نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

بی‌گمان یکی از مهم‌ترین وجوه بهینه‌سازی عملکرد هر سازمان‌، همانا مدیریت بهینه منابع انسانی از مسیر شناخت رفتارهای فردی و پیشگیری از انحرافات رفتاری در میان کارکنان است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط خودشیفتگی مدیران با ریاکاری سازمانی معلمان با توجه ‌به نقش سکوت سازمانی و شایعه سازمانی به‌عنوان واسطه‌های تشدیدکننده در رابطه ‌با رواج این پدیده ضد بهره‌ورانه در مدارس شکل‌ گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان مدارس متوسطه شهر مشهد تشکیل داده‌اند که با استفاده از فرمول کوکران، 136 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده‌ها از چهار پرسش‌نامه استاندارد استفاده گردید. روایی پرسش‌نامه‌ها بر اساس روایی محتوا با استفاده از نظر صاحب‌نظران و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسش‌نامه‌ها با روش ضریب آلفای کرونباخ کل 0/94 برآورد و تأیید شد. برای تجزیه‌وتحلیل آماری اطلاعات جمع‌آوری‌شده از مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار AMOS 24 استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از تأثیر مستقیم و معنادار رفتار مدیران خودشیفته بر ایجاد واکنش‌های ریاکارانه در میان معلمان است که این واکنش متناسب با میزان خودشیفتگی مدیران، تغییر می‌کند. در همین راستا، پدیده‌های سکوت سازمانی و شایعه سازمانی نیز به طور مثبت، نقش میانجی و تشدیدکننده را در گسترش ریاکاری در میان معلمان ایفا می‌کنند. از این رو، اهمیت و لزوم دقت به خصوصیات و پیشینه رفتاری مدیران در هنگام گزینش آنان، برای ایجاد فضایی سالم و تعامل محور در مدارس رخ می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Survey on the Mediating Roles of Organizational Silence and Rumor in the Relationship Between Organizational narcissism and Organizational Hypocrisy

نویسندگان [English]

  • vahid mirzaei 1
  • majid ghadimi tavakoli 2

1 Department of Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

2 Ph.D. student in Human Resource Management, Department of Management, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

چکیده [English]

. The aim of this study is to discover the relationship between organizational hypocrisy and principals’ narcissism at schools regarding the role of organizational silence and organizational rumor as exacerbating mediators in the prevalence of this anti-productive phenomenon at schools. The statistical population of this study consisted of all school teachers in Mashhad city of Iran. 136 teachers were selected as a sample using Cochran's formula. This research is applicative, in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of nature and method. The data collection tools are questionnaires. The validity of the questionnaires was confirmed using face and structural validity and the reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient. . The research findings showed that organizational hypocrisy has a direct and positive relationship with the organizational narcissism of the school principals and in the meantime organizational silence and organizational rumor play mediating roles in exacerbating the hypocrisy among school teachers and intensify anti-productive organizational behaviors. According to the confirmation of research hypotheses, suggestions have been made regarding how to choose and train the school principals and how to eliminate and reduce organizational narcissism and organizational hypocrisy at schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational narcissism
  • organizational hypocrisy
  • organizational rumor
  • organizational silence