نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

3 اداره آموزش و پرورش خراسان شمالی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف پژوهش، تبیین رابطه هویت اجتماعی و خودکارآمدی شغلی با نقش میانجی هوش عاطفی بود. تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 240 نفر مربی پیش دبستانی شهر بجنورد بود که طبق جدول کرجسی-مورگان 148 نفر به روش نمونه برداری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه هویت اجتماعی صفاری نیا و روشن (1390)، پرسشنامه هوش عاطفی شرینگ (۱۹۹۶) و پرسشنامه خودکارآمدی شغلی ریگز و نایت (1994) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای SPSS 21 و PLS استفاده شد. نتایج نشان داد بین هویت اجتماعی و خودکارآمدی شغلی رابطه مثبت و معناداری برقرار است (ضریب مسیر 315/0). همچنین بین مولفه های هوش عاطفی و خودکارآمدی شغلی نیز رابطه مثبت و معناداری به استثناء مولفه هوشیاری اجتماعی به دست آمد (ضریب مسیر 303/0). بین هویت اجتماعی و هوش عاطفی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (ضریب مسیر 548/0). با توجه به روابط مثبت و معنادار بین متغیرها، نقش میانجی هوش عاطفی تایید گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between social identity and job self-efficacy with the mediating role of emotional intelligence in preschool teachers

نویسندگان [English]

 • Behrang Esmaeilishad 1
 • Mahboubeh Soleimanpour Omran 2
 • Farahnaz Soheilifar 3

1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.

2 Assistan Prof. Department of Educational Sciences, Bojnourd branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.

3 North Khorasan Education Department, Bojnourd, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to explain the relationship between social identity and job self-efficacy with the mediating role of emotional intelligence. The research was applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of method. The statistical population included 240 preschool teachers in Bojnourd. According to Krejcie-Morgan table, 148 people were selected by stratified random sampling. Data collection tools were Saffarinia and Roshan Social Identity Questionnaire (2011), Schering Emotional Intelligence Questionnaire (1996) and Riggs & Knight (1994) Job Self-Efficacy Questionnaire. The face and content validity of the tools were confirmed by experts. To analyze the data using SPSS 21 and PLS software. Results showed that there is a positive and significant relationship between social identity and job self-efficacy (path coefficient 0.315). Also, a positive and significant relationship was found between the components of emotional intelligence and job self-efficacy, with the exception of the component of social awareness (path coefficient 0.303). There is a positive and significant relationship between social identity and emotional intelligence (path coefficient 0.548). Due to the positive and significant relationships between the variables, the mediating role of emotional intelligence was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Identity
 • Job Self-Efficacy
 • Emotional Intelligence
 1.  

  1. آلمال، فرنگیس (1390). سیمای هویت اجتماعی جوانان ایرانی. مطالعات ملی، دوره 12، شماره 3، 148-121.
  2. اثرزاده، رضا؛ بجانی، حسین و ملکی‌نیا، عماد (1390). بررسی خودکارآمدی نیروی انسانی در سازمان‌ها و ارائه‌ الگوی مفهومی برای سنجش آن. توسعه‌ انسانی پلیس، دوره 8، شماره 37، 97 -113.
  3. اکبرزاده، حسین و نقی‌زاده، حسن (1393). بررسی رابطه هوش عاطفی و فرسودگی مدیران و پرستاران بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی. طب کار، دوره 6، شماره 1، 47-37.
  4. بیک‌زاد، جعفر؛ خدیوی، اسداله؛ حسین‌پورسنبلی، علیرضا و محمدنژاد اصل، راحله (1391). رابطه هوش هیجانی مدیران با خودکارآمدی و سلامت روانی آنان. آموزش و ارزیابی، دوره 5، شماره 19، 141-127.
  5. تمنائی‌فر، محمدرضا و لیث، حکیمه (1394). رابطه هوش هیجانی، خودکارآمدی و حمایت اجـتماعی با سازگاری دانش‌آموزان دبیرستان. پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، دوره 10، شماره 39، 52-25.
  6. ج‍ن‍ک‍ی‍ن‍ز، ری‍چ‍ارد (1391). هویت اجتماعی، مترجم تورج یاراحمدی، تهران: پردیس دانش.
  7. حسنوند، باقر؛ صفری، سجاد؛ فیاض، ایراندخت؛ بازرگان، سیمین (1394). تأثیر آموزش‌وپرورش پیش‌دبستانی بر مبنای برنامه‌ریزی چندبعدی بر رشد مهارت‌های اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی. روانشناسی تربیتی، دوره 11، شماره 37، 138-119.
  8. حسین‌نژاد علی‌اکبر و میرانی، کاوه (1396). بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکار آمدی مربیگری و کمال‌گرایی مربیان مدارس فوتبال. روانشناسی و روان‌پزشکی شناخت، دوره ۴، شماره 1، 13-۲۵.
  9. خبازی، قمر و مومنی‌مهموئی، حسین (1397). بررسی رابطه خودکارآمدی شغلی و شایستگی‌های حرفه‌ای با میزان تمایل به برون‌سپاری ابعاد آموزش سازمانی. توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، دوره 13، شماره 47، 112-95.
  10. رحیمی‌نژاد، عباس و انجدانی، انسیه (1395). رابطه منزلت‌های هویت و هوش هیجانی در دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر. علوم روان‌شناختی، دوره 15، شماره 58، 234-216.
  11. زارعی، محمدحسین؛ نصراصفهانی، احمدرضا؛ میرشاه جعفری، سید ابراهیم و لیاقت‌دار، محمدجواد (1395). مربی پیش‌دبستانی: چه کسی با چه مشخصاتی؟ نظریه و عمل در برنامه درسی، دوره 4، شماره 8، 204-181.
  12. ساعتچیان، وحید؛ رحیمی، سوسن و عزیزی، بهادر (1398). پیش‌بینی رفتار آتی مشتریان پارکهای آبی بر اساس هویت اجتماعی برند. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دوره 9، شماره 17، 37-28.
  13. سروقد، سیروس؛ رضایی، آذرمیدخت و معصومی، فائزه (1389). رابطه بین سبک‌های تفکر با خودکارآمدی جوانان دختر و پسر پیش‌دانشگاهی شیراز. زن و جامعه، دوره 1، شماره 4، 133-112.
  14. سلیمانی، نادر و فرزانه، علی‌بیگی (1388). بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران گروه‌های آموزشی با خودکارآمدی آنان در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ده کشور. رهبری و مدیریت آموزشی، دوره 3، شماره 4، 137-154.
  15. صبحی‌قراملکی، ناصر؛ محمد امینی، زرار؛ نریمانی، محمد و برهمند، تراوشا (1387). رابطه هوش هیجانی با خودکارآمدی و سلامت روان و مقایسه آن‌ها در دانش‌آموزان ممتاز و عادی. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، دوره 10، شماره 35، 122-107.
  16. عالمی، مسعود (1380). مطالعه برجستگی‌های هویت در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
  17. علی‌فری، ملیحه؛ وکیلی‌فرد، حمیدرضا؛ بنی مهد، بهمن و رویایی، رمضانعلی (1396). بررسی نقش تعدیل‌کنندگی هویت اجتماعی در روابط بین درک مسئولیت اجتماعی واحدهای تجاری و نگرش شغلی حسابداران. حسابداری مدیریت، دوره 10، شماره 34، 83-69.
  18. عیدی، حسین؛ عباسی، همایون و منصف، علی (1392). بررسی ارتباط هوش هیجانی اعضای هیئت‌علمی با اثربخشی دانشکده‌های تربیت‌بدنی (دولتی) شهر تهران. پژوهش‌نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دوره 9، شماره 18، 181-169.
  19. قربانی، مریم؛ کاظمی، حمید؛ مساح، هاجر و دیباجی، سیدمیثم (1392). سنجش رابطه هوش هیجانی با ابعاد هویت. مطالعات ملی، دوره 14، شماره 1، 176-161.
  20. گیدنز، آنتونی (1397). پیامدهای مدرنیت، مترجم محسن ثلاثی، تهران: مرکز.
  21. لباف، حسن؛ انصاری، محمداسماعیل و مسعودی، معصومه (1390). هوش هیجانی و اهمیت آن در موفقیت سازمانی، توسعه انسانی پلیس، دوره 8، شماره 36، 87-61.
  22. مستقیمی، محمودرضا؛ سمیعی، روح‌الله و سوخته‌سرایی، میثم (1398). بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی با نقش میانجی خودکارآمدی کارکنان (موردمطالعه: نیروهای ستادی انتظامی استان گلستان). مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی، دوره 14، شماره 50، 62-33.
  23. نادی، محمدعلی (1395). رابطۀ بین هویت اجتماعی و تعهد سازمانی با ارتباطات سازمانی در بین کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان و یزد. مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 37، 180-161.
  24. نوری‌ثمرین، شهرام (1395). رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول. روانشناسی و دین، دوره 9، شماره 1، 122-107.
  25. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioural change. Psychological Review, 84, pp.191-213.
  26. Bandura, A. (2001). Social cognitive theory An agentive perspective. Annual Review of Psychology, 52, pp.1-26.
  27. Bandura, A. Barbaranelli, C. Caprara, G.V. & Pastorelli, C. (2001). Self‐efficacy beliefs as shapers of children's aspirations and career trajectories. Child development, 72(1), pp.187-206.
  28. Boermann, C. (2020). Social Identity Influences on Risk Perception, Efficacy Beliefs and Behavioural Intention, Master Thesis of Psychology of Conflict Risk and Safety, University of Twente.
  29. Bozeman, D.P. Perrewe, PL. Hochwarter, WA. Brymer RA. (2001) Organizational politics, perceived control, and work outcomes: Boundary conditions on the effects of politics. J Appl Soc Psychol, 31(3), pp.486-503.
  30. Brammer, S. Millington, A. & Rayton, B. (2007). The Contribution of Corporate Social Responsibility to Organisational Commitment. Human Resource Management, 18(10), pp.19-1071.
  31. Cherian, J. & Jacob, J. (2013). Impact of self-efficacy on motivation and performance of employees. International Journal of Business and Management, 8(14), pp.80-88.
  32. Forgas, J.P. (2000). Feeling and thinking: the role of affect in social New York, Cambridge university press.
  33. Goodson, A. (2018). Modeling the Relationship Between Identity and Self-Effifficacy in Intercollegiate Student Athletes: An Exploratory Study, Graduate Theses, Dissertations, and Problem Reports.West Virginia university.
  34. Guan, & So, J. (2016). Influence of Social Identity on Self-Efficacy Beliefs Through Perceived Social Support: A Social Identity Theory Perspective. Communication Studies, 67(5), pp. 588-604.
  35. Harwood, J. (2020). Social Identity Theory. The International Encyclopedia of Media Psychology, npp. 1-7.
  36. Jodrell, D. (2010). Social identity and self-efficacy concern for disability labels. Psychology Teaching Review, 16(2), pp. 111–121.
  37. Lubbers, R. Loughlin, C. & Zweig, D. (2003).Young workers job selfefficacy and affect: Pathways to health and performance. Journal of Vocational Behavior, 67(1), pp. 199-214.
  38. Mayer, J.D. Caruso, D & Salovey, P. (2000). Emotional Intelligence meets traditional standards for an intelligence. Intelligence, 27, 267-298.
  39. Moura, M. Olivier, L. (2008). Trait emotional intelligence and the cognitive appraisal of stressful events: An exploratory study, Personality and Individual Differences, 44(7), pp. 1445-1453.
  40. Nowicki, G. Goniewicz, M. Jurkowska, B. Prystupa, A. Torun-Jurkowska, A. Chemperek, E. & Gawronski, M. (2013). Anxiety and depression levels, self-efficacy and work-related stress among employees of the National Medical Rescue System. Resuscitation, 84, pp.S86.
  41. Rathi, Neerpal & Rastogi, Renu. (2008). Effect of Emotional Intelligence on Occupational Self-Efficacy. The Icfai Journal of Organizational Behavior, 7(2), pp.46-56.   
  42. Rogers P, Qualter P, Phelps G & Gardner K. (2006). Belief in the paranormal, coping and emotional intelligence. Pers Individ Dif, 41(6), pp. 1089-105.
  43. Saarni, C. (2007). Emotional competence: a developmental perspective. In R, Bar-On & J.D.A, Parker, The Hand Book of Emotional Intelligence: Theory, Development, Assessment and Application at home, school and in the work place, Josses – Bass, San Francisco, pp.68-91.
  44. Salovey, P. Mayer, J.D. & Caruso, D.R. (2002). the positive psychology of emotional intelligence. For Inclusion in C.R, Snyder & S.J, Lopez, The Hand Book of Positive Psychology, Oxford University press, New York, pp. 159-171.
  45. Seçer, Z. Nadir Ç. Sezai, K. Fahri, S. Gökhan, K. (2009). Social skills and problem behaviour of children with different cognitive styles who attend preschool education. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, pp. 1554–1560.
  46. Turner, J.C. (1999). Some current issues in research on social identity and self- categorization theories. Social Identity Context Commitment Content, 3, pp. 6–34.
  47. Wong, C. & Law, K.S. (2002). The effect of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: an exploratory study. Leadership Quarterly, 13(3), pp.243-274.
  48. YaWen, Ya. Chen, Huaruo. Pang, Liman. Gu, Xueying. (2020). The Relationship between Emotional Intelligence and Entrepreneurial Self-Ecacy of Chinese Vocational College Students. Environmental Research and Public Health, 17 (4511), pp. 1-18.