نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 کارشناس ارشد ادبیات، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مدل‌سازی تأثیر فرهنگ اخلاقی و جوسازمانی بر دلبستگی شغلی با میانجی تعهد سازمانی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را معلمان دوره ابتدایی شاغل در شهرستان نمین به تعداد 1032 نفر در سال تحصیلی 1401–1400 تشکیل می‌دهند. روش نمونه‌گیری به کار گرفته‌شده، خوشه‌ای چندمرحله‌ای بوده و با توجه به ناهمگون بودن جامعه آماری از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نیز استفاده گردید؛ که از میان جامعه‌ی آماری پیش‌گفته، بر اساس جدول مورگان، نمونه‌ای به حجم 292 نفر (213 نفر زن و 79 نفر مرد) انتخاب شدند. اطلاعات لازم برای پاسخ به فرضیه‌های پژوهشی از طریق پرسشنامه‌های استاندارد جمع‌آوری و در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. همچنین برای بررسی فرضیه‌های پژوهش و ارزیابی برازش مدل مفهومی ارائه‌شده از نرم‌افزارهای SPSS و Lisrel8 استفاده شد. بدین ترتیب نتایج پژوهش بیانگر آن است که فرهنگ اخلاقی با ضریب مسیر 18/0 و با توجه به آماره t برابر با 93/3 تأثیر مثبت و معناداری بر دلبستگی شغلی دارد. همچنین مشخص شد که جو سازمانی با ضریب مسیر 49/0 و با توجه به آماره t برابر با 09/5 تأثیر مثبت و معناداری بر دلبستگی شغلی دارد؛ بنابراین هرچه در سازمان فرهنگ اخلاقی و جو مطلوب حاکم گردد دلبستگی کارکنان نسبت به فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند ارتقاء خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling the effect of ethical culture and organizational climate on job attachment mediated by organizational commitment

نویسندگان [English]

 • Fardin Foroghi 1
 • Farahroz Zandamoghin 2
 • Azar Taghavi 3

1 PhD student in educational management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

2 Master of Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

3 Master of Literature, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is to model the impact of ethical culture and organizational climate on job attachment mediated by organizational commitment. The statistical population of the present study consists of 1032 primary school teachers working in Namin city in the academic year 1401-1400. The sampling method used was multi-stage cluster sampling method and due to the heterogeneity of the statistical population, stratified sampling method was also used. According to Morgan's table, a sample of 292 people (213 females and 79 males) were selected from the aforementioned statistical population. Necessary information was collected to answer the research hypotheses through standard questionnaires, and descriptive statistics and inferential statistics were used in data analysis. SPSS and Lisrel8 software were also used to test the research hypotheses and evaluate the fit of the proposed conceptual model. Thus, the results indicate that moral culture with a path coefficient of 0.18 and according to the t-statistic equal to 3.93 has a positive and significant effect on job attachment. It was also found that the organizational climate with a path coefficient of 0.49 and a t-statistic of 5.09 has a positive and significant effect on job attachment

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethical culture
 • organizational climate
 • organizational commitment
 • job attachment
 1.  

  1. امیرشاهی، میراحمد؛ شیرازی، محمود و قوامی، سارا (1390). بررسی رابطه بین فلسفه اخلاق فردی فروشندگان و فرایند تصمیم‌گیری اخلاقی آن‌ها. مطالعه مدیریت و بهبود تحول، دوره 20، شماره 63، ص 27 –
  2. بهزادی، الهام؛ نعامی، عبدالزهرا و بشیلده، کیومرث (1392). بررسی رابطه فضیلت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی؛ وفاداری سازمانی و بهزیستی معنوی در کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کازرون. نشریه علوم تربیتی و روان‌شناختی، دوره 20، شماره 2، ص 233-256.
  3. ساعتچی، محمود؛ قاسمی، نوشاد؛ نمازی، سمیه (1387). بررسی رابطه میان انگیزه شغلی مدیران، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (دبیران مقطع متوسطه شهرستان مرودشت). فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دوره 1، شماره 2، ص 147-161.
  4. سروش، مجتبی (1381). مقایسه رضایت شغلی، تعهد سازمانی و همبستگی آن‌ها با منتخبی از ویژگی‌های فردی بین مسئولان تربیت‌بدنی آموزشگاه‌ها و مدیران ادارات سازمان تربیت‌بدنی خراسان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت‌معلم.
  5. جهرمی، شایان؛ احمدی، عبداله و درویش پور، سکینه. (1388). بررسی رابطه‌ی میان جوسازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه دبیران دوره‌ی راهنمایی مدارس دخترانه‌ی شهر مرودشت در سال تحصیلی 88-87. دو فصلنامه رهیافتی نو. دوره 1، شماره 1، ص 128-107.
  6. علوی، حمیدرضا (1381). فرهنگ‌سازمانی وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی. مجله تدبیر، دوره 13، شماره 130، ص 42-38.
  7. قدم پور، عزت اله؛ خلیلی، زهرا و عالی پور، کبری (1396). بررسی رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی و فضیلت سازمانی با نقش میانجی شیفتگی مرتبط با کار در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. ماهنامه سلامت کار در ایران، دوره 15، شماره 2، ص 141-129.
  8. طوسی، محمدعلی (1389). فرهنگ‌سازمانی. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
  9. مهرانی، ساسان؛ ثقفی، علی؛ موسی خانی، محمد و سپاسی، سحر(1390). عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری اخلاقی حسابداران رسمی ایران. فصلنامه اخلاق در علوم فناوری، دوره 6، شماره 3، ص 31-20.
  10. میرکمالی، سید محمد (1373). روابط انسانی در آموزشگاه. تهران: انتشارات یسطرون.
  11. مؤمن پور، نشتمان؛ مؤمن پور، سمیه؛ قاسم‌زاده، ابوالفضل و حسنی، محمد (1390). نقش جو اخلاقی بر ابعاد درگیری شغلی کارکنان. رویش روانشناسی، دوره 1، شماره 5، ص 38 –
  12. نادی، محمدعلی و حاذقی، فاطمه (1390). الگویابی معادله‌ ساختاری روابط بین جو اخلاقی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با نیت ترک خدمت در بین کارکنان بیمارستان‌های خصوصی شهر شیراز. مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 8، شماره 5، ص 708 –
  13. Arifin, H.M. (2015). The Influence of Competence, Motivation, and Organizational Culture to High School Teacher Job attachment and Performance. International Education Studies, 8(1), 38-45.
  14. Allen, N. j. & Meyer, J. P. (1997).The measurement and antecedence of affective, continuance and normative commitment to the organizational. Journal of occupational psychology, 63, 1-18.
  15. Avram, E., Ionescu, D., & Mincu, C. L. (2015). Perceived safety climate and organizational trust: the mediator role of job satisfaction. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 187, 679- 684.
  16. Bakker, A.B., & Leiter, M. P. (Eds). (2010). Work Engagment: A handbook essential theory and research. New York: Psychology press.
  17. Bakker, A. B. (2010(. Flow among music teachers and their students: The crossover of peak experiences. Journal of Vocational Behavior.
  18. Ferrell, J.R.D., & Fraedrich,D. (2014). Organizational stress in individual strain, New York, AMA. Com. 30-65
  19. Gonzalez, J., & Grazzo, T. (2006). Structural relationships between organizational service orientation, contact employee job satisfaction and citizenship behavior. International Journal of Service Industry Management, 17(1), 23-50.
  20. Golablee, M. (2014). The relationship between job stress and time management,fashion and female employee performance management and logistics managementproduct of the national south oil. Journal of Human Resource Management in the Oil Industry, 6(22), 33-39.
  21. Hakanen J.J., Perhoniemi, R., & Toppinen Tanner, S. (2008). Positive gain spirals at work: From job resources to work engagement, personal initiative and work-unit innovativeness. Journal of Vocational Behavior, 73(1), 78-91.
  22. Halpin, W., & Croft, B. (1963). The organizational climate of schools.Chicago: Midwest Administration Center of the University of Chicago.
  23. Hayton, J.C. (2005). Promoting corporate entrepreneurship through human resource management practices: A review of empirical research. Human Resource Management Review, 15, 21-41.
  24. Hallberg, U. E., & Schaufeli, W. B. (2006). " Same same" but different? Can work engagement be discriminated from job involvement and organizational commitment?. European psychologist, 11(2), 119.
  25. Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of management journal, 33(4), 692-724.
  26. Lawler, E., & Hall. D. (1970). Relationship of job and work involvement. Journal of Applied Psychology, 67, 341-349.
  27. Markos, S., & Sridevi, M. S. (2010). Employee engagement: The key to improving performance. International journal of business and management, 5(12), 89.
  28. Mitchell, Trans, A. (1978). Management in organizations. Translation: Mohammed Hussain Nazari Nigad. First printing. Mashhad: Astan Ghods Publications.
  29. Owens, R.G. (1986). Organizational behavior in education". Englewood cliffs, New Jersey; Prentice Hall, Inca Third edition.
  30. Richman, A. (2006). Everyone wants an engaged workforce how can you create it? Works pan, 49(1), 36-9.
  31. Schaufeli, W., Salanova, M., Gonzalez Roma, V., & Bakker, A. (2002). The measurement of engagement and burnout: a confirmative analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3(1), 71- 92.
  32. Cheng, B. S., Jiang, D. Y., & Riley, J. H. (2003). Organizational commitment, supervisory commitment, and employee outcomes in the Chinese context: proximal hypothesis or global hypothesis?. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 24(3), 313-334.
  33. Svanberg, J., & Öhman, P. (2013). Auditors' time pressure: Does ethical culture support audit quality? Managerial auditing journal, 28 (7), 572-591.