نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، مؤسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران

2 دکتری سیاست‌گذاری بخش عمومی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

به‌طورکلی بقا و دوام و پیشرفت هر جامعه‌ای به کارایی و کیفیت تعلیم و تربیت آن جامعه بستگی دارد، هر کشوری به استادان و معلمان باانگیزه و کارآمد به‌عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت نیاز دارد تا بتواند جوانان خود را در قالب نظام تعلیم و تربیت خود پرورش دهد و برای آینده‌ای بهتر آماده‌ کند. این مطالعه به‌منظور بررسی وضعیت خودکارآمدی در بین دبیران دبیرستان‌های استان قم انجام‌گرفته است تا از این رهگذر بتوان با تشخیص وضعیت خودکارآمدی، گام‌هایی در جهت ارتقاء سطح کارکردهای معلمان برداشت؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی سطح سلامت روان دبیران است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. در این پژوهش برای بررسی سطح خودکارآمدی از پرسشنامه استفاده‌شده است. پایایی و روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و محاسبه آلفای کرونباخ بررسی شد. جامعه آماری، دبیران دبیرستان‌های استان قم به تعداد 2800 نفر بود که براساس جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی، 328 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. با توجه به حجم نمونه، داده‌ها از طریق آزمون تی تک نمونه تحلیل شد که نتایج نشان داد سطح خودکارآمدی دبیران در سطح مناسب است.

کلیدواژه‌ها