نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر آموزش و پرورش ماکو ایران

2 دانشگاه پیام نور ارومیه ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند

چکیده

توجه به رفتار شهروندی سازمانی در بهبود عملکرد کارکنان و کیفیت خدمات در سازمان‌ها مؤثر است. با توجه به فشار کاری در میان کارکنان به نظر می‌رسد بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی در رفتار شهروندی سازمانی کارکنان حائز اهمیت باشد. این پژوهش با هدف برسی تأثیر آموزش هوش هیجانی در رفتار شهروندی سازمانی معلمان ابتدایی ماکو صورت گرفت. روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن ابتدایی ماکو در سال تحصیلی 1396-1395 بود. نمونه پژوهش، 30 نفر از معلمان زن بودند که به‌صورت تصادفیِ خوشه‌ای، انتخاب و به دو گروه، تقسیم و گروه‌های آزمایش و کنترل به‌صورت تصادفی از این دو گروه، انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه رفتار شهروندی سازمانی هوی و پالو و بسته آموزشی هوش هیجانی بود. روایی و پایایی ابزار از مطلوبیت برخوردار هستند. شاخص‌های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس برای توصیف و آزمون فرضیه‌های تحقیق استفاده شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که آموزش هوش هیجانی در رفتار شهروندی سازمانی و مؤلفه‌های آن -شامل نوع‌دوستی، وظیفه‌شناسی، تحمل‌پذیری یا بردباری، تکریم ارباب‌رجوع و فضائل شهروندی- تأثیر داشت. آموزش هوش هیجانی توانست میزان نوع‌دوستی، وظیفه‌شناسی، تحمل‌پذیری یا بردباری، تکریم ارباب‌رجوع و فضائل شهروندی را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of emotional intelligence training on organizational citizenship behavior of primary teachers of Maku

نویسندگان [English]

  • nastaran dadashzadeh 1
  • akbar soleimannezhad 2
  • jafar ghahremani 3

1 Educational research, elementray Teacher, mako iran

2 payam nour university,Urmia iran

3 azad university if marand, iran

چکیده [English]

Attention to organizational citizenship behavior is effective in improving employees’ performance and quality of services in organizations. Due to higher job pressure among employees, it seems like evaluating the effects of Emotional intelligence training on organizational citizenship behavior among employees is important. The project aims to study the effect of Emotional intelligence trainning on organizational citizenship behavior in elementary teachers.Research method was semi- experimental study with pre/post test and a control group design. Statistical population includes all female teachers of elementary teachers.The sampling process conducted with random method of stage cluster sampling.30 teachers were chosen as sample size and were assigned to experimental and control groups randomly. The research tools were Hoy and palo's OBC questionnaire and emotional intelligence training protocol. The validity and Reliabiliting of the questionnaire was acceptable. Descriptive statistical indexes and analysis of covariancetest were applied orderly to data description and testing of research hypotheses.The analysis results showed that the instruction of emotional intelligence has effect on organizational citizenship behavior and altruism, conscientiousness, courtesy, sportsmanship and civic virtue. instruction of emotional intelligence enhanced organizational citizenship behavior and altruism, conscientiousness, courtesy, sportsmanship and civic virtue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Organizational citizenship behavior