نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

چکیده

امروزه سازمانهای موفق به کارکنانی نیاز دارند که از سلامت روانی زیادی برخوردار باشند. توانمندسازی ساختاری، یکی از عواملی است که نقش مهمی در این امر دارد؛ لذا در این تحقیق سعی شده است تأثیر توانمندسازی ساختاری در یکی از ملاک‌های سنجش سلامت روانی کارکنان یعنی تنیدگی شغلی بررسی شود. تحقیق حاضر، کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع و ‏اهداف آن، از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، تمامی کارکنان اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم در سال 1395 هستند که به علت محدود بودن جامعه آماری، با روش سرشماری همه آن‌ها انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها دو پرسش‌نامه استاندارد توانمندسازی ساختاری کانتر و تنیدگی شغلی رندلوف و بلک‌برن است که پایایی آنها با محاسبه آلفای کرونباخ و روایی آنها طبق نظر چند نفر از استادان خبره تأیید شد. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون‌های همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون خطی ساده، مقایسه میانگین جامعه آماری و آزمون فریدمن، تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد تمام ابعاد توانمندسازی ساختاری -شامل فرصت یادگیری، برخورداری از حمایت، دسترس به منابع، دسترس به اطلاعات، قدرت غیررسمی و قدرت رسمی- در کاهش تنیدگی شغلی مؤثر هستند؛ و میزان توانمندسازی ساختاری و تنیدگی شغلی کارکنان، متوسط است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of structural empowerment in job distress

نویسندگان [English]

  • hamed heydari 1
  • mohammad yazdani ziarat 2

1 Faculty of Accounting and Management, Shahid Beheshti University, Tehran

2 Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University

چکیده [English]

Today, successful organizations need employees who have high psychological health. Clearly, structural empowerment are one of the factors that plays an important role in this process. In this study, we have tried to examine impact of structural empowerment on job distress as a measure of employee's psychological health. This study is an applied research, and according to objectives, it ewmployes a descriptive/ Correlative approach. Statistical population of this study included all personnel of the Labor and Social affairs of Qom, and because of the limitation of the population all of them were selected as sample. The research data collection tools were two questionnaires: Kanter's (1977) structural empowerment Questionnaire, and Randolph and Blackburn's (1990) job distress Questionnaire. This questionnaires were used after determining reliability through Cronbach's alpha and Confirm the validity by several experts of in these fields of study. In this study, data obtained from questionnaires have been analyzed by Pearson correlation, liner regression, one sample t tests and Friedman. Findings indicated that all dimensions of structural empowerment include opportunity to learning, having support, access to resources and information, informal and formal power are effective on reducing job distress; and the personnel's structural empowerment and job distress status are at a moderate level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural empowerment
  • Opportunity to learning
  • Having support
  • Access to resources
  • Access to information
  • Informal power
  • Formal power
  • Job distress