نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مجتمع آموزش عالی سراوان، مجتمع آموزش عالی سراوان، سیستان و بلوچستان، ایران

2 کارشناس شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران

چکیده

در دنیای امروز، مشارکت کارکنان در سازمان یکی از پیش­شرط­های مهم توسعه سازمانی محسوب می­شود. عواملی موجب می­گردد تا کارکنان مشارکت چندانی در بیان نظرات خود در سازمان­ها نداشته باشند و سکوت پیشه کنند. این مسأله به بحران سکوت سازمانی منتهی می­شود. این تحقیق با هدف شناسایی، اولویت­بندی و تحلیل مؤلفه­های تأثیرگذار بر سکوت سازمانی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به انجام رسیده است. بدین منظور، با توجه به پیشینه پژوهش، مدلی مفهومی برای تبیین روابط میان متغیرهای پژوهش مورد سنجش قرار گرفت. این تحقیق، توصیفی-همبستگی و از نظر هدف، از نوع کاربردی است. کلیه مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطوح عالی، میانی و اجرایی، جامعه آماری این تحقیق را تشکیل دادند که برابر با 424 نفر هستند. حجم نمونه شامل 206 نفر است که بر اساس فرمول برآورد میانگین یک صفت کمی و با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای با انتساب متناسب انتخاب شده­اند. برای جمع­آوری اطلاعات، از پرسشنامه­ای محقق­ساخته استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه توسط پنلی از صاحبنظران تأیید شد و پایایی پرسشنامه­ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 81/0 مورد تأیید قرار گرفت. داده­های جمع­آوری شده توسط نرم­افزار Spss/Win 20مورد محاسبه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه­ها از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه­های سازمانی- مدیریتی، رفتاری و ارتباطی- تعاملی به­ترتیب به­عنوان مهم­ترین عوامل تأثیرگذار در تبیین سکوت سازمانی کارکنان هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting Organizational Silence (Case Study: Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare)

نویسندگان [English]

 • zahra khoshnodifar 1
 • Mastaneh Ghonji 2
 • Parviz Rahimi Moslehabadi 3

1 Assistant Professor of Saravan Higher Education Complex, Sistan and Baluchestan- Saravan- Pasdaran St.- Saravan Higher Education Complex, IRAN

2 Expert of the Specialized Holding Company in Agricultural Services, Iran

3 Ph. D. Student, Islamic Azad University, Arak Branch, Iran

چکیده [English]

In today's world, employee participation in the organization is one of the important preconditions for organizational development. Factors cause employees to be less involved in expressing their views in organizations and to remain silent. The purpose of this study is to identify, prioritize and analyze the factors influencing organizational silence. For this purpose, according to the literacher review, a conceptual model to explain the relationships between research variables was evaluated. This research is descriptive-causal of survey type and applied in terms of purpose. The statistical population of the study consisted of all managers of the Ministry of Cooperative, Labor and Social Welfare at the highest, middle and executive levels, 206 of whom were based on the formula of estimating the mean of a quantitative trait (one sample) in descriptive studies for a limited community. Stratified sampling was selected and studied according to the sample size. The research tool was a researcher made questionnaire that was prepared from theoretical literature of research and interview with experts and its content validity was confirmed by a group of academic experts. Reliability of the research instrument was obtained by completing 30 questionnaires and calculating Cronbach Alpha (0/81). Due to the nature of the data, heuristic factor analysis technique was used in Spss/ Win 20 software. The results showed that the organizational-managerial, behavioral and communication-interactive components are the most important factors in explaining the factors affecting organizational silence, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Silence
 • Organizational-Managerial factors
 • Behavioral Factors
 • Communication -Interactive Factors
 1.  

  1. ابوالقاسمی، عباس؛ مرادی سروش، محمد؛ نریمانی، محمد و زاهدی، عادل (1390). رابطه ابتکار شخصی، جهت‌گیری مذهبی و سرمایه اجتماعی سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان مراکز تولیدی. دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی، سال 12، شماره 43، 94-86.
  2. ابیلی، خدایار و زارع خلیلی، مجتبی (1392). رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی با مدیریت دانش در یک شرکت بیمه دولتی. پژوهشنامه بیمه، سال 28، شماره2 (110)، 152-129.
  3. ارمندئی، مریم؛ وزیری، مژده و عدلی، فریبا (1395). بررسی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی از دیدگاه کارکنان. اندیشه­های نوین تربیتی، دوره 12، شماره 2، 144-115.
  4. افخمی­اردکانی، مهدی و خلیلی صدرآّباد، افسر(1391). بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و سکوت کارکنان دانشی، فصلنامه پژوهش­های مدیریت عمومی، شماره18،83-65.
  5. امراللهی بیوکی، ناهید (1392). طراحی الگوی بهروزی سازمانی: تبیین نقش محوری سرمایه روان شناختی مثبت در سازمان‌های دولتی ایران، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، شماره 2، 100-73.
  6. امیرخانی، امیرحسین و قلعه­ آقابابائی، فرشته (1396). بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). سال 26، شماره 85 ، 124-109.
  7. بزرگ­نیا حسینی، فاطمه وعنایتی، ترانه (1393). رابطۀ سکوت سازمانی با عملکرد کارکنان دانشگاه. فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، سال 9، شماره 4، 36-11.
  8. پیران­نژاد، علی؛ داوری، الهه و افخمی، مهدی (1396). سکوت سازمانی، چالش معاصر مدیریت منابع انسانی؛ شناسایی عوامل و پیامدهای آن. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال 6، شماره 1 ، 176-147.
  9. جلالی، نجمه (1392). بررسی رابطه میان شخصیت ماکیاولیسمی مدیران با سکوت سازمانی کارمندان. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان.
  10. چراغچی حرم، سید حمزه (1390). سکوت سازمانی، ماهنامه روابط عمومی بانک مرکزی، 39-37.
  11. حسن­مرادی، نرگس؛ شیخ­الاسلامی، نادر و عباسی­خواه، حرمت­سادات (1393). شناسایی عوامل درون­فردی تأثیرگذار بر سکوت سازمانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایران. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره ششم، شماره21، زمستان1393، 65-53.
  12. حسنی، سمیه؛ احمدی، سید علی اکبر؛ سرمست، بهرام و الوداری، حسن (1399). طراحی مدل جامع سکوت سازمانی بر مبنای ارکان پنج­گانة سازمان در دانشگاه­های دولتی منتخب شهر تهران. مدیریت سازمان­های دولتی، 8(2)، 112-97.
  13. دامغانیان، حسین و روزبان، فرناز (1394). بررسی علت سکوت کارکنان در ارتباط با مدیر مستقیم: کاربرد پژوهش آمیخته، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال 4، شماره 3، 194-175.
  14. دانایی­فرد، حسن و پناهی، بلال (1389). تحلیل نگرش­های شغلی کارکنان سازمان­های دولتی (تبیین جو سکوت سازمانی و رفتار سکوت سازمانی). پژوهشنامه مدیریت تحول، سال 2، شماره 3، 19-1.
  15. دانایی­فرد، حسن ؛ فانی، علی‌اصغر و براتی، الهام (1390). تبیین فرهنگ‌سازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی، چشم­انداز مدیریت دولتی، دوره دوم، شماره 2، 82-61.
  16. دزفولی، راضیه (1393). نقش حمایت سازمانی ادراک‌شده در رابطه میان جو اخلاقی سازمان و سکوت کارکنان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
  17. دلوی، محمدرضا و سفیددشتی، فرزانه (1392). تأثیر بازاریابی داخلی بر سکوت سازمانی: مطالعه موردی امور مالیاتی شهر اصفهان، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، دوره 26، شماره 1، 160-139.
  18. دهقانی­پوده، حسین و پاشایی هولاسو، امین (1396). شناسایی و اولویت­بندی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی در ستاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM). فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، سال اول، شماره 2، 44-7.
  19. دوستار، محمد؛ اسماعیل­زاده، محمد و حسینی، هانیه (1393). تبیین روابط بین سکوت سازمانی، عدالت سازمانی و تعهد عاطفی در سازمان، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، سال 13، شماره 40، 36-19.
  20. دیانتی، ربابه؛ شفیع­پور، سیده فاطمه؛ زارع زیدی، علیرضا و باقرزاده، محمدرضا (1397). رفتار ماکیاول­گرایانه مدیران و سنجش اثرات آن بر سکوت سازمانی کارکنان (مطالعه موردی شهرک صنعتی البرز)، مجله علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، (سال دوم)، شماره4، 133-124.
  21. رحیمی، غلامرضا و مظاهری­راد، حمید (1396). اثر رهبری تحول­گرا بر سکوت سازمانی با نقش واسطه­ای توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان. ماهنامه پژوهش ملل، دوره دوم، شماره 22،175-157.
  22. رستگار، عباسعلی و روزبان، فرناز (1393). شناسایی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی به روش آمیخته تشریحی انتخاب مشارکت­کننده، فصلنامه مدیریت سازمان­های دولتی، سال دوم، شماره 8، 18-7.
  23. رستگار، عباسعلی و علی­اکبری نوری، فهیمه (1395). تحلیل روابط بین عوامل کلیدی مؤثر بر سکوت سازمانی با قواعد فازی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال پنجم، شماره 2، 144-119.
  24. رضایی، حسین و تیموری، فاطمه (1395). بررسی سکوت سازمانی مبانی و مفاهیم و راه‌های برون­رفت برای رسیدن به عدالت سازمانی. پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، الگوی پایه پیشرفت، 29 و 30.
  25. زارعی­متین، حسن ؛ طاهری، فاطمه و سیار، ابوالقاسم (1390). سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره 21، 104-77.
  26. زارعی­متین، حسن؛ طاهری، فاطمه و سیار، ابوالقاسم (1391). بررسی و تبیین عوامل ایجادکننده سکوت سازمانی از دیدگاه مدیران و کارکنان بر مبنای مدل سه‌شاخگی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، شماره1، 113-99.
  27. زارعی­متین، حسن؛ احمدی­زهرانی، مریم؛ امینی، علیرضا و نیکمرام، سحر (1394). بررسی تأثیر رفتار رهبری اخلاقی بر آوای کارکنان. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی. دوره 7، شماره 4، 190-167.
  28. شجاعی، سامره (1391). بررسی سکوت سازمانی و راه­های برون‌رفت، مدیریت-تدبیر، شماره 244، 62-51.
  29. شریفی، اصغر و اسلامیه، فاطمه (1392). تحلیل روابط بین ویژگی­های شخصیتی کارکنان بافرهنگ و سکوت سازمانی کارکنان، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، شماره 2، 85-71.
  30. شکور، مهسا؛ بذرافکن، لیلا؛ علیزاده، مریم و قاسمی، مژده (1390). سبک رهبری و رهبری اثربخش در مدیران سطوح میانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1388، آموزش در علوم پزشکی، (9)11، 1264-1255.
  31. صیدانلو، مرضیه (1391). نقش رفتار شهروندی سازمانی بر سکوت سازمانی در بخش دولتی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
  32. طوطیان اصفهانی، صدیقه و جودی نژاد، بهاره (1396). شناسایی موانع سکوت سازمانی نسبت به خط‌مشی پرداخت هزینه­های دارویی در سازمان تأمین اجتماعی استان البرز. فصلنامه خط‌مشی­گذاری عمومی در مدیریت، سال 8، شماره 28، 105-95.
  33. عسکری، روح­اله؛ سپاسه، فاطمه و تواضع، زهرا (1395). بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و عملکرد سازمانی در کارکنان بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 1393). دوماهنامه علمی پژوهشی طلوع بهداشت دانشکده بهداشت یزد، سال 15، شماره 3. 29-22.
  34. عطایی، محمد و قربانی­نیا، نسرین (1395). شناسایی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی (موردمطالعه: شرکت سپهر الکتریک واقع در شهر صنعتی البرز قزوین)، مجله مدیریت توسعه و تحول، 27، 62-55.
  35. قره­بابا، آرزو (1393). تأثیر ادراک از عدالت و سکوت سازمانی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
  36. قلاوندی، حسن و مرادی، زهرا (1394). تحلیل رابطه جو اخلاقی سازمان، هویت‌سازمانی و سکوت سازمانی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال 10، شماره 2، 71-63.
  37. قنبری، سیروس و بهشتی راد، رقیه (1395). بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر کاهش کار تیمی و عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن(BSC) (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه). مجله جامعه­شناسی کاربردی. سال 27، شماره 4، 60-47.
  38. کرمی، محمدرضا؛ میرکمالی، سید محمد و پورکریمی، جواد (1395). واکاوی سکوت سازمانی و ابعاد آن (موردمطالعه: کارکنان دانشگاه تهران). فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال 7، شماره 4، 94-67.
  39. کمال­زاده، حسام­الدین و لیاقت، فهیمه (1396). رابطه هویت‌سازمانی با سکوت سازمانی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال 26، شماره 84، 124-97.
  40. کوشازاده، سید علی و کوشازاده، فاطمه (1392). رابطه عدالت سازمانی با تمایل به ترک خدمت کارکنان: نقش واسطه جو سکوت سازمانی، عجین شدن با شغل و تحلیل رفتگی، مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره 16، 69-61.
  41. نصراصفهانی، علی و آقاباباپور دهکردی، طاهره (1392). بررسی رابطه هویت‌سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان (موردمطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان)، جامعه­شناسی کاربردی، سال 24، شماره 4، 162-129.
  42. نظری، نسیم؛ ریاحی، لیلا و بیگلریان، اکبر (1394). همبستگی سکوت سازمانی و مدیریت دانش در بیمارستان فیروزگر تهران . مدیریت ارتقای سلامت. شماره4، 50-43.
  43. نوه­ابراهیم، عبدالرحیم و یوسفی، فرزانه (1395). عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی، مانع ایجاد کارآفرینی سازمانی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال 7، شماره 2، 156-133.

   

  1. Akuzum, C. (2014). “The effect of perceived organizational justice on teacher’s silence: a practice in primary education institutions.” International Journal of Social Science and Education, Vol. 5, No. 1, pp. 96-107.
  2. Alas, R., & Vadi, M. (2006). “The impact of organizational culture on organizational learning and attitudes concerning change from an institutional perspective,” Int. J. Strategic Change Management, Vol. 1, No. 1, pp. 155-170.
  3. Alheet, A. F. (2019). “The Impact of Organizational Silence Causal Factors on Self-Efficacy of Health Center Employees in the Jordanian Capital City (Amman)”. Academy of Strategic Management Journal, 18(3), 362.
  4. Andrew, R. (2010). “Organizational social capital, structure and performance,” human relations, Vol. 63, No. 5, pp. 583-608.
  5. Aylsworth, J. (2008). Change in the workplace: organizational silence can be dangerous. Organizational Psychology examiner, www. Examiner. Com.
  6. Bagheri, G., Zarei, R. & Nik Aeen, M. (2012). “Organizational Silence (Basic Concepts and Its Development Factors),” Ideal Type of Management, Vol. 1, No. 1, pp. 47-58.
  7. Bandiera, O., Baraukay, I., & Rasul, I. (2008). “Social capital in the workplace: evidence on its formation and consequences.” Labor Economics, Vol. 15, No. 4, pp. 725-749.
  8. Bogosian, R., & Stefanchin, J. E. (2013). Silence is not always consent: employee silence as a barrier to knowledge transfer. The organizational learning, knowledge and capabilities conference (OLKC).
  9. Brinsfield, C. T. (2009). Employee silence: investigation of dimensionality, development of measures and examination of related factors, doctoral thesis, Ohio state university, pp. 4-15.
  10. Capanzano, M.S., & Asch Solomon, E. (2012). In encyclopedia of the history of psychological theories, Springer Us. pp. 90-91.
  11. Çimen, B., & Karadağ, E. (2019). “Spiritual Leadership, Organizational Culture, Organizational Silence and Academic Success of the School.” Educational Administration: Theory and Practice, 25(1), 1-50.
  12. Cinar, O., Karcioglu, F., and Aliogullari, Z. D. (2013). “The relationship between organizational silence and organizational citizenship behavior: a survey study in province of Erzurum, Turkey,” Social and behavioral sciences, Vol. 99, pp. 314-321.
  13. Clemmer, J. (2008). Moosa on the table: a novel approach to communications at work. Ecw press.
  14. Deniz, N., Noyan, A., & Ertosun, Q. G. (2013). “The relationship between employee silence and organizational commitment in a private healthcare company.” Procedia-social and behavioral sciences, Vol. 99, pp. 691-700.
  15. Dimitris, B., & Vakola, M. (2007). “Organizational silence: a new challenge for human resource management.” Athens University of economics and business, Vol. 2, pp. 1-19.
  16. Dimitris, B., Vakola, M. (2007). “Organizational silence: a new challenge for human resource management,” Athense university of economics and business, pp. 1-19.
  17. Goyal, A. & Ahkilesh, K. B. (2007). Interplay among innovativeness, cognitive intelligence, emotional intelligence and social capital of work teams”, Team Performance Management. Vol. 13, No. 7/8, pp. 206-226.
  18. Grave, A., Benassi, M., & Dagsti, A. (2010). Exploring the contributions of human and social capital to productivity. International Review of sociology, Vol. 20, No. 1, pp. 35-58.
  19. Greenberg, J., & Edwards, M. S. (2009). Voice and silence in organizations, Bingley, UK: Emerald press.
  20. Greenberg, J., and Edwards, M. S. (2009). “Shades of silence: emerging themes and future directions for research on silence in organizations.” Journal of Management studies, Vol. 40, No. 6, pp. 1563-1568.
  21. Henriksen, K., & Dayton, E. (2006). “Organizational silence and hidden threats to patient safety.” Health services research, Vol. 41, No. 4, pp. 1539-1554.
  22. Henriksen, Kerm; Dayton, Elizabeth. (2006). Organizational silence and hidden threats to patient safety, national council of chief clinical consultants, Vol. 6, No. 1.
  23. Karaca, Hasan. (2013). “An exploratory study on the impact of organizational silence in hierarchical organizations, Turkish national police case,” European scientific Journal, Vol. 9, No. 23, pp. 38-50.
  24. Leana, C. R. & Pil, F. K. (2006). “Social capital and organizational performance: evidence from urban public schools,” Organization Science, Vol. 17, No. 3, pp. 353-366.
  25. Li, Y., & Sun, J. M. (2015). “Traditional Chinese leadership and employee voice behavior: A cross-level examination.” The Leadership Quarterly, 26(2), 172-189.
  26. Li, Y., Sun, J. M. (2015). “Traditional Chinese leadership and employee voice behavior: a cross-level examination.” The leadership quarterly, Vol. 26, No. 2, pp. 122-189.
  27. Liu, D. (2016). “Organizational silence: a survey on employees working in a telecommunication company.” Management Journal, Vol. 33, No. 2.
  28. Mengenci, C. (2015). “Antecedents and consequences of organizational fear and silence behavior: evidence service sector from Turkey.” International Business Research, Vol. 8, No. 5, p.2230.
  29. Milliken, F. J., Morrison, E. W., & Hewlin, P. F. (2003). “An exploratory study of employee silence: issues that employees do not communicate upward and why,” Journal of Management Studies, Vol. 40, No. 6, pp. 1453-1476.
  30. Morrison, E. W., Milliken, F. J., (2000). “Organizational silence: a barrier to change and development in a pluralistic world.” Academy of Management Review, Vol. 25, pp. 706–725.
  31. Morrison, E. W. (2011). “Employee voice behavior: integration and directions for future research.” The Academy of Management Annals, Vol. 5, No. 1, pp. 373-412.
  32. Perlow, L. A., & Repenning, N. P. (2009). “The dynamics of silencing conflict,” research in organizational behavior, Vol. 29, pp. 195-223.
  33. Pinder, C., & Harlos, K. (2001). “Employee Silence: Quiescence and Acquiescence as Responses to Perceived Injustice.” Res Personnel Human Resources Manage, Vol. 20, No. 4, pp. 331-69.
  34. Sevket, Y. (2012). Analysis of the hotel personnel conceptions of organizational justice, organizational silence, mobbing, organizational commitment in terms of demographic variables.
  35. Shirvani, M., Arab, M., Karami, H., Delavari, S., & Kiani, M. M. (2019). “Survey on the relationship between organizational silence and management styles from the viewpoint of employees of TUMS general hospitals 2016.” Evidence Based Health Policy, Management & Economics. Vol. 3(1), pp. 23-31.
  36. Simsek, E., & Aktas, H. (2012). “The interactions of organizational silence with personality and life satisfaction: a research on public sector,” Anadolu of social sciences, Vol. 14, No. 2, pp. 121-136.
  37. Slade, M. R. (2008). Adaptive nature of organizational silence: a cybernetic exploration of the hidden factory of the graduate school of education and human development of the George Washington University.
  38. Tangirala, S., & Ramanujam, R. (2008). “Employee silence critical work issues the cross level efforts of procedural justice climate.” Personnel psychology, Vol. 61, pp.37-68.
  39. Tanyaovalaksna, S. (2016). Exploring the relationship between individual cultural values and employee silence, University of Toronto.
  40. Tulubas, T., & Celep, C. (2012). “Effect of perceived procedural justice on faculty member's silence: the mediating role of trust in supervisor.” Procedia- social and behavioral sciences, Vol. 47, pp. 1221-1231.
  41. Van Dyne, L., Soon, A., & Isabel C. Botero. (2003). “Conceptualizing employee silence and multidimensional constructs.” Journal of Management Studies, Vol. 40, No. 6.
  42. Walumbwa, F. O., Morrison, E. W., Christensen, A. L. (2012). “Ethical leadership and group in role performance: the mediating roles of group conscientiousness and group voice.” The leadership quarterly, Vol. 23, No, 5, pp. 953-964.
  43. Whiteside, D. B., & Barclay, L. J. (2013). Echoes of silence: employee silence as a mediator between overall justice and employee outcomes. Journal of Business Ethics, 116(2), 251-266.
  44. Xu, A. J., Loi, R., & Lam, L. W. (2015). “The bad boss takes it all: How abusive supervision and leader–member exchange interact to influence employee silence.” The Leadership Quarterly, Vol. 26(5), pp. 763-774.
  45. Xu, A. Y., Loi, R., & L an, L. W. (2015). “The bad boss takes it all how abusive supervision and leader-member exchange interact to influence employee silence.” The leadership quarterly, Vol. 26, No. 5, pp. 763-774.
  46. Yildiz, E. (2013). “Enigma of silence in organization: what happen to whom and why? Beykeut University,” Journal of Social science, Vol. 6, No.2, pp. 30-44.
  47. Zehir, C., & Erdogan, E. (2011). “The association between organizational silence and ethical leadership through employee performance,” social and behavioral sciences, Vol. 24, pp.1389-1.