نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

هویت اخلاقی کارکنان در شکل‌گیری رفتار مناسب اعضای سازمان، اهمیت زیادی دارد به‌گونه‌ای که بسیاری از ورشکستگی‌ها و رسوایی‌ها به علت نبود اصول اخلاقی در سازمان‌ها است و این امر، منجر به توجه محققان و فعالان بازار به موضوع هویت اخلاقی کارکنان شده است. ازآنجاکه شناخت عوامل مؤثر بر هویت اخلاقی کارکنان می‌تواند مفید و مؤثر واقع شود هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان و پیشایندهای آن (سامانه‌های شغلیِ دارای عملکرد برتر و تسهیم قدرت) بر هویت اخلاقی کارکنان شرکت خودروسازی زامیاد است. جامعه آماری تحقیق 150 نفر از مدیران و کارشناسان دو واحد مهندسی و کنترل کیفیت هستند که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 108 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه است؛ پرسش‌نامه توانمندی روان‌شناختی اسپریتزر (1995)، تسهیم قدرت چن و همکاران (2014)، هویت اخلاقی آکوئینو و رید (2002) و سامانه‌های شغلیِ دارای عملکرد برتر بلترین-مارتین و همکاران (2008). داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با نرم‌افزار Warp PLS تجزیه‌وتحلیل شده است. نتایج پژوهش، حاکی از تأثیر معنادار سامانه‌های شغلیِ دارای عملکرد برتر و تسهیم قدرت در توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان است. نتایج همچنین نشان می‌دهد که توانمندی روان‌شناختی، تأثیر معناداری در هویت اخلاقی کارکنان دارد.

کلیدواژه‌ها