نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استاد گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران

چکیده

رشد و توسعه هر جامعه به مدیریت مدبرانه‌ای که بتواند با اعمال مدیریت‌رفتاری، افراد آن جامعه را به رشد و توسعه برساند، بستگی دارد. عدم توجه به مدیریت رفتار منجر به نابودی یک سازمان می‌شود. شکل‌گیری گسست ارزش‌های فرهنگی جامعه و حکومت، شکاف بین نخبگان فکری، تغییرات تکنولوژی، فقدان دیدگاه مشترک درباره چشم‌انداز‌ها و اهداف سازمان و نبود شاخص‌ها و استانداردهای لازم برای ارزیابی رفتارهای مناسب از جمله مهمترین تهدیدهای فراروی‌ حوزه رفتار است. شناخت و بکارگیری رفتار صحیح، محیط سازمان را جالب‌تر و میزان بهره‌وری را افزایش می‌دهد. برای پژوهش در زمینه رفتارسازمانی رویکرد‌های مختلف وجود دارد از مهم‌ترین این رویکرد‌ها می‌توان به روش تحلیل گفتمان اشاره کرد. در این مقاله به کمک روش تحلیل‌گفتمان به بررسی آسیب‌های رفتارسازمانی پرداخته شده است. منبر و دار نماد دو نوع تفکر است: 1. تهارت کامل و حق به جانب بودن 2. اعتراض به اصل انحراف، در حالی که مجری قانون است.دار به سرچشمه گل‌آلود اشاره می‌کند و نقاد حرفه‌ای همکاری‌ها، تساهل، غفلت، بی‌تدبیری و .... نسبت به دست-اندرکاران اداره جامعه در ابعاد مختلف است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Damages of organizational behavior by discourse analysis method Case Study (Poem of the pulpit)

نویسندگان [English]

 • Hanieh Rezaei 1
 • Hosein khanifar 2

1 UNI TEHRAN

2 Professor, Department of Management and Accounting, University of Tehran

چکیده [English]

The growth and development of any society depends on prudent management that can bring the people of that society to growth and development through the application of behavioral management. Failure to pay attention to behavior management leads to the destruction of an organization. The formation of a rupture between the cultural values ​​of society and government, the gap between intellectual elites, technological changes, the lack of a common vision of the organization's vision and goals and the lack of necessary indicators and standards to evaluate appropriate behaviors are among the most important threats to behavior. Knowing and applying the right behavior makes the organization environment more interesting and increases productivity. There are different approaches to research in organizational behavior. The most important of these approaches is discourse analysis. In this article, the harms of organizational behavior have been investigated using discourse analysis method. The pulpit symbolizes two types of thinking: 1. Complete skill and the right to be on the side 2. Objection to the principle of deviation, while the law enforcer … . to the people involved in the management of society in different dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Behavior
 • Discourse Analysis
 • Organizational Pathology
 • Shahriar's Imprisoned Poem
 1.  

  1. ابزری، مهدی؛ تیموری، هادی و دلوی، محمدرضا (1387). بررسی مؤلفه­های فرهنگ‌سازمانی با رویکرد آسیب­شناسی فرهنگی، راهبرد فرهنگ، شماره 4. 137-119.
  2. اسفندیاری، عاطفه؛ کاوسی، زهرا؛ روان­بد، محمدرضا؛ محبتی، فاطمه؛ اسفندیاری، فهیمه؛ سالاری، هدایت و زنگنه بایگی، مهدی (1397). آسیب‌شناسی سازمانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس الگوی سه‌شاخگی. مجله علوم پزشکی صدرا، دوره 5، شماره 4، 227–238.
  3. اسفندیاری (1389). مدیریت فرهنگی چیست؟ صنعت و کارآفرینی، شماره 54.
  4. آقا گل­زاده، فردوس (1385). تحلیل گفتمان انتقادی. تهران: علمی و فرهنگی.
  5. بابا صفری، علی­اصغر و کدخدایی، مریم السادات (1390). شکوائیه در دیوان ناصرخسرو.
  6. باغجری، کمال و ترکشوند، مهدی (1396). نارسیسم در شعر احمد الصافی النجفی، ادب عربی، سال 9. شماره 1، 92-73.
  7. برومند، زهرا (1399). مدیریت رفتار سازمانی.
  8. بشیر، حسن و طاهری، سید حمید (1388). تحلیل گفتمان فیلم­های تبلیغاتی نامزد­های دهمین دوره­ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران (1388). فصلنامه پژوهش­های راهبردی سیاست، سال 4، شماره 13، 63-35.
  9. پاشازانوس، احمد و جعفری، روح الله (1394). تحلیل گفتمان انتقادی خطبه زیاد بن ابیه معروف به الخطبه البتراء با استفاده از الگوی فرکلاف، پژوهشنامه نقد ادب عربی، شماره 11، 66-39.
  10. پناهی، محمدحسین (1393). توسعه فرهنگی ضرورت توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، فصلنامه برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 22، 24-1.
  11. چهرقانی، رسول (1382). نارسیسم یا خودشیفتگی در شعر خاقانی، آموزش زبان و ادب فارسی، سال 17. شماره 68، 50-45.
  12. چیتساز، حسنعلی (1383). عنوان: آسیب‌شناسی سازمانی (Organizational pathology).، انجمن مهندسی حمل‌ونقل ریلی ایران.
  13. حسن‌زاده، عباس؛ محمودی، آرش؛ نوری، امیری (1393). رفتار سازمانی مثبت‌گرا و تأثیر آن بر رابطه رفتار شهروندی و کیفیت زندگی کاری، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره 23، شماره 74، 137–159.
  14. حسین پور، داود و شمس، فاطمه (1396). تأثیر رفتار سازمانی مثبت و ابعاد آن بر مزیت رقابتی، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره 26، شماره86، 145–166.
  15. حسینی، احمد و شمس، فاطمه (1392). تأثیر رفتار سازمانی مثبت و نوآوری باز بر بهبود مزیت رقابتی، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره23، شماره 75، 137–159.
  16. حسینی­زاده، سید محمدعلی (1394). نظریه گفتمان و تحلیل سیاسی، تهران، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 28، 212-181.
  17. خنیفر، حسین و عسکری متین، سجاد (1395). تحلیل گفتمان سازمانی؛ بررسی رهگفت­های ارتباطی در محیط کار (موردمطالعه: دانشگاه تهران)، مدیریت فرهنگ‌سازمانی، دوره 14، شماره 3، 784-759.
  18. خنیفر، حسین و مسلمی، ناهید (1396). روش­های پژوهش کیفی، رویکردهای نو و کاربردی، جلد اول. انتشارات: نگاه دانش.
  19. دورکیم، امیل (1373). قواعد روش جامعه­شناسی. ترجمه علی‌محمد کاردان، تهران: دانشگاه تهران.
  20. رضایی، محمد؛ کتولی­نژاد، خدابخش و شیخ­زاده، رجبعلی (1398). آسیب‌شناسی بهره‌وری مدیران سازمان‌های اطلاعاتی. فصلنامه مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی، دوره 14، شماره 52، 59–
  21. رحیمی­پردنجانی، طیبه؛ ابراهیمی، علی محمدزاده و اسلامی، معصومه (1398). مدل ساختاری رفتار سازمانی مثبت‌گرا و رضایت شغلی با نقش واسطه‌ای فشارزاهای شغلی، فصلنامه بهداشت‌کار و ارتقا سلامت، دوره 3، شماره 3، 227–
  22. علیپور، فاطمه؛ اصغری، فریبا و شاهواری؛ زهرا (1399). طراحی و اعتبار یابی ارزیابی رفتار سازمانی کارکنان غیر بالینی بیمارستان‌ها؛ یک مطالعه در دانشگاه علوم پزشکی تهران. مدیریت بهداشت و درمان، دوره 11، شماره3، 7–13.
  23. رمضانی­راد، فرزاده؛ رضایی­زاده، محمود، کیاکجوری، داود و مختاری بایع کلایی، مهران (1399). اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر مدیریت رفتار سازمانی با تأکید بر اصول و ارزش‌های اخلاقی در صنعت بانکداری. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، دوره 15، شماره2، 180–
  24. رودساز، حبیب؛ رضایی­منش، بهروز و توکلی، شقایق (1391). تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر مزیت رقابتی، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره 21، شماره68، 109–
  25. زارعی، بهروز و چاقویی، یحیی (1393). آسیب‌شناسی سازمانی شرکت‌های پروژه محور: مورد کاوی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره16، 41–
  26. زالی، محمدرضا؛ مدهوشی، مهرداد و حسینی، سید ابوالقاسم (1385). آسیب‌شناسی سازمانی در یک شرکت دولتی، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، دوره 6، شماره 21، 125–
  27. سلیمانی‌سروستانی، ‌سجاد؛ آقاسی، ‌سعید و زارع، ‌محبوبه (1399). بررسی تعارض سازمانی با رویکرد اسلامی، پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، دوره 66، شماره 6، 69–
  28. صفری، علی؛ فرخی، مجتبی و صالح­زاده، رضا (1394). آسیب‌شناسی نظام مدیریت منابع انسانی، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 7، شماره1، 83–111.
  29. طباطبایی نسب، سید محمد؛ شریفی، طاهره و کنجکاو منفرد، امیررضا (1396). آسیب‌شناسی تعالی رفتار کارکنان کلانتری‌های استان یزد با تأکید بر مدل استاندار توسعه‌دهنده نیروی انسانی (PDS)، نشریه علمی دانش انتظامی استان یزد، دوره 4، شماره 15، 8–
  30. فرهنگی، سهیلا (1396). تحلیل گفتمان شعر پیغام ماهی­ها از سهراب سپهری، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره 6، 84-69.
  31. قربانی، نیما (1384). سبک­ها و مهارت­های ارتباطی، تهران، تیلور.
  32. کرایب، یان (1378). نظریه اجتماعی مدرن: از پارسونز تا هابرماس. ترجمه عباس مخبر، تهران: آگه.
  33. محمودی نوسر، مریم (1395). بررسی شگردهای انتقادی در شعر پروین اعتصامی، ادبیات پارسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 6، شماره 1، 107-81.
  34. مشهدی، علی (1399). تأملی بر آسیب‌شناسی سازمان‌های تابعه قوه قضائیه از منظر تفکیک قوا. فصلنامه تحقیقات حقوقی.
  35. ناستی­زایی، ناصر؛ جناآبادی، حسین و نوروزی کوهدشت؛ رضا (1396). رابطه رفتار سازمانی مثبت‌گرا با رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت‌علمی، سلامت کار ایران، دوره 14، شماره3، 164–177.
  36. نوروزی، محمد؛ صاحیان­فرد، رقیه و قربانی­فاراب، محمدتقی (1394). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در پژوهشگاه صنعت نفت تهران، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، دوره 6، شماره 23، 67–
  37. هابرماس، یورگن (1384). نظریه کنش ارتباطی. ترجمه کمال پولادی، تهران: مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران.
  38. هال، ریچاد اچ. (1399). سازمان: ساختار، فرآیند و ره‌آوردها.
  39. وکیلی، خاتون؛ شفیع‌زاده، حمید و مرادی رکابدارکلایی، سعید (1390). بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و رفتار سازمانی مدیران دانشگاه، خط‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت، سال 2، شماره 4 (پیاپی4 زمستان1390)، 107–
  40. یارمحمدی، لطف الله و خسروی نیک، مجید (1385). شیوه­ای در تحلیل گفتمان و بررسی دیدگاه­های فکری-اجتماعی، تهران، مجله­ نامه فرهنگ، شماره 42، 181-173.
  41. Afuah, A. (2004). Does a focal firm’s technology entry timing depend on the impact of the technology on co-opetitors? Research Policy, 33(8), pp. 1231–1246.
  42. Alderfer, C. P. (1980). The methodology of organizational diagnosis. Professional Psychology, 11(3), pp. 459.
  43. Brodeur, M. (2008). The Role of organizational Diagnosis in organizational learning. Antioch New England graduate school. Journal of Counseling and Development, 71(6), pp.642–650.
  44. Dominguez, A. A. (2011). The impact of human resource disclosure on corporate image. Journal of Human Resource Costing & Accounting.
  45. Eghbali, H. & Ahmadvand, M. (2020). Application of (AHP) Method in Ranking the Factors Affecting the Formation of Organizational Behavior of Employees. Available at SSRN 3572794.
  46. Mansoori, H. (2020). Factors Affecting Organizational Commitment and the Role of Organizational Justice in Promoting. Human Resource Management in The Oil Industry, 11(42), pp.315–343.
  47. Smarzhevskiy, I. A. & Solovev, D. B. (2020). Model of Organizational Behavior in a Hierarchical Structure. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 459(4), 42003. IOP Publishing.
  48. Tooranloo, H. S. Azadi, M. H. & Sayyahpoor, A. (2017). Analyzing factors affecting implementation success of sustainable human resource management (SHRM) using a hybrid approach of FAHP and type-2 fuzzy DEMATEL. Journal of Cleaner Production, 162, pp.1252–1265.
  49. Wydyanto, W. & Yandi, A. (2020). Factors affecting organizational commitment (a human resource management literature study). Dinasti International Journal of Management Science, 2(2), pp.320–335.