نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

امروزه خرد سازمانی جایگاه مهمی نزد مدیران سازمان‌ها برای ارتقای بهره‌وری یافته است که یکی از عوامل محرک در ایجاد آن هوش رقابتی است. بنابراین، این پژوهش با هدف تعیین تأثیر هوش رقابتی بر خرد سازمانی صنایع فلزی شهر صنعتی کاوه انجام گرفت. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 4700 نفر از کارکنان شاغل در صنایع فلزی شهر صنعتی‌ کاوه در سال 1396 بود که از این میان، براساس فرمول کوکران و با روش نمونه‌گیری تصادفی ‌طبقه‌ای ‌نسبی 355 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد هوش رقابتی پوردجام و همکاران (2015a) و پرسشنامه استاندارد خرد سازمانی براون و گرین (2006) بود. آلفای کرونباخ پرسشنامه‌ها بیش از 7/0 برای هر مؤلفه، و ضریب پایایی ترکیبی نیز برای هر مؤلفه بیش از 7/0 به دست آمد که نشان‌دهنده پایایی قابل قبول پرسشنامه‌ها بود. روایی همگرا نیز بررسی و تأیید شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته‌های پژوهش تأثیر معنادار هوش رقابتی و ابعاد آن شامل آگاهی از رقبا، سبک مدیریت، سطح رقابت، آگاهی از مشتریان، اطلاع‌رسانی، تحقیق در رقابت، آگاهی محیط، آگاهی بازار و تبلیغات را بر خرد سازمانی صنایع فلزی شهر صنعتی کاوه تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of competitive intelligence on organizational wisdom (The case: Metal Industries of Kaveh Industrial City)

نویسندگان [English]

  • Amad Attarnia 1
  • Behzad Shoghi 2
  • Amir Navidi 2

1 Lecturer at the Comprehensive University of Applied Sciences

2 Department of Educational Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

day, organizational wisdom has been a very important role that has been taken by managers of organizations to improve productivity and one of the drivers of creating that competitive intelligence, Therefore, this research was conducted with the aim of determining the effect of competitive intelligence on the microorganism of the metal industry of Kaveh industrial city. The research method was applied in terms of purpose and the method of data collection was descriptive-correlational. The statistical population of the study consisted of 4,700 employees of Kaveh Industrial Metal Industries in 1396, using the Cochran formula and 355 random sampling methods as sample size. . The data collection method was based on Purdagh et al. (1995) and Standard and Organizational Wise Questionnaire Brown and Green (2006). The technical characteristics of the questionnaire include reliability such as Cronbach's alpha (higher than 0.7 for each component) and combined reliability coefficient (higher than 0.7 for each component), convergent validity (AVE> 0.5) and divergent validity (factor load factors and significance of each indicator) confirmed. After collecting questionnaires, information and testing of the hypotheses were done using structural equation modeling method with the help of Smart PLS 2 software. The findings of the research confirmed the significant effect of competitive intelligence and its dimensions including knowledge of competitors, management style, and level of competition, customer awareness, information, competition research, environmental awareness, market awareness and advertising on the micro enterprise of Kaveh industrial city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational wisdom
  • Self-knowledge
  • Competitive level
  • Emotion management
  • Competitive intelligence