نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی‌گری توانمندسازی روان‌شناختی در رابطه ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت گاز استان کرمانشاه انجام شده است. نمونه آماری به تعداد 411 نفر با روش نمونه‌گیری سرشماری انتخاب شد. داده‌ها از طریق مقیاس پنج عامل بزرگ شخصیت نئو، پرسش‌نامه عملکرد شغلی و پرسش‌نامه توانمندسازی روان‌شناختی جمع شد. پایایی مقیاس اول با استفاده از روش بازآزمایی -روی 64 نفر از افراد نمونه به فاصله دو هفته- برای پنج عامل به ترتیب 87/0، 84/0، 79/0، 80/0 و 82/0 به دست آمد. ضرایب اعتبار پرسش‌نامه عملکرد شغلی هم با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0، 91/0 و 80/0 به دست آمد. پایایی پرسش‌نامه توانمندسازی روان‌شناختی نیز در تحقیق صفرزاده و همکاران به روش آلفای کرونباخ 93/0 به دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل یافته‌های پژوهش، از روش‌های آماری توصیفی، تحلیل رگرسیون و همبستگی تحلیل مسیر استفاده گردید. نتایج نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی -همه با هم- می‌توانند در حدود 18 درصد از تغییرات عملکرد شغلی را پیش‌بینی کنند. با توجه به نتایج می‌توان گفت از ویژگی‌های شخصیتی، فقط مسئولیت‌پذیری، توان پیش‌بینی عملکرد شغلی را دارد. بر اساس یافته‌های ضرایب غیرمستقیم، تطابق‌پذیری و مسئولیت‌پذیری، زمانی به عملکرد برتر شغلی کارکنان منجر می‌شود که توانمندسازی روان‌شناختی آنها زیاد باشد. کارکنانی که خودشان را توانمند می‌بینند تضاد و ابهام کمتری در نقش گزارش می‌کنند و کنترل بیشتری بر محیط خود دارند. توصیه می‌شود سازمان‌ها به توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان جهت ارتقای عملکرد شغلی توجه بیشتری کنند.

کلیدواژه‌ها