نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم ‏آباد، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

چکیده

در محیط پیچیدۀ امروز، لازمۀ موفقیت سازمان­‌ها حفظ استخدام ­پذیری پایدار است. مزایای مربوط به بازآفرینی شغلی و کیفیت روابط با همکاران به ­طور اثربخش، موفقیت افراد برای ماندن در مشاغل استخدام‏پذیر را در دنیای بسیار رقابتی تعیین می­کنند. سازمان‌های دانش ‏بنیان که با استخدام افراد ماهر در جامعه نقشی مهم را دارا هستند، باید خود را با تغییر و تحولات نوظهور در محیط نوین سازمان همراه کنند و در این محیط رقابتی، برای پایداری استخدام ­پذیری تلاش کنند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کیفیت روابط با همکاران بر استخدام­ پذیری پایدار با نقش میانجی بازآفرینی شغلی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی پیمایشی است. جامعۀ پاسخگویان این پژوهش 120 نفر از کارشناسان سازمان‌های دانش ­بنیان فعال در پارک علم و فناوری استان لرستان بود که با استفاده از جدول مورگان 92 نفر به روش تصادفی ساده به­ عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌­آوری داده­ های پژوهش از پرسش‏نامۀ استاندارد استفاده شد و پایایی به روش آلفای کرونباخ سنجش شد و پایایی ترکیبی و روایی به روش همگرا سنجیده شدند. برای تجزیه­ و تحلیل داده ­ها، از رویکرد الگو­سازی معادلات ساختاری و نرم­افزار PLS استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ویژگی­های کیفیت روابط با همکاران (نیازهای کارکنان، رشد و پیشرفت، نیازهای شغلی) هم به­ صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق بازآفرینی شغلی بر استخدام ­پذیری پایدار اثر می­‌گذارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of the quality of relationships with colleagues on sustainable employability with the mediating role of career regeneration

نویسندگان [English]

 • Mohsen Arefnezhad 1
 • Faezeh Hasanvand 2

1 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

2 MSc, Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

چکیده [English]

Purpose: In today's complex environment, it is necessary for the success of organizations to maintain stable employability. The benefits related to job regeneration and the quality of relationships with colleagues effectively determine the success of people to stay in employable jobs in a very competitive world. Knowledge-based organizations, which play an important role in society by hiring skilled people, should associate themselves with the emerging changes and developments in the organization's new environment and strive for the stability of employability in this competitive environment. Today, the most important component of empowering employees for employability during employment is relationships with colleagues. All human beings need to establish relationships with others in the family, school, and work environments; Because creating good relationships is one of the most basic elements of happiness and success of every person in life. With these interpretations, co-worker relationship management constitutes an emerging trend in human resource management through creating and maintaining personal relationships and mutual value with employees based on information technology and also has an interesting impact on daily tasks, processes, and responsibilities. The current research was conducted to investigate the effect of the quality of relationships with colleagues on the ability to be employed sustainably with the mediating role of career regeneration.
Design/Methodology/Approach: This research is based on a practical purpose and in terms of method, it is a descriptive survey. The respondents of this research were 120 experts from knowledge-based organizations active in the science and technology park of Lorestan province. Using Morgan's table, 92 people were selected as a sample using a simple random method. A standard questionnaire was used to collect research data. Cronbach's alpha method and composite reliability and validity were measured by the convergent method. A structural equation modeling approach and pls software were used to analyze the data. Regarding the analysis method and software used in this research, it is necessary to explain that SPSS software and Cronbach's alpha were used to check and test the normality of the data and measure the reliability of the data collection tool. Also, Smart PLS software was used to measure the convergent and divergent validity of the questionnaire and to test the research hypotheses. Content validity, convergent validity, and divergent validity have been used to verify the validity of the measurement tool. Content validity has been established by ensuring the consistency between the measurement indicators and the existing literature, and it has been obtained through a survey of professors.
Findings: The results of the hypothesis test showed that the quality of relationships with colleagues has a positive and significant effect on sustainable employability; Also, the effect of the quality of relationships with colleagues on job regeneration was confirmed. In addition, the effect of the role of job regeneration on sustainable employability was confirmed. Finally, it can be said that job regeneration has a mediating role in the quality of relationships with colleagues on sustainable employability.
Discussion and Conclusion: The results of the research indicate that organizations should involve all employees in job regeneration to benefit from strategic benefits; Because this work brings many advantages for individuals and organizations. In addition, job reinvention is a personal human resource management practice, and its integration with management-oriented human resource management practices solves new work needs and challenges, and finally, new insight for managers and employers of knowledge-based organizations. brings to invent methods of quality relationships with colleagues to improve job skills as well as organizational effectiveness and sustainable employability. Regarding the practical and applied aspect of the current research, it should be said that by increasing the quality of relationships with colleagues based on friendship, trust, intimacy, personal concern and respect, organizations can develop participation in their organizational structure and enrich work and maintain Increase sustainable employability and also, to meet the emerging job needs, turn to job regeneration by improving the job skills of the employees and keep and hire skilled and qualified people in the organization while maintaining their strategic advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of relationships with colleagues
 • Sustainable employability
 • Job regeneration
 • Knowledge-based organizations
 1. ابراهیمی، الهام (1399). رسالت حرفه‌ای و بازآفرینی شغل: نقش تعدیلگر اشتیاق شغلی. پژوهشنامۀ مدیریت تحول، 12(2)، 1-20. org/10.22067/pmt.v12i2.84944
 2. آل‏احمد، متین (1394). طراحی الگوی جایگاه و ارتباط فردی با استناد به هرم نیازهای مازلو. دومین همایش بین‏المللی مدیریت و فرهنگ توسعه. قابل بازیابی از: https://civilica.com/doc/459817
 3. تابلی، حمید، عسکری باقرآبادی، محبوبه، و رهدار، محب­علی (1402). طراحی الگوی بازآفرینی شغلی بر اساس مدل‏یابی ساختاری تفسیری. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 16(60)، 277-298. .org/10.22111/JMR.2022.39363.5558
 4. حسن‌پور، اکبر، زاهدی، شمس‌السادات، و عباسی، طیبه (۱۳۹۰). بررسی تفاوت قابلیت استخدام کارکنان زن و مرد در سازمان‌های دولتی. فصلنامۀ مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان. ۹(1)، 119-142. .org/10.22051/JWSPS.2011.1394
 5. حسن‌زاده­ پسیخانی، محمد­صادق، حسن­زاده­ ثمرین، تورج، مؤذن‏­جمشیدی، میرحامی، و مؤذن­جمشیدی، میر­هادی (1401). تأثیر رهبری دوسوتوان بر بازآفرینی شغلی با تأکید بر نقش میانجی گرایش کارآفرینانه و نقش تعدیل‌کنندۀ تبادل اجتماعی سازمان. پژوهشنامۀ مدیریت تحول، 14(شمارۀ 2 پاییز و زمستان 1401)، 150-175. org/10.22067/tmj.2023.74936.1249
 6. حکاک، محمد، فتحی چگنی، فریبرز، و سپهوند، مسعود (1399). اثر شایستگی‌های مسیر شغلی بر استخدام‏پذیری با تحلیل نقش میانجی و تعدیلگر موفقیت مسیر شغلی و شوک‌های مسیر شغلی (مورد مطالعه: مجمع عمومی انجمن حسابرسان خبرۀ ایران). توسعۀ مدیریت و منابع انسانی و پشتیبانی، 16(60)، 83-106. https://sid.ir/paper/966545/fa
 7. دامغانیان، حسین، رستگار، عباسعلی، و یزدانی‌ زیارت، محمد (1397). طراحی و تبیین الگو‌ی شایستگی‌ در ارتباطات بین‏فردی سازمانی. مطالعات مدیریت، بهبود و تحول، 88(27)، 143-174. org/10.22054/jmsd.2018.8930
 8. دوبرین، اندرو جی (۱۳۹۶). روان‏شناسی کاربردی. ترجمۀ غلامرضا معمارزاده، حجت طاهری گودرزی و البرز قیتانی، چاپ سوم، نشر اندیشه‌های گوهربار.
 9. رنگریز، حسن، و رنجبر ­کبوترخانی، مصطفی (1397). توسعۀ کارکنان و تمایل به ترک‌ خدمت داوطلبانه با نقش میانجی قابلیت ‌استخدام. مطالعات رفتار سازمانی، 7(4), 189-212. 20.1001.1.23221518.1397.7.4.8.8
 10. زاهدی، سید محمد، و زکی‏زاده، سهیلا (۱۳۹۳). تأثیر قابلیت استخدام بر موفقیت کارراهۀ شغلی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان قزوین. فصلنامۀ مدیریت توسعه و تحول، 6(۱۷)، ۶۳-۷۳. https://jdem.qazvin.iau.ir/article_438.html
 11. زاهدی، شمس السادات، روشندل اربطانی، طاهر، و حسن‌پور، اکبر (۱۳۸۹). عوامل سازمانی مؤثر بر قابلیت استخدام کارکنان در سازمان‌های دولتی، فصلنامۀ مدیریت دولتی، ۲(۴)، ۷۳-۸۸. 20.1001.1.20085877.1389.2.4.5.3
 12. سرمد، زهره، حجازی، الهه، و بازرگان، عباس (1390). روش پژوهش در علوم رفتاری. انتشارات آگاه.
 13. سلیمانی‏نژاد، عادل، ولی‏نژاد، مینا، و اسدالهی، زهرا (1397). بررسی همبستگی مدیریت ارتباط با کارکنان بر عملکرد سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1395. مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 17(2)، 157-168. 20.1001.1.17353165.1397.17.2.5.6
 14. شصتی، شیرین، مهدی‏زاده اشرفی، علی، و جهانگیرفرد، مجید (1399). شناسایی، کمی‏سازی و الویت‏بندی ابعاد و مؤلفه‌های تبیین‌کنندۀ بازآفرینی شغلی در بخش اداری نظام سلامت ایران. سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 4(4)، 16-33. 10.30495/JHM.2022.70318.11079
 15. عارف‏نژاد، محسن، و سپهوند، رضا (1396). اثر جهت‌گیری مسیر شغلی متنوع بر قابلیت استخدامی کارکنان با نقش میانجی سرمایۀ مسیر شغلی (مطالعۀ موردی: ترخیص‌‏کاران گمرک شهید رجایی هرمزگان). مدیریت دولتی، 9(4)، 687-708. 10.22059/JIPA.2018.251033.2183
 16. عاشقی، حسن، و قهرمانی، محمد (1395). تدوین برنامۀ توسعۀ حرفه‏ای مدیران و کارکنان شعب در حوزۀ بانکی و پولی (مورد بانک توسعۀ تعاون). آموزش و توسعۀ منابع انسانی، 3(11 )، 1-20. https://sid.ir/paper/255501/fa
 17. فرهنگی، علی‏اکبر، و صفرزاده، حسین (1385). نظریه‏های ارتباطات سازمانی. تهران: راسا، 271-73.
 18. مجیدی هتکه‏لویی، سحر، غضنفری، مهسا، و حقانی، زهرا (1402). نقش مهارت‌های «تخصصی» و «کسب‌وکار» در شکل‌گیری قابلیت استخدام‌پذیری در دانش‌آموختگان رشتۀ معماری. فصلنامۀ کارافن، 19(4)، 127-146. 10.48301/KSSA.2022.329362.2006
 19. مرادیان، سجاد، جهانگیرفرد، مجید، و مهدی‏زاده اشرفی، علی (1401). طراحی الگوی روابط کارکنان با همکاران مبتنی بر رویکرد هرمنوتیک. مطالعات رفتاری در مدیریت، 13(29)، 141-157. https://bsm.ntb.iau.ir/article_691111.html
 20. منفرد، محمود، و لگزیان، محمد ( ۱۳۹۴ ) تأثیر ارتباطات سازمانی اثربخش بر پیاده‌سازی معماری مدیریت منابع انسانی، پژوهشی در استانداری خراسان رضوی، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، ۵(۴)، 225-252. 20.1001.1.22286977.1394.5.4.5.2
 21. موتابی، فرشته، و فتی، لادن (1385). مهارت ارتباط مؤثر. تهران، ایران: انتشارات دانژه.
 22. مهداد، علی، ذاکرین، سمیه، و مهدی زادگان، ایران (1392). اثرات تعدیل‌کنندۀ ویژگی‌های شخصیتی بر رابطۀ بین ابعاد عدالت سازمانی ادراک‌شده و تمایل به خشونت در محل کار. دانش و پژوهش در روان‏شناسی کاربردی، 14(2)، 69-78. https://sid.ir/paper/163949/fa
 23. نعامی، عبدالزهرا، و شناور، فضل‏الله (1393). اثر دگرگون‌سازی شغلی بر عملکرد تکلیفی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری انگیزش شغلی، فصلنامۀ پژوهش‌های نوین روان‏شناختی. 9(36). 155-180. https://journals.tabrizu.ac.ir/article_4047.html

 

 

 

 

References

 1. Adinolf, P., Piscopo, G., De Gennaro, D., & Giampaola, V. (2021). Quality research in the school sector: a job (re) design perspective for total quality management. In Academy of Manage ment Proceedings, 1, 12617. Briarclif Manor, NY 10510, USA. org/10.5465/AMBPP.2021.12617abstract
 2. Al-Ahmad, M. (2014). Designing a model of position and individual communication based on Maslow's pyramid of needs. International Conference on Management and Development Culture. https://civilica.com/doc/459817 (In Persian)
 3. Arefnejad, M., & Sepahund, R. (2018). The effect of diverse career path orientation on the employability of employees with the mediating role of career path capital (case study: customs clearance workers of Shahid Rajaei Hormozgan). Public Administration, 9(4), 687-708. doi. 22059/JIPA.2018.251033.2183. (In Persian)
 4. Asheghi, H., & Ghahrani, M. (2015). Developing a professional development program for branch managers and employees in the banking and monetary field (case of Cooperative Bank). Education and Development of Human Resources, 3(11), 1-20. https://sid.ir/paper/255501/fa. (In Persian)
 5. Bakker, A., & Oerlemans, W. (2019). Daily job crafting and momentary work engagement: a self determination and self regulation perspective. Journal of Vocational Behavior, 112(2019), 417-430. doi.org/10.1016/j.jvb.2018.12.005
 6. Blanc, P.M., Demerouti, E., Bakker, A.B., Fraccaroli, F., & Sverke, M. (2017). How can I shape my job to suit me better? Job crafting for sustainable employees and organizations. In Nik Chmiel, F. Fraccaroli, & M. Sverke (Eds.), An introduction to work and organizational psychology: An international perspective, 48–63. Wiley. doi: 10.1002/9781119168058.ch3
 7. Chant, S., Jenkinson, T., Randle, J., & Russell, G. (2002). Communication skills: some problems in nursing education and practice. Journal of Clinical Nursing, 11(1), 12-21. org/10.1046/j.1365-2702.2002.00553.x
 8. Clark, M.S., & Mills, J.R. (2011). A theory of communal (and exchange) relationships. In P. van Lange, A.W. Kruglanski, & E.T. Higgins (Eds.). Handbook of theories of social psychology, 2, 232–250. SAGE Publications Ltd. org/10.4135/9781446249222.n38
 9. Damghanian, H., Rostgar, A., & Yazdani-Ziyarat, M. (2018). Designing and explaining the competency model in organizational interpersonal communication. Management Studies, Improvement and Transformation, 88(27), 143-174. doi.org/10.22054/jmsd.2018.8930. (In Persian)
 10. DiRenzo, M.S., & Greenhaus, J.H. (2011). Job search and voluntary turnover in a boundary less world: a control theory perspective. Academy of Management Review, 36(3), 567-589. org/10.5465/amr.2009.0333
 11. Dobrin, A. (2016). Applied psychology. Translated by Memarzadeh, Gh., Taheri Godarzi, H., & Qeytani A., Published by Andrew G Som, Goharbar's Thoughts Publishing. (In Persian)
 12. Ebrahimi, E. (2021). Professional mission and job reinvention: the moderating role of job passion. Journal of Change Management, 12(2), 1-20.org/10.22067/pmt.v12i2.84944. (In Persian)
 13. Farhangi, A.A., & Safarzadeh H. (2006). Organizational communication theories. Tehran: Rrasa, 271-73. (In Persian)
 14. Federici, E., Boon, C., & Den Hartog, D.N. (2021). The moderating role of HR practices on the career adaptability-job crafting relationship: a study among employee - manager dyads. The International Journal of Human Resource Management, 32(6), 1339-1367. org/10.1080/09585192.2018.1522656
 15. Finn, D. (2000). From full employment to employability: a new deal for Britain's unemployed. International Journal of Manpower, 21(5), 384-399. org/10.1108/01437720010377693
 16. Fleuren, B.P., de Grip, A., Jansen, N.W., Kant, I., & Zijlstra, F.R. (2016). Critical refections on the currently leading defnition of sustainable employability. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 42(6), 557–560. org/10.5271/sjweh.3585
 17. Fornell, C., & Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39–50. org/10.1177/002224378101800104
 18. Fugate, M., Kinicki, A.J., & Ashforth, B.E. (2004). Employability: a psycho - social construct, its dimensions, and applications. Journal of Vocational Behavior, 65(1), 14-38. org/10.1016/j.jvb.2003.10.005
 19. Grant, A.M., & Parker, S.K. (2009). Redesigning work design theories: the rise of relational and proactive perspectives. The Academy of Management Annals, 3(1), 317–375. doi.org/10.1080/19416520903047327
 20. Grimland, S., Vigoda-Gadot, E., & Baruch, Y. (2012). Career attitudes and success of managers: the impact of chance event, protean, and traditional careers. International Journal of Human Resource Management, 23(6), 1074–1094. org/10.1080/09585192.2011.560884
 21. Hakak, M., Fathi Chegani, F., & Sephond, M. (2020). The effect of career path competencies on employability by analyzing the mediating and moderating role of career path success and career path shocks (case study: General Assembly of the Iranian Certified Accountants Association). Management Development and Human Resources and Support, 16(60), 83-106. SID. https://sid.ir/paper/966545/fa. (In Persian)
 22. Hasanpour, A., Zahedi, Sh.S., & Abbasi, T. (2011). Investigating the difference in employability of male and female employees in government organizations. Women's Psychological Social Studies Quarterly. 9(1), 142-119. doi. 10.22051/JWSPS.2011.1394. (In Persian)
 23. Hassanzadeh Psikhani, M.S., Hassanzadeh Samrin, T., Moezen Jamshidi, M.H., & Moezen Jamshidi, M.H. (2022). The effect of ambidextrous leadership on job regeneration with an emphasis on the mediating role of entrepreneurial orientation and the moderating role of social exchange in the organization. Transformation Management Research Journal, 14 (2, Autumn and Winter), 150-175. doi.org/10.22067/tmj.2023.74936.1249. (In Persian)
 24. Irfan, S.M., Qadeer, F., Sarfraz, M., & Abdullah, M.I. (2023). Relational triggers of job crafting and sustainable employability: examining a moderated mediation model. Current Psychology, 1-20.‏ org/10.1007/s12144-023-05088-w
 25. Kim H., Im, J., & Qu, H. (2018). Exploring antecedents and consequences of job crafting. Int J Hosp Manag, 75, 18-26. doi: 10.1016 /j.ijhm.2018.02.014
 26. Kram, K.E., & Isabella, L.A. (1985). Mentoring alternatives: the role of peer relationships in career development. Academy of Management Journal, 28(1), 110–132. doi.org/ 10.1080/19416520903047327
 27. Li, J., Yang, H., Weng, Q., & Zhu, L. (2021). How diferent forms of job crafting relate to job satisfaction: the role of person-job fit and age. Current Psychology, 42(3), 1–15. doi. org/10.1007/s12144-021-02390-3
 28. Lin, Y. (2015). Are you a protean talent? The influence of protean career attitude, learning-goal orientation and perceived internal and external employability. Career Development International, 20(7), 753-772. org/10.1108/CDI-04-2015-0056
 29. Luu, T.T., Dinh, K., & Qian, D. (2019). Ambidextrous leadership, entrepreneurial orientation and job crafting. European Business Review. 31(2), 260-282. org/10.1108/EBR-06-2015-0061
 30. Majidi Hatke Louis, S., Ghazanfari, M., & Haqqani, Z. (2023). The role of "specialist" and "business" skills in the formation of employability in architecture graduates. Karafan Scientific Quarterly, 19(4), 127-146. doi. 10.48301/KSSA.2022.329362.2006. (In Persian)
 31. A., Zakerin, S., & Mehdizadegan, S. (2013). Moderating effects of personality characteristics on the relationship between perceived organizational justice' dimensions and work place violence tendency. Knowledge and Research in Applied Psychology, 14(2): 69-78. SID. https://sid.ir/paper/163949/fa. (In Persian)
 32. Monfared, M., & Legzian, M. (2016) The effect of effective organizational communication on the implementation of human resource management architecture, a study in Khorasan Razavi Governorate, Organizational Resource Management Research, 5(4), 225-252. doi. 20.1001.1.22286977.1394.5.4.5.2. (In Persian)
 33. Mootabi F. (2006). Effective communication skill. Tehran, Iran: Danzhe Publications. (In Persian)
 34. Moradian, S., Jahangirfard, M., & Mehdizadeh Ashrafi, A. (2022). Designing a model of employee relations with colleagues based on the hermeneutic approach. Behavioral Studies in Management, 13(29), 141-157. (In Persian)
 35. Morgeson, F.P., & Campion, M.A. (2002). Minimizing tradeofs when redesigning work: Evidence from a longitudinal quasi experiment. Personnel Psychology, 55(3), 58. org/10.1111/j.1744-6570.2002.tb00122.x
 36. Naami, A.Z, & Shenavar, F.A. (2014). The effect of job transformation on task performance and organizational citizenship behavior mediated by job motivation, Quarterly Journal of New Psychological Research. 9(36). 155-180. (In Persian)
 37. Oldham, G.R., & Hackman, J.R. (2010). Not what it was and not what it will be: the future of job design research. Journal of Organizational Behavior, 31(2–3), 463–479. org/10.1002/job.678
 38. Parker, S.K., Bindl, U.K., & Strauss, K. (2010). Making things hap pen: A model of proactive motivation. Journal of Management, 36(4), 827–856. org/10.1177/0149206310363732
 39. Poczwardowski, A., Barott, J., & Henschen, K. (2002). The athlete and coach: their relationship and its meaning: results of an interpretative study. International Journal of Sport Psychology, 33(1), 116-140.
 40. Rangriz, H., & Ranjbar Kabutrakhani, M. (2019). Employee development and willingness to leave the service voluntarily with the mediating role of employability. Organizational Behavior Studies, 7(4), 189-212. 20.1001.1.23221518.1397.7.4.8.8. (In Persian)
 41. Rashmi, K., & Kataria, A. (2021), The mediating role of work-life balance on the relationship between job resources and job sat isfaction: perspectives from Indian nursing professionals, International Journal of Organizational Analysis, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. org/10.1108/IJOA-04-2021-2722
 42. Reijo R. (2013). Field of organizational- industrial psychology. Translated by Hoseinzadeh, D., Lobadi, Z., & Salehi P., Tehran, Iran: Maziyar Publications.
 43. Sarmad, Z., Hijazi, E., & Bazargan, A. (2011). Research methods in behavioral sciences. Agah Publications. (In Persian)
 44. Shasti, Sh., Mehdizadeh Ashrafi, A., & Jahangirfard, M. (2020). Identification, quantification and prioritization of dimensions and components explaining job regeneration in the administrative sector of Iran's health system. Islamic Lifestyle Centered on Health, 4(4), 16-33. doi. 10.30495/JHM.2022.70318.11079. (In Persian)
 45. Shin, Y., & Hur, W. (2019). Linking flight attendants ' job crafting and OCB from a JD-R perspective: a daily analysis of the mediation of job resources and demands. Journal of Air Transport Management, doi: 10.1016/j.jairtraman.2019.101681
 46. Singh, A.K. (2014). Role of interpersonal communication in organizational effectiveness. International Journal of Research in Management & Business Studies, 1(4), 36-93.
 47. Slemp, G.R., & Vella-Brodrick, D.A. (2013). The job crafting questionnaire: a new scale to measure the extent to which employees engage in job crafting. International Journal of Wellbeing, 3(2), 126-146. doi: 10.5502/ijw.v3i2.1
 48. Smith, C.L. (2014). The relational context of employee engagement: an intrinsic perspective. Colorado State University.
 49. Solberg, E., & Wong, S. (2016). Crafting one's job to take charge of role overload: when proactivity requires adaptivity across levels. The Leadership Quarterly. 27(5). 713-725. doi.org/10.1016/j.leaqua.2016.03.001
 50. Soleimaninejad, A., & Valinejad, M., & Asdalahi, Z. (2018). Investigating the correlation of relationship management with employees on the organizational performance of employees in Rafsanjan University of Medical Sciences in 2015. Scientific Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 17(2), 157-168. doi. 20.1001.1.17353165.1397.17.2.5.6. (In Persian)
 51. Tabli, H., Askari Bagharabadi, M., & Rahdar, M.A. (2023). Designing a pattern of job regeneration by interpretive structural modeling. Public Management Research, 16(60), 277-298. doi. 10.22111/JMR.2022.39363.5558. (In Persian)
 52. Thijssen, J.G., Van der Heijden, B., & Rocco T.S. (2008). Toward the employability link model: current employment transition to future employment perspectives. Journal of Human Resource Development Review, 7(2), 165-183. org/10.1177/1534484308314955
 53. Van den Broeck, A., Vansteenkiste, M., De Witte, H., Soenens, B., & Lens, W. (2010). Capturing autonomy, competence, and relatedness at work: construction and initial validation of the work related basic need satisfaction scale. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83(4), 981-1002. doi.org/10.1348/096317909X481382
 54. Van der Heijde, C.M., & Van der Heijden, B.I.J.M. (2006). A competence based and multidimentional operationalization and measurement of employability. Human Resource Management, 45(3), 449-476. org/10.1002/hrm.20119
 55. Vanhercke, D., De Cuyper, N., Peeters, E., & De Witte, H. (2014). Defning perceived employability: a psychological approach. Personnel Review, 43(4), 592–605. org/10.1002/hrm.20119
 56. Yamaguchi, I. (2017). Instruments for organizational communication assessment for Japanese facilities. Corporate Communications: An International Journal, 22(4), 471-485. doi.org/10.1108/CCIJ-04-2017-0045
 57. Zafar, J., & Bint Mat. N. (2012). Protean career attitude, competency development & career success: a mediating effect of perceived employability. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(4), 204-223.
 58. Zahedi, S.M., & Zakizadeh, S. (2014). The effect of employability on the career success of employees of the National Oil Products Distribution Company of Qazvin province. Development and Transformation Management Quarterly, (17), 63-73. https://jdem.qazvin.iau.ir/article_438.html. (In Persian)
 59. Zahedi, Sh.S., Roshandel Arbatani, T., & Hassanpour, A. (2010). Organizational factors affecting the employability of employees in government organizations. State Administration Quarterly, 2(4), 73-88. 20.1001.1.20085877.1389.2.4.5.3. (In Persian)