نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد تهران

2 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران

چکیده

کیفیت هر نظام آموزشی درنهایت به کیفیت معلمان آن وابسته است و هیچ کشوری نمی‌تواند از معلمانش جلوتر رود. توجه به شایستگی‌های معلمان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین شایستگی‌های حرفه‌ای با احساس خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی است. این تحقیق از نوع پیمایشی و زمینه‌یابی است. جامعه آماری شامل 316 نفر (210 زن و 106 مرد) از معلمان مقطع ابتدایی شهرستان محمودآباد در سال تحصیلی 1395-1394 بودند که بر اساس جدول کرجسی-مورگان و با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 173 نفر (103 زن و 70 مرد) به‌منزله نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسش‌نامه استاندارد شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان و پرسش‌نامه استاندارد خودکارآمدی معلمان بود. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش‌نامه شایستگی‌های حرفه‌ای 97/0 و برای پرسش‌نامه خودکارآمدی معلمان 83/0 به دست آمد. بر اساس این، پایایی ابزارها تأیید شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های کالموگروف-اسمیرنوف، آزمون همبستگی، رگرسیون گام‌به‌گام و آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه استفاده شد. نتایج نشان داد بین شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان و مؤلفه‌های آن (شناختی، عاطفی و مهارتی) با احساس خودکارآمدی معلمان دوره ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the relationship between professional competence and self-efficacy of elementary school teachers(Case Study: Mahmood Abad primary school teachers)

نویسندگان [English]

  • mohsen dibaei saber 1
  • reza mirarab razi 2

1 Faculty of Humanities, Shahed University of tehran

2 Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Mazandaran

چکیده [English]

The quality of any educational system ultimately depends on the quality of the teachers in that community, and no country can increase its teachers' level. It is important to pay attention to the competencies that teachers need to have.The present study aimed to investigate the relationship between professional competence and self-efficacy of primary school teachers in Mahmudabad city.The aim of this study is applied and the method of data collection is descriptive survey.The population consisted of 316 person (210 women and 106 men) who were primary school teachers in Mahmudabad city and based on the sample table-Morgan, 173 person (103 women and 70 men) were selected and sampling was done randomly. Measuring tool was a standard questionnaire for professional qualifications of teachers and teachers' self-efficacy questionnaire of Tschann and colleagues. Its validity was confirmed by supervisor and counselor. For the questionnaire professional qualifications of teachers mullaInejad (1391), 97/. Alpha reprted and for self-efficacy questionnaire Tschann and colleagues hosseinchari and colleagues (1389), 83 /. Alpha reported. To analyze the data the Kolmogorov-Smirnov, independent t-test, correlation analysis, stepwise regression and ANOVA test was used.The results showed that there is a significant relationship between the professional competence of teachers and elementary school teachers' self-efficacy.The results also showed that there is a significant positive relationship between teachers' professional competence, cognitive competence,emotional competence and skill competencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher
  • Professional competency
  • Cognitive competence
  • Emotional competence
  • Competency
  • Self efficacy