نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

امروزه خرد سازمانی جایگاه مهمی نزد مدیران سازمان‌ها برای ارتقای بهره‌وری یافته است که یکی از عوامل محرک در ایجاد آن هوش رقابتی است. بنابراین، این پژوهش با هدف تعیین تأثیر هوش رقابتی بر خرد سازمانی صنایع فلزی شهر صنعتی کاوه انجام گرفت. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 4700 نفر از کارکنان شاغل در صنایع فلزی شهر صنعتی‌ کاوه در سال 1396 بود که از این میان، براساس فرمول کوکران و با روش نمونه‌گیری تصادفی ‌طبقه‌ای ‌نسبی 355 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد هوش رقابتی پوردجام و همکاران (2015a) و پرسشنامه استاندارد خرد سازمانی براون و گرین (2006) بود. آلفای کرونباخ پرسشنامه‌ها بیش از 7/0 برای هر مؤلفه، و ضریب پایایی ترکیبی نیز برای هر مؤلفه بیش از 7/0 به دست آمد که نشان‌دهنده پایایی قابل قبول پرسشنامه‌ها بود. روایی همگرا نیز بررسی و تأیید شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته‌های پژوهش تأثیر معنادار هوش رقابتی و ابعاد آن شامل آگاهی از رقبا، سبک مدیریت، سطح رقابت، آگاهی از مشتریان، اطلاع‌رسانی، تحقیق در رقابت، آگاهی محیط، آگاهی بازار و تبلیغات را بر خرد سازمانی صنایع فلزی شهر صنعتی کاوه تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها