نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه منابع انسانی، دانشکدۀ منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر سبک رهبری سلامت‌محور بر سلامت روانی کارکنان با نقش میانجی نیازهای روان‏شناختی منابع انسانی است. پژوهش فعلی از نظر هدف کاربردی است و از نظر گردآوری داده‌ها، پژوهشی با رویکرد توصیفی-پیمایشی است. جامعۀ‌ آماری پژوهش شامل تمامی مدیران و کارکنان ادارۀ کل بهزیستی استان فارس به تعداد 254 نفر و حجم نمونۀ آماری بر اساس فرمول تخمین نمونۀ کوکران 153 نفر از کارکنان است. به‌ منظور جمع‌آوری داده‌ها و سنجش ارتباط میان متغیرهای پژوهش از ابزار پرسش‌نامه‌ استفاده‌ شده است. همچنین، برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری بهره گرفته ‌شده است و از نرم‌افزارهای تحلیل آماری SPSS22 وLisrel استفاده ‌شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد رهبری سلامت‌محور بر سلامت روانی کارکنان و نیازهای روان‏شناختی منابع انسانی تأثیری معنادار دارد و نیازهای روان‏شناختی منابع انسانی بر سلامت روانی کارکنان نیز تأثیری معنادار دارد و در نهایت، رهبری سلامت‌محور بر سلامت روانی کارکنان با نقش میانجی نیازهای روان‏شناختی منابع انسانی تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the effect of health-oriented leadership style on employees mental health with the mediating role of psychological needs of human resources

نویسندگان [English]

 • Hossein Hamzavi 1
 • Mohammad Javad Kameli 2
 • Reza Azarpara 3
 • Hossein Karimi 4

1 Master's Degree in organizational behavior management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Human Resources, Faculty of Organizational Resources, University of Police Sciences, Tehran, Iran.

3 Master of Business Administration, University of Tehran, Tehran, Iran.

4 Master's Degree in Energy Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The mental health of the employees of the organization is very important. The increase in environmental complexity has increased the need for new organizational strategies to strengthen the health and mental health of employees. People's mental health is defined as a state of satisfaction and happiness, work-life balance, the ability to deal with daily pressures and stresses, the ability to create and maintain constructive relationships with other people, and the ability to have a meaningful and purposeful life. The purpose of this research is to investigate the effect of a health-oriented leadership style on the mental health of employees with the mediating role of the psychological needs of human resources.
Methodology: The current research in terms of the method is quantitative, in terms of purpose is applied research in the field of human resources and organizational behavior, and in terms of collecting data and information is research with a descriptive survey approach. The statistical population of the research includes all managers and employees of the General Welfare Department of Fars province, numbering 254 people, and the statistical sample size based on Cochran's sample estimation formula is 153 employees. To collect data and measure the relationship between research variables, a questionnaire was used. Questionnaire criteria to measure the variable of health-oriented leadership were adapted from Safar Mohammadlou et al. (1401) with four dimensions (quality of life of employees, job actions, management and leadership style, and environmental strategies), to measure the variable of psychological needs of human resources the criteria were adopted from the Humphreys questionnaire by Soltaninejad et al. (2003) with four dimensions (self-esteem, self-awareness, self-renewal, and sense of belonging), and the mental health variable of employees was adopted from Keyes (2002) with three dimensions (emotional well-being, mental health, and social health). Also, to analyze the data, the structural equation modeling method, and SPSS 22 and Lisrel statistical analysis software were used.
 Findings: The results of this research showed that health-oriented leadership has a significant effect on the mental health of employees and the psychological needs of human resources; Also, the psychological needs of human resources have a significant effect on the mental health of employees; And finally, health-oriented leadership has a significant effect on the mental health of employees with the mediating role of psychological needs of human resources.
 Discussion and Conclusion: Health-oriented leadership style improves the health and mental health of employees by strengthening the psychological needs of human resources in the organization. This type of leadership style, through the component of managing the quality of life of employees, has encouraged them to maintain a balance between their personal and professional lives, which can lead to self-awareness, a sense of belonging to the organization, reducing stress and increasing employee satisfaction to improve health. On the other hand, health-oriented leaders use environmental strategies to create a work and spiritual environment that is governed by moral values and norms, through the two components of self-respect and self-awareness, so that employees can easily communicate with each other and learn and benefit from each other's experiences and knowledge, and as a result, help to improve the morale and mental health of employees in the atmosphere of constructive cooperation.. Finally, health-oriented leaders have paid attention to the issue that the job is one of the most important sources for physical and mental injuries, and by creating conditions for each employee about the components of self-regeneration and a sense of belonging in the work environment, establish a relationship between the job and the employee, so that the mental health of the employees is guaranteed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leadership
 • Health-Oriented Leadership
 • Employees Mental Health
 • Psychological Needs of Human Resources
 1. امینی، امین (1401). تأثیر هوش هیجانی بر سلامت روان کارکنان از طریق نقش تعهد سازمانی. سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 6(4)، 39-47. URL: http://islamiclifej.com/article-1-2080-fa.html
 2. حاتمیان، پیمان، سوری، احمد، و کولیوند، علیرضا (1401). نقش دشواری در تنظیم هیجان و افکار تکرارشوندۀ‌ منفی در پیش‌بینی سلامت روان کارکنان ناجا (مطالعۀ موردی شهر تهران). طب نظامی، 24(8)، 1547. doi: 30491/JMM.24.8.1547
 3. سلطانی‏نژاد، مهرانه, آسیابی، مینا، ادهمی، بیانه، و توانایی یوسفیان، سمیرا (1393). بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ تاب‌آوری تحصیلی ARI. فصلنامۀ اندازه‏گیری تربیتی، 4(15)، 17-35. https://civilica.com/doc/723173
 4. صالحی، حمیدرضا، رضایی، فاطمه، و باقری‌مطلق، نرگس (1399). نقش سازمان بهزیستی در فرآیند سرپرستی از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بدسرپرست. فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، 25(72 )، 73-91. https://sid.ir/paper/524486/fa
 5. صفرمحمدلو، شیما، کوشکی‌جهرمی، علیرضا و خیراندیش، مهدی (1401). طراحی و تبیین راهبردهای رهبری سلامت‌محور در شرکت‌های دولتی. مشاورۀ شغلی و سازمانی، 14(4)، 89-122. doi: 48308/jcoc.2022.103074
 6. عرب‌زاده، مهدی، پیرساقی، فهیمه، کاوسیان، جواد، امانی، کاظم، و عبدالله‌پور، یعقوب (1396). بررسی رابطۀ ساختاری نیازهای اساسی روان‌شناختی و بهزیستی ذهنی با سلامت روان در سالمندان. سالمندشناسی، 2(۳) ، ۱-۱۰. doi: 29252/joge.2.2.1
 7. علامه، سیدمحسن، سلیمیان، سمانه، ابوفاضلی، منصوره، و میرچولی، علی (1395). بررسی رابطۀ‌ سبک‌های رهبری مدیران با سلامت روان کارکنان مراکز بهداشت و درمان شهر اصفهان. مجلۀ اصول بهداشت روانی، 18(3)، 156-160. doi: 22038/jfmh.2016.6886

 

References

 1. Arnold, M., & Rigotti, T. (2021). Is it getting better or worse? Health-oriented leadership and psychological capital as resources for sustained health in newcomers. Psychol. 70, 709–737. doi: 10.1111/apps.12248.
 2. Allameh, S.M., Salimian, S., Abu Fazli, M., & Mircholi, A. (2015). Examining the relationship between managers' leadership styles and the mental health of employees of health and treatment centers in Isfahan city. Journal of Principles of Mental Health, 18(3), 156-160. doi: 10.22038/jfmh.2016.6886) .In Persian(
 3. Amini, A. (1401). The effect of emotional intelligence on employees' mental health through the role of organizational commitment. Islamic lifestyle centered on health, 6(4), 39-47. URL: http://islamiclifej.com/article-1-2080-fa.html.) In Persian(
 4. Arabzadeh, M., Pirsaghi F., Kavosian, J., Amani, K., & Abdollahpour, Y. (2017). Investigating the structural relationship between basic psychological needs and subjective well-being with mental health in older adults. Journal of Gerontology, 2 (3), 1-10. doi: 10.29252/joge.2.2.1. (In Persian (
 5. Arnold, M., & Rigotti, T. (2021). Is it getting better or worse? Health‐oriented leadership and psychological capital as resources for sustained health in newcomers. Applied Psychology, 70(2), 709-737. doi: 10.1111/apps.12248
 6. Arnold, M., & Rigotti, T. (2023). How's the boss? Integration of the health-oriented leadership concept into the job demands-resources theory. Journal of Managerial Psychology, 38(6), 419-433.‏ doi: 10.1108/jmp-01-2023-0030
 7. Benita, M., Benish-Weisman M., Matos, L., & Torres, C. (2020). Integrative and suppressive emotion regulation differentially predict well-being through basic need satisfaction and frustration: a test of three countries. Emot, 44, 67–81. doi: 10.1007/s11031-019-09781.
 8. Bodil, J. L., Hedlund, M., & Vinberg, S. (2017). How managers of small-scale enterprises can create a health promoting corporate culture. International Journal of Workplace Health Management, 3(10), 1-44. doi: 10.1108/ijwhm-07-2016-0047
 9. Bregenzer, A., Felfe, J., Bergner, S., & Jiménez, P. (2019). How followers’ emotional stability and cultural value orientations moderate the impact of health-promoting leadership and abusive supervision on health-related resources. German Journal of Human Resource Management, 1(33), 1-30. doi: 10.1177/2397002218823300
 10. Chernyak-Hai, L., & Rabenu, E. (2018). The new era workplace relationships: Is social exchange theory still relevant?. Industrial and Organizational Psychology, 11(3), 456-481.‏ doi: 10.1017/iop.2018.5
 11. Coxen, L., van der Vaart, L., Van den Broeck, A., & Rothmann, S. (2021). Basic psychological needs in the work context: a systematic literature review of diary studies. Frontiers in psychology, 12, 698526.‏ doi: 10.3389/fpsyg.2021.698526
 12. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health. Canadian psychology/Psychologie Canadienne, 49(3), 182.‏ https://doi.org/10.1037/a0012801
 13. Dietz, C., Zacher, H., Scheel, T., Otto, K., & Rigotti, T. (2020). Leaders as role models: Effects of leader presenteeism on employee presenteeism and sick leave. Work & Stress, 34(3), 300-322.‏ doi: 10.1080/02678373.2020.1728420
 14. Dunton, G. F., Do, B., Crosley-Lyons, R., Naya, C. H., Hewus, M., & Kanning, M. (2023). Assessing basic and higher-level psychological needs satisfied through physical activity. Frontiers in Psychology, 14, 1023556.‏ doi: 10.3389/fpsyg.2023.1023556
 15. Efimov, I., Rohwer, E., Harth, V., & Mache, S. (2022). Virtual leadership in relation to employees' mental health, job satisfaction and perceptions of isolation: A scoping review. Frontiers in Psychology, 13, 960955.‏ doi: 10.3389/fpsyg.2022.960955
 16. Erden, Z. Ş., & Aliyev, R. (2023). Anxiety and psychological needs of high school students: COVID‐19 period. Psychology in the Schools, 60(5), 1355-1373. doi: 10.1002/pits.22767
 17. Fløvik, L., Knardahl, S., & Christensen, J. O. (2020). How leadership behaviors influence the effects of job predictability and perceived employability on employee mental health–a multilevel, prospective study. Scandinavian journal of work, environment & health, 46(4), 392.‏ doi: 10.5271/sjweh.3880
 18. Forest, J., & Mageau, G. A. (2008). La motivation au travail selon la théorie de l’autodétermination. Psychologie Québec, 25(5), 33-36.‏
 19. Furunes, T., Kaltveit, A. & Akerjordet, K. (2018). Health-promoting leadership: A qualitative study from experienced nurses’ perspective. Journal of clinical nursing, 27(23-24), 4290-4301. doi: 10.1111/jocn.14621
 20. Gao, J., Weaver, S. R., Dai, J., Jia, Y., Liu, X., Jin, K., & Fu, H. (2014). Workplace social capital and mental health among Chinese employees: a multi-level, cross-sectional study. PloS one, 9(1), e85005.‏ doi: 10.1371/journal.pone.0085005
 21. Garg, M. (2023). Mental health analysis in social media posts: a survey. Archives of Computational Methods in Engineering, 30(3), 1819-1842.‏ doi: 10.1007/s11831-022-09863-z
 22. González, M. G., Swanson, D. P., Lynch, M., & Williams, G. C. (2016). Testing satisfaction of basic psychological needs as a mediator of the relationship between socioeconomic status and physical and mental health. Journal of health psychology, 21(6), 972-982.‏ doi:10.1177/1359105314543962
 23. Han, C., Zhang, R., Liu, X., Wang, X., & Liu, X. (2023). The virus made me lose control: The impact of COVID-related work changes on employees’ mental health, aggression, and interpersonal conflict. Frontiers in public health, 11, 1119389.‏ doi: 10.3389/fpubh.2023.1119389
 24. Hatamian, P., Suri, A., & Koulivand, A. (1401). The role of difficulty in regulating emotion and repetitive negative thoughts in predicting the mental health of employees of Naja (Tehran case study). Military Medicine, 24(8), 1547-1556. doi: 10.30491/JMM.24.8.1547) .In Persian(
 25. Hu, Q., Li, P., Jiang, B., & Liu, B. (2023). Impact of a controlling coaching style on athletes’ fear of failure: Chain mediating effects of basic psychological needs and sport commitment. Frontiers in Psychology, 14, 1106916. doi: 10.3389/fpsyg.2023.1106916
 26. Kaluza, A. J., Weber, F., van Dick, R., & Junker, N. M. (2021). When and how health-oriented leadership relates to employee well-being—the role of expectations, self-care, and LMX. J. Soc. Psychol. 51, 404–424. doi: 10.1111/jasp.12744.
 27. Keyes, C. L. (2002). The mental health continuum: From languishing to flourishing in life. Journal of Health and Social Behavior, 207-222. https://doi.org/10.2307/3090197
 28. Klebe, L., Felfe, J., & Klug, K. (2021). Healthy leadership in turbulent times: the effectiveness of health-oriented leadership in crisis. J. Manag, 32, 1203–1218. doi: 10.1111/1467-8551.12498.
 29. Klug, K., Felfe, J., & Krick, A. (2022). Does self-care make you a better leader? A multisource study linking leader self-care to health-oriented leadership, employee self-care, and health. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(11), 6733. doi: 10.3390/ijerph19116733
 30. Kotera, Y., Van Laethem, M., & Ohshima, R. (2020). Cross-cultural comparison of mental health between Japanese and Dutch workers: relationships with mental health shame, self-compassion, work engagement and motivation. Cross Cult Strateg Manag, 27, 511–30. doi: 10.1108/CCSM-02-2020-0055.
 31. Krick, A., Felfe, J., Hauff, S., & Renner, K. H. (2022). Facilitating health-oriented leadership from a Leader’s perspective. Zeitschrift für Arbeits-und Organisationspsychologie A&O.‏ ‏ doi: 10.1026/0932-4089/a000397.
 32. Liao, Z., Yam, K. C., Johnson, R. E., Liu, W., & Song, Z. (2018). Cleansing my abuse: a reparative response model of perpetrating abusive supervisor behavior. J. Psychol, 103, 1039–1056. doi: 10.1037/apl0000319.
 33. Liu, Y., Zhang, Z., & Zhao, H. (2021). The influence of the COVID-19 event on deviant workplace behavior taking Tianjin, Beijing and Hebei as an example. Int J Environ Res Public Health. 18(1). doi: 10.3390/ijerph18010059.
 34. Montano, D., Reeske, A., Franke, F., & Hüffmeier, J. (2017). Leadership, followers' mental health and job performance in organizations: A comprehensive meta‐analysis from an occupational health perspective. Journal of organizational behavior, 38(3), 327-350.‏ doi: 10.1002/job.2124
 35. Nieto-Casado, F. J., Vansteenkiste, M., Brenning, K., Oliva, A., Rodríguez-Meirinhos, A., & Antolín-Suárez, L. (2023). Basic psychological needs and suicidal ideation: testing an integrative model in referred and non-referred adolescents. Current Psychology, 1-12.‏ doi: 10.1007/s12144-023-04816-6
 36. Panchal, U., Salazar de Pablo, G., Franco, M., Moreno, C., Parellada, M., Arango, C., & Fusar-Poli, P. (2023). The impact of COVID-19 lockdown on child and adolescent mental health: systematic review. European child & adolescent psychiatry, 32(7), 1151-1177.‏ doi: 10.1007/s00787-021-01856-w
 37. Robazza, C., Morano, M., Bortoli, L., & Ruiz, M. C. (2023). Athletes’ basic psychological needs and emotions: the role of cognitive reappraisal. Frontiers in Psychology, 14.‏ doi: 10.3389/fpsyg.2023.1205102
 38. SafarMohammadlou, S., Kushki Jahormi, A., & Khairandish, M. (1401). Designing and explaining health-oriented leadership strategies in public companies. Career and organizational counseling. 14(4), 89-122. doi: 10.48308/jcoc.2022.103074. (In Persian(
 39. Salehi, H.R., Rezaei, F., & Bagherimutlaq, N. (2019). The role of the welfare organization in the guardianship process of orphaned or abused children and adolescents. Jurisprudence and family law (Nadai Sadegh), 25(72), 73-91. https://sid.ir/paper/524486/fa. (In Persian)
 40. Santa Maria, A., Wolter, C., Gusy, B., Kleiber, D., & Renneberg, B. (2019). The impact of health-oriented leadership on police officers’ physical health, burnout, depression and well-being. Policing: A Journal of Policy and Practice, 13(2), 186-200. doi: 10.1093/police/pay067
 41. Soltaninejad, M., Asiabi, M., Adhami, B., & TavanaieYousufian, S. (2013). Examining the psychometric indicators of the ARI academic resilience questionnaire. Educational Measurement Quarterly, 4(15), 17-35. https://civilica.com/doc/723173
 42. Sun, J., Sarfraz, M., Ivascu, L., & Ozturk, I. (2023). How does organizational culture affect employees’ mental health during COVID-19? The mediating role of transparent communication. Work, 1-16.‏ doi: 10.3233/wor-220365
 43. Tautz, D. C., Schübbe, K., & Felfe, J. (2022). Working from home and its challenges for transformational and health-oriented leadership. Frontiers in Psychology, 13, 1017316. doi: 10.3389/fpsyg.2022.1017316
 44. Vansteenkiste, M., Soenens, B., & Ryan, R. M. (2023). Basic psychological needs theory: a conceptual and empirical review of key criteria in The Oxford handbook of self-determination theory. Ryan R. M. (New York, NY: Oxford University Press), 84–123. doi: 10.1093/oxfordhb/9780197600047.013.5
 45. Vermote, B., Waterschoot, J., Morbée, S., Van der Kaap-Deeder, J., Schrooyen, C., Soenens, B., ... & Vansteenkiste, M. (2022). Do psychological needs play a role in times of uncertainty? Associations with well-being during the COVID-19 crisis. Journal of happiness studies, 23(1), 257-283.‏ doi: 10.1007/s10902-021-00398-x
 46. Vincent-Höper, S., & Stein, M. (2019). The role of leaders in designing employees’ work characteristics: Validation of the health-and development-promoting leadership behavior questionnaire. Frontiers in Psychology, 10, 1049.‏ doi: 10.3389/fpsyg.2019.01049
 47. ‏Vonderlin, R., Schmidt, B., Müller, G., Biermann, M., Kleindienst, N., Bohus, M., & Lyssenko, L. (2021). Health-oriented leadership and mental health from supervisor and employee perspectives: A multilevel and multisource approach. Frontiers in Psychology, 11, 614803.‏ doi: 10.3389/fpsyg.2020.614803
 48. Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C. S., & Ho, R. C. (2020). Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5), 1729. doi:10.3390/ijerph17051729
 49. Wang, S., Kamerāde, D., Burchell, B., Coutts, A., & Balderson, S. U. (2022). What matters more for employees’ mental health: job quality or job quantity?. Cambridge Journal of Economics, 46(2), 251-274.‏ doi:10.1093/cje/beab054
 50. Yan, J., Kim, S., Zhang, SX, Foo, MD, Alvarez-Risco, A. & Del-Aguila-Arcentales, S. (2021). Hospitality workers’ COVID-19 risk perception and depression: a contingent model based on transactional theory of stress model. Int J Hosp Manag, 95:102935. doi:10.1016/j.ijhm.2021.102935.