نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 کارشناس ارشد ادبیات، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مدل‌سازی تأثیر فرهنگ اخلاقی و جوسازمانی بر دلبستگی شغلی با میانجی تعهد سازمانی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را معلمان دوره ابتدایی شاغل در شهرستان نمین به تعداد 1032 نفر در سال تحصیلی 1401–1400 تشکیل می‌دهند. روش نمونه‌گیری به کار گرفته‌شده، خوشه‌ای چندمرحله‌ای بوده و با توجه به ناهمگون بودن جامعه آماری از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نیز استفاده گردید؛ که از میان جامعه‌ی آماری پیش‌گفته، بر اساس جدول مورگان، نمونه‌ای به حجم 292 نفر (213 نفر زن و 79 نفر مرد) انتخاب شدند. اطلاعات لازم برای پاسخ به فرضیه‌های پژوهشی از طریق پرسشنامه‌های استاندارد جمع‌آوری و در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. همچنین برای بررسی فرضیه‌های پژوهش و ارزیابی برازش مدل مفهومی ارائه‌شده از نرم‌افزارهای SPSS و Lisrel8 استفاده شد. بدین ترتیب نتایج پژوهش بیانگر آن است که فرهنگ اخلاقی با ضریب مسیر 18/0 و با توجه به آماره t برابر با 93/3 تأثیر مثبت و معناداری بر دلبستگی شغلی دارد. همچنین مشخص شد که جو سازمانی با ضریب مسیر 49/0 و با توجه به آماره t برابر با 09/5 تأثیر مثبت و معناداری بر دلبستگی شغلی دارد؛ بنابراین هرچه در سازمان فرهنگ اخلاقی و جو مطلوب حاکم گردد دلبستگی کارکنان نسبت به فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند ارتقاء خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها