نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 مدرس دانشگاه، دکتری مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

با توجه به همسانی و همسویی اهداف نظام آموزش‌وپرورش و بهداشت روانی که مقصود هر دو ساختن انسان‌هایی سالم، مفید، کارا و خوشبخت است، ضرورت انجام مطالعات در این زمینه در آموزش‌وپرورش مهم تلقی می‌شود. لذا مطالعه حاضر به‌منظور بررسی وضعیت و سطح سلامت روانی معلمان دبیرستان‌های استان قم انجام‌گرفته است. جامعه موردمطالعه پژوهش کاربردی (توصیفی- پیمایشی)، کلیه معلمان و دبیران دبیرستان‌های استان قم به تعداد 2800 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی، نمونه‌ای به حجم 328 نفر از دبیران مقاطع مختلف تحصیلی انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده برای بررسی سطح سلامت روان، پرسشنامه و ابعاد چهارگانه گلدبرگ بوده و با توجه به نرمال بودن داده‌ها از آزمون تی تک نمونه جهت آزمون فروض استفاده‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که 61/95 درصد معلمان دبیرستان‌های استان سالم هستند و تنها 96/3 درصد ناسالم تشخیص داده‌شده‌اند که این نتایج نشان از وجود سلامت روان بالا در بین معلمان می‌دهد. دراین‌بین مشابه اکثر مطالعات پیشین، معلمان زن با میانگین سلامت روان 58/20 نسبت به معلمان مرد با میانگین 47/17، از سلامت روان بهتری برخوردار می‌باشند. به‌طورکلی نتایج پژوهش نشان داد که سلامت روان و ابعاد نشانگان جسمانی، اضطراب و اختلالات خواب، اختلالات در عملکرد اجتماعی و افسردگی در معلمان دبیرستان‌های استان قم در وضعیت مناسبی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها