نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مدیریت و اقتصاد سیستان و بلوچستان

چکیده

هویت سازمانی، یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث سازمانی است. به همین دلیل، توجه زیادی را در ادبیات رفتار سازمانی و پژوهش‌های مدیریتی به خود جلب کرده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رهبری اصیل در هویت فردی و سازمانی با توجه به نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی است. روش تحقیق از حیث هدف، کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کارکنان شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی استان سیستان‌وبلوچستان هستند که از میان آن‌ها، 165 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی به‌منزله نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌های استاندارد رهبری اصیل آولیو و همکاران (2007)، پرسش‌نامه سرمایه روان‌شناختی لوتانز و همکاران (2007)، پرسش‌نامه جنبه‌های هویت چک و بریگز (2013) و پرسش‌نامه هویت سازمانی مائل و آشفورت (1992) است که روایی محتوای آن‌ها با نظر خبرگان و پایایی آن‌ها با آلفای کرونباخ تأیید گردید. در این پژوهش، از آزمون‌های همبستگی، آلفای کرونباخ، کولموگروف-اسمیرنوف و مدل معادلات ساختاری استفاده و داده‌ها از طریق نرم‌افزار Lisrel و SPSS تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که رهبری اصیل -هم به‌طور مستقیم و هم به‌طور غیرمستقیم- از طریق سرمایه روان‌شناختی در هویت فردی و سازمانی پیروان، مؤثر است و سرمایه روان‌شناختی در نقش متغیر میانجی در رابطه بین رهبری اصیل و هویت فردی و سازمانی، به‌طور نسبی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها