نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استاد گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران

چکیده

رشد و توسعه هر جامعه به مدیریت مدبرانه‌ای که بتواند با اعمال مدیریت‌رفتاری، افراد آن جامعه را به رشد و توسعه برساند، بستگی دارد. عدم توجه به مدیریت رفتار منجر به نابودی یک سازمان می‌شود. شکل‌گیری گسست ارزش‌های فرهنگی جامعه و حکومت، شکاف بین نخبگان فکری، تغییرات تکنولوژی، فقدان دیدگاه مشترک درباره چشم‌انداز‌ها و اهداف سازمان و نبود شاخص‌ها و استانداردهای لازم برای ارزیابی رفتارهای مناسب از جمله مهمترین تهدیدهای فراروی‌ حوزه رفتار است. شناخت و بکارگیری رفتار صحیح، محیط سازمان را جالب‌تر و میزان بهره‌وری را افزایش می‌دهد. برای پژوهش در زمینه رفتارسازمانی رویکرد‌های مختلف وجود دارد از مهم‌ترین این رویکرد‌ها می‌توان به روش تحلیل گفتمان اشاره کرد. در این مقاله به کمک روش تحلیل‌گفتمان به بررسی آسیب‌های رفتارسازمانی پرداخته شده است. منبر و دار نماد دو نوع تفکر است: 1. تهارت کامل و حق به جانب بودن 2. اعتراض به اصل انحراف، در حالی که مجری قانون است.دار به سرچشمه گل‌آلود اشاره می‌کند و نقاد حرفه‌ای همکاری‌ها، تساهل، غفلت، بی‌تدبیری و .... نسبت به دست-اندرکاران اداره جامعه در ابعاد مختلف است.

کلیدواژه‌ها