نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران،

2 دانشجوی دکتری مدیریت، گرایش منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

فعالیت‌های داوطلبانه و فرا نقش کارکنان که در ادبیات نوین مدیریت، رفتار شهروندی سازمانی نامیده می‌شوند؛ به‌ سبب تأثیر در ارتقای عملکرد و افزایش اثربخشی سازمانی، بیش از پیش در سازمان‌های امروزی مورد توجه قرارگرفته‌اند. پیرو این امر، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رشد شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی تعهد شغلی، صورت گرفت. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به تعداد 243 نفر می‌باشد که تعداد 149 نفر از ایشان بر اساس فرمول کوکران و با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند. به‌ ‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های استاندارد رفتار شهروندی سازمانی شارما و جین (2014)، تعهد شغلی کارسون و بدیان (1994) و رشد شغلی ونگ و شی (2011) استفاده گردید. روایی پرسش‌نامه‌ها با روش روایی محتوایی و پایایی آن‌ها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید گشت. میزان آلفای کرونباخ رشد شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و تعهد شغلی به ترتیب 0/932، 0/936 و 0/90 محاسبه گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌‌ها با استفاده از نرم‌افزار Amos و با روش معادلات ساختاری انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد رشد شغلی و تعهد سازمانی، تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارند. همچنین نقش میانجی تعهد سازمانی در ارتباط بین رشد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی، تأیید گشت. به عبارتی رشد شغلی سازمانی از طریق افزایش تعهد سازمانی، باعث افزایش رفتار شهروندی سازمانی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the Mediating Effect of Career Commitment on the Relationship between Organizational Career Growth and Organizational Citizenship Behavior

نویسندگان [English]

 • Vahid Mirzaei 1
 • Sahra Nadi Moghadam 2

1 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bojnord, Iran.

2 PhD student in management, human resources major, Islamic Azad University, Bojnord, Iran

چکیده [English]

This study aimed to investigate the mediating role of career commitment in the relationship between organizational career growth and organizational citizenship behavior. The study's statistical population includes all professors of the Sama branch of the Islamic Azad University of Mashhad. Cochran's method was used to determine the sample size. Based on this, g. To collect research data, we used Organizational Citizenship Behavior Questionnaire from Sharma & Jain (2014), the career commitment Questionnaire from Carson & Bedeian (1994), and the organizational career growth Questionnaire from Weng and Xi (2010). Content validity and confirmatory factor analysis were used to assess validity and Cronbach's alpha coefficient was used to assess reliability. Cronbach's alpha of organizational career growth, organizational citizenship behavior, and career commitment were calculated to be 0.932, 0.936, and 0.90, respectively. Data analysis was performed by structural equation method with the approach of partial least squares method and Amos software. The results indicate a positive and significant effect of organizational career growth on career commitment and organizational citizenship behavior with a path coefficient of 0.86 and 0.92, respectively. , it can be said that career commitment mediates the relationship between organizational career growth and organizational citizenship behavior (indirect effect 0.277).

کلیدواژه‌ها [English]

 • career commitment
 • organizational citizenship behavior
 • organizational career growth
 1.  

  1. پیام، مهدی؛ بشلیده، کیومرث؛ هاشمی، سید‌اسماعیل و نعامی، عبدالزهرا (1398). بررسی تاثیر هوش معنوی و قدردانی بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار ضد تولید با نقش میانجی‌گری تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی در کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، دوره 20، شماره 2، ص 1-12.
  2. پیام، مهدی؛ نگین تاجی، صدیقه؛ بشلیده، کیومرث؛ نگین‌تاجی، مجید و هاشمی، سیداسماعیل (1397). رابطه هوش معنوی، قدردانی، تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی با رفتار شهروندی سازمانی. پژوهش‌های روانشناسی بالینی و مشاوره، دوره 8، شماره 1، ص 21-36.
  3. ثابتی، مریم؛ همایون سپهر، محمد و احمدی، فخرالدین (1393). نقش آموزش عالی در توسعه ملی. مطالعات توسعه اجتماعی ایران، دوره 6، شماره 4، ص 59-69.
  4. درگاهی، حسین و تربتی، ملیحه (1396). ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران در بیمارستان‌های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران. راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، دوره 2، شماره 3، ص 234- 246.
  5. رحمان سرشت، حسین و جنیدی، مهدی (1397). اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجی‌گری تعهدشغلی در زمینه مدیریت پروژه. مطالعات مدیریت، بهبود و تحول، دوره 27ریال شماره 87، ص 127-146.
  6. رستگار، حمید؛ صالحی، محمد و تقوایی‌یزدی، مریم (1398). ارائه الگوی بهینه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر رضایت مشتریان بانک ملت شهرستان آمل. سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، دوره 3، شماره1، ص 194-222.
  7. صفری فرد، اصغر؛ امیری، حسن؛ پارسا معین، کورش و علیشیری، بهرام (1401). شناسایی و ارائه مدل عوامل فردی مؤثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: ستاد مرکزی سازمان انتقال خون ایران). فصلنامه پژوهشی خون، دوره 19، شماره1، ص 30-43.  
  8. عمیدی مظاهری، مریم؛ کرباسی، مجتبی و مصطفوی، فیروزه (۱۳۹۰). چالش‌های فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 8، شماره8، ص 1190-1179.
  9. کروبی، مهدی؛ بهاری، جعفر؛ محمدی، سمیرا؛ بذله، مرجان و بهاری، شهلا (1398). تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتل‌های 5 ستاره شهر تبریز). اندیشه جغرافیا، دوره 11، شماره 22، ص 40-57.
  10. میرابی، وحیدرضا؛ جمشیدی، مینا؛ گودرزی، پروین و یوسفی، صامع (1389). رفتار شهروندی اعضای هیات علمی. مدیریت کسب و کار، دوره 7، شماره 2، ص 103-133.
  11. نامدار، مرتضی؛ کمالی، محمدجمال؛ شکوه، زهرا و سلاجقه، سنجر (1401). تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس. رهبری مدیریت آموزشی، دوره 16، شماره 1، ص 1-26.
  12. نیکوکار گوهری، هانی؛ آهی، پرویز و اکبری، محسن (1400). بررسی تأثیر رهبری آینده‌نگر بر اثربخشی سازمانی: نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی. مدیریت بهره‌وری، دوره 2، شماره 15، ص 107-138.

   

  1. Aryee, S., Chay, Y. W., & Chew, J. (1994). An investigation of the predictors and outcomes of career commitment in three career stages. Journal of Vocational Behavior, 44(1), 1–16.
  2. Bakhshi, A., Sharma, A. D., & Kumar, K. (2011). Organizational Commitment as a predictor of Organizational Citizenship Behavior. European Journal of Business and Management, 3(4), 78-86.
  3. Ballout, H. I. (2009). Career commitment and career success: Moderating role of self-efficacy. Career Development International, 14(7), 655–670.
  4. Bashir, M. S., Haider, S., Asadullah, M. A., Ahmed, M., & Sajjad M. (2020). Moderated mediation between transformational leadership and organizational commitment: The role of procedural justice and career growth opportunities. SAGE Open, 10(2), 1-19.
  5. Bateman, T. S., & Organ, D. W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee "citizenship." Academy of Management Journal, 26(4), 587-595.
  6. Bhatti, M. M., & Alvi, M. (2022). Impact of Career Growth on Employee Job Hopping with Moderating Role of Job Security. International Journal of Social Science & Entrepreneurship, 2(2), 218-226.
  7. Blau, G. J. (1985). The Measurement and Predictors of Career Commitment. Journal of Occupational Psychology, 58, 277-288.
  8. Blau, P. M. (2017). Exchange and power in social life. Routledge. Wiley.
  9. Carson, K. D., & Bedeian, A. G. (1994). Career Commitment: Construction of a Measure and Examination of Its Psychometric Properties. Journal of Vocational Behavior, 44, 226-237.
  10. Cooper -Hakim, A., & Viswesvaran, C. (2005). The Construct of Work Commitment: An Integrative Framework. Psychological Bulletin, 131(2), 241–259.
  11. Devece, C., Palacios-Marqués, D., & Alguacil, M. P. (2016). Organizational commitment and its effects on organizational citizenship behavior in a high unemployment environment. Journal of Business Research. 69(5), 1857-1861.
  12. Dierdorff, E. C., Rubin, R. S., & Ellington, K. (2021). Interpersonal skills, role cognitions, and OCB: Exploring mediating mechanisms and contextual constraints on role enactment. Journal of Vocational Behavior, 129,103604.
  13. Fazriyah, M., Hartono, E., & Handayani, R. (2019). The Influence of Job Satisfaction and Organizational Commitment on Organizational Citizenship Behavior. In International symposium on social sciences, education, and humanities, 201-205.
  14. Gautam, T., Dick, R. V., Wagner, U., Upadhyay, N., & Davis, A. J. (2006). Organizational citizenship behavior and organizational commitment in Nepal. Asian journal of social psychology, 8(3), 305-320.
  15. Jameel, A. S., Mahmood, Y. N., & Jwmaa, S. J. (2020). Organizational Justice and Organizational Commitment among Secondary School teachers. Cihan University-Erbil. Journal of Humanities and Social Sciences, 4(1), 1–6.
  16. Karem, M. A., Mahmood, Y. N., Jameel, A. S., & Ahmad, A. R. (2019). The Effect of Job Satisfaction and Organizational Commitment on Nurses’ Performance. Humanities and Social Sciences Reviews, 7(6), 332–339.
  17. Kasemsap, K. (2012). Factors Affecting Organizational Citizenship Behavior of Passenger Car Plant Employees in Thailand. Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts, 12( 2), 129-160.
  18. Kolade, O. J., Oluseye, O. O., & Omotaya, O. (2014). Organizational Citizenship Behaviour, Hospital Corporate Image and Performance. Journal of Competitiveness, 6(1), 36-49.
  19. Kumari, P., & Thapliyal, S. h. (2018). Studying the Impact of Organizational Citizenship Behavior on Organizational Effectiveness. International Academic Journal of Organizational Behavior and Human Resource Management, 4(1), 9-21.
  20. Lee, K., Carswell, J., & Allen, N. (2000). A Meta-Analytic Review of Occupational Commitment: Relations with Person and Work-Related Variables. Journal of Applied Psychology, 85(5), 799–811.
  21. Lin, C. T., & Chang, C. S. (2015). Job Satisfaction of Nurses and Its Moderating Effects on the Relationship Between Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behaviors. Res Theory Nurs Pract, 29(3), 226-244.
  22. Lips-Wiersma, M., & Hall, D. T. (2007). Organizational career development is not dead: A case study on managing the new career during organizational change. Journal of Organizational Behavior, 28(6), 771–792.
  23. London, M. (1985). Developing Managers: A Guide to Motivating and Preparing People for Successful Managerial Careers. San Francisco: Jossey-Bass.
  24. Liu, Y., & Cohen, A. (2010). Values, commitment, and OCB among Chinese employees. International Journal of Intercultural Relations, 34(5), 493–506.
  25. Lydon, J. E., & Zanna, M. P. (1990). Commitment In The Face Of Adversity: A Value-Affirmation Approach. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 1040-1047.
  26. Marmosa, T. (2022). Transformational Leadership as the Answer to Improving Employee Organizational Commitment and OCB. Stallion Journal for Multidisciplinary Associated Research Studies, 1(2), 15–21.
  27. Massoudi, A. H., Jameel, A. S., & Ahmad, A. R. (2020). Stimulating Organizational Citizenship Behavior by Applying Organizational Commitment and Satisfaction. International Journal of Social Sciences and Economic Review, 2(2), 20-27.
  28. Metwally, D. (2020). Examining the Mediating Effect of Career Commitment on the Relationship between Organizational Career Growth and Organizational Citizenship Behavior: The Case of Higher Academic Institutes in Egypt, https://www.academia.edu/35219356
  29. McElroy, J. C., & Weng, Q. X. (2015). The Connections Between Careers And Organizations In The New Career Era: Questions Answered, Questions Raised. Journal of Career Development, 43(1), 3-10.
  30. Meyer, J. P., Allen, N. J., & Smith, C. A. (1993). Commitment to Organizations and Occupations: Extension and Test of a Three-Component Conceptualization. Journal of Applied Psychology, 78(4), 538–551.
  31. Mohsin, F.H. (2018). The Linkage between Career Growth, Work Engagement and Organizational Citizenship Behavior: An Insight. International Journal of Scientific and Research Publications, 5(5), 2250-3153.
  32. Ng, T. W. H., & Feldman, D. C. (2015). Idiosyncratic deals and voice behavior. Journal of Management, 41(3), 893-928.
  33. Novianti, K. R. (2021). Does organizational commitment matter? Linking transformational leadership with organizational citizenship behavior (OCB).Jurnal Aplikasi Manajemen, 19 (2), 335-345.
  34. Ocampo, L., Acedillo, V., Bacunador, A. M., Balo, C. C., Lagdameo, Y. J., & Tupa, N. S. (2018). A historical review of the development of organizational citizenship behavior and its implications for the twenty-first century. Personnel Review, 47( 4), 821-862.
  35. Okurame, D. (2010). Impact of Career Growth Prospects and Formal Mentoring On Organizational Citizenship Behaviour. Leadership & Organization Development Journal, 33(1), 66-85.
  36. Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Lexington Books/D. C. Heath and Com.
  37. Organ, D. W. (1990). The Subtle Significance of Job Satisfaction. Clinical Laboratory Management Review, 4, 94–98.
  38. Organ, D. W., Podsakoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (2006). Organizational citizenship behavior: Its nature, antecedents, and consequences. USA: Sage Publications, Inc.
  39. Park, R. (2018). The roles of and automation in the relationship between job autonomy and organizational performance: a moderated mediation model. The International Journal of Human Resource Management, 29( 6), 1139-1156.
  40. Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., & Bommer, W. H. (1996). Transformational leader behaviors and substitutes for leadership as determinants of employee satisfaction, commitment, trust, and organizational citizenship behaviors. Journal of Management, 22(2), 259-298.
  41. Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., & et al (2000). Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research. Journal of Management, 26(3), 513–563.
  42. Poncheri, R. (2006). The Impact of Work Context on the Prediction of Job Performance. Master`s Thesis. Graduate Faculty of North Carolina State University.
  43. Prasetio, A. P., Yuniarsih, T., & Ahman, E. (2017). Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Organizational Citizenship Behavior in State-owned Banking. Universal Journal of Management, 5(1), 32-38.
  44. Prayitno, S., Iqbal, M. A., & Aulia, I. N. (2022). The Impact of Affective Commitment to Organizational Citizenship Behavior on Millennial Employees in an Indonesian Construction Company: Work Engagement and Knowledge Sharing as Mediators. International Journal of Indonesian Business Review, 1(1), 70–79.
  45. Ridwan, M., Mulyani, S. R., &Ali, H. (2020) Improving Employee Performance Through Perceived Organizational Support. Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior. Systematic Reviews in Pharmacy, 11(12). 839-849.
  46. Rousseau, D. (2004). Psychological Contracts In The Workplace: Understanding The Ties That Motivate. The Academy Of Management Executive, 18(1), 120–127.
  47. Shang, C., Li, D., & Diao, Y. (2021). How career growth relates to organizational citizenship behavior directed at individuals and the organization. Social Behavior and Personality, 49(10),1-9.
  48. Sharma, J. P., Bajpai, N., & Holani, U. (2011). Organizational Citizenship Behavior in Public and Private Sector and Its Impact on Job Satisfaction: A Comparative Study in Indian Perspective. International Journal of Business and Management, 6(1), 67-75.
  49. Sharma, V., & Jain, S. (2014). A Scale for Measuring Organizational Citizenship Behaviour in Manufacturing Sector. Pacific Business Review International. 6(8), 57-68.
  50. Srikanth, P. B., & Israel, D. (2012). Career Commitment & Career Success: Mediating Role of Career Satisfaction. The Indian Journal of Industrial Relations, 48(1), 137-149.
  51. Sona, S., & Kim, D. Y. (2019). Organizational career growth and career commitment: Moderated mediation model of work engagement and role modeling. The International Journal of Human Resource Management, 32(1), 1-24.
  52. Takeuchi, R., Bolino, M., & Lin, C. C. (2015). Too many motives? The interactive effects of multiple motives on organizational citizenship behavior. Journal of Applied Psychology, 100(4), 1239-1248.
  53. Wang, Y. (2015). Examining organizational citizenship behavior of Japanese employees: a multidimensional analysis of the relationship to organizational commitment. The International Journal of Human Resource Management, 26(4), 425-444.
  54. Wang W., Yi, Y., Li, J., Sun, G., & Zhang, M. (2022). Lighting up the dark: how the scarcity of childhood resources leads to preferences for bright stimuli. Journal of Business Research. 139(7), 1155–1164.
  55. Weer, C. H. (2006). The Impact of Non-Work Role Commitment on Employees’ Career Growth Prospects. Ph.D. Thesis. Drexel University.
  56. Weer, C. H., Greenhaus, J. H. (2017). Managers’ assessments of employees’ organizational career growth opportunities: the role of extra-role performance, work engagement, and perceived organizational commitment. Journal of Career Development .47(3),1-16.
  57. Weng, Q. X. (2010). Career Growth Study: Scale Development and Validity Test. Management Review, 22(10), 22–31.
  58. Weng, Q., & McElroy, J. (2012). Organizational Career Growth, Affective Occupational Commitment, and Turnover Intentions. Journal of Vocational Behavior, 80(2), 256–265.
  59. Weng, Q. X., & Xi, Y. M. (2011). Career Growth Study: Scale Development and Validity Test. Management Review, 23, 132–143.
  60. Weng, Q. X., McElroy, J. C., Morrow, P. C., & Liu, R. (2010). The relationship between career growth and organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, 77(3), 391–400.
  61. Yaakobi, E., & Weisberg, J. (2020). Organizational Citizenship Behavior Predicts Quality, Creativity, and Efficiency Performance: The Roles of Occupational and Collective Efficacies. Front. Psychol. Organizational Psychology. journal Frontiers in Psychology, 11(758),1-18.
  62. Zacharo, K., Koutsoukos, M., & Panta, D. (2018). Connection of Teachers’ Organizational Commitment and Transformational Leadership. A Case Study from Greece. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 17(8), 89–106.