نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

فرهنگ سازمانی مبتنی بر دانایی یکی از مؤلفه‌های مهم و اصلی دانش رفتاری در سازمان‌ها است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ساختاری تفسیری فرهنگ سازمانی مبتنی بر دانایی است. این پژوهش بر مبنای پارادایم اثبات‌گرایی است و از لحاظ نوع و هدف پژوهش، کاربردی ‏است. از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی- تحلیلی است. فرآیند ‎ ‎انجام ‎ ‎این ‏پژوهش ‎ ‎شامل ‎‏ دو ‏‎ ‎مرحلۀ اصلی رویکرد فازی یاگر و ‏‎‎مدل‌سازی ساختاری‎ ‎‏-تفسیری است. جامعة آماری این پژوهش شامل کارشناسان و خبرگان دانشگاهی است که هفت نفر نمونه از آن‌ها انتخاب شدند. در این مقاله، نخست، عناصر بااهمیت در فرهنگ سازمانی مبتنی بر دانایی با رویکرد فازی شناسایی می‏شوند و سپس با به‌کارگیری روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری، نوع روابط توسط خبرگان مشخص می‌شود. بر اساس تحلیل داده‌ها و با توجه به درجۀ عضویت ( )، هفت عنصر تعیین شدند. یافته‌های پژوهش دربرگیرندۀ مدل یکپارچۀ ساختاری تفسیری  (ISM) در سه سطح با توجه به روابط یک‌طرفه یا دوطرفه است. در پایین‌ترین سطح، یعنی سطح سوم، تقویت ارتباطات و تعاملات، طراحی فرایندهای مشارکت و تقویت فضای کار گروهی قرار دارند که عناصر بانفوذ مدل شناخته شدند و در بالاترین سطح، مسئولیت‌پذیری همگانی قرار می‌گیرد که وابسته‌ترین عنصر مدل است؛ زیرا با توجه به نمودار قدرت نفوذ و میزان وابستگی، هرچه عناصر در سطح بالاتری قرار داشته باشند، قدرت تحریک‌کنندگی آن‌ها کمتر و میزان وابستگی بیشتر می‌شود. بینشی که این مدل به مدیران و تصمیم‌گیران می‌دهد، می‌تواند به آن‌ها در تقویت فرهنگ سازمانی به‌ منظور بهبود دانایی سازمانی کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing an interpretative structural model of organizational culture based on knowledge: Presenting a new design approach based on fuzzy systems

نویسنده [English]

 • Roohollah Hosseini

Assistant Professor, Faculty of Management & Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Organizational culture is one of the most fundamental areas of change and transformation in the organization and has a special place in the topics related to knowledge management and organizational behavior.  Knowledge sharing has also been proposed as a vital element for organizations to expand integrated services, resource sharing, efforts to promote organizational learning, creativity, and innovation (Aristopour et al., 2021(. Weak organizational culture is one of the ineffective factors of any organization. Today, the knowledge of human forces is considered the most valuable and important capital and asset of companies and organizations. Knowledge is one of the most important competitive advantages in the organization in the field of competition, and improving the productivity and performance of the organization through the effective use of human power is an important issue and concern in organizations (Shams et al., 2022). Today, knowledge is the most valuable and important asset and competitive advantage of organizations. Organizational culture based on knowledge is one of the important and main components of behavioral knowledge in organizations and has been the focus of organizational and behavioral thinkers in recent years. One of the requirements of knowledge management is designing a model and formulating an organizational culture based on knowledge, which is addressed in this research. Therefore, the current research aims to design an interpretative structural model of knowledge-based organizational culture to create a platform for the effective implementation of knowledge management in a fuzzy environment.
Design/Methodology/Approach: The current research is based on the paradigm of positivism and is applied in terms of the type and purpose of the research. In terms of the data collection method, it is descriptive-analytical. The process of carrying out this research includes two main stages: Jager's fuzzy approach and structural-interpretive modeling. The statistical population of this research includes university experts from whom seven samples were selected. In the current research, first, the important elements in the knowledge-based organizational culture were identified with a fuzzy approach, and then the type of relationships was identified by experts using the interpretive structural modeling method.
Findings: Based on data analysis and with regard to , the seven elements were determined. The ISM model includes three levels. At the lowest level, i.e. the third level, strengthening of communication and interactions, designing of participation processes, and strengthening of group workspace are recognized as the influential elements of the model, and at the highest level, everyone's accountability is the most dependent element of the model; Because according to the diagram of penetration power and degree of dependence, the higher the elements are, the lower their stimulating power and the greater the degree of dependence. The insight that this model gives to managers and decision-makers can help them strengthen organizational culture to improve organizational knowledge. Also, this model helps them to have a comprehensive view of the complex relationships between the influencing factors in the field of knowledge-based organizational culture and to identify priorities and have a proper direction in their policies.
Discussion and Conclusion: According to the results, it is suggested to revise and implement a new process in the design process of organizational culture, especially in knowledge-based organizations. Also, for future research, it is suggested to localize the designed organizational culture model in different organizations and institutions according to the specific conditions of each institution. The dimensions and elements of the model can also be of interest to researchers and they can be investigated, developed, and compared with the model elements of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Culture
 • Interpretive Structural Modeling (ISM)
 • Yaeger Fuzzy Model
 1. Abzari, M., & Sattari Ghafarakhi, M. (2007). The relationship between organizational intelligence and organizational culture in Mubarakeh Fould Co. Isfahan, Proceedings of the 8th International Knowledge Management Conference, Tehran, 47-49.‏ ‎ https://civilica.com/doc/285629. (In Persian)
 2. Akhavan, P., & Hosnavi, R. (2009). Movement of Iranian academic research centers towards knowledge management: an exploration of KM critical factors. International Conference on Information Management and Engineering, 446-449. doi:10.1109/icime.2009.40.
 3. Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Review: Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly, 107-136. doi: 10.2307/3250961.
 4. Albrecht, K. (2003). The power of minds at work: organizational intelligence in action. AMACOM Div American Mgmt Assn, 83-135.
 5. Al-Mabrouk, K. (2006). Critical success factors affecting knowledge management adoption: A review of the literature. In Innovations in Information Technology, 1-6. doi.org/10.1109/innovations.2006.301888
 6. Alwandi, T., Mirzaei, R., & Tarakh, M.J. (2012). Investigating factors affecting the success of implementing knowledge management systems. Industrial Management Studies, 11(30), 129-99. doi: 20.1001.1.22518029.1393.11.30.5.8. (In Persian)
 7. Ansari, A., & Sadeghi Moghadam, M. R. (2013). Identifying and determining relationships and leveling drivers of green supply chain management with a structural interpretive modeling approach. Scientific-Research Quarterly of Industrial Management Studies, 12(35), 150-123. doi: 20.1001.1.22518029.1393.12.35.5.1. ‏‏‎(In Persian)
 8. Arastopour, Sh., Kafashan Kakhki, M., & Mohammadian, Z. (2021). Measuring organizational culture and barriers to knowledge sharing with the aim of designing knowledge sharing infrastructure: a case study. Library and Information Research Journal, 11(2), 187-210. doi: 10.22067/infosci. 2021.24028.0. (In Persian)
 9. Azar, A., & Bayat, K. (1387). Designing a business process-oriented model with an interpretive structural modeling (ISM) approach. Journal of Information Technology Management, 1(1), 18-3. https://sid.ir/paper/140368/fa. ‏‎(In Persian) ‏
 10. Azar, A., & Faraji, H. (2010). Fuzzy management science, Mehraban Publication. Iran Studies and Productivity Center, Tehran (affiliated with Tarbiat Modares University), Tehran, 4th edition. ‏‎(In Persian)
 11. Balthazard, P. A., & Cooke, R. A. (2004). Organizational culture and knowledge management success: assessing the behavior-performance continuum. In System Sciences. Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on, IEEE, 235- 243. doi.org/10.1109/hicss.2004.1265577
 12. Chin Wei, C., Siong Choy, C., & Kuan Yew, W. (2009). Is the Malaysian telecommunication industry ready for knowledge management implementation? Journal of Knowledge Management, 13(1), 69-87. doi.org/10.1108/13673270910931170
 13. Gai, S., & Xu, C. (2009). Research of Critical success factors for implementing knowledge management in China. International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering, 561-564. doi.org/10.1109/iciii.2009.594
 14. Ghaedamini Haroni, A., Ebrahimzadeh Dastjardi, R., Sadeghi, M., & Mahrani Borzani, M. (‏2023). Identifying the structural pattern of the relationship between organizational culture and leadership styles with knowledge management among the members of the academic staff of Isfahan Islamic Azad University (Khorasgan). Knowledge Retrieval and Semantic Systems Quarterly, 10(34), 59-98. doi:10.22054/jks. 2020.51757.1320.‏ ‏‎(In Persian)
 15. Hamidizadeh, A., Shahidzadeh, F., & Mohadifar, A. (2013). Investigating the effect of social capital components on organizational innovation, case of study: General Department of Telecommunications of Qom. Social Capital Management, 1(2), 203-223.‏ doi: 10.22059/jscm.2014.53462. ‏‎(In Persian)
 16. Heydari, M., Moqimi, S. M., & Khenifar, H. (2012). Investigating the vital factors of knowledge management implementation success. Organizational Culture Management Quarterly, 11(1), 149-184.‏ https://sid.ir/paper/510256/fa. ‏‎(In Persian)
 17. Ho, C. T. (2009). The relationship between knowledge management enablers and performance. Industrial Management & Data Systems, 109(1), 98-117. doi.org/10.1108/02635570910926618
 18. Jafari, M., Akhavan, P., Rezaee Nour, J., & Fesharaki, M. N. (2007). Knowledge management in Iran aerospace industries: a study on critical factors. Aircraft Engineering and Aerospace Technology, 79(4), 375-389. doi.org/10.1108/00022660710758240
 19. Kashef, M. M., Seyed Amari, M., & Khodadadi, M. R. (2007). Relationship between organizational intelligence and knowledge management in physical education departments of East and West Azerbaijan. Journal of Sports Science Research, 24, 179.‏ http://ensani.ir/fa/article/309953. ‏‎(In Persian)
 20. Kazazi, A., Adel, A., & Zangoui Nejad, A. (2010). An algorithm for measuring the serviceability of supply chains, with a fuzzy MCDM approach. Management Research in Iran, 14(2), 149-172. https://mri.modares.ac.ir/article_276.html. ‏(In Persian)
 21. Keshavarzi, AH., & Ramezani, Y. (2010). Investigating the relationship between the knowledge management process and organizational culture indicators from Robinze's point of view. Govt Vision Quarterly, 3, 25-46.‏ https://jpap.sbu.ac.ir/article_94297.html. (In Persian)‎
 22. Khodadadi, M. R., Kashif, M. M., Seyed Aamiri, M. H., & Alami Keshki, M. (2012). The relationship between the components of organizational intelligence and organizational culture in the general administration and physical education departments of East Azerbaijan. Journal of Sports Management, 5(3), 175-189.‏ https://sid.ir/paper/486836/fa. ‏‎(In Persian)
 23. Li, S., & Lin, B. (2006). Accessing information sharing and information quality in supply chain management. Decision Support Systems, 42(3), 1641-1656. doi.org/10.1016/j.dss.2006.02.011
 24. Madani, J. (‏2022‏). The conceptual link of organizational transparency and healthy organizational culture in government institutions (case study: Judiciary regulatory organizations). Scientific Journal of Organizational Culture Management, 20(4), 801-825. doi:10.22059/jomc. 2022.335126.1008385.‏ ‏‎(In Persian)
 25. Migdadi, M. (2009). Knowledge management enablers and outcomes in the small-and-medium-sized enterprises. Industrial Management & Data Systems, 109(6), 840-858. doi:org/10.1108/02635570910968072
 26. Mohammadbagheri, R., & Bonyadi, L. (‏2023). Investigating the relationship between organizational culture, teamwork, and job performance of employees of Applied Educational Leadership University. Scientific Journal of Mohaghegh Ardabili University. 1.1. doi:10.22098/ael. 2023.12743.1262.‏ ‏‎(In Persian)
 27. Mohammadyari, Z. & Arman, M. (‏2022). Describing the cause-effect relationships of the components of meritocracy in the culture of government organizations (based on the view of organizational experts). Scientific Journal of Organizational Culture Management, 21(1), 89-105. doi:10.22059/jomc.2023.349281.1008490. ‏‎(In Persian)
 28. Nishat Faisal, M., Banwet, D. K., & Shankar, R. (2006). Supply chain risk mitigation: modeling the enablers. Business Process. Management Journal, 12(4), 535-552. doi:org/10.1108/14637150610678113.
 29. Pahlavanian, H. (2011). Intellectual capital is a hidden asset for competitive advantage. Management Engineering Monthly, 5(46), 64-67.‏ https://www.nowavari.ir/article_38490.html. ‏‎(In Persian)
 30. Parlamis, J., Badawy, R., Haber, J., & Brouer, R. (2020). Exploring fear of appearing ‎incompetent, competency pressure, tactics, and perceptions in negotiations. International Journal ‎of Conflict Management. 3(33), 134. doi.org/10.1108/ijcma-06-2019-0094. ‎
 31. Price, J. (2016). The discourse of cultural leadership. Ph.D. thesis, Robert Gordon ‎University, Aberdeen‏.‏
 32. Pukkila, J. (2009). Critical Success and Failure Factors of Knowledge Management Implementation in a Large Multinational Company, Department of Industrial Management, Lappeenranta University of Technology.
 33. Rahimi, H., & Aghababaei, R. (2018). The effect of organizational trauma on moral behavior and work conscience of employees: the moderating role of organizational culture. Human Resources Studies, 9(4), 102-77.‏ doi:10.22034/jhrs.2020.104221. ‏‎(In Persian)
 34. Ravi, V., & Shankar, R. (2005). Analysis of interactions among the barriers of reverse logistics. Technological Forecasting and Social Change, 72(8), 1011-1029. doi.org/10.1016/j.techfore.2004.07.002.
 35. Rezaei, R., & Salahi Moghadam, N. (2014). Investigating the effect of organizational culture components on knowledge management in agricultural consulting, technical, and engineering service companies in Zanjan province. Organizational Culture Management, 13(3), 805-785.‏ ‏‎doi: 10.22059/jomc.2015.54739. (In Persian)
 36. Shahrakipour, H., Nederi, K., & Shirmohammadi, R. (2010). Investigating the relationship between organizational culture and organizational entrepreneurship among employees of Lorestan University. Educational Management Research, 1(4), 109-136‏. https://sid.ir/paper/95825/fa. (In Persian)
 37. Shams, A., Taghavi Moghaddam, A., & Esmaeilishad, B. (2022). The Relationship between Open ‎Innovation and Organizational Culture Mediated by Emotional Intelligence (Case study: ‎Mashhad Auditing Institutions). Psychological researches in management, 8(2), 135-153. doi.org/10.5296/jmr. v4i1.936 (in ‎Persian)
 38. Stack, R., & Abdolmaleki, J. (‏2015). Examining and explaining the effect of social capital on innovation with an emphasis on the mediating role of knowledge management. Social Capital Management, 1(1), 20-1. ‏ doi: 10.22059/jscm.2014.53270. (In Persian)
 39. Teerajetgul, W., Chareonngam, C., & Wethyavivorn, P. (2009). Key knowledge factors in Thai construction practice. International Journal of Project Management, 27(8), 833-839. doi: org/10.1016/j.ijproman.2009.02.008.
 40. Vaiseh, S. M., Shiri, A. & Ghobadi, M. (2019). Identifying the mental model of managers regarding ethnic bias in organizational appointments. Strategic Management Thought Quarterly, 27, 183-214.‏ https://sid.ir/paper/1011091/fa. ‏‎(In Persian)
 41. Warfield, J. N. (1976). Societal systems: Planning, policy, and complexity. New York: Wiley.