نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.

چکیده

یکی از عواملی که بر بهداشت روانی نیروی کار و همچنین بهره‏ وری آن‌‌ها تأثیر می‏ گذارد و در مطالعات مختلف نیز بر آن تأکید می‏ شود، تعارض کار و خانواده‌‌ است که نوعی تضاد بین ‏نقشی محسوب می‏شود و از بهره‏ وری نیروی انسانی نیز‌‌ می‌کاهد. تعارض کار و خانواده، پیامدهای منفی زیادی همچون غیبت از کار، افزایش جابه‌جایی شغلی و کاهش عملکرد را در پی دارد. ایـن مطالعـه با هدف شناسایی تجربیات زیستۀ کارکنان شیفتی شرکت پالایش گاز ایلام از تعارض کار و خانواده انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و در دستۀ مطالعات کیفی قرار می‏ گیرد. داده‏ های مورد نیاز از طریق مصاحبۀ نیمه‏ ساختاریافته با 22 نفر از کارکنان که از طریق نمونه‏ گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده ‏اند،گردآوری شده است. روش پژوهش پدیدارشناسی است و برای سنجش اعتبار تحلیل پدیدارشناسه از معیارهای چهارگانۀ لینکلن و گوبا استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش اصلاح ‏شدۀ استیویک، کولایزی و کن استفاده شده است. تجربیات زیستۀ مشارکت‏ کنندگان در رابطه با پیشایندهای تعارض کار و خانواده در سه مقولۀ اصلی پیشایندهای شخصی، خانوادگی و شغلی و همچنین، پیامدهای تعارض کار و خانواده در سه طبقۀ پیامدهای شخصی، خانوادگی و شغلی دسته‏ بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Phenomenology of the lived experience of shift workers of Ilam Gas Refining Company of work-life conflict

نویسندگان [English]

 • Sadegh Feizollahi 1
 • Masoud Cheraghi 2

1 Assistant Professor, Department of Management, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran.

2 Master of Management, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran.

چکیده [English]

Purpose: This study was conducted to identify the lived experiences of shift workers of Ilam Gas Refining Company regarding the conflict between work and family. One of the factors that affect the mental health of the workforce and their productivity and is emphasized in various studies is the work-family conflict. Work-family conflict has many negative consequences such as absenteeism, increased job turnover, and decreased performance. This research can help the managers of Ilam Gas Refining Company and other organizations and companies that have shift workers to design programs by knowing the antecedents and consequences of work-family conflict and reducing these antecedents and consequences as much as possible.
Research Method/Approach: The method of this research is practical and of the type of qualitative studies, as it deals with the lived experiences of the shift workers of Ilam Gas Refining Company of work-family conflict. Considering that the main subject of the research is the phenomenon of work-family conflict and the participants in the research have directly experienced this phenomenon, the best method that can give an appropriate answer to the research question is the qualitative research method, which is one of the phenomenological types. In this research, the phenomenological method based on the modified model of Stevick-Colaizzi-Keen has been used. The statistical population of the research is all of the shift workers of Ilam Gas Refining Company. The method of determining the participants is based on the purposeful sampling method. To collect information, the interview tool was used and the interviews with the participants were continued with the phenomenological approach until the saturation of information was reached.
Findings: To analyze the data, the modified method of Stevick-Colaizzi-Keen was used. The required data was collected through semi-structured interviews with 22 employees who were selected as a purposive sampling. The participants' lived experiences analysis regarding the antecedents of work and family conflict were categorized into three main categories of personal, family, and occupational antecedents, and the consequences of work and family conflict were categorized into three categories of personal, family, and occupational consequences.
Discussion and Conclusion: The results of pieces of research in the field of work-family and family-work conflict show that the first vulnerable area of these two types of conflict is job satisfaction and marital satisfaction, and this conflict is equally important for individuals and organizations; For the organization, it is associated with a decrease in productivity, a decrease in the job satisfaction of employees, an increase in tardiness and absenteeism of employees, an increase in withdrawal from work, and a decrease in organizational commitment. A working father leads to inefficient performance of maternal, paternal, and husband duties, decreasing marital satisfaction and mental health (increasing anxiety and depression, etc.), and increasing conflict and divorce. In the interpretation of this issue, it should be said that the participants in the research (shift workers of Ilam Gas Refining Company) believed that job factors in the refinery lead to conflict between work and family, and one of the themes obtained in this research is the inconsistency of the job situation. It puts the lives of employees in an unbalanced and chaotic situation. Continuous or temporary absence of spouses puts additional pressure on the family, and on the other hand, sometimes causes the man to lose his job. In this case, the responsibility of the family will be on the woman and this responsibility will have unpleasant consequences. Some of the interviewees either remained unmarried or got married late due to the awareness of the roles of men and women in the family, as well as the fear of neglecting the upbringing of their children.
In the meantime, the employees of Ilam Gas Refinery have also pointed out the positive consequences. For example, playing two roles at the same time has led to an increase in the quality of the father's role and better upbringing of children. Some have been supported and encouraged by their spouses and children and have felt proud of their job position. Another pleasant aspect of playing two roles at the same time is the independence of these people's children. Some employees were satisfied with the lack of dependence and independence of their children.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Work-family conflict
 • Quality of work life
 • Personal factors
 • Occupational factors
 1. ابراهیم‏زاده دستجردی، رضا، قائدامینی هارونی، عباس، صادقی، مهرداد، و موسویان، سیدرحیم (1400). تجریۀ زیستۀ استادان دانشگاه شهرکرد از تعارض کار-خانواده: مطالعۀ پدیدارشناسی. فصلنامۀ علمی مطالعات منابع انسانی، 11(1): 73-101. 10.22034/jhrs.2021.130505
 2. ابطحی، حسین، کاظمی، بابک (1380). بهره‌وری، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی.
 3. باقری، شهلا، حسینی، و شیما سادات (1395). مطالعۀ تجربۀ زنان عضو هیئت علمی دانشگاه از ایفای مسئولیت‏های خانوادگی و شغلی. فصلنامۀ زن در فرهنگ و هنر، 3(1)- 117-134. org/10.22059/jwica.2016.59120
 4. بلالی، اسماعیل، محبی، سیده فاطمه، حسینی، و شیما سادات (1396). واکاوی کیفی چالش‌های ایفای هم‏زمان نقش‌های دانشجویی و خانوادگی. فصلنامۀ شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، 19(75)، 31-62. https://www.magiran.com/paper/1762386
 5. حیدری، آرمان، و دهقانی، حمیده (1395). بررسی کیفیی پدیدة تعارض خانواده-کار و چگونگی مدیریت آن در بین زنان معلم متأهل شهر دلوار. فصلنامۀ جامع‏شناسی کاربردی، 27(3)، 15-40. d 10.22108/jas.2016.20503
 6. دهکردی علی اکبری، مهناز، ایرانی، زیبا، و میانجی، الهام (1401). مدل‏یابی رابطۀ ساختاری تعارض کار-خانواده و فرسودگی شغلی با واسطه‏گری سرمایۀ روان‏شناختی در پرستاران. مطالعات روان‏شناسی و علوم تربیتی، 8(1) 300-321. https://irijournals.com/journals/psychology
 7. زارع، رضا، فتحی‏زاده، علیرضا، و عبدی‏نیا، حسین (1399). تأثیر مشکلات میان‏فردی بر تعارض کار-خانواده: واکاوی نقش میانجی‏گر فرسودگی احساسی و تعدیل‏گر انتقام‏جویی. فصلنامۀ مطالعات منابع انسانی، (1)، 119-134. 10.22034/jhrs.0621.105968
 8. طوسی، محمدعلی (1390). بالندگی سازمانی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 9. عریضی سامانی، سید حمیدرضا، دیباجی، سید میثم و صادقی، میثم (1390). بررسی رابطۀ تعارض کار-خانواده و حمایت سازمانی ادراک‏شده، استرس شغلی و خودتسلط‏یابی در کارکنان اقماری. پژوهش‏های روان‏شناسی بالینی و مشاروه، 1(2)، 115-170. d 10.22067/ijap.v1i2.8541
 10. غفارزاده، فاطمه (1380)، بررسی رابطۀ بین کیفیت زندگی کاری و بهبود فعالیت کارکنان ادارۀ کل سازمان آموزش فنی و حرفهای شهر اصفهان. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.
 11. قاسم‌زاده، علی (1384)، بررسی تأثیر مشاورۀ شغلی به شیوۀ نظریۀ سازگاری شغلی دیویس بر کیفیت زندگی کاری کارکنان رسمی شهرداری. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مشاورۀ شغلی دانشگاه اصفهان، اصفهان.
 12. قلاوند، مصطفی، و نعیمی، ابراهیم (1398). بررسی کیفی عوامل فردی بر تداوم تعارض کار خانواده در زنان متأهل پرستار. پنجمین کنفرانس ملی نوآوری‏های اخیر در روا ن‏شناسی، کاربردها و توانمندسازی با محوریت روان‏درمانی، تهران، دانشگاه شمس گنبد و با حمایت انجمن‌‌ها و گروه‌های آموزشی دانشگاه‌های کشور. https://civilica.com/doc/922497
 13. نازک‏تبار، حسین (1400). مطالعۀ ‌رابطۀ‌ حمایت اجتماعی ‌با تعارض کار-خانواده ‌نسبت ‌به کیفیت زندگی کاری کارگران (مورد مطالعه: کارگران شاغل در شهرک صنعتی‏ ساری). جامعه‏شناسی اقتصادی و توسعه، 10(2)، 205-226. 10.22034/jeds.2021.45784.1518
 14. نعیمی، گیتا، نظری، علی محمد، و ثنایی ذاکر، باقر ( 1393 ). بررسی رابطۀ بین کیفیت زندگی کاری و تعارض کار-خانواده با عملکرد شغلی کارکنان مرد متأهل. فصلنامۀ مشاورۀ شغلی و سازمانی، 4(10)، 57-75. https://www.sid.ir/paper/149488/fa

 

References

 1. Abtahi, H., & Kazemi, B. (2001). Efficiency. Tehran: Business Studies and Research Institute. (In Persian)
 2. Anafarta, J., & Nilgün, T. (2011). The relationship between work-family conflict and job satisfaction. International Journal of Business and Management‚ 6 (4), 67-81. org/10.5539/ijbm.v6n4p168
 3. Arizi Samani, S.H., Dibaji, S.M., & Sadeghi, M. (2010). Investigating the relationship between work-family conflict and perceived organizational support, job stress and self-control in satellite employees. Clinical and Counseling Psychology Researches, 1(2), 115-170. doi. 10.22067/ijap.v1i2.8541. (In Persian)
 4. Bagheri, Sh., & Hosseini, Sh.S. (2015). Studying the experience of female university faculty members in fulfilling family and professional responsibilities. Women's Quarterly in Culture and Art, 3(1), 117-134. doi.org/10.22059/jwica.2016.59120. (In Persian)
 5. Beutell, N.J., & Greenhaus, J.H. (1985). Some sources and consequences of inter-role conflict among married women. Proceeding of the Annual Meeting of the Eastern Academy of Management, 17, 2-6. doi.org/10.2307/258214
 6. Blali, I., Mohebi, S.F., & Hosseini, Sh.S. (2016). A qualitative analysis of the challenges of simultaneously playing student and family roles. Quarterly of the Social Cultural Council of Women and Family, 19(75), 31-62. https://www.magiran.com/paper/1762386. (In Persian)
 7. Bojan, O., Du, J., & Akmal, K. (2020). Work-family conflict impact on psychological safety and psychological well-being: a job performance model. Original Reseash Article. 11. doi: 10.3389/fpsyg.2020.00475
 8. Carlson, D.S., Grzywacz, G., & Zivnuska, S. (2009). Is work–family balance more than conflict and enrichment? Human Relations, 62(10), 1459-1486. org/10.1177/0018726709336500
 9. Cascio, F. Wayne. (1998). Managing human resources. fifth Edition, Mc Graw-Hill.
 10. Dehkordi, A., Akbari, M., Irani, Z., & Mianji, E. (2022). Modeling the structural relationship between work-family conflict and job burnout with the mediation of psychological capital in nurses. Psychological Studies and Educational Sciences, 8(1), 300-321. https://irijournals.com/journals/psychology. (In Persian)
 11. Ebrahimzadeh Dastjardi, R., Quaidamini Haroni, A., Sadeghi, M., & Mousavian, S.R. (2021). The lived experience of Shahrekord University professors of work-family conflict: a phenomenological study. Scientific Quarterly of Human Resources Studies. 11(1), 73-101. doi. 10.22034/jhrs.2021.130505. (In Persian) 
 12. Ghafarzadeh, F. (2001), investigating the relationship between the quality of work life and the improvement of employees' activity in the general office of the Technical and Vocational Education Organization of Isfahan city. Master's thesis, Islamic Azad University Khorasan. (In Persian)
 13. Ghalavand, M., & Naimi, I. (2018). Qualitative investigation of individual factors on the continuation of work-family conflict in married women nurses. The fifth national conference of recent innovations in psychology, applications and empowerment with a focus on psychotherapy, Tehran, Shams Gonbad University and with the support of associations and educational groups of the country's universities. https://civilica.com/doc/922497/. (In Persian)
 14. Ghasimzadeh, A. (2004). Investigating the effect of career counseling according to Davis' career adjustment theory on the quality of work life of official municipal employees. Master's thesis in career counseling, Isfahan University, Isfahan. (In Persian)
 15. Gözükara, I., & Çolakoğlu, N. (2016). The mediating effect of work family conflict on the relationship between job autonomy and job satisfaction. Journal of Procedia – Social and Behavioral Sciences, 229, 253 – 266. org/10.1016/j.sbspro.2016.07.136
 16. Greenhaus, J.H., & Powell, G.N. (2006). When work and family are allies: a theory of work family Academy of Management Review, 31(1),72-92. doi.org/10.2307/20159186
 17. Heydari, A., & Dehghani, H. (2015). Qualitative study of the phenomenon of family-work conflict and how to manage it among married female teachers in Delwar city. Applied General Science Quarterly, 27(3), 15-40. doi. 10.22108/jas.2016.20503. (In Persian)
 18. Jessica, M., Nicklin, , Shockley, M., & Hope, D. (2022). Self-compassion: implications for work-family conflict and balance. Journal of Vocational Behavior. 3(138): 147-160. doi.org/10.1016/j.jvb.2022.103785
 19. Koura, U., Sekine, M., Yamada, M. & Tatsuse, T. (2017). Work, family, and personal characteristics explain occupational and gender differences in work family conflict among Japanese civil servants. Journal of Public Health, 153, 78-90. org/10.1016/j.puhe.2017.08.010
 20. Naimi, G., Nazari, A.M., & Sanai, Z.B. (2013). Investigating the relationship between quality of work life and work-family conflict with job performance of married male employees. Career and Organizational Consulting Quarterly, 4(10), 57-75. https://www.sid.ir/paper/149488/fa. (In Persian)
 21. Nazktabar, H. (2021). Studying the relationship between social support and work-family conflict in relation to the quality of work life of workers (case study: workers working in Sari industrial town). Economic Sociology and Development, 10(2), 205-226. doi. 22034/jeds.2021.45784.1518. (In Persian)
 22. Nemaroupam, A., & Mant, F. (2004). Outcomes of work-family conflict. Journal of Management. 14(3): 475-491. doi:10.1177/014920638801400310
 23. Toosi, M.A. (2010). Organizational growth. Tehran: Public Management Education Center. (In Persian)
 24. Wang, I.A., Tsaib, H.Y., Leec, M.H., & Kod, R.C. (2019). The effect of work–family conflict on emotional exhaustion and job performance among service workers: the cross-level moderating effects of organizational reward and caring. The International Journal of Human Resource Management, doi: 10.1080/09585192.2019.1651373.
 25. Wayne, H.J., Matthews, R., Crawford, W., & Casper, W.J. (2019). Predictors and processes of satisfaction with work–family balance: examining the role of personal, work, and family resources and conflict and enrichment. Human Resource Management, 59(1), 25-42. org/10.1002/hrm.21971
 26. Yu-Te, T., Jovi, S., & Dian, E. (2022). Work-family conflict and sales people deviant behavior: the mediating role of job stress. Heliyon, 7;8(10). doi: 10.1016/j.heliyon. 2022.e10881

Zare, R., Fathizadeh, A., & Abdiniya, H. (2019). The effect of interpersonal problems on work-family conflict: Examining the role of mediator of emotional exhaustion and modifier of revenge. Human Resource Studies Quarterly, 10(1), 119-134. doi. 10.22034/jhrs.0621.105968. (In Persian)