نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه مدیریت بازرگانی، مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی حکیمان، بجنورد، ایران

2 گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و تسهیم دانش با رفتار کاری نوآورانه کارکنان بود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع پژوهش و شیوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی خراسان شمالی به تعداد 120 نفر و نمونه بر اساس جدول کرجسی- مورگان 92 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس به دلیل شیوع ویروس کرونا انتخاب شدند. داده‌ها توسط سه پرسشنامه جمع‌آوری شد که روایی صوری و محتوایی مورد تائید اساتید قرار گرفت و پایایی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب (89/0)، (81/0) و (81/0) برآورد گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری spss21 استفاده شد. نتایج نشان داد بین اعتماد سازمانی و تسهیم دانش با رفتار کاری نوآورانه کارکنان رابطه معنی‌داری وجود دارد (509/0r=). در نتیجه می‌توان گفت اعتماد سازمانی و تسهیم دانش در سازمان راهکار مهم در جهت افزایش رفتار کاری نوآورانه هستند. مدیران با حمایت از کارکنان و ایجاد جو اعتماد و همکاری می‌توانند زمینه را برای بروز رفتارهای نوآورانه فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها