی، فاطمه (1398). بررسی رابطۀ بین نشاط حرفه‌ای و موفقیت شغلی در سازمان‌ها. مدیریت منابع انسانی پایدار، 1(1)، 95-111. doi: 10.22080/shrm.2019.2358
 11. هادیان، مهدی، و رحمان­زاده، آروین (1397). بررسی عوامل مؤثر بر نشاط سازمانی در محیط کار کتابخانۀ ملی ایران، فصلنامۀ مطالعات منابع انسانی، 7(27)، 157-182. https://www.jhrs.ir/article_74141.html?lang=fa

References

 1. Arthur, C.A., Bastardoz, N., & Eklund, R. (2017). Transformational leadership in sport: current status and future directions. Current Opinion in Psychology, 16, 78-83. doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.04.001
 2. Adhyke, Y.P., Eliyana, A., Sridadi, A.R., Septiarini, D.F., & Anwar, A. (2023). Hear me out! This is my idea: transformational leadership, proactive personality and relational identification. SAGE Open, 13(1). doi.org/ 10.1177/21582440221145869
 3. Ataíde, I., Araújo, P., Araújo, A.M., Fernandes, R., Martins, E., & Mendes, F. (2023). Grateful workers, satisfied workers? A portuguese study about organizational happiness during COVID-19 Quarantine. Behavioral Sciences, 13(2), 81. org/10.3390/bs13020081
 4. Al-Hadrawi, B., Jawad, A.R., & Al-Zurfi, A.R. (2023). Transformational leadership and its impact on realizing organizational happiness, Journal of Production and Industrial Engineering, RAME Publishers, 4(2), 60-73. doi.org/10.26706/jpie.4.2.20230901
 5. Al-Suwaidia, E.Y.M., Al-shamib, S.A., Akmalc, S. (2020). Applying structural equation model to develop a new model of happiness at the workplace in promoting employee happiness in public organization. J. Nonlinear Anal. Appl. 11(Special Issue), 311-320. doi.org/10.22075/IJNAA.2020.4605
 6. Bazargan, A. (2008). Introduction to qualitative and mixed research methods. Common Approaches in Behavioral Sciences, Tehran: Didar. (In Persian)
 7. Callea, A., Caracuzzo, E., Costanzi, M., & Urbini, F. (2022). Promoting flow at work through proactive personality: a sequential mediation model with evidence from Italian employees. Sustainability 2022, 14(5). doi.org/10.3390/su14052477
 8. Flint, D.J., Woodruff, R.B., & Fisher Gardial, S. (2002). Exploring the phenomenon of customers' desired value changes in a business-to-business context. Journal of Marketing, 66(4), 102-117. org/10.1509/jmkg.66.4.102.18517
 9. Farastkhah, M. (2016). Qualitative research method in social sciences. Aghah Publications, Tehran, 2nd edition. (In Persian)
 10. Goel, P., & Singh, A. (2023). Validation of happiness at workplace scale in India – an empirical study on EdTech employees. Industrial and Commercial Training, 55(4), 441-456. doi.org/10.1108/ict-02-2023-0009
 11. He, J. (2022). Research on methods of improving employee’s sense of happiness. Proceedings of the 2021 International Conference on Social Development and Media Communication (SDMC 2021). doi.org/10.2991/assehr.k.220105.267
 12. Hadian, M., & Rahmanzadeh A. (2018). Investigating factors affecting organizational vitality in the working environment of the National Library of Iran. Journal of Human Resource Management, 8(1), 153-174. https://www.jhrs.ir/article_74141.html?lang=fa. (In Persian)
 13. Hernández, A.C.C., Ripoll, R.R., De Velazco, J.J.H.G., & Hernández, I.V.R. (2020). University social responsibility in organizational happiness management. Utopía y Praxis Latinoamericana, 25(2), 427-440. doi.org/10.5281/zenodo.3815332
 14. Kuwaiti, A.A., Bicak, H.A., & Wahass, S. (2020). Factors predicting job satisfaction among faculty members of a Saudi higher education institution. Journal of Applied Research in Higher Education, 12(2), 296-310. doi.org/10.29329/epasr.2018.178.7
 15. Khodaparast, M., & Bagherzadeh, M.R. (2021). Identifying the dimensions and components of organizational inactivity in government organizations with Fuzzy Delphi Technique. Behavioral Studies in Management, 12(28), 48-65. doi: 20.1001.1.20089775.1400.12.28.4.4. (In Persian)
 16. Masouminezhad, F., Farrokhseresht, B., Alvani, S.M., & Taghi Pourian Gilani, M.J. (2022). Modeling the propulsion of organizational happiness of knowledge workers by Thematic Analysis Method. Journal of Development & Evolution Mnagement, 13(47), 11-22. https://journals.iau.ir/article_689443.html. (In Persian)
 17. Nagrawi, Sh. (2023). Examining the relationship between happiness and life expectancy in the Qur'an. The first international conference and the second national conference on psychology and religion, Ardabil. https://civilica.com/doc/1840610. (In Persian)
 18. Ozen, F. (2018). The impact of the perception of organizational virtue on the perception of organizational happiness in educational organizations. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13(4), 124-140. org/10.1108/ICT-02-2023-0009.
 19. Peyvasteh, A., Masoudi Pourlir, S.H., & Javdan, I. (2021). Model for improving human resources in military organizations (case study: military unit based in the northwest of the country). Military Management Quarterly, 21(82), 151-178. doi: 10.22034/iamu.2022. 528438.2557. (In Persian)
 20. Rahmi, F. (2018). Happiness at workplace. PROCEEDING of International Conference of Mental Health, Neuroscience, and Cyberpsychology.
 21. Rangriz H., Hassanpour A., Jafarinia S., & Sabourinia M.A. (2021). Designing a model of organizational well-being in the National Iranian Gas Company. Strategic Studies in the Oil and Energy Industry, 12(46), 37-56. URL: http://iieshrm.ir/article-1-1059-fa.html. (In Persian)
 22. Silva Munar, J.L., De Juana-Espinosa, S., Martínez-Buelvas, L., Vecchiola Abarca, Y., & Orellana Tirado, J. (2020). Organizational happiness dimensions as a contribution to sustainable development goals: a prospective study in higher education institutions in Chile, Colombia and Spain. Sustainability, 12(24). doi.org/10.1108/JARHE-07-2018-0128
 23. Sharifzadeh, H.A., Mirmohammad Tabar, S.A., & Adlipour, S. (2018). A study of factors affecting social happiness in Iran: a meta-analysis of conducted research. Scientific Research Quarterly of Culture Strategy, 10(40), 159-180. https://www.jsfc.ir/article_59093.html. (In Persian)
 24. Shahhoseini, M.A., Keimasi, M., Fayyazi, B.M., & Khodadadian, M. (2020). Presenting human resource risk management model in the banking industry based on Grounded Theory (case study: Mellat Banks of Tehran). Journal of Public Administration, 12(2), 346-376. doi: 10.22059/jipa.2020.295185.2678. (In Persian)
 25. Strauss, A.L. & Corbin, J. (2008). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing Grounded Theory (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 26. Tosten, R., Avci, Y.E., & Sahin, E. (2018). The relations between the organizational happiness and the organizational socialization perceptions of teachers: the sample of physical education and sport. European Journal of Educational Research, 7(1), 151-157. org/10.12973/eu-jer.7.1.151
 27. Vaezi, R., Hosseinpour, D., & Sohrabi, F. (2019). The relationship between professional vitality and job success in organizations. Journal of Sustainable Human Resource Management, 1(1), 111-95. doi: 10.22080/shrm.2019.2358. (In Persian)
 28. Veenhoven, R. (2006). How do we assess how happy we are? Tenets, implications and tenability of three theories. United States and International Perspectives, University of Notre Dame, USA, October 22-24.org/10.4337/9781849801973.00009
 29. Wesarat, P., Sharif, M.Y., & Majid, A.H.A. (2015). A conceptual framework of happiness at the workplace. Asian SocialScience, 11(2),78-88. org/10.5539/ass.v11n2p78