نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در دنیای امروز، به دلیل اهمیت ارتباطات، گوش دادن مؤثر دارای اهمیت ویژه‌ای است. گوش دادن عمیق و خوب از اساسی‌ترین عوامل ارتباط در برقراری روابط انسانی است که بسیاری از مشکلات سازمانی و عصبانیت‌ها با خوب گوش دادن به درد دل‌ها و مشکلات افراد حل می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر شنود مؤثر بر مهارت‌های ارتباطی بین فردی کارکنان شرکت انتخاب سرویس حامی می‌باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری شامل 220 نفر از کارکنان بود که از این تعداد 136 نفر از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و هر 136 نفر به پرسشنامه­ها پاسخ دادند. ابزارهای اندازه‌گیری شامل پرسشنامه شنود مؤثر مقیمی، با 40 سؤال و پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی بین فردی منجمی زاده، با 19 سؤال بود که ضریب آلفای کرونباخ آن‌ها به ترتیب 75/0 و 73/0 به دست آمد. روایی پرسشنامه­ها، از طریق روایی صوری و محتوایی تائید شد. تجزیه‌وتحلیل داده­ها در دو سطح آمار توصیفی (توزیع فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و واریانس) و در سطح آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس چند راهه و آزمون تعقیبی توکی) صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین شنود مؤثر و مهارت‌های ارتباطی بین فردی رابطه معنادار وجود دارد (01/0 P<). بین نظرات کارکنان در مورد شنود مؤثر برحسب سمت شغلی تفاوت معنی‌دار وجود دارد و همچنین بین نظرات کارکنان در مورد مهارت‌های ارتباطی بین فردی برحسب سن تفاوت معنی‌دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها