نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی‌گری توانمندسازی روان‌شناختی در رابطه ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت گاز استان کرمانشاه انجام شده است. نمونه آماری به تعداد 411 نفر با روش نمونه‌گیری سرشماری انتخاب شد. داده‌ها از طریق مقیاس پنج عامل بزرگ شخصیت نئو، پرسش‌نامه عملکرد شغلی و پرسش‌نامه توانمندسازی روان‌شناختی جمع شد. پایایی مقیاس اول با استفاده از روش بازآزمایی -روی 64 نفر از افراد نمونه به فاصله دو هفته- برای پنج عامل به ترتیب 87/0، 84/0، 79/0، 80/0 و 82/0 به دست آمد. ضرایب اعتبار پرسش‌نامه عملکرد شغلی هم با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0، 91/0 و 80/0 به دست آمد. پایایی پرسش‌نامه توانمندسازی روان‌شناختی نیز در تحقیق صفرزاده و همکاران به روش آلفای کرونباخ 93/0 به دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل یافته‌های پژوهش، از روش‌های آماری توصیفی، تحلیل رگرسیون و همبستگی تحلیل مسیر استفاده گردید. نتایج نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی -همه با هم- می‌توانند در حدود 18 درصد از تغییرات عملکرد شغلی را پیش‌بینی کنند. با توجه به نتایج می‌توان گفت از ویژگی‌های شخصیتی، فقط مسئولیت‌پذیری، توان پیش‌بینی عملکرد شغلی را دارد. بر اساس یافته‌های ضرایب غیرمستقیم، تطابق‌پذیری و مسئولیت‌پذیری، زمانی به عملکرد برتر شغلی کارکنان منجر می‌شود که توانمندسازی روان‌شناختی آنها زیاد باشد. کارکنانی که خودشان را توانمند می‌بینند تضاد و ابهام کمتری در نقش گزارش می‌کنند و کنترل بیشتری بر محیط خود دارند. توصیه می‌شود سازمان‌ها به توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان جهت ارتقای عملکرد شغلی توجه بیشتری کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling of personality traits on job performance mediating role of psychological empowerment

نویسندگان [English]

  • jahangir karami 1
  • fatemeh dehghan 1
  • mohsen rezaei 2
  • parvaneh karami 2
  • faramarz morovati chrosh 1

1 Faculty of Social and Educational Sciences, Razi University of Kermanshah

2 Social Development and Health Promotion Research Center of Kermanshah University of Medical Sciences

چکیده [English]

Background: The aim of this study was to investigate the role of psychological empowerment mediating the relationship between personality characteristics and job performance of Kermanshah Province Gas Company. Methods: 350 Total number of sampling were selected. Data from the Big Five personality scale neo-scale job performance and mental function questionnaire was collected. To validate the collected questionnaires, the methods of descriptive statistics, regression and correlation analysis, path analysis was used. results: According to the results, we can say that among personality characteristics only personality trait of responsibility can predict job performance. Conclusion: psychological empowerment in addition to the organizational benefits, has benefits for employees as well. Employees who see themselves as powerful, report less conflict and role ambiguity and also report more control over their environment. Therefore, it is recommended that managers of enterprises and institutions pay more attention to psychological empowerment to promote job performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality traits
  • Occupational performance
  • Psychological empowerment