نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‏شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 استادیار روان‏شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهشگر از انجام این پژوهش، بررسی رابطۀ رهبری اخلاقی و استرس شغلی با نقش میانجی ابهام شغلی در کارکنان کارخانۀ پویش تهویۀ تهران است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و در زمرۀ پژوهش‏های توصیفی همبستگی قرار می‏گیرد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل 450 نفر از کارگران و کارمندان کارخانۀ پویش تهویه واقع در شهر تهران بود. روش تحقیق به‏ کارگرفته‏ شده در این پژوهش، توصیفی همبستگی بوده است. حجم نمونۀ این پژوهش شامل 114 نفر بر اساس فرمول تابچنیک و فیدل (2007) است. اطلاعات مورد نیاز به دو روش مطالعات کتابخانه‏ای (به منظور تدوین فرضیات) و روش میدانی (به منظور آزمون فرضیات) گردآوری شد. در این پژوهش، از پرسش‏نامۀ رهبری اخلاقی، استرس شغلی و ابهام شغلی استفاده شد. در این مطالعه، به منظور تعیین روایی از روش محتوایی و برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. آلفای کرونباخ برای رهبری اخلاقی 0/755، برای استرس شغلی 0/782 و برای ابهام شغلی 0/899 گزارش شد. برای تحلیل داده‏ ها نیز از روش ضریب همبستگی و رگرسیون با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. طبق نتایج، بین رهبری اخلاقی و استرس شغلی رابطه وجود دارد. بین رهبری اخلاقی با ابهام شغلی رابطه وجود دارد. بین استرس شغلی با ابهام شغلی رابطه وجود دارد. از آنجا که تمامی روابط به اثبات رسیدند، می ‏توان نتیجه گرفت رهبری اخلاقی و استرس شغلی با نقش میانجی ابهام شغلی در کارکنان کارخانۀ پویش تهویۀ تهران با هم ارتباط دارند؛ از این رو، فرضیۀ اصلی پژوهش به تأیید می ‏رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between ethical leadership and job stress with the mediating role of job ambiguity among the employees of the Tahvieh Pooyesh Tehran Company

نویسندگان [English]

 • Maryam Rezayi Chayjani 1
 • Mahdi Shariatmadari 2

1 Master of Industrial and Organizational Psychology, Tehran Markazi branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Educational, Tehran Markazi branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,

چکیده [English]

Purpose: Ethical leadership is related to important consequences such as motivation, satisfaction, performance, social behavior, occupational anxiety, and destructive behaviors. Also, ethical leadership and leadership considerations are the strongest factors affecting job anxiety. When employees believe that their managers create an atmosphere of psychological support, mutual trust, help and friendship, and clarity of roles and tasks (a considerate leader), they experience less job ambiguity and, as a result, less job anxiety. Ethical leaders can also reduce job ambiguity by creating clear job expectations, which in turn has a great effect on reducing job anxiety. Ethical leaders model appropriate ethical behavior and provide guidance for how followers should respond to ethical dilemmas. When leaders are honest and trustworthy, job ambiguity among subordinates is reduced. Therefore, the purpose of this research is to survey the relationship between moral leadership and job stress with the mediating role of job ambiguity in the employees of Tehran's air conditioning factory.
Design/Methodology/Approach: This research is of an applied type and is included in descriptive correlational research. The statistical population of this study consisted of 450 workers and employees of the ventilation factory located in Tehran. The research method used in this research was correlational descriptive. The sample size of this research includes 114 according to the formula of Tabachnick and Fidel. The required information was collected by two methods: library studies (to develop hypotheses) and field method (to test hypotheses). In this research, ethical leadership, job stress, and job ambiguity questionnaires were used. In this study, the content method was used to determine validity and Cronbach's alpha method was used to determine reliability, which was reported as 0.755 for ethical leadership, 0.782 for job stress, and 0.899 for job ambiguity. For data analysis, correlation coefficient and regression methods were used with the help of SPSS software.
Findings: According to the results, there is a relationship between ethical leadership and job stress. There is a relationship between ethical leadership and job ambiguity. There is a relationship between job stress and job ambiguity. Since all the relationships were proven, it can be concluded that moral leadership and job stress are related to the mediating role of job ambiguity in the employees of Tehran Poveish Ventilation Factory; Therefore, the main hypothesis of the research is proven.
Discussion and Conclusion:   When employees believe that their managers create an atmosphere full of psychological support, mutual trust, help, and friendship (a considerate leader), they experience less role anxiety and, as a result, less job anxiety. Ethical leaders, relying on truth and moral character, awareness, moral orientation to society and people, motivating, encouraging, empowering, and morally responsible management along with observing moral values, should be able to reduce the level of job ambiguity among employees in different fields. Finally, it was concluded that job ambiguity causes job anxiety, and it psychologically leads to poor performance of employees.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethical leadership
 • Job stress
 • Job ambiguity
 1. قنبری، سعید (1396). رهبری اخلاقی. ماهنامۀ مدیریت تدبیر، 27(291), 42-46. http://tadbir.imi.ir/article-3523-1-fa.html
 2. مریدی، مریم، و مریدی، آیناز (1401). استفاده از رهبری اخلاقی برای کاهش استرس شغلی و بهبود کیفیت عملکرد. سومین کنفرانس بین‏المللی رویکردهای نوین مدیریت، روان‏شناسی و علوم انسانی در قرن ۲۱. https://civilica.com/doc/1472407
 3. عبدالهی، حسین، شجاع قلعه دختر، لیلا، عباس‏پور، عباس، و مینایی، اصغر (1401). شناسایی و اعتباریابی مؤلفه‏ها و ابعاد رهبری اخلاقی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با رویکرد شایستگی. فصلنامۀ توسعۀ آموزش جندی شاپور اهواز، 13(2)، 296-310.‎ org/10.22118/edc.2021.285585.1799
 4. عزیزی، شهریار (1395). روش پژوهش در مدیریت با تأکید بر مثال‏های کاربردی .تهران: سمت. https://samt.ac.ir/fa/book/1834
 5. نورالهی، سعید، نظرزاده زارع، محسن و موسوی، سید میثم (1401). نقش توانمندسازی روان‏شناختی در رابطۀ میان رهبری دوسوتوان با رضایت و استرس شغلی معلمان در آموزش مجازی. فناوری آموزش، 16(3), 511-524.‎ org/10.22061/tej.2022.8606.2694

References

 1. Abdullahi, H., Qala Dokhtar, L., Abbaspour, A., & Minaei, A. (2022). Identifying and validating the components and dimensions of ethical leadership of the managers of educational groups of Mashhad University of Medical Sciences with a competency approach. The Quarterly Journal of the Development of Jundi Shapoor Ahvaz Education, 13(2), 296-310. doi.org/10.22118/edc.2021.285585.1799.‎ (In Persian)
 2. AbuAlRub, R.F. (2004). Job stress, job performance, and social support among hospital nurses. Journal of Nursing Scholarship, 36(1), 73-78. doi.org/10.1111/j.1547-5069.2004. 04016.x
 3. Azizi, S.H., (2015). Research method in management with emphasis on practical examples. Tehran: Samt. https://samt.ac.ir/fa/book/1834/. (In Persian)
 4. Brown, M.E., Treviño, L.K., & Harrison, D.A. (2005). Ethical leadership: a social learning perspective for construct development and Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97(2): 117- 134. doi:10.1016/j.obhdp.2005.03.002
 5. Cakir, M.S., Wardman, J. K., & Trautrims, A. (2022). Ethical leadership supports safety voice by increasing risk perception and reducing ethical ambiguity: evidence from the COVID‐19 pandemic. Risk Analysis. 43(9), 1902-1916. doi.org/10.1111/risa.14053
 6. Dannery, F., & Ruswanti, E. (2022). The influence of ethical leadership on ambiguity, motivation, stress, and performance employees of PT Aerospace. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 5(3), 28603-28616. doi.org/10.33258/birci.v5i3.6961
 7. Engelbrecht, A.S., Heine, G., & Mahembe, B. (2017). Integrity, ethical leadership, trust and work engagement. Leadership & Organization Development Journal, 38(3), 368-379. doi.org/10.1108/LODJ-11-2015-0237
 8. Ghanbari, S. (2016). Ethical leadership. Specialized Scientific-Educational Monthly of Tadbir Management, 27(291), 42-46. URL: http://tadbir.imi.ir/article-3523-1-fa.html. ‎ (In Persian)
 9. Jamal, M. (2007). Job stress and job performance controversy revisited: an empirical examination in two countries. International journal of stress management, 14(2), 175. doi.org/10.1037/1072-5245.14.2.175
 10. Kalshoven, K., Den Hartog, D.N., & De Hoogh, A.H.B. (2011a). Ethical leadership at work questionnaire (ELW): development and validation of a multidimensional The Leadership Quarterly 22. 51–69. doi:10.1016/j.leaqua.2010.12.007
 11. Khattak, M.A., Ul-Ain, Q., & Iqbal, N. (2013). Impact of role ambiguity on job satisfaction, mediating role of job stress. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 3(3), 28-39. doi:10.6007/IJARAFMS/v3-i3/33
 12. Loan, L.J.M.S.L. (2020). The influence of organizational commitment on employees’ job performance: the mediating role of job satisfaction. Management Science Letters, 10(14), 3307-3312. doi.org/10.5267/j.msl.2020.6.007
 13. Marcatto, F., Colautti, L., Larese Filon, F., Luis, O., & Ferrante, D. (2014). The HSE management standards indicator tool: concurrent and construct validity. Occupational Medicine, 64(5), 365-371. doi.org/10.1093/occmed/kqu038
 14. Mayer, D.M., Aquino, K., Greenbaum, R.L., & Kuenzi, M. (2012). Who displays ethical leadership, and why does it matter? An examination of antecedents and consequences of ethical leadership. Academy of Management Journal, 55(1), 151-171. doi.org/10.5465/amj.2008.0276
 15. Mensah, A. (2021). Job stress and mental well-being among working men and women in Europe: the mediating role of social support. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(5), 1-18. doi.org/10.3390/ijerph18052494.
 16. Moridi, M., & Moridi, A. (1401). Using ethical leadership to reduce job anxiety and improve performance quality. The third international conference on new approaches to management, psychology and humanities in the 21st century. https://civilica.com/doc/1472407. (In Persian)
 17. Nooralhi, S., Nazarzadeh Zare, M., & Mousavi, S.M. (2022). The role of psychological empowerment in the relationship between ambidextrous leadership and teachers' job satisfaction and anxiety in virtual education. Education Technology, 16(3), 511-524. doi.org/10.22061/tej.2022.8606.2694. (In Persian)
 18. Othman, R. (2008). Organisational politics: the role of justice, trust and job ambiguity. Singapore Management Review, 30(1), 43-54. http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/16006
 19. Parker, D.F., & DeCotiis, T.A. (1983). Organizational determinants of job stress. Organizational Behavior and Human Performance, 32(2), 160-177. doi.org/10.1016/0030-5073(83)90145-9
 20. Rizzo, J.R., House, R.J., & Lirtzman, S.I. (1970). Role conflict and ambiguity in complex organizations. Administrative Science Quarterly, 15(2), 150-163. doi.org/10.2307/2391486
 21. Schwepker, C.H., & Dimitriou, C.K. (2021). Using ethical leadership to reduce job stress and improve performance quality in the hospitality industry. International Journal of Hospitality Management, 94(2), 15-27. doi.org/10.1016/j.ijhm.2021.102860
 22. Shin, Y., Hur, W.M., Park, K., & Hwang, H. (2020). How managers’ job crafting reduces turnover intention: the mediating roles of role ambiguity and emotional exhaustion. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(11), 1-17. doi.org/10.3390/ijerph17113972
 23. Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2007). Experimental designs using ANOVA (Vol. 724). Belmont, CA: Thomson/Brooks/Cole. https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=478525
 24. Wu, F., Ren, Z., Wang, Q., He, M., Xiong, W., Ma, G., ... & Zhang, X. (2021). The relationship between job stress and job burnout: the mediating effects of perceived social support and job satisfaction. Psychology, Health & Medicine, 26(2), 204-211. doi.org/10.1080/13548506.2020.1778750.