نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چکیده

از موانع مهم موفقیت برنامه­ها و اهداف سازمان، فقدان اطلاعات و اعتماد و وجود سکوت سازمانی است. سکوت سازمانی می­تواند باعث عارضه­های دیگری مانند آسیب‌رساندن به سلامت روانی کارکنان شود. بر این اساس، تحقیق حاضر رابطه بین سکوت سازمانی و سلامت روانی کارکنان را تبیین می‌کند. تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان اداره آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی (926 نفر) بود که به روش تصادفی ساده و براساس جدول مورگان، 283 نفر از این کارکنان انتخاب شدند و به دو پرسشنامه­ سکوت سازمانی و سلامت عمومی پاسخ دادند. پایایی پرسشنامه­ها از طریق آزمون آلفای کرونباخ، و روایی آن‌ها از طریق بررسی روایی محتوا تأیید شد. تحلیل داده­ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج نشان داد سکوت سازمانی و ابعاد آن (سکوت تدافعی، سکوت مطیع و سکوت نوع‌دوستانه) با سلامت روانی کارکنان رابطه معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between organizational silence and employees' mental health

نویسندگان [English]

  • zanyar sheikhepoor 1
  • mohammad sheikhepoor 2

1 Tarbiat Modares University of Tehran

2 Islamic Azad University, Bonab Branch

چکیده [English]

One of the major obstacles to the success of the programs and goals of the organization is lack of information, lack of confidence and existence of organizational silence. organizational silence can cause complications such as damage to the mental health of employees. Accordingly, this study explores the relationship between organizational silence and mental health of the stuff. This study in term of purpose is applied and in term of method is descriptive-correlation research. Population of this study was the workers of department of Water and Wastewater of East Azarbayjan province (926), that 283 of them were selected based of Morgan and Krejcie table and randomly and responded to organizational silence questionnaire and general mental health questionnaire. Reliability of the questionnaire has been examined through Cronbachs’ Alpha coefficient and their validity was confirmed through content validity review. Data were analyzed using structural equation modeling. The obtained results indicate a significant relationship between organizational silence and its components (Acquiescent, Defensive and Prosocial) with mental health of staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defensive silence
  • Organizational silence
  • Acquiescent silence
  • Prosocial silence and mental health