نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

هویت اخلاقی کارکنان در شکل‌گیری رفتار مناسب اعضای سازمان، اهمیت زیادی دارد به‌گونه‌ای که بسیاری از ورشکستگی‌ها و رسوایی‌ها به علت نبود اصول اخلاقی در سازمان‌ها است و این امر، منجر به توجه محققان و فعالان بازار به موضوع هویت اخلاقی کارکنان شده است. ازآنجاکه شناخت عوامل مؤثر بر هویت اخلاقی کارکنان می‌تواند مفید و مؤثر واقع شود هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان و پیشایندهای آن (سامانه‌های شغلیِ دارای عملکرد برتر و تسهیم قدرت) بر هویت اخلاقی کارکنان شرکت خودروسازی زامیاد است. جامعه آماری تحقیق 150 نفر از مدیران و کارشناسان دو واحد مهندسی و کنترل کیفیت هستند که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 108 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه است؛ پرسش‌نامه توانمندی روان‌شناختی اسپریتزر (1995)، تسهیم قدرت چن و همکاران (2014)، هویت اخلاقی آکوئینو و رید (2002) و سامانه‌های شغلیِ دارای عملکرد برتر بلترین-مارتین و همکاران (2008). داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با نرم‌افزار Warp PLS تجزیه‌وتحلیل شده است. نتایج پژوهش، حاکی از تأثیر معنادار سامانه‌های شغلیِ دارای عملکرد برتر و تسهیم قدرت در توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان است. نتایج همچنین نشان می‌دهد که توانمندی روان‌شناختی، تأثیر معناداری در هویت اخلاقی کارکنان دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the effect of psychological empowerment and its antecedents on moral identity of employees (studied in Zamyad company)

نویسندگان [English]

  • ali hamidizadeh
  • reza abedi

Farabi Campus - University of Tehran

چکیده [English]

Moral identity in formation of appropriate behavior of the employee is extremely important. So many bankruptcies and scandals are due to the lack of ethics in organizations. And this has led to the interest of market participants and researchers to the subject of moral identity employees. Therefore, understanding the factors influencing moral identity can be useful and effective. The aim of this study was to investigate the role of psychological empowerment and its antecedents (high performance work systems and power-sharing) on moral identity of The Zamyad Co. The population of research consist of 150 managers and specialists of engineering and quality control sections, The random sampling method was employed and according to Morgan table 108 samples were selected. A combined and standard questionnaire was used as data collection tool, Spritzer(1995) psychological empowerment questionnaire, Chen et al (2014) Questionnaire power-sharing, Aquino and Reed(2002) Moral identity questionnaire and Beltrán etal (2005) HPWS Questionnaire,which its validity was confirmed by faculty and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha and combined reliability. Structural Equation Modeling with partial least squares method through Warp PLS software has been used as data analyzing. The results of this study showed that high performance work systems and power sharing has significant influence on psychological empowerment, and psychological empowerment has significant influence on moral identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High performance work systems (HPWS)
  • Power-sharing
  • Psychological Empowerment
  • Moral identity