نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

3 دانش ‌آموخته دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه نور هدایت شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 دانش ‌آموخته دکتری مدیریت فرهنگی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز هرند، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تعیین رابطه سرمایه اجتماعی با رفتارهای انحرافی در محیط کار با توجه به نقش رهبری زهر آگین دراستانداری اصفهان بود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی(مدل سازی معادله ساختاری( بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان شاغل در استانداری اصفهان به تعداد 416 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 370 نفر به عنوان نمونه از طریق روش تصادفی ساده انتخاب شدند و ابزار پژوهش پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیتوگوشال ) 1998 (و پرسشنامه استاندارد رهبری زهرآگین اشمیت (2008 (و پرسش نامه استاندارد رفتارهای انحرافی در محیط کار بنت و رابینسون(2000)بود . که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی ،صوری و سازه قرار گرفتند و مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای رهبری زهرآگین 95/0 و سرمایه اجتماعی 88/0 و وپرسشنامه رفتارهای انحرافی در محیط کار85/0 برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل برضریب همبستگی پیرسون و الگوسازی معادله ساختاری (SEM )انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه اجتماعی با رفتارهای انحرافی در محیط کار رابطه معنادار منفی دارد و بین رهبری زهر آگین با رفتارهای انحرافی در محیط کار رابطه معنادار مثبت دارد و همچنین رهبری زهرآگین رابطه بین سرمایه اجتماعی با رفتارهای انحرافی در محیط کار دراستانداری اصفهان را تعدیل می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Social Capital and Deviant Behaviors in the Workplace According to the toxic leadership in Isfahan Province

نویسندگان [English]

 • Abbas Ghaedamini Harouni 1
 • Mehrdad Sadeghi de cheshmeh 2
 • Meysam Babaeefarsani 3
 • Ghulam Reza Maleki Farsani 4

1 Ph.D. Candidate, Cultural Managementof Facuty Management. South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran

2 Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 Phd in Industrial Management, School of Management, Noor Hedayat University of Shahrekord, Shahrekord, Iran

4 PhD in Cultural Management, , lecturer at the Comprehensive University of Applied Sciences of Harand Center, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the relationship between social capital and deviant behaviors in the workplace, taking into account the role of toxic leadership in Isfahan province. The research method was applied in terms of purpose and in terms of data collection method, a descriptive-correlation type (structural equation modeling) was used. The statistical population of the present study was 416 people employed by the employees of Isfahan governorate who, through the Cochran sampling formula, 370 people were selected through simple random sampling method. The research tools were Nahapitogushal social capital questionnaire (1998) and Zoharigen Schmidt's Standard Leadership Questionnaire (2008) and Deviant Behavioral Questionnaire in Workplace Bennett & Robinson (2000). On the other hand, Cronbach's Alpha method was used for questionnaire management for 0.50 and 2.88, respectively. The questionnaire was 0.85 for devastating behaviors in the workplace, and data analysis was done at two descriptive levels And inferential statistics including Pearson correlation coefficient and Structural Equation Modeling (SEM) .The results of the research showed that there is a significant negative relationship between social capital and deviant behavior in the workplace and there is a significant positive correlation between the toxic leadership venom and deviant behaviors in the workplace.

کلیدواژه‌ها [English]

 • toxic leadership
 • Social Capital
 • Deviant Behaviors in the Workplace
 1.  

  1. حمیدی‌زاده، علی؛ زارعی متین، حسن و ظفری، هادی (1396). بررسی تأثیر سبک رهبری زهرآگین و رفتارهای کژ کارکردی بر پیامدها و نگرش شغلی کارکنان. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی. سال 6. شماره 3. ص 1-31.
  2. سلمانی، داوود و رادمند، محبوبه (1388). بررسی نقش سازمان و مدیریت در بروز رفتارهای کاری انحرافی. نشریه مدیریت دولتی، شماره 3.
  3. سید جوادین، سید رضا؛ قلی پور، آرین و جانعلیزاده، محمد (1391). مروری بر پدیده رهبری زهرآگین و بررسی احتمال پیدایش آن در مراحل مختلف چرخه حیات سازمان. فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه. دوره 28. شماره 2. ص 1-17.
  4. شمسی، زهرا؛ محبعلی پور، منیره و الوداری، حسن (1394). بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی. فصل‌نامه مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 2، شماره 1. ص 136-117.
  5. فتح الهی، عارف و پورآقاجان حسینی، سید رضا (1396). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر بدرفتاری سازمانی با توجه به نقش رهبری زهرآگین (موردمطالعه: کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر). فصلنامه علمی - پژوهشی آموزش علوم دریایی. سال 7. شماره 11. ص 82-93.
  6. گل پرور، محسن و نادی، محمدعلی (1390). نقش میانجی وفاداری سازمانی در رابطه بین اخلاق کاری با رفتارهای انحرافی در محیط کار. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال 6، شماره 1، ص 43-53.
  7. ناظمی، غلامرضا و فیضی، محمد (1393). بررسی نقش رهبری زهرآگین در رفتارهای انحرافی کارکنان (مطالعه موردی: سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان اردبیل). پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی، دانشکده علوم انسانی.
  8. Aminah Ahmad & Zoharah Omar). 2014). Reducing Deviant Behavior through Workplace Spirituality and JobSatisfaction. Journal Published by Canadian Center of Science and Education. Asian Social Science; Vol. 10, No. 19, 107-112.
  9. Appelbaum, H. Laconi. Matouse. (2007). Positive and negative deviant workplace behaviors: Causes, impacts and solutions. Corporate governance international journal of business in society, Vol 7, No 5, 586-598.
  10. Araya, R. Dunstan, F. Playle, R. Thomas, H. Palmer, S. and Lewis, G. (2006). Perceptions of Social Capital and the Built Environment and Mental Health, Social Science & Medicine, 62, 3072–3083.
  11. Bordia, P., Restubog, S., & Tang, R. (2008). When employees strike back: investigating mediating mechanisms between psychological contract breach and workplace deviance. Journal of Applied Psychology, 93(5), 1104-1117.
  12. Borgonovi, F. (2010). A Life-Cycle Approach to the Analysis of the Relationship between Social Capital and Health in Britain, Social Science & Medicine, 71, 1927-1934.
  13. Brune, N.E. and Bossert, T. (2009). Building Social Capital in Post-Conflict Communities: Evidence from Nicaragua, Social Science & Medicine, (68), 885–893.
  14. Carpiano, R.M. (2008). Actual or Potential Neighborhood Resources and Access to Them: Testing Hypotheses of Social Capital for the Health of Female Caregivers, Social Science & Medicine, 67,568–582.
  15. Connor Peter J. O. Stone, Sharon. Walker, Benjamin R. Jackson Chris J.)2017). Deviant behavior in constrained environments: Sensation-Seeking predicts workplace deviance in shallow learners. 16. Personality and Individual Differences108, 20-25.
  16. Engstrom, K. Mattsson, F. Jarleborg, A. Hallqvist, J. (2008). Contextual Social Capital as a Risk Factor for Poor Self-Rated Health: AMultilevel Analysis, Social Science & Medicine, 66, 2268-2280.
  17. Griffin, Ricky, & Moorhead, Gregory. (2011). Organizational behavior: Nelson Education.
  18. Hador, B. B. (2017). Three levels of organizational social capital and their connection to performance. Journal of Management Development, 36(3), 348-360.
  19. Hauser, Christoph, Tappeiner, Gottfried, & Walde, Janette. (2007). the learning region: The impact of social capital and weak ties on innovation. Regional studies, 41(1), 75-88.
  20. Jha, Anand, & Cox, James. (2015). Corporate social responsibility and social capital. Journal of Banking & Finance, 60, 252-270.
  21. Karlsson, Jan. (2011). Organizational misbehaviour in the workplace: Narratives of dignity and resistance: Springer.
  22. Kellerman, B. (2004). HBS Working Knowledge. Interview with Senior Editor, Martha Lagace. September 27.
  23. Kelloway, E Kevin, Francis, Lori, Prosser, Matthew, & Cameron, 23.James E. (2010). Counterproductive work behavior as protest. Human Resource Management Review, 20(1), 18-25.
  24. Krasikova, Dina V, Green, Stephen G, & LeBreton, James M. (2013). Destructive leadership a theoretical review, integration, and future research agenda. Journal of Management, 39(5), 1308-1338.
  25. Leet, E. (2011). The impact toxic or severe dysfunctional leadership
  26. Li-Chen Lim1, Choon-Jin Teh, Chan-Yin-Fah Benjamin. )2016). A Preliminary Study of the Effects of Personality Traits on Workplace Deviance in the Voluntary Sector. Journal International Review of Management and Marketing, 2016, 6(S7) 6-10.
  27. Lipman-Blumen, J. (2005). The Allure of Toxic Leaders: Why We Follow Destructive Bosses and Corrupt Politicians – and How We Can Survive Them. Oxford University Press.
  28. (2008). Relative absorptive capacity and interorganizational learning. Strategic Management Journal 19(5): 461–477.
  29. McIntosh, G. L., & Rima, S. D. (2007). Overcoming the dark side of leadership: How to become an effective leader by confronting potential failures, Grand Rapid: Baker Books.
  30. Merlo, Omar, Bell, Simon J, Mengüç, Bülent, & Whitwell, Gregory J. (2006). Social capital, customer service orientation and creativity in retail stores. Journal of Business Research, 59(12), 1214-1221.
  31. Neves, P.; Story, J. (2013). Ethical leadership and reputation: Combined indirect effects on organizational deviance. Journal of Business Ethics, 115(1), 1-12.
  32. Pelletier, K. L. (2010). Leader toxicity: An empirical investigation of toxic behavior and rhetoric. Leadership, 6(4), 373-389.
  33. Robbins, Stephen P, & Judge, Tim. (2003). Essentials of organizational behavior: Prentice Hall Englewood Cliffs eNJ NJ. 75(7), 11-32.
  34. Robinson, S.L. & R.J.Bennett. (1995). a Typology of Deviant Workplace Behaviors: A Multidimensional Scaling Study, Academy of Management Journal, and Vol. (38), 55-72.
  35. Roter, A. B. (2011). The lived experiences of registered nurses exposed to toxic leadership behaviors. Capella University, Minneapolis.
  36. Tymon, W.G. & stump, s. (2003). Social capital in the success of knowledge workers, Career Devdlopment Turner International, 12-20.
  37. Villalonga-Olives, E. & Kawachi, I. (2017). “The dark side of social capital: A systematic review of the negative health effects of social capital”, Soc Sci Med, 194, 105-127.
  38. Whicker, M. L. (1996). Toxic Leaders: when organizations go bad. Westport, Conn: Quorum Books, 11.
  39. Whicker, M. L. (1996). Toxic leaders: When organizations go bad. Westport. Quorum Books.
  40. Yavaş, (2016). Sectoral differences in the perception of toxic leadership. International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management. Procedia - Social and Behavioral Sciences 229, 267 – 276.