نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه مدیریت بازرگانی، مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی حکیمان، بجنورد، ایران

2 گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و تسهیم دانش با رفتار کاری نوآورانه کارکنان بود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع پژوهش و شیوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی خراسان شمالی به تعداد 120 نفر و نمونه بر اساس جدول کرجسی- مورگان 92 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس به دلیل شیوع ویروس کرونا انتخاب شدند. داده‌ها توسط سه پرسشنامه جمع‌آوری شد که روایی صوری و محتوایی مورد تائید اساتید قرار گرفت و پایایی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب (89/0)، (81/0) و (81/0) برآورد گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری spss21 استفاده شد. نتایج نشان داد بین اعتماد سازمانی و تسهیم دانش با رفتار کاری نوآورانه کارکنان رابطه معنی‌داری وجود دارد (509/0r=). در نتیجه می‌توان گفت اعتماد سازمانی و تسهیم دانش در سازمان راهکار مهم در جهت افزایش رفتار کاری نوآورانه هستند. مدیران با حمایت از کارکنان و ایجاد جو اعتماد و همکاری می‌توانند زمینه را برای بروز رفتارهای نوآورانه فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Trust and Knowledge Sharing with Innovative Work Behavior (Case of Study: North Khorasan Social Security Organization)

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Abdollahzadeh 1
 • Behrang Esmaeilishad 2
 • Raheleh Alizadeh 2

1 Department of Business Management, Hakiman University, Bojnourd, Iran

2 Department of Educational Sciences, Bojnourd branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational trust and knowledge sharing with innovative work behavior of employees. The research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of the type of research. The statistical population included all employees of the North Khorasan Social Security Organization (120 people) and a sample of 92 people were selected based on the Krejcie-Morgan table by available sampling method due to the prevalence of Corona virus. Data were collected by questionnaires confirmed the face and content validity of the professors and the reliability was estimated through Cronbach's alpha (0.89), (0.81) and (0.81), respectively. To analyze the data SPSS21 statistical software was used. The results showed that there is a significant relationship between organizational trust and knowledge sharing with innovative work behavior of employees (r = 0.509). As a result, it can be said that organizational trust and knowledge sharing in the organization are important strategies to increase innovative work behavior. By supporting employees and creating an atmosphere of trust and cooperation, managers can pave the way for innovative behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Trust
 • Knowledge Sharing
 • Innovative Work Behavior
 1.  

  1. الوانی، سید مهدی و حسینی، سید صمد (1392). تأملی بر مبانی نظری، مفاهیم و مدل‌های اعتماد نهادی (سازمانی). مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، دوره 3، شماره 4، 105-141.
  2. پرناک، جهانگیر (1394). رابطه بین اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی در مدارس در میان دبیران شاغل در مدارس متوسطه دولتی شهر گیلان غرب. پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، دوره 10، شماره 38، 97-75.
  3. چهارتنگی، شیوا؛ شیرمردی، سارا و محمودی، فاطمه (1395). رابطه بین سرمایه اجتماعی و اعتماد گروهی کارمندان ادارات شهر اهواز. اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، 9-1.
  4. حاجی‌زاده، پیمان و سرداری، احمد (1397). تأثیر مدیریت دانش بر بهبود عملکرد نوآورانه سازمان با تأکید بر نقش میانجی یادگیری سازمانی (موردمطالعه: هولدینگ تولید محصولات پتروشیمی قائد بصیر). مدیریت راهبردی دانش سازمانی دانشگاه جامع امام حسین) ع( ، دوره 1، شماره 3،93-63.
  5. حدادنیا، سیروس؛ فانی، حجت اله و هاشمی، سید احمد (1392). بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با اعتماد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی مدیران گروه‌های آموزشی واحدهای منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی. نوآوری‌های مدیریت آموزشی، دوره 8، شماره 2، 70-53.
  6. شیرازی، علی؛ خداوردیان، الهام و نعیمی، محمد (1391). تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی (موردمطالعه: شرکت گاز استان خراسان شمالی). پژوهش‌نامه مدیریت تحول، دوره 4، شماره 7، 154- 133.
  7. شیری، اردشیر؛ دهقانی سلطانی، مهدی؛ نثاری، طاهره و فارسی زاده، حسین (1395). نقش اعتماد به نوآوری در ارتباط تناسب فرد با شغل و سازمان با رفتار کاری نوآورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان (موردمطالعه: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران). مدیریت توسعه فناوری، دوره 3، شماره 4، 76-43.
  8. عباسی، همایون؛ حسینی، مریم؛ کریمی، جواد و حسین‌آبادی، بهاره (1395). تبیین رابطه رهبری اصیل و رفتار شهروندی سازمانی باملاحظه نقش میانجی اعتماد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 3، شماره 11، 25-19
  9. مدهوشی، مهرداد؛ کیان، نرگس (1392). بررسی رابطه فعالیت‌های زنجیره دانش با عملکرد نوآورانه شرکت کاله. پژوهش و توسعه فناوری، دوره 3، شماره 6، 45-72.
  10. معین زاده میرحسینی، شمیم السادات؛ قاضی نوری، سید سپهر؛ کریم زادگان مقدم، داود و وحدت، داود (1391). بررسی تجربی ارتباط انتشار نوآوری با اعتماد سازمانی و تأثیر آن‌ها بر پذیرش بانکداری سیار. پژوهش‌های مدیریت عمومی، دوره 5، شماره 16، 98-65.
  11. مهرآمیز، سارا؛ اکبری بورنگ، محمد و رستمی نژاد، محمدعلی (1396). تبیین رفتارهای نوآورانه معلمان بر اساس باورهای غیرمنطقی و تفکر سیستمی آنان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 7، شماره 3، 216-195.
  12. نوروزی رودپشتی، زهره؛ رفیعی رشت آبادی، فاطمه و مرادی، محمود (1397). بررسی تأثیر و ارائه الگویی برای نقش تسهیم دانش خارجی و نشت دانش بر عملکرد نوآورانه شرکت. توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 33.
  13. هادی زاده مقدم، اکرم؛ قلیچ لی، بهروز و محبی، پروین (1393). بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری در سازمان‌های خدمات مالی بانک رفاه کارگران. پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 17، شماره 1، 207-187.

   

  1. Abili, KH. & Mazari, A. & Khabare, K. (2016). Explaining Human Capital Deficiencies of Higher Education Staff Personnel in Tendency to Organizational Innovation. New Approach to Educational Management. (6) 1, pp.63-84.
  2. Abstein, A. & Spieth, P. (2014). Exploring HRM metafeatures that foster employees' innovative work behaviour in times of increasing work-life conflict. Creativity and innovation management, 23 (2), pp. 211-225.
  3. Abualoush, s. Obeidat, A. Tarhini, A. Masa'deh, R. Al-Badi, A. (2018). The role of employees empowerment as an intermediary variable between knowledge management and information systems on employees’ performance, VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 48(4), pp.218-237.
  4. Barão, A.Vasconcelos, J.B. Rocha, Á. & Pereira, R. (2017). A knowledge management approach to capture organizational learning networks. International Journal of Information Management, 37(6), pp.73.
  5. Byukusenge, E. Munene, J. C. (2017). Knowledge management and business performance: Does innovation matter? Cogent Business & Management, 4: 1368434 https://doi.org/10.1080/23311975.2017.1368434.
  1. Clegg, C. Unsworth, K. Epitropaki O. & Parker, G. (2002). Implicating trust in the innovation process, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 75, pp.409-422.
  2. Clegg, C. Unsworth, K. Epitropaki, O. & Parker, G. (2002). Implicating trust in the innovation process. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 75(4), 409–422.
  3. Cools, E. Van den Broeck, H. & Bouckenooghe, D. (2009). Cognitive styles and person–environment fit: Investigating the consequences of cognitive (mis) fit. European Journal of Work and Organizational Psychology, 18(2), pp.167–198.
  4. Damanpour, F. & Schneider, M. (2006). Phases of the adoption of innovation in organizations: Effects of environment, organization and top managers. British Journal of Management, 17(3), pp.215–236.
  5. De Jong, J. P. J. & Den Hartog, D. (2010). Measuring innovative work behavior. Creativity and Innovation Management, 19 (1), pp.23-36.
  6. Ellonen, R. Blomqvist, K. & Puumalainen, K. (2008). The role of Trust in organizational innovativeness.European Journal of Innovation Management, 11(2), pp.160-181.
  7. Engelen, A. Kaulfersch, A. & Schmidt, S. (2015). The contigent role of top management's social capital on the relationship between entrepreneurial orientation and performance. Journal of Small Business Management, Available at http://onlinelibrary.wiley.com.
  8. Goh, S. K. & Sandhu, M. S. (2014). The influence of trust on knowledge donating and collecting: An examination of Malaysian Universities. Journal of International Education Studies, 7(2), pp.54-67.
  9. Hales, S. (2001). Dimensions knowledge and its management.available at: www.insighting.co.uk.
  10. Janssen, O. (2005). The joint impact of perceived influence and supervisor supportiveness on employee innovative behavior. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 78(4), pp.573–579.
  11. Janssen, O. Van de Vliert, E. & West, M. (2004). The bright and dark sides of individual and group innovation: A special issue introduction. Journal of Organizational Behavior, 25(2), pp.129–145.
  12. Kaasa, A. Kaldaru, H. & Parts, E. (2007). Social capital and institutional quality as factors of innovation: Evidence from Europe. Tartu University Press, (292). pp. 44-56.
  13. Kamasak, R. Bulutlar, F. (2010). The influence of knowledge sharing on innovation, European Business Review, 22(3). pp.306 – 317.
  14. Kim, J. Y. Choi, D. S. Sung, C. S. & Park, J. K. (2018). The role of problem solving ability on innovative behavior and opportunity recognition in university students. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 4 (4), pp.2-13.
  15. Landry, R. Amara, N. & Lamari, M. (2002). Does Social Capital Determine Innovation? To What Extent? Technology Forecasting and Social Change, 69, pp. 681-701
  16. Li, W. (2010). Virtual knowledge sharing in a cross-cultural context. Journal of Knowledge Management, 14(1), pp.38–50.
  17. Molina-Morales, M. & Martínez-Fernández, M. T. (2010). Social networks: Effects of social capital on firm innovation. Journal of Small Business Management, 48(2), pp.258–279.
  18. Odim, M. (2014). Trust, the key and major prerequisite for the existence of an organization, International Journal of Business Economics and Management Studies. 1(3). Pp.2348-3016
  19. Peng, y.u. (2011). research on social capital and technological innovation,Energy procedia, 13, pp.10220-10224.
  20. Petrou, A. & Daskalopoulou, I. (2013). Social capital and innovation in the services sector. European Journal of Innovation Management, 16(1), pp.50-69.
  21. Rahmat Shazi, N.G. (2015). Trust as a predictor of innovation network ties in project teams. International Journal of Project Management, 33(1), pp.81-91.
  22. Ramamoorthy, N. Patrick C. Flood, Slattery, T. & Sardessai, R. (2005). Determinants of innovative work behavior: Development and test of an integrated model. Creativity and Innovation Management, 14(2), pp. 142-150.
  23. Ritala, P. Olander, H. Michailova, K. Husted, K. (2015). Knowledge sharing, knowledge leaking and relative innovation performance: An empirical study, Technovation. 35, pp. 22–31.
  24. Robinson, R. B. (2010). Linkages between creativity and intention toquit: an occupational study of chefs. Manag, 31(6), Pp.765-776.
  25. Robinson, R. B. (2010). Linkages between creativity and intention toquit: an occupational study of chefs. Manag, 31(6), pp.765-776.
  26. Rooks, G. Szirmai, A. & Sserwanga, A. (2009). Social capital and innovative performance in developing countries: The case of Ugandan entrepreneurs. Paper prepared for the 7th Globelics conference on Inclusive Growth, Innovation and Technological Chan-ge-Dakar, Pp.1-34.
  27. Ruppel, P.C. & Harrington, J.S. (2002). The relationship of communication, ethical work climate, and trust to commitment and innovation, Journal of Business Ethics, 25, pp.313-328.
  28. Schulte, M. C. (2010). The Coevolution of Network Ties and Perceptions of Team Psychological Safety. Organization Science, 23(2), pp.1-18.
  29. Sergio, E. V. Juan, A.M. L. Fernando, M. A. Gabriela, T. C. (2012). Authentic leadership and its effect on employees’ organizational citizenship behaviours. Psicothema, 4(24), pp.561-566.
  30. Shih, H. A. & Susanto, E. (2011). Is innovative behavior really good for the firm? Innovative work behavior, conflict with coworkers and turnover intention:moderating roles of perceived distributive fairness. International Journal of Conflict Management, 22(2), pp.111–130.
  31. Thomas, K.W. & Velthouse, B. A. (1990). Cognitive elements of empowerment: An “interpretive” model of intrinsic task motivation. Academy of Management Review, 15(4), pp.666–681.
  32. Van der Vegt, G. S. & Janssen, O. (2003). Joint impact of interdependence and group diversity on innovation. Journal of Management, 29(5), pp.729–751.
  33. Wang, S. & Noe, R. A. (2010). Knowledge sharing: A review and directions for future research. Journal of Human Resource Review, 20, pp.115–131.
  34. Wanga, Z. Wang, N. (2012). Knowledge sharing, innovation and firm performance, Expert Systems with Applications, 39. Pp.8899–8908.
  35. Weel, B, Akçomak, I. S. (2008). Social Capital, Innovation and Growth: Evidence from Europe, UNU-MERIT Working, Pp.040.
  36. Wu, C.M, C.R. Ay. & B.Y.H. Lien. (2009). The role of social capital and organizational learning in promoting innovation performance, Int, J, Information Systems and Change Management, 4 (2). Pp.171-186.
  37. Zakaria, N. Amelinckx, A. & Wilemon, D. (2004). Working together apart? Building a knowledge-sharing culture for global virtual teams. Creativity and Innovation Management, 13(1), pp.15–29.