نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در دنیای امروز، به دلیل اهمیت ارتباطات، گوش دادن مؤثر دارای اهمیت ویژه‌ای است. گوش دادن عمیق و خوب از اساسی‌ترین عوامل ارتباط در برقراری روابط انسانی است که بسیاری از مشکلات سازمانی و عصبانیت‌ها با خوب گوش دادن به درد دل‌ها و مشکلات افراد حل می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر شنود مؤثر بر مهارت‌های ارتباطی بین فردی کارکنان شرکت انتخاب سرویس حامی می‌باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری شامل 220 نفر از کارکنان بود که از این تعداد 136 نفر از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و هر 136 نفر به پرسشنامه­ها پاسخ دادند. ابزارهای اندازه‌گیری شامل پرسشنامه شنود مؤثر مقیمی، با 40 سؤال و پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی بین فردی منجمی زاده، با 19 سؤال بود که ضریب آلفای کرونباخ آن‌ها به ترتیب 75/0 و 73/0 به دست آمد. روایی پرسشنامه­ها، از طریق روایی صوری و محتوایی تائید شد. تجزیه‌وتحلیل داده­ها در دو سطح آمار توصیفی (توزیع فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و واریانس) و در سطح آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس چند راهه و آزمون تعقیبی توکی) صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین شنود مؤثر و مهارت‌های ارتباطی بین فردی رابطه معنادار وجود دارد (01/0 P<). بین نظرات کارکنان در مورد شنود مؤثر برحسب سمت شغلی تفاوت معنی‌دار وجود دارد و همچنین بین نظرات کارکنان در مورد مهارت‌های ارتباطی بین فردی برحسب سن تفاوت معنی‌دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of effective listening on interpersonal communication skills (Case study: |Entekhab service industrial group)

نویسندگان [English]

 • Zahra Vazife 1
 • Ali Kafami Ladani 2
 • Reyhaneh Rameshgar 3
 • Zahra Dadollahzade 2

1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, University of Sistan and Baluchistan, Sistan and Baluchistan, Iran.

2 PhD student of Human Resource Management, University of Sistan and Baluchistan, Sistan and Baluchistan, Iran.

3 Master of Educational Management, Isfahan University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of effective listening on the interpersonal communication skills of the employees of the Entekhab service industrial group. The research method is descriptive-survey. The statistical population consisted of 220 employees, of which 136 people were selected as a statistical sample through stratified random sampling in proportion to the volume and all 136 people answered the questionnaires. Measurement instruments included Moghimi Effective Listening Questionnaire with 40 questions and Monjemi Zadeh Interpersonal Communication Skills Questionnaire with 19 questions, whose Cronbach's alpha coefficient was 0.75 and 0.73, respectively. The validity of the questionnaires was confirmed through face and content validity. Data were analyzed at two levels of descriptive statistics (frequency distribution, percentage, mean, standard deviation and variance) and inferential statistics (Pearson correlation test, multivariate analysis of variance and Tukey post hoc test). Findings showed that there is a significant relationship between effective listening and interpersonal communication skills (P <0.01). There is a significant difference between employees 'opinions about effective listening in terms of job position and also between employees' opinions about interpersonal communication skills according to age.

کلیدواژه‌ها [English]

 • effective listening
 • interpersonal communication skills
 • communication
 • organization
 • effective communication
 1.  

  1. بهشتی پور، محمد (1388). ایجاد ارتباط مؤثر با دیگران. بازیابی شده در 22 دی‌ماه،1400 از: http:// www.daneshju.ir
  2. پسندیده، محمدمهدی و کرامت، ندا (1398). کارآمدی آموزش مهارت‌های برقراری ارتباط مؤثر بر روابط بین فردی، میزان تاب‌آوری و تنیدگی افراد کم‌شنوا. فصلنامه سلامت روان کودک، دوره 6، شماره 4، ص 130-119.
  3. ترابی، معصومه؛ جهانی، جعفر؛ فولاد چنگ، محبوبه و مرزوقی، رحمت اله (1388). بررسی رابطه‌ی بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و کارایی آن‌ها از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه‌ی شهر شیراز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 16، شماره 2، ص 78-59.
  4. جعفری مقدم، سعید.(1387 ). چرا مدیران به سخنان زیردستان خود گوش نمی­دهند؟ بازیابی شده در 22 دی‌ماه،1400 از: http://modir-danesh.com
  5. حسینی نسب، سید داوود و مصطفی پور، کبری (1391). بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی مدارس شهرستان پارس‌آباد در سال تحصیلی 90-89. فصلنامه علوم تربیتی، دوره 5، شماره40، ص 19-27.
  6. حسینی، فریده؛ دلفی، مریم؛ دستورپور، مریم و نیسی، عبدالحسین (1399). ارتباط بین مهارت شنود مؤثر، سلامت سازمانی و رضایت شغلی در میان کارکنان بیمارستان تأمین اجتماعی اهواز. مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین، دوره6، شماره3، ص 33-25.
  7. خنیفر، حسین؛ جندقی، غلامرضا؛ شریعتی، فاطمه و زروندی، نفیسه (1388). بررسی نقش ارتباطی شنود مؤثر و تعهد سازمانی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دوره1، شماره3، ص 170-147.
  8. رابینز، استیفن پی (1387). مبانی رفتار سازمانی. ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ دوم.
  9. رضائیان، علی (1380 ). مدیریت رفتار سازمانی. تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
  10. رفیعی، مجتبی و گلزار، مصطفی (1396). بررسی تأثیر شنود مؤثر بر عملکرد مربیان آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای. فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی، دوره5، شماره3، ص 58-39.
  11. سرایی، حسن (1380). مقدمه‌ای بر نمونه‌گیری در تحقیق. تهران: سمت.
  12. شاه ولی، منصور (1382). بررسی کارکردهای مهارت‌های ارتباطی غیرکلامی و گوش دادن مؤثر در تحقق وظایف و بهبود روابط انسانی در سازمان. مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز، دوره 20، شماره1، ص 46-29.
  13. فرهنگی، علی اکبر (1382). ارتباطات سازمانی. تهران: انتشارات خدمات فرهنگی رسا.
  14. فقهی فرهمند، ناصر (1382 ). مدیریت پایای سازمان. تهران: انتشارات فروزش.
  15. فیضی، طاهره (1388). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
  16. قره محمدی، شهاب‌الدین (1388). بررسی رابطه‌ی مهارت‌های ارتباطی مدیران مقاطع متوسطه و راهنمایی میانه با میزان اثربخشی آن‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
  17. کهندل، حمید (1389). شنود مؤثر اساس مهارت ارتباطی. ماهنامه صنعت و کارآفرینی، شماره 60، ص 33-50.
  18. مقیمی، سید محمد (1376). مهارت‌های شنود مؤثر. مجله تدبیر، دوره 76 ، شماره 2، ص 45-42.
  19. منجمی زاده، اصغر (1391). بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی بین فردی و میزان پذیرش اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان. پایان‌نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور خوراسگان.
  20. مهربان، حمید (1379). بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد.
  21. میرکمالی، سید محمد (1383). روابط انسانی در آموزشگاه. تهران: انتشارات یسطرون.
  22. نظری، رسول؛ احسانی، محمد؛ اشرف گنجویی، فریده و قاسمی، حمید (1391). اثرات مهارت‌های ارتباطی و ارتباطات بین فردی بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران و ارائه الگو. مطالعات مدیریت ورزشی، دوره4، شماره 16، ص 174-157.
  23. نعمتی، محمدعلی؛ کرمی پور، مجتبی و محمدی چمناری، حسین (1394). رابطه مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های کارآفرینی در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و خوارزمی. پژوهش در نظام‌های آموزشی، دوره9، شماره31، ص 325-285.
  24. نمازی، آسیه و همایونفر، حسن (1395). سنجش مهارت ارتباط بین فردی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری و مامایی. مجله پژوهش‌های سلامت‌محور،دوره2، شماره4، ص380-369.
  25. نوری قاسم‌آبادی، ربابه (1377). ارتباطات و پیوندهای اجتماعی ضامن سلامت فرد و جامعه. نشریه کار و کارگر.
  26. Bob, L., & Roisin, D. (2010). Using Podcasts to Support Communication Skills Development: A Case Study for Content Format Preferences among Postgraduate Research Students. Computers & Education, 54, v (4):962-971.
  27. Bobby, C., Vaught & Yohannan, T., Abraham. (2005). Cultural diversity and interpersonal communication Skills: A study of Indian.Leadership & Organization Development Journal; 1992, 13, 7; ABI/INFORM Global, p.26.
  28. Bolton, R. (2002). People skills: How to assert yourself, listen to the others and resolve conflicts. Prentice-Hall, Inc.
  29. Brownell, J. (1990). Perceptions of Effective Listeners: A Management Study. Journal of Business Communication, Vol. 27.
  30. Cynthia, Berryman-Fink. (2001). Male and female Managers Views of the Communication Skills and Training Needs of Women in Management.Public Personnel Management. Washington: ProQuest document14, Iss.3: P.307, 7.
  31. James, C., R. (2002). Designing learning organizations. Organizational Dynamics, 32(1), 46−61.
  32. Jennifer LynGraham, M.H.K. (2003). An analysis of sport managers’ interpersonal communication skills in selected Ontario amateur sport organizations. Dissertation, Universitr of Windsor (Canada). ProQuest, 104pages, AATMQ52559.
  33. Lavoi Debra, E. (2007). Adescriptive study of the attributes and skills needed by California superintendents in 2020.University of Le Veme. United States-California.
  34. Moreira, D., M. M., & Montes, L. C. Z. (2021). Active listening techniques in the language skills of the upper basic of the San Cayetano Chone educational unit. Linguistics and Culture Review, 5(S2), 934-947.
  35. Poczwardowski, A., Barott, J. E., & Henschen, K. P. (2002). The athlete and coach: Their relationship and its meaning. Results of an interpretative study. International Journal of Sport Psychology, 33, 116–140.
  36. Raina, R., Roebuck, D.B., & Lee, CCE. (2014). An exploratory study of listening skills of professionals across different cultures. World Review of Business Research, 4(3):1 -13.
  37. Sullivan, Philip. (2004). Communication Differences between Male and Female Team Sport Athletes. Communication Reports; summer 2004; 17, 2; Academic Research Library. pg. 1231.
  38. Voki, N. P., & Hernaus, T. (2005). "Interpersonal Relations at Work Perceived by Croatian and Worldwide Employees and by Different Age, Gender, Education, Hierarchical and Company Size Groups ˚ Empirical Evidence", Management, No 1: 23-49.
  39. Yukl, Gary. (2008). How leaders influence organizational effectiveness. TheLeadership Quarterly, 19:708–722.
  40. Zalewski, Jeffrey. (2007). How to Top the Power of Effective Listening?