نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

چکیده

گسترش جهانی ناسلامتی روان مرتبط با کار نشان می‌دهد که این یک مشکل بزرگ است که سازمان‌ها و کارکنان را در مقیاس جهانی تحت تأثیر قرار می‌دهد. ازاین‌رو، هدف این تحقیق مرور سیستماتیک تحقیقات انجام‌شده پیرامون ناسلامتی روان مرتبط با کار می‌باشد. در مرور سیستماتیک حاضر، مطالعات منتشرشده در بازه زمانی 1996 تا 2022 با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط، به‌صورت الکترونیکی از پایگاه‌های اطلاعاتی Web of Science،PubMed و Scopus جست‌وجو و مرور شدند. پس از حذف مقالات تکراری و نامرتبط، کیفیت مقالات به‌طور مستقل ارزیابی شد. نتایج نشان می‌دهد که ادبیات گسترده‌ای در مورد ناسلامتی روان مرتبط با کار در مطالعات مدیریت و سازمان و زمینه‌های مرتبط وجود دارد. مهم‌تر از همه، ادبیات ساختارگرایانه وجود دارد که کمک‌های مهمی به درک ما از تأثیری که ساختارها و شرایط شغلی و سازمانی بر سلامت روان کارکنان دارد، داشته است. ثانیاً، ادبیات کارکردگرایانه مربوط به طراحی و ابداع شیوه‌ها و مدل‌های مدیریتی برای ارتقای عملکرد سازمانی و همچنین سلامت روان در کار است. در نهایت، یک ادبیات انتقادی وجود دارد که عمدتاً به چگونگی ایجاد و مدیریت مشکلات سلامت روان در رابطه با گفتمان نئولیبرالی مسئولیت فردی، انتخاب و مدیریت شخصی مربوط می‌شود و با توجه به اهمیت سلامت روان و تأثیر آن بر شاخص‌های مختلف زندگی، نیاز به برنامه‌ریزی‌ها و مداخلات اثربخش در زمینه ارتقای سلامت روان احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات