نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر آموزش و پرورش ماکو ایران

2 دانشگاه پیام نور ارومیه ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند

چکیده

توجه به رفتار شهروندی سازمانی در بهبود عملکرد کارکنان و کیفیت خدمات در سازمان‌ها مؤثر است. با توجه به فشار کاری در میان کارکنان به نظر می‌رسد بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی در رفتار شهروندی سازمانی کارکنان حائز اهمیت باشد. این پژوهش با هدف برسی تأثیر آموزش هوش هیجانی در رفتار شهروندی سازمانی معلمان ابتدایی ماکو صورت گرفت. روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن ابتدایی ماکو در سال تحصیلی 1396-1395 بود. نمونه پژوهش، 30 نفر از معلمان زن بودند که به‌صورت تصادفیِ خوشه‌ای، انتخاب و به دو گروه، تقسیم و گروه‌های آزمایش و کنترل به‌صورت تصادفی از این دو گروه، انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه رفتار شهروندی سازمانی هوی و پالو و بسته آموزشی هوش هیجانی بود. روایی و پایایی ابزار از مطلوبیت برخوردار هستند. شاخص‌های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس برای توصیف و آزمون فرضیه‌های تحقیق استفاده شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که آموزش هوش هیجانی در رفتار شهروندی سازمانی و مؤلفه‌های آن -شامل نوع‌دوستی، وظیفه‌شناسی، تحمل‌پذیری یا بردباری، تکریم ارباب‌رجوع و فضائل شهروندی- تأثیر داشت. آموزش هوش هیجانی توانست میزان نوع‌دوستی، وظیفه‌شناسی، تحمل‌پذیری یا بردباری، تکریم ارباب‌رجوع و فضائل شهروندی را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها