نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد تهران

2 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران

چکیده

کیفیت هر نظام آموزشی درنهایت به کیفیت معلمان آن وابسته است و هیچ کشوری نمی‌تواند از معلمانش جلوتر رود. توجه به شایستگی‌های معلمان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین شایستگی‌های حرفه‌ای با احساس خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی است. این تحقیق از نوع پیمایشی و زمینه‌یابی است. جامعه آماری شامل 316 نفر (210 زن و 106 مرد) از معلمان مقطع ابتدایی شهرستان محمودآباد در سال تحصیلی 1395-1394 بودند که بر اساس جدول کرجسی-مورگان و با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 173 نفر (103 زن و 70 مرد) به‌منزله نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسش‌نامه استاندارد شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان و پرسش‌نامه استاندارد خودکارآمدی معلمان بود. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش‌نامه شایستگی‌های حرفه‌ای 97/0 و برای پرسش‌نامه خودکارآمدی معلمان 83/0 به دست آمد. بر اساس این، پایایی ابزارها تأیید شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های کالموگروف-اسمیرنوف، آزمون همبستگی، رگرسیون گام‌به‌گام و آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه استفاده شد. نتایج نشان داد بین شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان و مؤلفه‌های آن (شناختی، عاطفی و مهارتی) با احساس خودکارآمدی معلمان دوره ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها