نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

چکیده

گسترش جهانی ناسلامتی روان مرتبط با کار نشان می‌دهد که این یک مشکل بزرگ است که سازمان‌ها و کارکنان را در مقیاس جهانی تحت تأثیر قرار می‌دهد. ازاین‌رو، هدف این تحقیق مرور سیستماتیک تحقیقات انجام‌شده پیرامون ناسلامتی روان مرتبط با کار می‌باشد. در مرور سیستماتیک حاضر، مطالعات منتشرشده در بازه زمانی 1996 تا 2022 با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط، به‌صورت الکترونیکی از پایگاه‌های اطلاعاتی Web of Science،PubMed و Scopus جست‌وجو و مرور شدند. پس از حذف مقالات تکراری و نامرتبط، کیفیت مقالات به‌طور مستقل ارزیابی شد. نتایج نشان می‌دهد که ادبیات گسترده‌ای در مورد ناسلامتی روان مرتبط با کار در مطالعات مدیریت و سازمان و زمینه‌های مرتبط وجود دارد. مهم‌تر از همه، ادبیات ساختارگرایانه وجود دارد که کمک‌های مهمی به درک ما از تأثیری که ساختارها و شرایط شغلی و سازمانی بر سلامت روان کارکنان دارد، داشته است. ثانیاً، ادبیات کارکردگرایانه مربوط به طراحی و ابداع شیوه‌ها و مدل‌های مدیریتی برای ارتقای عملکرد سازمانی و همچنین سلامت روان در کار است. در نهایت، یک ادبیات انتقادی وجود دارد که عمدتاً به چگونگی ایجاد و مدیریت مشکلات سلامت روان در رابطه با گفتمان نئولیبرالی مسئولیت فردی، انتخاب و مدیریت شخصی مربوط می‌شود و با توجه به اهمیت سلامت روان و تأثیر آن بر شاخص‌های مختلف زندگی، نیاز به برنامه‌ریزی‌ها و مداخلات اثربخش در زمینه ارتقای سلامت روان احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A systematic review of mental health studies in management studies

نویسنده [English]

 • Fatemeh Shanbedi

PhD. student, Business, Management, Faculty of literature and humanities, Guilan University, Rasht, Iran

چکیده [English]

The worldwide spread of work-related mental unhealth suggests that this is a major problem affecting organizations and employees on a global scale. In this systematic review, studies published in the period from 1996 to 2022 were searched and reviewed electronically from Web of Science, PubMed, and Scopus databases using relevant keywords. After removing duplicate and unrelated articles, the quality of the articles was evaluated independently.results show that there is a massive literature on work-relatedmental unhealth in MOS and related fields. Most notably,there is a structuralist literature which has made important contributions to our understanding of the impact thatoccupational and organizational structures and conditionshave on employee mental health. Secondly, there is a functionalist literature concerned with designing and devising managerial practices and models for promoting organizational performance as well as good mental health at work. Finally, there is a critical literature primarily concerned with how mental health problems are constructed and managed in relation to a neoliberal discourse of individual responsibility, choice and self-management. And considering the importance of mental health and its impact on various indicators of life, the need for effective plans and interventions in the field of mental health promotion is felt.

کلیدواژه‌ها [English]

 • mental health
 • mental unhealth
 • management and organization studies(MOS)
 • systematic review
 • content analysis
 1. اردلان، محمدرضا و عرفانی زاده، فریبرز. (1396). رابطه بین نگرش نسبت به تغییر سازمانی و استرس شغلی؛ آزمون نقش میانجی تعهد سازمانی. پژوهش‌نامه مدیریت تحول، 9(1), 1-23.
 2. آریا پوران، سعید؛ مرادی، محمد و گرجی چالسپاری، مهرنوش. (1398). شیوع اعتیاد به کار در بین کارکنان بیمارستان: نقش دلبستگی به خدا و معنویت در کار. مشاوره شغلی و سازمانی.
 3. بابامیری، محمد؛ ظهیری، آزیتا؛ نیسی، عبدالکاظم؛ ارشدی، نسرین و شهرویی، شهریار. (1394). عوامل استرس‌زای شغلی به‌عنوان پیش‌بین‌های بروز علائم روان‌تنی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام; ۲۳ (۱): ۵۵-۴۵.
 4. بابامیری، محمد؛ نیسی، عبدالکاظم؛ ارشدی، نسرین؛ ظهیری، آزیتا و صلاحیان، افشین. (1395). بررسی الگوی عدم تعادل تلاش-پاداش و تقاضا-کنترل-حمایت در بروز علائم روان‌تنی. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت، 5(19), 33-44.
 5. بیت مشعل، بلقیس، ارشدی، نسرین؛ حیدری، علیرضا و عسکری، پرویز. (1400). طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای فرسودگی شغلی. دستاوردهای روان‌شناختی 28(1)، 153-176.
 6. جلیلیان، حامد؛ آزمون، هیوا؛ رستم‌آبادی، اکبر؛ کارگرشورکی، فاطمه و چوبینه، علیرضا. (1395). بررسی ارتباط بین استرس شغلی و خستگی بر اساس مدل نیاز- کنترل- حمایت در پرستاران بیمارستان، همایش دو سالانه ارگونومی ایران.
 7. جمشیدی عینی، آزاده؛ رضوی، ویدالسادات. (1396) اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر استرس و بهزیستی روان‌شناختی پرستاران یک مرکز نظامی در شهر کرمان، فصلنامه ابن‌سینا، دوره: 19، شماره:2.
 8. دمیری، حجت؛ نیسی، عبدالکاظم؛ ارشدی، نسرین و نعامی، عبدالزهرا. (1394). اثربخشی آموزش مدیریت جامع استرس بر کاهش علائم افسردگی و علائم عمومی اختلالات روان‌تنی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت 4(16).69-78.
 9. دهقانی تفتی، عارفه؛ بهاری نیا، سجاد؛ خالقی موری، مهدیه و ثروت، فرخ لقاء. (1397). بررسی ارتباط استرس شغلی با عملکرد شغلی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. ۱۹ (۲): ۸۴-۷۲.
 10. زارعی، سلمان و ارشد حسینی، اعظم السادات. (1397). اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس شغلی و خودکارآمدی شغلی مربیان تربیت‌بدنی. مطالعات روانشناسی ورزشی، 7(26), 45-60.
 11. شعبانی، مهرانه؛ بابامیری، محمد؛ امیری، محمدرضا؛ مهدیون، علی و محمدی، یونس. (1400) بررسی نقش مدل تقاضا – کنترل – حمایت در بروز اختلالات اسکلتی عضلانی در پرستاران: یک مطالعه مروری نظام‌مند. فصلنامه علمی تخصصی طب کار،13(4).65-74.
 12. قاسمی پیربلوطی، محمد؛ احمدی، رضا و علوی اشکفتکی، سیده صغری. (1392). ارتباط فرهنگ‌سازمانی و استرس شغلی با سلامت روان در پرستاران بیمارستان‌های هاجر و کاشانی شهرکرد. مجله بالینی پرستاری و مامایی ۱۳۹۲; ۲ (۳): ۶۳-۵۳.
 13. گودرزی، محمدحسین؛ مهداد، علی و گل پرور، محسن. (1401). مقایسه اثربخشی آموزش مقابله با استرس شغلی با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر ادراک تعارض کار- خانواده و رضایت از زندگی بازنشستگان شاغل. فصلنامه علمی تخصصی طب کار، (2) ۱۴: ۵۸-۴۴.
 14. متوسل فهادانی، محمدمهدی؛ قهرمان تبریزی، کوروش؛ شریفیان، اسماعیل و اینانلو، زینب. (1393) ارتباط بین فعالیت بدنی با استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دولتی استان یزد همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی.
 15. Akirmak, U. & Ayla, P. (2021) How is time perspective related toburnout and job satisfaction? A conservation of resourcesperspec-tive.Personality and Individual Differences, 181, 109667.
 16. Amagasa, T., Nakayama, T. & Takahashi, Y. (2005) Karojisatsu inJapan: characteristics of 22 cases of work-related suicide.Journalof Occupational Health,47(2),157–164.
 17. Arnetz, B.B. (2005) Subjective indicators as a gauge for improv-ing organizational well being. An attempt to apply the cognitiveactivation theory to organizations.Psychoneuro-Endocrinology,30(10), 1022–1026.
 18. Bakker, A.B. & Demerouti, E. (2017) Job demands–resources theory:taking stock and looking forward.Journal of Occupational HealthPsychology,22(3),273–285.
 19. Ballard, M., Bancroft, E., Nesbit, J., Johnson, A., Holeman, I., Foth, J.,Rogers, D., Yang, J., Nardella, J., Olsen, H. & Raghavan, M. (2020)Prioritising the role of community health workers in the COVID-19 response.
 20. Bernhard-Oettel, C., Eib, C., Griep, Y. & Leineweber, C. (2020) Howdo job insecurity and organizational justice relate to depressivesymptoms and sleep difficulties: a multilevel study on immedi-ate and prolonged effects in Swedish workers.Applied Psychology,69(4), 1271–1300.
 21. Brinkley, I. (2007)Trading in ideas and knowledge: a report preparedfor the knowledge economy programme. London: The Work Foun-dation.
 22. Burrell, G. & Morgan, G. (1979)Sociological paradigms and organisa-tional analysis. London: Heinemann.
 23. Carter, R., Danford, A., Howcroft, D., Richardson, H., Smith, A. &Taylor, P. (2011) ‘All they lack is a chain’: Lean and the new perfor-mance management in the British civil service.New Technology,Work and Employment.
 24. Cederström, C. & Fleming, P. (2012)Dead man working.London:Zero Books
 25. Chapman, D.S. & Webster, J. (2003) The use of technologies in therecruiting, screening, and selection processes for job candidates.International Journal of Selection and Assessment,11(2–3),113–120.
 26. Corbett, M. (2015) From law to folklore: work stress and the Yerkes-Dodson Law.Journal of Managerial Psychology, 30(6), 741–752.
 27. Corbett, M., (2013) Cold comfort firm: lean organisation and theempirical mirage of the comfort zone.Culture and Organization,19(5), 413–429.
 28. Cruz, K. & Pil, F. (2011) Team design and stress: a multilevel analysis.Human Relations, 64(10), 1265–1289.
 29. Dale, K. & Burrell, G. (2013) Being occupied: an embodied re-readingof organizational ‘wellness’.Organization, 21(2), 159–177.
 30. Dawson, K.M., O’Brien, K.E. & Beehr, T.A. (2016) The role of hin-drance stressors in the job demand–control–support model ofoccupational stress: a proposed theory revision.Journal of Orga-nizational Behavior,37(3),397–415.
 31. DeJonge,J.,Bosma,H.,Peter,R.&Siegrist,J. (2000)Jobstrain,effort-reward imbalance and employee well-being: a large-scale cross-sectional study.Social Science and Medicine, 50(9), 1317–1327.
 32. Dewe, P. & Kompier, M. (2010) Wellbeing and work: further chal-lenges. In Cooper C.L., Goswami, U., Sahakian, B.J. et al. (Eds.),Mental capital and wellbeing. Chichester: Wiley Blackwell, pp.601–640.
 33. Donaldson-Feilder, E. & Lewis, R. (2016) Taking the lead on mentalhealth: the role of leaders and line managers.Occupational Healthand Wellbeing,68(7),16–17.
 34. Dragano, N., Siegrist, J., Nyberg, S.T., Lunau, T., Fransson, E.I.,Alfredsson, L., Bjorner, J.B., Borritz, M., Burr, H., Erbel, R. &Fahlén, G., (2017) Effort–reward imbalance at work and incident
 35. Extremera, N., Mérida-López, S., Quintana-Orts, C. & Rey, L.(2020) On the association between job dissatisfaction andemployee’s mental health problems: does emotional regulationability buffer the link?Personality and Individual Differences,155,109710.
 36. Financial Times (2019) The trillion-dollar taboo: why it’s time tostop ignoring mental health at work.
 37. Fleming, P. (2015) Work and illness under neoliberal capitalism: howto use your virus as a weapon of refusal. In: Pullen, A. & Rhodes,C. (Eds.)The Routledge companion to ethics, politics and organiza-tions. London: Routledge.
 38. Folkman, S. & Lazarus, R.S. (1988) The relationship between copingand emotion: implications for theory and research.Social Scienceand Medicine, 26(3), 309–317.
 39. Freudenberger, H.J. (1974) Staff burn-out.JournalofSocialIssues,30(1), 159–165.
 40. Frone, M.R. & Blais, A.R. (2020) Organizational downsizing, workconditions, and employee outcomes: identifying targets for work-place intervention among survivors.International Journal of Envi-ronmental Research and Public Health,17(3),719.
 41. Ganster, D.C. & Rosen, C.C. (2013) Work stress and employee health:a multidisciplinary review.Journal of Management39(5), 1085–1122.
 42. Ganster, D.C., Kiersch, C.E., Marsh, R. E. & Bowen, A. (2011)Performance-based rewards and work stress.Journal of Organiza-tional Behavior Management,31(4),221–235.
 43. Goh, J., Pfeffer, J. & Zenios, S.A. (2015) The relationship betweenworkplace stressors and mortality and health costs in the UnitedStates.Management Science, 62(2), 608–628.
 44. Golden, T.D., Veiga, J.F. & Dino, R.N. (2008) The impact of pro-fessional isolation on teleworker job performance and turnoverintentions: does time spent teleworking, interacting face-to-face,orhavingaccesstocommunication-enhancingtechnologymatter?Journal of Applied Psychology, 93(6), 1412–1421.
 45. Gupta, P. & Srivastava, S. (2020) Work–life conflict and burnoutamong working women: a mediated moderated model of supportand resilience.International Journal of Organizational Analysis,29(3), 629–655.
 46. Hakanen, J.J., Schaufeli, W.B. & Ahola, K. (2008) The job demands-resources model: a three-year cross-lagged study of burnout,depression, commitment, and work engagement.Work and Stress,22(3), 224–241.
 47. Hargreaves, E.A., Hayr, K.T., Jenkins, M., Perry, T. & Peddie,M. (2020) Interrupting sedentary time in the workplace using reg-ular short activity breaks: practicality from an employee perspec-tive.Journal of Occupational and Environmental Medicine,62(4),317–324.
 48. Hargrove, M.B., Becker, W.S. & Hargrove, D.F. (2015) The HRDeustress model: generating positive stress with challenging work.Human Resource Development Review,14(3),279–298.
 49. Hart, P.M. & Cooper, C.L. (2001) Occupational stress: toward a moreintegratedframework.In:Anderson,N., Ones,D.S., Sinangil, H.K.& Viswesvaran, C. (Eds.),Handbook of industrial, work and orga-nizational psychology, vol. 2: Personnel Psychology. London: Sage,pp. 93–114.
 50. Hatchard,K. (2008)Disclosureofmentalhealth.Work,30(3),311–316.
 51. Hobfoll, S.E. (2001) The influence of culture, community, andthe nested-self in the stress process: advancing conservation ofresources theory.Applied Psychology, 50(3), 337–421.
 52. Hochwarter, W.A., Perrewé, P.L., Meurs, J.A. & Kacmar, C. (2007)The interactive effects of work-induced guilt and ability to manage resources on job and life satisfaction.Journal of Occupa-tional Health Psychology, 12(2), 125–135.
 53. Holmqvist, M. & Maravelias, C. (2010)Managing healthy organi-zations: worksite health promotion and the new self-managementparadigm. London: Routledge.
 54. Iijima, S., Yokoyama, K., Kitamura, F., Fukuda, T. & Inaba, R. (2013)Cost-benefit analysis of comprehensive mental health preventionprograms in Japanese workplaces: a pilot study.Industrial Health,51(6), 627–633.
 55. Jensen, J.H., Flachs, E.M., Skakon, J., Rod, N.H., Bonde, J.P. &Kawachi, I. (2020) Work-unit organizational changes and risk ofcardiovascular disease: a prospective study of public healthcareemployees in Denmark.International Archives of Occupationaland Environmental Health, 93(4), 409–419.
 56. Kanai, A. & Wakabayashi, M. (2001) Workaholism among Japaneseblue-collar employees.International Journal of Stress Manage-ment, 8(2), 129–145.
 57. Kanai, A. (2006) Economic and employment conditions, karoshi(work to death) and the trend of studies on workaholism inJapan. In Burke, R.J. (Ed.),Research companion to workingtime and work addiction. Cheltenham: Edward Elgar, pp. 158–172.
 58. Karasek, R. (1979) Job demands, job decision latitude, and mentalstrain: implications for job redesign.Administrative Science Quar-terly,24(2),285–308.
 59. Karjalainen, M., Islam, G. & Holm, M. (2021) Scientization, instru-mentalization, and commodification of mindfulness in a profes-sional services firm.Organization, 28(3), 483–509.
 60. Kim, M. & Beehr, T.A. (2020) Thriving on demand: challenging workresults in employee flourishing through appraisals and resources.International Journal of Stress Management, 27(2), 111–125.
 61. Kim,J.H.,Yoon,J.,Bahk,J.&Kim,S.S. (2020)Jobinsecurityisassoci-atedwithpresenteeism,butnotwithabsenteeism:astudyof19,720full-time waged workers in South Korea.Journal of OccupationalHealth, 62(1), e12143.
 62. Kim,S.Y.,Shin,Y.C.,Oh,K.S.,Shin,D.W.,Lim,W.J.,Cho,S.J.&Jeon,S.W. (2020a) Association between work stress and risk of suicidalideation: a cohort study among Korean employees examining gen-der and age differences.Scandinavian Journal of Work, Environ-ment and Health, 46(2), 198–208.
 63. Kim,S.Y.,Shin,Y.C.,Oh,K.S.,Shin,D.W.,Lim,W.J.,Kim,E.J.,Cho,S.J. & Jeon, S.W. (2020b) The association of occupational stressandsleepdurationwithanxietysymptomsamonghealthyemploy-ees: a cohort study.Stress and Health, 36(5), 675–685.
 64. Kivimäki, M., Virtanen, M., Elovainio, M., Kouvonen, A., Väänänen,A.&Vahtera,J. (2006)Workstressintheetiologyofcoronaryheartdisease – a meta-analysis.Scandinavian Journal of Work, Environ-ment and Health, 32(6), 431–442.
 65. Kluger,M.T.,Townend,K.&Laidlaw,T.(2003)Jobsatisfaction,stressand burnout in Australian specialist anaesthetists.Anaesthesia,58(4), 339–345.
 66. Kniffin, K.M., Anseel, F., Ashford, S. P., Antonakis, J., Ashford, S.P.,Bakker, A.B., Bamberger, P., Bapuji, H., Bhave, D.P., Choi, V.K.& Creary, S.J. (2021) COVID-19 and the workplace: implications,issues, and insights for future research and action.American Psy-chologist, 76(1), 63–77.
 67. Kornhauser, A. (1965)Mental health of the industrial worker: a detroitstudy. New York: Wiley.Kotz, D.M. (2009) The financial and economic crisis of 2008: A sys-temic crisis of neoliberal capitalism.Review of Radical PoliticalEconomics,41(3),305–317.
 68. Landsbergis,P.A. (1988)Occupationalstressamonghealthcarework-ers: a test of the job demand–control model.Journal of Organiza-tional Behavior, 9(3), 217–239.
 69. Lazarus, R.S. (1999)Stress and emotion: a new synthesis.NewYork:Springer.
 70. Le Fevre, M., Kolt, G.S. & Matheny, J. (2006) Eustress, distress andtheir interpretation in primary and secondary occupational stressmanagement interventions: Which way first?Journal of Manage-rial Psychology, 21(6), 547–565.
 71. Luchman, J.N. & González-Morales, M.G. (2013) Demands, control,and support: a meta-analytic review of work characteristics inter-relationships.JournalofOccupationalHealthPsychology,18(1),37–52.
 72. Lungu, A., Boone, M.S., Chen, S.Y., Chen, C.E. & Walser, R.D. (2020)Effectivenessofacognitivebehavioralcoachingprogramdeliveredvia video in real world settings.Telemedicine and e-Health,27(1),47–54.
 73. MacDonald-Wilson, K.L., Rogers, E.S., Massaro, J.M., Lyass, A. &Crean, T. (2002) An investigation of reasonableworkplaceaccom-modations for people with psychiatric disabilities: quantitativefindings from a multi-site study.Community Mental Health Jour-nal, 38(1), 35–50.
 74. Madsen, I.E., Nyberg, S.T., Hanson, L.M., Ferrie, J.E., Ahola, K.,Alfredsson, L., Batty, G.D., Bjorner, J.B., Borritz, M., Burr, H. &Chastang, J.F. (2017) Job strain as a risk factor for clinical depres-sion: systematic review and meta-analysis with additional individ-ual participant data.Psychology and Medicine, 47, 1342–1356.
 75. Mamun, M.A., Akter, S., Hossain, I., Faisal, M.T.H., Rahman, M.A.,Arefin, A., Khan, I., Hossain, L., Haque, M.A., Hossain, S. &Hossain, M. (2020) Financial threat, hardship and distress predictdepression, anxiety and stress among the unemployed youths: aBangladeshi multi-city study.Journal of Affective Disorders,276,1149–1158.
 76. Maravelias, C. (2003) Post-bureaucracy: control through professionalfreedom.Journal of Organizational Change Management, 16(5),547–566.
 77. Maravelias, C., Thanem, T. & Holmqvist, M. (2013) March meetsMarx: the politics of exploitation and exploration in the manage-ment of life and labour.Research in the Sociology of Organizations,37, 129–159.
 78. Maravelias,C. (2009)Healthpromotionandflexibility:extendingandobscuring power in organizations.British Journal of Management,20, S194-S203.
 79. Mazzola, J.J. & Disselhorst, R. (2019) Should we be “challenging”employees? A critical review and meta-analysis of the challenge-hindrance model of stress.Journal of Organizational Behavior,40(8), 949–961.
 80. Meyerson, D.E. (1998) Feeling stressed and burned out: a feministreadingandre-visioningofstress-basedemotionswithinmedicineand organization science.Organization Science, 9(1), 103–118.
 81. Michel, A. (2011) Transcending socialization: a nine-year ethnogra-phy of the body’s role in organizational control and knowledgeworkers’ transformation.Administrative Science Quarterly, 56(3),325–368.
 82. Milligan-Saville, J.S., Tan, L., Gayed, A., Barnes, C., Madan, I.,Dobson,M.,Bryant,R.A.,Christensen,H.,Mykletun,A.&Harvey,S.B. (2017) Workplace mental health training for managers and itseffect on sick leave in employees: a cluster randomised controlledtrial.The Lancet Psychiatry, 4(11), 850–858.
 83. Milner, A., Witt, K., LaMontagne, A.D. & Niedhammer, I. (2018) Psy-chosocialjobstressorsandsuicidality:ameta-analysisandsystem-atic review.OccupationalandEnvironmentalMedicine,75(4), 245–253.
 84. Murphy, L.R. (2010) Current sources of workplace stress and wellbe-ing. In Cooper, C. L., Goswami, U., Sahakian, B. J. et al. (Eds.), Mental capital and wellbeing. Chichester: Wiley Blackwell, pp.641–648.
 85. Nelson, D. L. & Simmons, B. L. (2003) Eustress: an elusive construct,anengagingpursuit.InPerrewe,P.L.&Ganster,D.C.(Eds.),Emo-tional and physiological processes and positive intervention strate-gies. Bingley: Emerald, pp. 265–322.
 86. Nelson, D.L. & Simmons, B. (2011) Savoring eustress while copingwith distress: the holistic model of stress. In Quick, J.C. & Tetrick,L.E. (Eds.),Handbook of occupational healthpsychology. Washing-ton DC: American Psychological Association, pp. 55–74.
 87. Newton, T. (1995)‘Managing’ stress: emotion and power at work.Lon-don: Sage.
 88. Nielsen, K., Daniels, K., Nayani, R., Donaldson-Feilder, E. & Lewis,R. (2019) Out of mind, out of sight? Leading distributed workers toensure health and safety.Work and Stress,33(2),173–191.
 89. Nishiyama, K. & Johnson, J.V. (1997) Karoshi-death from overwork:occupational health consequences of Japanese production man-agement.International Journal of Health Services, 27(4), 625–641.
 90. Ogbonnaya, C. (2019) Exploring possible trade-offs between organi-sational performance and employee well-being: the role of team-work practices.Human Resource Management Journal, 29(3), 451–468.
 91. Ohrnberger, J., Fichera, E. & Sutton, M. (2017) The relationshipbetween physical and mental health: a mediation analysis.SocialScience and Medicine, 195(1), 42–49.
 92. Parker, M. & Slaughter, J. (1995) Unions and management by stress.In Babson, S. (Ed.),Lean work: empowerment and exploitation inthe global auto industry. Detroit: Wayne State University Press, pp.41–53.
 93. Pedersen, M. (2008)Tunein,break downand reboot: new machinesforcoping with the stress of commitment.Culture and Organiza-tion, 14(2), 171–185.
 94. Peppou, L.E., Economou, M., Skali, T. & Papageorgiou, C. (2020)From economic crisis to the COVID-19 pandemic crisis: evidencefromamentalhealthhelplineinGreece.EuropeanArchivesofPsy-chiatry and Clinical Neuroscience, 271(2), 407–409.
 95. Pieper, S. & Brosschot, J. F. (2005) Prolonged stress-related cardio-vascular activation: is there any?Annals of Behavioral Medicine,30(2), 91–103.
 96. Pijpker, R., Vaandrager, L., Veen, E. J. & Koelen, M. A. (2020) Com-bined interventions to reduce burnout complaints and promotereturn to work: a systematic review of effectiveness and mediatorsof change.International Journal of Environmental Research andPublic Health,17(1),55.
 97. Purser, R. (2019)McMindfulness: how mindfulness became the newcapitalist spirituality. London: Watkins.
 98. Quick, J.C., Bennett, J.B. & Hargrove, M.B. (2014) Stress, health andwellbeing in practice: workplace leadership and leveraging stressfor positive outcome. In: Chen, P. & Cooper, C.L. (Eds),Wellbeingintheworkplace:fromstresstohappiness.Oxford:WileyBlackwell,pp. 1–30.
 99. Quick, J.C., Cooper, C.L., Nelson, D.L., Quick, J.D. & Gavin, J.H. (2003) Stress, health, and well-being at work. In Greenberg, J. (Ed.)Organizational behavior: the state of the science. Mahwah NJ:Lawrence Erlbaum, pp. 53–89.
 100. Quinones, C., Rodríguez-Carvajal, R. & Griffiths, M.D. (2017) Testinga eustress–distress emotion regulation model in British and Span-ish front-line employees.International Journal of Stress Manage-ment, 24(S1), 1–28.
 101. Rook, J.W. & Zijlstra, F.R. (2006) The contribution of various typesof activities to recovery.European Journal of Work and Organiza-tional Psychology,15(2),218–240.
 102. Rugulies, R., Framke, E., Sørensen, J.K., Svane-Petersen, A.C.,Alexanderson, K., Bonde, J.P., Farrants, K., Flachs, E.M., Hanson,L.L.M., Nyberg, S.T. & Kivimäki, M. (2020) Persistent and chang-ing job strain and risk of coronary heart disease. A population-based cohort study of 1.6 million employees in Denmark.Scandi-navian Journal of Work, Environment and Health, 46(5), 498–507.
 103. Schnall, P., Belkić, K., Landsbergis, P. & Baker, D. (2000) Why theworkplace and cardiovascular disease?Occupational Medicine,15(1), 1–6.
 104. Smith, E.N., Santoro, E., Moraveji, N., Susi, M. & Crum, A.J. (2020) Integrating wearables in stress management interventions:promisingevidencefromarandomizedtrial.InternationalJournalof Stress Management,27(2),172–182.
 105. St-Arnaud, L., Bourbonnais, R., Saint-Jean, M. & Rhéaume, J. (2007) Determinants of return-to-work among employees absent due tomental health problems.Relations industrielles/Industrial Rela-tions, 62(4), 690–713.
 106. Taouk, Y., Spittal, M.J., LaMontagne, A.D. & Milner, A.J. (2020)Psychosocial work stressors and risk of all-cause and coronaryheart disease mortality: a systematic review and meta-analysis.Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 46(1),19–31.
 107. Tetrick, L.E. & Winslow, C.J. (2015) Workplace stress manage-ment interventions and health promotion.Annual Review ofOrganizational Psychology and Organizational Behavior,2,583–603.
 108. Thanem, T. (2013) More passion than the job requires? Monstrouslytransgressive leadership in the promotion of health at work.Lead-ership, 9(3), 396–415.
 109. Theorell, T. (2020) The demand control support work stress model.In Theorell, T. (ed.),Handbook of Socioeconomic Determinants ofOccupational Health: From Macro-Level to Micro-Level Evidence.Cham: Springer, 1–15.
 110. Trógolo, M.A., Morera, L.P., Castellano, E., Spontón, C. & Medrano,L.A. (2020) Work engagement and burnout: real, redundant, both? A further examination using a bifactor modelling approach.European Journal of Work and Organizational Psychology, 29(6),922–937
 111. Ursin, H. & Eriksen, H.R. (2004) The cognitive activation theory ofstress.Psychoneuroendocrinology.
 112. Vander Elst, T., Sercu, M., Van den Broeck, A., Van Hoof, E., Baillien,E. and Godderis, L. (2019) Who is more susceptible to job stres-sors and resources? Sensory-processing sensitivity as a personalresource and vulnerability factor.PloS ONE,14(11),e0225103.
 113. Virno, P. (2007) General intellect.Historical Materialism: Research inCritical Marxist Theory,15(3),3–8.
 114. Virtanen, M., Jokela, M., Madsen, I.E., Hanson, L.L.M., Lallukka, T.,Nyberg, S.T., Alfredsson,L., Batty, G.D., Bjorner,J.B., Borritz,M.&Burr,H.(2018)Longworkinghoursanddepressivesymptoms:sys-tematic review and meta-analysis of published studies and unpub-lished individual participant data.Scandinavian Journal of WorkEnvironment and Health, 44(3), 239–250.
 115. Wada, K., Endo, M. & Smith, D.R. (2019) New reforms to limit theexcessive working hours of japanese physicians and help preventkaroshi.Journal of Occupational and Environmental Medicine,61(6), e304–e305.
 116. Walsh, M.M. & Arnold, K.A. (2020) The bright and dark sides ofemployee mindfulness: leadership style and employee well-being.Stress and Health, 36(3), 287–298.
 117. Warr, P. (2007)Work, happiness, and unhappiness.Mahwah,NJ:Lawrence Erlbaum.Watson, D.J. (2020) Working the fields: the organization of labour incommunity supported agriculture.Organization,27(2),291–313.
 118. Watanabe, N., Horikoshi, M., Shinmei, I., Oe, Y., Narisawa, T.,Kumachi, M., Matsuoka, Y., Hamazaki, K. & Furukawa, T.A. (2019) Brief mindfulness-based stress management program for abetter mental state in working populations – Happy Nurse Project:a randomized controlled trial.Journal of Affective Disorders, 251,186–194.
 119. Westerlund, H., Nyberg, A., Bernin, P., Hyde, M., Oxenstierna, G.,Jäppinen, P., Väänänen, A. & Theorell, T. (2010) Managerial lead-ership is associated with employee stress, health, and sicknessabsence independently of the demand–control–support model.Work, 37(1), 71–79.
 120. Wetherell, M.A. & Carter, K. (2014) The multitasking framework:the effects of increasing workload on acute psychobiological stressreactivity.Stress and Health, 30(2), 103–109.
 121. Wijnen, B. F., Lokkerbol, J., Boot, C., Havermans, B.M., van derBeek, A.J. & Smit, F. (2020) Implementing interventions to reducework-related stress among health-care workers: An investmentappraisal from the employer’s perspective.International Archivesof Occupational and Environmental Health,93(1),123–132.
 122. Wong, I.A., Wan, Y.K.P. & Gao, J.H. (2017) How to attract and retainGeneration Y employees? An exploration of career choice and themeaning of work.Tourism Management Perspectives, 23, 140–150.
 123. Zoller, H.M. (2003) Working out: managerialism in workplace healthpromotion.Management Communication Quarterly, 17(2), 171–205